Pravilnik o radu Povjerenstva za komasaciju

NN 146/2022 (14.12.2022.), Pravilnik o radu Povjerenstva za komasaciju

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2209

Na temelju članka 24. stavka 9. Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, broj 46/2022), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O RADU POVJERENSTVA ZA KOMASACIJU

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se način rada povjerenstva, sazivanje, rad i tijek sjednica, glasovanje i vođenje zapisnika, održavanje reda na sjednici, način održavanja javnih rasprava, mjerila za određivanje naknade za rad članova povjerenstva i druga pitanja značajna za rad povjerenstva.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka je kolektivno tijelo koje imenuje Nositelj komasacije za izradu nacrta akata i obavljanje drugih radnji radi provođenja komasacije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Pojmovi

Članak 2.

(1) Pojmovi propisani člankom 6. Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, broj 46/2022 – u daljnjem tekstu: Zakon) imaju jednako značenje u ovom Pravilniku te aktima koji se donose na temelju njega.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Nadležnost i djelokrug rada Povjerenstva

Članak 3.

(1) Povjerenstvo u skladu s odredbama Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (u daljnjem tekstu: Zakon) obavlja sljedeće poslove:

– priprema i izrađuje nacrte prijedloga akata koje donosi Nositelj komasacije u skladu s odredbama Zakona

– pribavlja u skladu s ovlaštenjem potrebne podatke i dokumentaciju u svrhu pripreme i izrade nacrta prijedloga iz podstavaka 1., 10., 11. i 12. ovoga stavka

– uključuje u skladu s ovlaštenjem u izradu odluka i akata stručne osobe ako posebni propisi to određuju

– koordinira uređenje vlasničkih, stvarnopravnih i drugih odnosa na zemljištu u postupku komasacije

– koordinira izvođenje radova na izgradnji vodnih građevina za melioracije i drugih radova u skladu sa sklopljenim ugovorima

– koordinira dovršenje radova u određenim rokovima

– može zatražiti od Nositelja komasacije da za poslove i radove iz podstavaka 2., 3. i 4. ovoga stavka putem javnog natječaja pribavi usluge stručnog nadzora

– zaprima pravomoćne sudske odluke koje su mu stranke u sporu obvezne dostaviti

– zaprima obavijesti koje mu je nadležni općinski sud obvezan dostaviti

– priprema i izrađuje nacrte prijedloga akata u sporovima u vezi s komasacijom

– priprema i izrađuje nacrte prijedloga akata u vezi s uređenjem odnosa između pojedinih sudionika komasacije

– priprema i izrađuje nacrte prijedloga akata u vezi s uređenjem odnosa između sudionika komasacije i izvođača radova

– izrađuje nacrt rješenja o komasaciji

– objavljuje nacrt rješenja o komasaciji na javni uvid

– zaprima primjedbe sudionika komasacije na objavljeni nacrt rješenja

– dostavlja Nositelju komasacije objavljeni nacrt rješenja, zaprimljene primjedbe te svoje očitovanje na primjedbe ako su zaprimljene

– uvodi sudionike komasacije u posjed zemljišta koje im je dodijeljeno

– sastavlja zapisnik o uvođenju sudionika komasacije u posjed zemljišta koje im je dodijeljeno

– određuje u zapisniku o uvođenju u posjed rok za branje plodova na zemljištu ako još nisu ubrani te rok za uklanjanje posebnih uređaja

– dostavlja cjelokupnu dokumentaciju o provedenom postupku komasacije upravnom tijelu jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnom za imovinskopravne poslove odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba i

– dostavlja izvješće o rezultatima komasacije Ministarstvu.

(2) Povjerenstvo ostaje nadležno još godinu dana od dana pravomoćnosti rješenja o komasaciji, u skladu s odredbom članka 49. Zakona.

II. IMENOVANJE, NAČIN RADA I ODLUČIVANJA POVJERENSTVA

Imenovanje Povjerenstva

Članak 4.

(1) Povjerenstvo se osniva odlukom iz članka 21. stavka 1. Zakona kojom se imenuje predsjednika, pet članova i tajnika Povjerenstva te njihove zamjenike u skladu s odredbom članka 24. Zakona, na razdoblje nadležnosti prema članku 3. stavku 2. ovoga Pravilnika.

(2) Uz sastav članova Povjerenstva i njihovih zamjenika moraju se navesti sljedeći podaci:

– ime i prezime

– adresu radnog mjesta u organizaciji zbog kojeg je imenovan ili stanovanja

– podatke za kontakt (broj telefona i adresu e-pošte)

– podatke o trenutnom zaposlenju (radno mjesto i naziv organizacije)

– kratki životopis u svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 24. Zakona.

(3) Nositelj komasacije odluku iz stavka 1. ovoga članka s podacima iz stavka 2. ovoga članka objavljuje na javni uvid u trajanju od osam dana na mrežnim stranicama te u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem se području provodi komasacija.

(4) Članovi Povjerenstva moraju uz podatke iz stavka 2. ovoga članka Nositelju komasacije priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 24. Zakona.

(5) Za predsjednika i člana Povjerenstva ne može biti imenovana osoba koja je vlasnik poljoprivrednog zemljišta na komasacijskom području koja pripada među 10 % sudionika komasacije s najvećom površinom zemljišta za komasaciju.

(6) Nositelj komasacije provodi stručne, administrativne i tehničke poslove vezane uz objavu odluke iz stavka 1. ovoga članka s podacima iz stavka 2. ovoga članka o članovima Povjerenstva, pribavljanje dokaza o ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 24. Zakona te pripremu i upućivanje članova Povjerenstva u njihove nadležnosti, s tim da Nositelj komasacije preslik dokaza o ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 24. Zakona dostavlja ministarstvu nadležnom za poljoprivredno zemljište (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Opoziv člana Povjerenstva

Članak 5.

Nositelj komasacije može posebnom odlukom opozvati člana Povjerenstva ako:

– predsjednik Povjerenstva predloži opoziv radi nesudjelovanja u radu Povjerenstva zbog više izostanaka sa sjednica Povjerenstva, bez obzira jesu li opravdani ili ne

– odbije da se izjasni o stručnoj procjeni za područje za koje je specijaliziran

– odbije da glasuje o nacrtu prijedloga, aktu ili radnji Povjerenstva o kojima se odlučuje glasovanjem i

– sudjeluje u radu Povjerenstva na način da u svojstvu predstavnika organizacije koja ga je delegirala ne zastupa mišljenja dana u prethodnom postupku unutar organizacije koju zastupa.

Općenito o radu Povjerenstva

Članak 6.

(1) Radom Povjerenstva rukovodi predsjednik Povjerenstva, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenjuje ga njegov zamjenik.

(2) Predsjednik Povjerenstva, sukladno prethodnom savjetovanju s Nositeljem komasacije i ostalim članovima Povjerenstva utvrđuje raspored rada izvan sjednica, te predlaže dnevni red sjednice.

(3) Nositelj komasacije može posebnom odlukom imenovati osobu zaduženu za obavljanje pomoćno-tehničkih poslova koja pomaže Povjerenstvu u radu, a koja osoba se ne smatra članom Povjerenstva.

(4) Pravo glasa o svim stvarima o kojima Povjerenstvo glasa na sjednici ili izvan sjednice imaju samo članovi Povjerenstva, osim u slučaju spriječenosti pojedinog člana Povjerenstva kada pravo glasa ima njegov zamjenik koji ga zamjenjuje.

(5) Ako smatra da je potrebno za njegov rad, Povjerenstvo može donijeti poslovnik o radu Povjerenstva (u daljnjem tekstu: Poslovnik), a donosi ga Povjerenstva jednoglasno, te se o pravilnoj primjeni Poslovnika brine predsjednik Povjerenstva, pri čemu su o eventualnim povredama odredbi Poslovnika članovi Povjerenstva dužni obavijestiti predsjednika Povjerenstava.

Sjednica Povjerenstva

Članak 7.

(1) Sjednica Povjerenstva zatvorena je za javnost, a može se održati u prostorijama Nositelja komasacije, druge jedinice lokalne samouprave odnosno jedinice područne (regionalne) samouprave ili Grada Zagreba na čijem se području provodi komasacija, prostorijama Ministarstva te elektroničkim putem.

(2) Sjednicom predsjedava predsjednik Povjerenstva, a u slučaju njegove spriječenosti zamjenjuje ga njegov zamjenika.

(3) U sklopu sjednice Povjerenstvo može izvršiti obilazak područja na kojem se provodi komasacija, radi očevida zemljišta na komasacijskom području.

(4) Predsjednik Povjerenstva utvrđuje potrebu za održavanjem sjednice Povjerenstva, određuje datum, vrijeme, mjesto i način održavanja sjednice te saziva sjednicu, sukladno prethodnom savjetovanju s ostalim članovima Povjerenstva.

(5) Sjednicama Povjerenstva mogu prisustvovati samo članovi Povjerenstva ili u slučaju njegove spriječenosti njihovi zamjenici, a Predsjednik Povjerenstva kada smatra da je potrebno, može pozvati na sjednicu bilo koju stručnu osobu radi uključivanja u izradu akata ako posebni propisi to određuju, pri čemu osobe koje nisu članovi Povjerenstva nemaju pravo glasa.

(6) Članove Povjerenstva na sjednicu poziva tajnik Povjerenstva putem elektronske pošte ili posrednom dostavom, u skladu s prethodnim dogovorom s predsjednikom Povjerenstva, a poziv se dostavlja članovima Povjerenstva najmanje sedam dana prije dana održavanja sjednice.

(7) Radni materijali za sjednice Povjerenstva, koje po potrebi priprema tajnik Povjerenstva u dogovoru s predsjednikom Povjerenstva, dostavljaju se u pisanom obliku ili putem elektroničke pošte svim članovima Povjerenstva i njihovim zamjenicima najmanje pet dana prije održavanja sjednice, a radni materijali u vezi rada ovlaštene osobe dostavljaju se i njoj ako je pozvana na sjednicu u skladu s stavkom 5. ovoga članka.

Rad na sjednici Povjerenstva

Članak 8.

(1) Sjednicu Povjerenstva otvara predsjednik Povjerenstva, nakon čega traži izjašnjavanje članova o dnevnom redu i sadržaju zapisnika s prethodne sjednice ako je održana, koji se na sjednici usvaja.

(2) Pravo na izlaganje, oduzimanje toga prava, prekid sjednice, plan rada za slijedeću sjednicu i ostale pojedinosti vezane za rad na sjednicama određuje predsjednik Povjerenstva.

(3) Sjednici Povjerenstva mora prisustvovati više od polovice članova Povjerenstva ili njihovih zamjenika da bi odluke donesene na sjednici bile pravovaljane, a Povjerenstvo glasovanjem donosi zaključke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

(4) Ako je na sjednicu Povjerenstva pozvana stručna osoba, prisustvuje sjednici samo tijekom razmatranja predmeta za koji je pozvana, te ima pravo iznošenja mišljenja i prijedloga, bez prava sudjelovanja u donošenju zaključka i glasovanju.

(5) Predsjednik Povjerenstva može na sjednicu Povjerenstva pozvati vlasnike zemljišta, predstavnike vlasnika zemljišta i sudionike komasacije kako bi se dodatno razjasnila otvorena pitanja, s tim da vlasnici zemljišta, predstavnici vlasnika zemljišta i sudionici komasacije prisustvuju sjednici tijekom rasprave o predmetu u vezi kojeg su pozvani i imaju pravo sudjelovanja u raspravi, a nemaju pravo prisustvovati pri donošenju zaključka i glasovanju Povjerenstva.

Tajnik Povjerenstva

Članak 9.

(1) Povjerenstvo ima tajnika koji po nalogu predsjednika Povjerenstva vodi brigu, nadzire i koordinira pravovremenim izvršavanjem rada Povjerenstva prema rasporedu kojeg je utvrdio predsjednik Povjerenstva.

(2) U slučaju spriječenosti tajnika Povjerenstva zamjenjuje ga njegov zamjenika.

(3) Tajnik Povjerenstva zadužen je za:

a) vođenje i koordiniranje administrativnih poslova Povjerenstva (zaprimanje, pregled, razvrstavanje i raspoređivanje predmeta i akata, slaganje dokumentacije, priprema i pregled predmeta za otpremu, službenu prepisku, rad na informacijama i unos podataka u informatičku bazu podataka)

b) obavljanje stručnih i administrativnih poslova Povjerenstva

c) koordinaciju rada članova Povjerenstva

d) suradnju i korespondenciju s nadležnim tijelima koja su vezana za djelokrug rada Povjerenstva

e) pripremu dnevnog reda sjednice Povjerenstva te ga podnosi predsjedniku Povjerenstva

f) sudjelovanje na sjednicama Povjerenstva s pravom glasa

g) vođenje zapisnika na sjednicama Povjerenstva

h) pripremu materijala za rad Povjerenstva (izrada internih obrazaca i slično)

i) pripremu izvješća o radu Povjerenstva

j) organiziranje i vođenje pismohrane Povjerenstva (priprema plana klasifikacijskih oznaka, organizacija i vođenje registraturnog i arhivskog gradiva, odabiranje i izlučivanje arhivske građe)

k) druge administrativno-stručne poslove potrebne za rad Povjerenstva.

Prava, dužnosti i obveze članova Povjerenstva

Članak 10.

Svi članovi Povjerenstva, vlasnici i predstavnici vlasnika te izvođač stručnih poslova dužni su prisustvovati sjednici za koju su primili poziv, a u slučaju spriječenosti prisustvovanja sjednici Povjerenstva pozvani član obvezan je pravovremeno obavijestiti predsjednika Povjerenstva.

Tijek sjednice

Članak 11.

(1) Sjednicu Povjerenstva otvara predsjednik Povjerenstva te utvrđuje da je na sjednici prisutna natpolovična većina članova Povjerenstva, a ako na sjednici nije prisutna natpolovična većina članova Povjerenstva ili njihovih zamjenika, sjednica se ne može održati i predsjednik Povjerenstva je zatvara.

(2) Predsjednik Povjerenstva rukovodi sjednicom Povjerenstva, brine o održavanju reda na sjednici, a sjednica započinje utvrđivanjem predloženog dnevnog reda kojeg predsjednik Povjerenstva podnosi članovima na razmatranje i usvajanje.

(3) Nakon usvajanja dnevnog reda, članovi Povjerenstva dužni su izvijestiti predsjednika Povjerenstva o mogućem sukobu interesa u pogledu pojedine točke dnevnog reda.

(4) U slučaju sukoba interesa iz stavka 3. ovoga članka, član Povjerenstva i vanjski suradnik koji je izrazio sukob interesa ne prisustvuje raspravi i glasovanju po predmetnoj točki, dok se iskazani sukob interesa upisuje u Zapisnik.

(5) Redoslijedom utvrđenim u usvojenom dnevnom redu, nakon usmenog/ih izlaganja temeljem podnesenog pisanog izvješća od strane izvjestitelja za pojedini predmet koji mu/im je dodijeljen u rad, započinje rasprava o predmetnoj točki dnevnog reda.

(6) Predsjednik Povjerenstva obvezan je na sjednici Povjerenstva koordinirati, davati riječ i usmjeravati izjašnjavanje govornika tako da se svaka točka dnevnog reda dovoljno razjasni.

(7) Ako se tijekom rasprave utvrdi da je prijedlog za pojedinu točku dnevnog reda nepotpun, predsjednik može odlučiti da se rasprava o tom prijedlogu prekine, zatraži njegova dopuna te da se rasprava provede na idućoj sjednici.

Članak 12.

(1) Članovi Povjerenstva ili njihovi zamjenici aktivno sudjeluju u raspravi i donošenju zaključaka.

(2) Predsjednik Povjerenstva nakon provedene rasprave za pojedinu točku dnevnog reda formulira prijedlog zaključka koji se unosi u Zapisnik.

(3) Nakon formuliranja prijedloga zaključka prisutni sudionici s pravom glasovanja očituju se o prijedlogu zaključka javnim glasovanjem sa »za« ili »protiv«.

(4) Natpolovičnom većinom ukupnog broja glasova prisutnih s pravom glasovanja prihvaća se zaključak za pojedinu točku dnevnog reda.

(5) U slučaju jednakog broja glasova »za« i »protiv« predmet se uvrštava u dnevni red sljedeće sjednice Povjerenstva na ponovnu raspravu.

(6) Predsjednik Povjerenstva nakon donošenja zaključaka po svim točkama dnevnog reda sjednice zatvara sjednicu Povjerenstva.

Zapisnik sjednice

Članak 13.

(1) O tijeku sjednice tajnik Povjerenstva vodi i izrađuje zapisnik sjednice Povjerenstva (u daljnjem tekstu: Zapisnik) koji sadrži sljedeće podatke o radu sjednice:

1. redni broj sjednice

2. datum i mjesto održavanja sjednice

3. vrijeme početka sjednice

4. evidenciju o nazočnosti na sjednici prisutnih i odsutnih članova Povjerenstva, zamjenika članova pozvanih na sjednicu te drugih osoba prisutnih na sjednici, s naznakom vremena prisustvovanja ukoliko ne prisustvuju cijelom tijeku sjednice

5. ime i prezime predsjedavajućeg sjednici

6. predložen i usvojen dnevni red sjednice

7. osnovne podatke o svakom predmetu koji je bio raspravljan

8. nenazočnost raspravi i glasovanju člana Povjerenstva koji je za pojedini predmet izjavio sukob interesa

9. prijedloge zaključaka po točkama dnevnog reda

10. rezultat glasovanja o pojedinoj točki dnevnog reda, s naznakom članova Povjerenstva koji su glasovali »protiv«

11. izdvojena mišljenja članova Povjerenstva, ako ih ima

12. vrijeme završetka sjednice i

13. u slučaju prekida sjednice naveden razlog prekida sjednice i naznaku vremena kada je sjednica ponovno nastavljena.

(2) Zapisnik nakon održane sjednice potpisuje predsjednik Povjerenstva i tajnik Povjerenstva, a prvi radni dan nakon sjednice Povjerenstva dostavlja se elektroničkom poštom članovima Povjerenstva.

(3) Svaki član Povjerenstva ima pravo u roku od dva dana od zaprimanja primjerka Zapisnika pisanim putem elektroničkom poštom iznijeti primjedbe i predložiti Predsjedniku Povjerenstva izmjene Zapisnika.

(4) Ukoliko primjedbe i prijedlozi nisu tehničke ili tipografske prirode, o osnovanosti primjedbi i prijedloga odlučuje se na sljedećoj sjednici Povjerenstva, s tim da se prihvaćena ili odbijena primjedba i prijedlog unosi u Zapisnik sjednice koja je u tijeku, a dijelovi Zapisnika na koje u prethodno navedenom roku nisu iznesene primjedbe, smatraju se usvojenima.

Naknada za rad Povjerenstva

Članak 14.

(1) Članovi Povjerenstva, i to: predsjednik, pet članova i tajnik, odnosno zamjenik kada zamjenjuje pojedinog člana Povjerenstva u slučaju njegove spriječenosti, imaju pravo na naknadu za svoj rad u Povjerenstvu u skladu s člankom 24. stavkom 7. Zakona.

(2) Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka posebnom odlukom određuje Nositelj komasacije.

(3) Naknada za rad iz stavka 1. ovoga članka određuje se posebno po sjednici i općenito za rad u Povjerenstvu.

(4) Naknadu iz stavka 1. ovoga članka Nositelj komasacije dužan je platiti u roku od 30 dana od dana od pravomoćnosti rješenja o komasaciji.

(5) Način plaćanja naknade za rad Povjerenstva utvrđuje Nositelj komasacije odlukom iz stavka 2. ovoga članka.

(6) Po uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske naknada iz stavka 1. ovoga članka odgovara iznosu u eurima prema izračunu na dan uvođenja eura.

Izvješće o radu Povjerenstva i propisivanje obrazaca

Članak 15.

(1) Povjerenstvo je obvezno Nositelju komasacije dostavljati tromjesečno izvješće o svom radu na obrascu propisanom posebnom odlukom Nositelja komasacije te izvješće dostaviti na znanje Ministarstvu, a prije utvrđivanja obrasca Nositelj komasacije se može prethodno savjetovati s Ministarstvom.

(2) Nositelj komasacije može posebnom odlukom propisati obrasce potrebne za rad Povjerenstva.

Izjava za javnost

Članak 16.

Izjavu za javnost o radu Povjerenstva može dati samo ovlaštena osoba Nositelja komasacije.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/40
Urbroj: 525-06/193-22-11
Zagreb, 2. prosinca 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.