Pravilnik o dopuni Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda

NN 146/2022 (14.12.2022.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

2214

Na temelju članka 56. stavaka 2. i 3. Zakona o medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, broj 76/13), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA STAVLJANJE MEDICINSKIH PROIZVODA NA OSNOVNU I DODATNU LISTU MEDICINSKIH PROIZVODA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TE MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE CIJENA MEDICINSKIH PROIZVODA

Članak 1.

U Pravilniku o mjerilima za stavljanje medicinskih proizvoda na osnovnu i dodatnu listu medicinskih proizvoda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te mjerilima za određivanje cijena medicinskih proizvoda (»Narodne novine«, broj 5/19) iza članka 18. dodaje se članak 18.a koji glasi:

»Članak 18.a

(1) Podnositelj prijedloga može Zavodu podnijeti zahtjev za povećanje cijene medicinskog proizvoda koji je već uvršten u osnovnu ili dodatnu listu medicinskih proizvoda Zavoda samo u slučaju kada je do povećanja cijene medicinskog proizvoda došlo iz razloga povećanja nabavne cijene medicinskog proizvoda neovisno o volji proizvođača medicinskog proizvoda.

(2) Zahtjev za povećanje cijene medicinskog proizvoda iz stavka 1. ovoga članka sadrži najmanje sljedeće:

– podatak o medicinskom proizvodu za koji se traži povećanje cijene

– predloženi iznos povećanja cijene medicinskog proizvoda

– najmanje jedan dokaz kojim se opravdava povećanje cijene medicinskog proizvoda

– obrazloženje podnositelja prijedloga, koje sadrži razloge o tome zašto cijena utvrđena ovim Pravilnikom nije dostatna za osiguranje opskrbe hrvatskog tržišta medicinskim proizvodom te prikaz cijene medicinskog proizvoda utemeljene na nabavnoj cijeni medicinskog proizvoda.

(3) O zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje Zavod na temelju pozitivnog mišljenja stručnog povjerenstva Zavoda.

(4) Odobreno povećanje cijene medicinskog proizvoda iz stavka 3. ovoga članka vrijedi do završetka prvog sljedećeg postupka usklađivanja cijena medicinskih proizvoda, a koji se provodi sukladno odredbama članaka 15. i 16. ovoga Pravilnika.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-04/11

Urbroj: 534-07-1-1/10-22-9

Zagreb, 9. prosinca 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.