Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda

NN 146/2022 (14.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2217

Na temelju odredbi članka 107. stavka 4., članka 110. stavka 10. i 11. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14., 29/18. i 115/18.), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. prosinca 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE I CIJENE UDJELA DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG FONDA

Članak 1.

Članak 7. stavak 3. Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i cijene udjela dobrovoljnog mirovinskog fonda (»Narodne novine« broj 128/17., 114/18. i 2/20.) mijenja se i glasi:

»(3) Imovina koja je stečena u stranoj valuti i naknadno mjerenje imovine i obveza fonda denominiranih u stranoj valuti preračunava se u eursku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke važećem za dan vrednovanja, ili po tečaju koji proizlazi iz ugovornog odnosa vezanog za tu transakciju. Ukoliko valuta u kojoj je imovina denominirana nije uvrštena na tečajnici Hrvatske narodne banke, za preračun se primjenjuju srednji tečajevi za valute uz koju je vezana valuta u kojoj je imovina denominirana objavljeni na financijsko-informacijskom servisu. Vrijednosti izražene u valuti uz koju je vezana valuta u kojoj je imovina denominirana preračunavaju se u eursku protuvrijednost po srednjem tečaju Hrvat­ske narodne banke važećem za dan vrednovanja.«

Članak 2.

U članku 12. stavku 9. točki a) riječi »100.000 kuna« zamjenjuju se riječima »13.000,00 eura«.

U točki b) riječi »50.000 kuna« zamjenjuju se riječima »6.500,00 eura«.

U točki c) riječi »5.000 kuna« zamjenjuju se riječima »650,00 eura«.

Članak 3.

U članku 16. stavku 14. riječ »umanjenjenja« zamjenjuju se riječju »umanjenja«.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-01/22-03/04
Urbroj: 326-01-70-72-22-2
Zagreb, 8. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.