Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda

NN 146/2022 (14.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2218

Na temelju odredbi članka 63. stavak 1. točke 2., članka 108. stavka 4., članka 111. stavaka 11., 12. i 13. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14., 93/15., 64/18., 115/18 i 58/20.) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. prosinca 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE I VRIJEDNOSTI OBRAČUNSKE JEDINICE OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

Članak 1.

U članku 2. stavku 3. točki e) Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda (»Narodne novine« broj 128/17., 114/18. i 2/20.) iza oznake »64/2018« stavlja se zarez i briše se slovo »i« te se iza oznake »115/2018« briše zarez i dodaju se riječi »i 58/2020«.

Članak 2.

Članak 8. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Imovina koja je stečena u stranoj valuti i naknadno mjerenje imovine i obveza mirovinskog fonda denominiranih u stranoj valuti preračunava se u eursku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke važećem za dan vrednovanja, ili po tečaju koji proizlazi iz ugovornog odnosa vezanog za tu transakciju. Ukoliko valuta u kojoj je imovina denominirana nije uvrštena na tečajnici Hrvatske narodne banke, za preračun se primjenjuju srednji tečajevi za valute uz koju je vezana valuta u kojoj je imovina denominirana objavljeni na financijsko-informacijskom servisu. Vrijednosti izražene u valuti uz koju je vezana valuta u kojoj je imovina denominirana preračunavaju se u eursku protuvrijednost po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem za dan vrednovanja.«

Članak 3.

U članku 13. stavku 9. točki a) riječi »100.000 kuna« zamjenjuju se riječima »13.000,00 eura«.

U točki b) riječi »50.000 kuna« zamjenjuju se riječima »6.500,00 eura«.

U točki c) riječi »5.000 kuna« zamjenjuju se riječima »650,00 eura«.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-01/22-03/05
Urbroj: 326-01-70-72-22-3
Zagreb, 8. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.