Pravilnik o izmjenama Pravilnika o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda

NN 146/2022 (14.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2219

Na temelju odredbi članka 146. stavka 2., članka 191. stavka 3., članka 192. i članka 193. stavka 2. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14., 29/18. i 115/18.) i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 78/15., 134/15., 120/16., 116/18., 42/20., 47/20. i 114/2022.) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. prosinca 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O GODIŠNJIM, POLUGODIŠNJIM I DRUGIM IZVJEŠTAJIMA DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda (»Narodne novine« broj 104/17. i 98/20.) u članku 2. stavku 1. u zagradi iza riječi »Narodne novine«, 19/14« dodaje se zarez i riječi »29/18 i 115/18«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 7. riječi »50 milijuna kuna« zamjenjuju se riječima »6.500.000,00 eura«.

Članak 3.

Članak 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Mirovinsko društvo dužno je za fond kojim upravlja dostaviti Agenciji izvještaje iz članka 3. stavaka 2. i 4. i članka 4. stavka 1. alineja 1., 2., 3. i 5. ovoga Pravilnika u skladu s tehničkom uputom Agencije, osim izvještaja iz članka 4. stavka 1. alineje 5. ovoga Pravilnika.«

Članak 4.

U prilogu 2. Pravilnika u obrascu IFP »Izvještaj o financijskom položaju« riječi iznad tablice u zagradi »U HRK« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

U obrascu ISD »Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti« riječi iznad tablice u zagradi »u HRK« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

U obrascu INTD »Izvještaj o novčanim tokovima (direktna metoda)« riječi iznad tablice u zagradi »u HRK« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

U obrascu INTI »Izvještaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)« riječi iznad tablice u zagradi »u HRK« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

U obrascu IPNI »Izvještaj o promjenama u neto imovini fonda« riječi iznad tablice u zagradi »u HRK« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

U obrascu IV »Izvještaj o vrednovanju imovine i obveza fonda« riječi iznad tablice u zagradi »u kunama« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

Članak 5.

U prilogu 3. Pravilnika u obrascu RDGT »Izvještaj o realiziranim dobicima (gubicima) od prodaje financijskih instrumenata fonda« riječi iznad tablice u zagradi »U HRK« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

Članak 6.

U Prilogu 5. Pravilnika mijenja se obrazac DI-DMF-1 »Broj članova, iznos uplata na osobni račun te isplata s osnove ostvarivanja prava prestanka članstva u fondu« i glasi:

PodaciTekući mjesecPrethodni mjesecPromjena tekući/prethodni mjesec
A. Podaci o članovima
Ukupan broj članova fonda na početku mjeseca
od toga korisnika mirovine
Broj članova učlanjenih u fond tijekom mjeseca
Broj članova kojima je tijekom mjeseca prestalo članstvo u fonduUkupno umirovljenje
radi isplate mirovine putem mirovinskog osiguravajućeg društva
radi isplate mirovine putem društva za životno osiguranje
radi isplate zadnje rate mirovine ili jednokratne isplate putem mirovinskog društva
Smrt
S osnove promjene fonda
Ostali razlozi
UKUPNO
Ukupan broj članova fonda na posljednji dan u mjesecu
od toga korisnika mirovine
B. Podaci o uplatama na osobni račun
Uplate na osobni račun tijekom mjeseca (u eurima i centima)
Uplate pokrovitelja
Uplate članova
Uplate državnih poticajnih sredstava
Uplate s osnove promjene fonda
Ukupno uplate na osobni račun od početka godine do posljednjeg dana u mjesecu (u eurima i centima)
Uplate pokrovitelja
Uplate članova
Uplate državnih poticajnih sredstava
Uplate s osnove promjene fonda
 
C. Podaci o isplatama s osnove ostvarivanja prava prestanka članstva
Ukupne isplate tijekom mjeseca
(u eurima i centima)
Ukupno umirovljenje
Isplata sredstava mirovinskom osiguravajućem društvu
Isplata sredstava društvu za životno osiguranje
Isplata mirovine putem mirovinskog društva (privremena isplata)
Jednokratne isplate
Smrt
S osnove promjene fonda
Ostali razlozi
UKUPNO
Ukupne isplate od početka godine do posljednjeg dana u mjesecu (u eurima i centima)Ukupno umirovljenje
Isplata sredstava mirovinskom osiguravajućem društvu
Isplata sredstava društvu za životno osiguranje
Isplata mirovine putem mirovinskog društva (privremena isplata)
Jednokratne isplate
Smrt
S osnove promjene fonda
Ostali razlozi
UKUPNO


Članak 7.

U Prilogu 5. mijenja se obrazac DI-DMF-3 »Potraživanja fonda od Ministarstva financija te uplate državnih poticajnih sredstava na osobne račune članova fonda« i glasi:

Broj članova fonda za koje mirovinsko društvo potražuje državna poticajna sredstva
Kalendarska godina za koju je izvršena uplata DPS-aUkupni iznos potraživanja
(u eurima i centima)
Uplate Ministarstva financija RH
Iznos
(u eurima i centima)
Datum uplateUdjel u ukupnom potraživanju
(u %)
 
 
 
 
 

Članak 8.

U Prilogu 6. mijenja se obrazac »Izvještaj o valutnoj izloženosti« tako da glasi:

DatumŠifra ustanoveOIB fondaNaziv fondaValuta fondaValutaImovinaObveze
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
EUR
USD
USD
valutna
klauzula
Ostale valute
Ostale
valute
valutna
klauzula

Duga izvanbilančna pozicijaKratka izvanbilančna pozicijaPozicija u valutnim opcijamaOtvorena bilančna valutna pozicijaUkupna otvorena valutna pozicijaNAVUkupna otvorena valutna pozicija kao % NAV-a
(9)(10)(11)(12) = (7) – (8)(13) = (7) – (8) + (9) – (10) + (11)(14)(15) = (13)/(14)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Prijelazne i završne odredbe

Članak 9.

(1) Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

(2) Mirovinsko društvo dužno je prve izvještaje u skladu s člancima 4. do 8. ovoga Pravilnika dostaviti za izvještajna razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2023. godine.

(3) Izvještaji za razdoblja do 1. siječnja 2023. godine dostavljaju se na obrascima iz Priloga Pravilnika o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda (»Narodne novine« broj 114/2018. i 98/2020.) na način propisan člankom 3. ovoga Pravilnika kojim se mijenja članak 7. stavak 1. toga Pravilnika.

Klasa: 011-01/22-03/04
Urbroj: 326-01-70-72-22-3
Zagreb, 8. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.