Pravilnik o izmjenama Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda

NN 146/2022 (14.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2220

Na temelju odredbi članka 144. stavka 3. i članka 145. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014., 93/15., 64/18., 115/18. i 58/20.) i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15., 134/15., 120/16., 116/18., 42/20., 47/20. i 114/22.), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. prosinca 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O GODIŠNJIM, TROMJESEČNIM I DRUGIM IZVJEŠTAJIMA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda (»Narodne novine« broj 2/20., 98/20. i 24/21.) u članku 2. stavku 1. u zagradi iza riječi »»Narodne novine«, br. 19/14, 93/15, 64/18 briše se veznik »i« i stavlja se zarez, a iza riječi »115/18« dodaju se riječi »i 58/20«.

Članak 2.

U članku 8. stavku 1. iza riječi »članka 7. ovoga Pravilnika« brišu se riječi »u elektroničkom obliku potpisan naprednim elektroničkim potpisom« i iza riječi »izvještaja iz članka 4. stavka 1. alineje 4.« brišu se riječi »koji se ne potpisuje naprednim elektroničkim potpisom«.

Članak 3.

U Prilogu 2. u obrascu IFP »Izvještaj o financijskom položaju« riječi iznad tablice u zagradi »U HRK« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

U obrascu ISD »Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti« riječi iznad tablice u zagradi »u HRK« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

U obrascu INTD »Izvještaj o novčanim tokovima (direktna metoda)« riječi iznad tablice u zagradi »u HRK« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

U obrascu INTI »Izvještaj o novčanim tokovima (indirektna metoda)« riječi iznad tablice u zagradi »u HRK« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

U obrascu IPNI »Izvještaj o promjenama u neto imovini mirovinskog fonda« riječi iznad tablice u zagradi »u HRK« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

U obrascu IVMF »Izvještaj o vrednovanju imovine i obveza mirovinskog fonda« riječi iznad tablice u zagradi »u kunama« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

Članak 4.

U Prilogu 3. u obrascu RDGT »Izvještaj o realiziranim dobicima (gubicima) od prodaje financijskih instrumenata mirovinskog fonda« riječi iznad tablice u zagradi »U HRK« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

Članak 5.

U Prilogu 7. mijenja se obrazac »Izvještaj o valutnoj izloženosti« tako da glasi:

IZVJEŠTAJ O VALUTNOJ IZLOŽENOSTI

DatumŠifra ustanoveOIB fondaNaziv fondaValuta fondaValutaImovinaObveze
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
EUR
USD
USD
valutna klauzula
Ostale valute
Ostale valute
valutna klauzula

Duga izvan­bilan­čna pozicijaKratka izvan­bilan­čna pozicijaPozicija u valutnim opcijamaOtvorena bilančna valutna pozicijaUkupna otvorena valutna pozicijaNAVUkupna otvorena valutna pozicija kao % NAV-a
(9)(10)(11)(12) = (7) – (8)(13) = (7) – (8) + (9) – (10) + (11)(14)(15) = (13)/(14)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prijelazne i završne odredbe

Članak 6.

(1) Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

(2) Mirovinsko društvo dužno je prve izvještaje u skladu s člancima 3. do 5. ovoga Pravilnika dostaviti za izvještajna razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2023. godine.

(3) Izvještaji za razdoblja do 1. siječnja 2023. godine dostavljaju se u skladu s Prilogom 2., 3., 4., 5., 6. i 7. Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda (»Narodne novine« broj 02/20., 98/20. i 24/21.) na način propisan člankom 2. ovoga Pravilnika kojim se mijenja članak 8. stavak 2. toga Pravilnika.

Klasa: 011-01/22-03/05
Urbroj: 326-01-70-72-22-4

Zagreb, 8. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.