Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom

NN 146/2022 (14.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2221

Na temelju članka 19. stavka 4. članka 268. stavka 3. i članka 271. stavka 3. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14., 29/18. i 115/18.), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. prosinca 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O KAPITALU I TEHNIČKIM PRIČUVAMA MIROVINSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOM

Članak 1.

U članku 10. Pravilnika o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom (»Narodne novine«, br. 68/14., 41/17. i 112/19.), iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Za potrebe revizije izvještaja o izračunu regulatornog kapitala iz stavka 1. ovoga članka mirovinsko društvo dužno je zaključiti s neovisnim vanjskim ovlaštenim revizorom angažman s izražavanjem razumnog uvjerenja.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 2.

U članku 11. stavku 1. iza riječi »iz članka 8. ovoga Pravilnika« brišu se riječi »u elektroničkom obliku potpisan naprednim elektroničkim potpisom«.

Članak 3.

U Prilogu 1. u točki II. »Naputak za sastavljanje i popunjavanje izvještaja o izračunu regulatornog kapitala«, podtočka 2.11 postaje podtočka 2.10.

U točki II. »Naputak za sastavljanje i popunjavanje izvještaja o izračunu regulatornog kapitala«, podtočka 5.5. mijenja se i glasi:

»Nerealizirani dobitak s osnova vrijednosnog usklađenja financijske imovine raspoložive za prodaju: upisati iznos nerealiziranih dobitaka od vrednovanja financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit koji proizlazi iz primjene MSFI 9.«

Članak 4.

U Prilogu 2. »Izvještaj o izračunu regulatornog kapitala« u rubrici »IZNOS«, riječi u zagradi »u kunama« zamjenjuju se riječima u »eurima«.

Opis pozicije 5.5. mijenja se i glasi:

»Nerealizirani dobitak s osnova vrijednosnog usklađenja financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit«.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 5.

(1) Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

(2) Mirovinsko društvo dužno je prve izvještaje u skladu s člankom 4. ovoga Pravilnika dostaviti za izvještajna razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2023. godine.

(3) Izvještaji za razdoblja do 1. siječnja 2023. godine dostavljaju se u skladu s Prilogom 2. Pravilnika o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom (»Narodne novine« broj 68/14., 41/17.,112/19.) na način propisan člankom 2. ovoga Pravilnika kojim se mijenja članak 11. stavak 1. toga Pravilnika.«

Klasa: 011-01/22-03/04
Urbroj: 326-01-70-72-22-4
Zagreb, 8. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.