Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kapitalu mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima

NN 146/2022 (14.12.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kapitalu mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2222

Na temelju članka 9. stavka 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 19/14., 93/15., 64/18., 115/18. i 58/20.) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. prosinca 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KAPITALU MIROVINSKIH DRUŠTAVA KOJA UPRAVLJAJU OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U članku 2. Pravilnika o kapitalu mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 60/14. i 39/17.) iza teksta »broj 19/2014« stavlja se zarez i briše slovo »i« te se iza oznake »93/2015« dodaju riječi »64/18, 115/18 i 58/20«.

Članak 2.

U cijelom se Pravilniku i Prilozima I i II, ispred riječi »kapital« dodaje riječ »regulatorni« u odgovarajućem padežu, osim u slučajevima kad se radi o temeljnom kapitalu.

Članak 3.

U cijelom Pravilniku riječ »Agencija« zamjenjuje se riječju »Hanfa« u odgovarajućem padežu.

Članak 4.

U članku 6. točka e) mijenja se i glasi:

»(e) imovina koju je mirovinsko društvo steklo, a koja nije u skladu s člankom 26. stavcima 1. i 2. Zakona,«.

Članak 5.

U članku 9. stavku 2. iza riječi »kapitala« dodaje se tekst »iz članka 7. ovoga Pravilnika«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Za potrebe revizije izvještaja o izračunu regulatornog kapitala iz stavka 1. ovoga članka mirovinsko društvo dužno je zaključiti s neovisnim vanjskim ovlaštenim revizorom angažman s izražavanjem razumnog uvjerenja.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Revidirani izvještaj o izračunu regulatornog kapitala mirovinsko društvo dužno je objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku iz članka 8. stavka 3. ovog Pravilnika.«

Članak 6.

U članku 10. stavku 1. riječi »potpisan naprednim elektroničkim potpisom,« brišu se.

Članak 7.

U Prilogu 1. Pravilnika u točki II. »Naputak za sastavljanje i popunjavanje izvještaja o izračunu regulatornog kapitala«, u podtočki B »KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3. STAVKU 1. ALINEJA 2. PRAVILNIKA« iza riječi »članka 7. stavak 1.« dodaje se tekst »Zakona«.

Podtočka 3.1. mijenja se i glasi:

»3.1. Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca iz članka 125. stavka 1. točke 1. Zakona – upisati iznos imovine uložen u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca iz članka 125. stavak 1. točka 1. Zakona. Sredstva jamstvenog pologa iz članka 112. Zakona ne ulaze u izračun regulatornog kapitala.«

Podtočka 3.2. mijenja se i glasi:

»3.2. Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca iz članka 125. stavka 1. točke 2. Zakona – upisati iznos imovine uložen u prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca iz članka 125. stavak 1. točka 2. Zakona.«

Podtočka 3.3. mijenja se i glasi:

»3.3. Depoziti kod kreditnih institucija iz članka 125. stavka 8. Zakona – upisati iznos imovine uložen u depozite kod kreditnih institucija iz članka 125. stavka 1. točke 8. Zakona. Sredstva jamstvenog pologa iz članka 112. Zakona ne ulaze u izračun regulatornog kapitala.«

Podtočka IV. »Kapital sukladno članku 26. stavak 3. Zakona« postaje podtočka III.

Podtočka 4.5 mijenja se i glasi:

»4.5. Nerealizirani dobitak s osnova vrijednosnog usklađenja financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit: upisati iznos nerealiziranih dobitaka od vrednovanja financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit koji proizlazi iz primjene MSFI 9.«

Članak 8.

U Prilogu 2. »Izvještaj o izračunu regulatornog kapitala« mijenja se i glasi:

PRILOG 2.

IZVJEŠTAJ O IZRAČUNU REGULATORNOG KAPITALA

Naziv društva:

OIB društva:

Datum:

Oznaka pozicijeOPISIZNOS
(u eurima)
1.STAVKE REGULATORNOG
KAPITALA
1.1.Uplaćene redovne dionice 
1.2.Uplaćeni poslovni udjeli 
1.3.Rezerve formirane iz dobiti nakon oporezivanja= 1.3.1. + 1.3.2. + 1.3.3.
1.3.1.zakonske rezerve 
1.3.2.statutarne rezerve 
1.3.3.ostale rezerve 
1.4.Rezerve regulatornog kapitala 
1.5.Zadržana dobit 
1.6.Dobit tekuće godine (na osnovu godišnjih financijskih izvještaja)
1.7.Zbroj stavki (1.1. do 1.6.)= 1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5. + 1.6.
2.Odbitne stavke REGULATORNOG kapitala 
2.1.Nelikvidna sredstva 
2.2.Udjeli u drugim mirovinskim društvima
2.3.Gubici u ovisnim društvima 
2.4.Dospjela potraživanja
2.5.Imovina koju je mirovinsko društvo steklo, a koja nije u skladu sa člankom 26. stavkom 1. i 2. Zakona
2.6.Zadržani gubici proteklih godina utvrđeni na osnovi revidiranih godišnjih financijskih izvještaja
2.7.Gubitak tekuće godine (na osnovu godišnjeg financijskog izvještaja ili na osnovu financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine)
2.8.Nerealizirani gubitak financijske imovine raspoložive za prodaju
2.9.Negativne neto revalorizacijske rezerve
2.10.Zbroj stavki (od 2.1. do 2.9.)= 2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5. + 2.6. + 2.7. + 2.8. + 2.9
I.REGULATORNI KAPITAL
A.KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3. ALINEJA 1. PRAVILNIKA
B.KAPITALNI ZAHTJEV PREMA ČLANKU 3. ALINEJA 2. PRAVILNIKA
II.Višak (+)/manjak (-) regulatornog kapitala= I. – Max (A., B.)
3.Financijska imovina mirovinskog društva
3.1.Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca iz članka 125. stavka 1. točke 1. Zakona
3.2.Prenosivi dužnički vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca iz članka 125. stavka 1. točke 2. Zakona
3.3.Depoziti kod kreditnih institucija iz članka 125. stavka 1. točke 8. Zakona
3.4.Zbroj stavki (od 3.1 do 3.3.)
IV.Kapital sukladno članku 26. stavak 3. Zakona= 3.4. – Max (A., B.)
4.Dodatne informacije
4.1.Skupštinske odluke (izglasana dividenda tekuće poslovne godine)
4.2.Skupštinske odluke (isplaćene dividende tekuće poslovne godine)
4.3.Rezerve regulatornog kapitala ostvarene emisijom dionica
4.4.Neuključena dobit tekuće godine
4.5.Nerealizirani dobitak s osnova vrijednosnog usklađenja financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit


Datum:Odgovorna osoba mirovinskog društva:

Prijelazne i završne odredbe

Članak 9.

(1) Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

(2) Mirovinsko društvo dužno je prve izvještaje u skladu s člankom 8. ovoga Pravilnika dostaviti za izvještajna razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2023. godine.

(3) Izvještaji za razdoblja do 1. siječnja 2023. godine dostavljaju se u skladu s Prilogom 2. Pravilnika o kapitalu mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 60/14 i 39/17) na način propisan člankom 6. ovoga Pravilnika kojim se mijenja članak 10. stavak 1. toga Pravilnika.

Klasa :011-01/22-03/05
Urbroj: 326-01-70-72-22-5
Zagreb, 8. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.