Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku naknade štete članovima dobrovoljnog mirovinskog fonda i/ili dobrovoljnom mirovinskom fondu

NN 146/2022 (14.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku naknade štete članovima dobrovoljnog mirovinskog fonda i/ili dobrovoljnom mirovinskom fondu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2223

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na temelju članka 70. stavka 5. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14., 29/18. i 115/18.), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. prosinca 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU NAKNADE ŠTETE ČLANOVIMA DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG FONDA I/ILI DOBROVOLJNOM MIROVINSKOM FONDU

Članak 1.

U Pravilniku o postupku naknade štete članovima dobrovoljnog mirovinskog fonda i/ili dobrovoljnom mirovinskom fondu (»Narodne novine« broj 101/2014. i 41/2017., dalje: Pravilnik), u članku 1. iza riječi »broj 19/2014« dodaje se zarez i riječi »29/2018 i 115/2018«.

Članak 2.

U članku 2. točki 2. iza riječi »broj 19/2014« dodaje se zarez i riječi »29/2018 i 115/2018«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 4. riječi »50 kuna« zamjenjuju se riječima »7,50 eura«.

Članak 4.

U članku 14. stavku 5. riječi »50 kuna« zamjenjuju se riječima »7,50 eura«.

Članak 5.

U članku 17. stavku 1. riječi »25.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima »3.500,00 eura«, a riječi »2.500,00 kuna« zamjenjuju se riječima »350,00 eura«.

Članak 6.

U cijelom Pravilniku riječ »Agencija« zamjenjuje se riječju »Hanfa« u odgovarajućem padežu.

Završne odredbe

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-01/22-03/04
Urbroj: 326-01-70-72-22-5
Zagreb, 8. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.