Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku naknade štete članovima obveznog mirovinskog fonda i/ili obveznom mirovinskom fondu

NN 146/2022 (14.12.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku naknade štete članovima obveznog mirovinskog fonda i/ili obveznom mirovinskom fondu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2224

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na temelju članka 61. stavka 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14., 93/15., 64/18., 115/18. i 58/20.), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. prosinca 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU NAKNADE ŠTETE ČLANOVIMA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA I/ILI OBVEZNOM MIROVINSKOM FONDU

Članak 1.

U Pravilniku o postupku naknade štete članovima obveznog mirovinskog fonda i/ili obveznom mirovinskom fondu (»Narodne novine« broj 101/14. i 39/17., dalje: Pravilnik), u članku 1. iza riječi »broj 19/2014« briše se zarez i dodaju se riječi: »93/2015, 64/2018, 115/2018 i 58/2020«.

Članak 2.

U članku 2. točki 2. iza riječi »broj 19/2014« briše se zarez i dodaju se riječi: »93/2015, 64/2018, 115/2018 i 58/2020«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 4. riječi »100 kuna« zamjenjuju se riječima »15,00 eura«.

Članak 4.

U članku 14. stavku 5. riječi »100 kuna« zamjenjuju se riječima »15,00 eura«.

Članak 5.

U članku 17. stavku 1. riječi »100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima »15.000,00 eura«, a riječi »2.500,00 kuna« zamjenjuju se riječima »350,00 eura«.

Članak 6.

U cijelom Pravilniku riječ »Agencija« zamjenjuje se riječju »Hanfa« u odgovarajućem padežu.

Završne odredbe

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-01/22-03/05
Urbroj: 326-01-70-72-22-6
Zagreb, 8. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.