Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijavljivanju povreda odnosno sumnji na povredu odredaba Zakona o tržištu kapitala, Uredbe (EU) br. 600/2014, Uredbe (EU) br. 596/2014 i Uredbe (EU) br. 909/2 014

NN 146/2022 (14.12.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijavljivanju povreda odnosno sumnji na povredu odredaba Zakona o tržištu kapitala, Uredbe (EU) br. 600/2014, Uredbe (EU) br. 596/2014 i Uredbe (EU) br. 909/2 014

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2227

Na temelju odredbe članka 74. stavka 13. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18, 17/20 i 83/21), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. prosinca 2022. godine donijela je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIJAVLJIVANJU POVREDA ODNOSNO SUMNJI NA POVREDU ODREDABA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, UREDBE (EU) BR. 600/2014, UREDBE (EU) BR. 596/2014 I UREDBE (EU) BR. 909/2014

Članak 1.

Naslov pravilnika mijenja se i glasi:

»PRAVILNIK O PRIJAVLJIVANJU POVREDA ODNOSNO SUMNJI NA POVREDU ODREDABA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, UREDBE (EU) BR. 600/2014, UREDBE (EU) BR. 596/2014, UREDBE (EU) BR. 909/2014 I UREDBE (EU) 2019/2033«

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. nepravilnosti su kršenja propisa iz točaka 1. do 4. te 10. ovog članka, a koja su povezana s obavljanjem poslova kod poslodavca čije je poslovanje uređeno tim propisima ili na čije se poslovanje ti propisi odnose.«

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. prijava kršenja je prijava koju je podnositelj prijave podnio Hanfi u vezi sa stvarnim ili potencijalnim kršenjem Zakona, Uredbe (EU) br. 600/2014, Uredbe (EU) br. 596/2014, Uredbe (EU) br. 909/2014 ili Uredbe (EU) br. 2019/2033.«

Točka 7. mijenja se i glasi:

»7. podnositelj prijave je fizička osoba koja Hanfi prijavljuje ili otkriva informacije o stvarnom ili potencijalnom kršenju Zakona, Uredbe (EU) br. 600/2014, Uredbe (EU) br. 596/2014, Uredbe 909/2014 ili Uredbe (EU) br. 2019/2033 u smislu tih propisa.«

Točka 8. mijenja se i glasi:

»8. prijavljena osoba je fizička ili pravna osoba koja je u prijavi ili objavi navedena kao osoba koja je počinila povredu ili je povezana sa stvarnom ili potencijalnom povredom Zakona, Uredbe br. 600/2014, Uredbe (EU) br. 596/2014, Uredbe (EU) br. 909/2014 ili Uredbe (EU) br. 2019/2033.«

Iza točke 9. dodaje se točka 10. koja glasi:

»10. Uredba (EU) br. 2019/2033 je Uredba (EU) 2019/2033 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o bonitetnim zahtjevima za investicijska društva i o izmjeni uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 575/2013, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 806/2014 (Tekst značajan za EGP) (SL L 314, 5. 12. 2019.)«

Članak 3.

U članku 4. stavku 2. točki 5. iza riječi »točaka 1. do 4.« dodaje se »te 10.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/03

Urbroj: 326-01-70-72-22-21

Zagreb, 8. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.