Pravilnik o izmjenama Pravilnika o nadzornim izvještajima središnje druge ugovorne strane

NN 146/2022 (14.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o nadzornim izvještajima središnje druge ugovorne strane

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2228

Na temelju članka 548. stavka 8. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18., 17/20. i 83/21.) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. prosinca 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NADZORNIM IZVJEŠTAJIMA SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANE

Članak 1.

U Pravilniku o nadzornim izvještajima središnje druge ugovorne strane (»Narodne novine« br. 82/19. i 144/21) članak 3. stavak 5. mijenja se i glasi: »(5) Osim izvještaja iz stavka 1. ovoga članka, središnja druga ugovorna strana Hanfi dostavlja i nadzorni izvještaj koji sadrži podatke koji su potrebni za razmjenu informacija s kolegijem regulatora u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 648/2012, a u vezi s člankom 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 876/2013, a popunjava se u skladu s obrascem »ESMA_CCP data reporting« propisan od strane Esme na način i u formatu propisanim Uputama Hanfe.«

Stavak 9. briše se.

Članak 2.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi: »(1) Nadzorni izvještaji i obavijesti iz članka 3. ovoga Pravilnika dostavljaju se Hanfi u skladu s Uputama Hanfe.«

Stavak 2., 3. i 4. brišu se.

Članak 3.

U Prilogu 1 pod nazivom »Obrazac AK-SDUS – Izvještaj o adekvatnosti kapitala središnje druge ugovorne strane« iz članka 3. stavka 1. točke a) Pravilnika:

– obrazac »CCP-C 01.00 – KAPITAL I REGULATORNI KAPITAL (CCP-CA1)« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 1) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,

– obrazac »CCP-C 02.00 – KAPITALNI ZAHTJEVI (CCP-CA2)« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 2) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,

– obrazac »CCP-C 03.00 – ODNOS REGULATORNOG KAPITALA I KAPITALNIH ZAHTJEVA (CCP-CA3)« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 3) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,

– obrazac »CCP-C 04.00 – KREDITNI RIZIK I KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE: STANDARDIZIRANI PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (CCP-CR SA)« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 4) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,

– obrazac »CCP-C 05.00 – OPERATIVNI RIZIK (CCP-OPR)« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 5) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,

– obrazac »CCP-C 06.00 – TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP POZICIJSKIM RIZICIMA DUŽNIČKIH INSTRUMENATA KOJIMA SE TRGUJE (CCP-MKR SA TDI)« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 6) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,

– obrazac »CCP-C 07.00 – TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP ZA POZICIJSKI RIZIK U VLASNIČKIM INSTRUMENTIMA (CCP-MKR SA EQU)« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 7) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,

– obrazac »CCP-C 08.00 – TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUPI VALUTNOM RIZIKU (CCP-MKR SA FX)« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 8) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,

– obrazac »CCP-C 09.00 – RIZIK ZATVARANJA ILI RESTRUKTURIRANJA (CCP-WRR)« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 9) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio

– obrazac »CCP-C 10.00 – RIZIK POSLOVANJA (CCP-BR)« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 10) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

U Prilogu 3 pod nazivom »Obrazac TEST-SDUS – Izvještaj o provedenom preispitivanju modela, ispitivanju otpornosti na stres i retroaktivnom ispitivanju« iz članka 3. stavka 1. točke d) Pravilnika:

– obrazac »RT – SDUS 2 Rezultati retroaktivnog testiranja margina u izvještajnom razdoblju po računu pozicija« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 9) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

U Prilogu 4 pod nazivom »Obrazac UK – SDUS – Izvještaj o upravljanju kolateralom: strukturi kolaterala, članova i klijenata te naknadama« iz članka 3. stavka 1. točke c) Pravilnika:

– obrazac »UK 1 – Izvještaj o upravljanju kolateralom: strukturi kolaterala, članova i klijenata, te naknadama« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 10) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,

– obrazac »UK-SDUS 2.a – Struktura kolaterala u novčanim sredstvima a vista« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 11) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,

– obrazac »UK-SDUS 2.b – Struktura kolaterala u depozitima« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 12) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,

– obrazac »UK-SDUS 2.c – Struktura kolaterala u financijskim instrumentima« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 13) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

U Prilogu 5 pod nazivom »Izvještaj o likvidnosnoj potpori i pružateljima likvidnosti (LI SDUS)« iz članka 3. stavka 1. točke e) Pravilnika:

– obrazac »LI SDUS 1 – Informacije o korištenju likvidnosne potpore« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 14) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-01/22-01/03

Urbroj: 326-01-70-72-22-22

Zagreb, 8. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.