Pravilnik o izmjenama Pravilnika o periodičkom, statističkom i kapitalnom izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira te izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira iz druge države članice

NN 146/2022 (14.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o periodičkom, statističkom i kapitalnom izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira te izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira iz druge države članice

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2229

Na temelju članka 560. stavka 8. i članka 580. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18., 17/20. i 83/21.), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. prosinca 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PERIODIČKOM, STATISTIČKOM I KAPITALNOM IZVJEŠTAVANJU OD STRANE SREDIŠNJEG DEPOZITORIJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA TE IZVJEŠTAVANJU OD STRANE SREDIŠNJEG DEPOZITORIJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE

Članak 1.

U Pravilniku o periodičkom, statističkom i kapitalnom izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira te izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira iz druge države članice (»Narodne novine«, br. 91/19. i 144/21.) u članku 3. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka središnji depozitorij vrijednosnih papira dostavlja Hanfi u formatima predložaka iz Priloga II, Tablica 1., 2. i 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/394, na godišnjoj osnovi, u roku od 4 (četiri) mjeseca od zadnjeg dana poslovne godine za koju se izvještaj dostavlja.

(3) Cjeloviti skup zadnjih revidiranih financijskih izvještaja CSD-a iz točke 1. tablice 2. Priloga II Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/394 odnosno iz članka 41. točke (a) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392, nije potrebno dostaviti u skladu sa stavkom 2. ovoga Pravilnika pod uvjetom da je isti dostavljen Hanfi u skladu s Pravilnikom o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća, financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine te primjeni kontnog plana za središnji depozitorij vrijednosnih papira u kojem slučaju je uz izvještaje iz Priloga II., tablice 2 Provedbene uredbe (EU) 2017/394, a koji se dostavlja u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, potrebno naznačiti datum kada je isti dostavljen uz oznaku dokumenta pod kojim je isti dostavljen Hanfi.«.

Stavak 8. briše se.

Članak 2.

U članku 4. stavku 3. prvom podstavku iza riječi »datuma« briše se zarez te se riječi: »u elektroničkom obliku,« brišu.

U stavku 3. drugom podstavku iza riječi »godinu« briše se zarez i stavlja točka te se riječi: »u elektroničkom obliku, sve u skladu s člankom 6. stavkom 1. ovoga Pravilnika« brišu.

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Za potrebe članka 560. stavka 6. Zakona, Hanfa može od središnjeg depozitorija vrijednosnih papira iz druge države članice zatražiti dostavu godišnjeg izvještaja o njegovim aktivnostima na području Republike Hrvatske s podacima iz članka 41. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 točaka (b), (c), (d), (f), (g), (l), (m), (n), (q) i (r), s tim da se dostavljeni podaci posebno odnose na informacije vezano uz:

– prenosive vrijednosne papire čiji su izdavatelji pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

– izdavatelje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj čiji se prenosivi vrijednosni papiri vode i/ili se namiruju u sustavu središnjeg depozitorija vrijednosnih papira iz druge države članice

– sudionike sustava namire kojim upravlja središnji depozitorij vrijednosnih papira iz druge države članice, a koji su pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

– klijente sudionika sustava namire kojim upravlja središnji depozitorij vrijednosnih papira iz druge države članice ili klijente središnjeg depozitorija vrijednosnih papira iz druge države članice, a koji su fizičke ili pravne osobe sa prebivalištem ili sjedištem u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da su takvi klijenti poznati središnjem depozitoriju vrijednosnih papira iz druge države članice.

(2) Za potrebe članka 560. stavka 7. Zakona, Hanfa može u okviru godišnjeg izvještaja iz stavka 1. ovoga članka, od središnjeg depozitorija vrijednosnih papira iz druge države članice zatražiti dostavu statističkih informacija iz članka 42. stavka 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 koje se odnose na subjekte i instrumente iz stavka 1. ovoga članka, a po potrebi i na mjesečnoj ili kvartalnoj osnovi.

(3) Hanfa od središnjeg depozitorija vrijednosnih papira iz druge države članice može zatražiti i dostavu revidiranih financijskih izvještaja iz članka 41. točke a) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392, uključujući one konsolidirane na razini grupe.

(4) Hanfa može od središnjeg depozitorija vrijednosnih papira iz druge države članice zatražiti da je obavještava o operativnim incidentima iz članka 41. točke (h) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 ako se radi o događaju koji može materijalno utjecati na provođenje namire instrumenata iz stavka 1. ovog članka ili koji može materijalno utjecati na stabilnost financijskog tržišta u Republici Hrvatskoj u kojem slučaju se obavijesti dostavljaju bez odgode, a ako isto iz opravdanih razloga nije moguće, najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana operativnog incidenta.

(5) Hanfa može od središnjeg depozitorija vrijednosnih papira iz druge države članice zatražiti da je obavještava o ručnim intervencijama iz članka 41. točke (j) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/392 kada takva intervencija može imati materijalne posljedice na tržište i ulagatelje u Republici Hrvatskoj, u kojem slučaju se obavijesti dostavljaju bez odgode, a ako isto iz opravdanih razloga nije moguće, najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana izvršene intervencije.

(6) Izvještaje iz stavaka 1. do 5. ovoga članka središnji depozitorij vrijednosnih papira iz druge države članice koji pruža usluge na području Republike Hrvatske, dostavlja Hanfi u formatu predloška iz Priloga II, Tablica 1. do 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/394, na način propisan Uputama Hanfe.«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 6. mijenja se i glasi »IV. IZVJEŠTAVANJE«.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Izvješća iz članaka 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika dostavljaju se Hanfi na način propisan Uputama Hanfe.«

Članak 5.

Članak 7. briše se.

Članak 6.

U PRILOGU I. uz Pravilnik »Obrazac AK-SDVP – IZVJEŠTAJ O ADEKVATNOSTI KAPITALA SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANE« mijenja se naslov i glasi: »OBRAZAC AK-SDVP – IZVJEŠTAJ O ADEKVATNOSTI KAPITALA SREDIŠNJEG DEPOZITORIJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA«.

Obrasci iz Priloga I. uz Pravilnik zamjenjuju se novim obrascima pod istim nazivima koji čine Prilog I. ovog Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-01/22-01/03

Urbroj: 326-01-70-72-22-23

Zagreb, 8. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.