Odluka o gradskim porezima Grada Županje

NN 146/2022 (14.12.2022.), Odluka o gradskim porezima Grada Županje

Grad Županja

2232

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 21. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16, 101/17) i članka 41. Statuta Grada Županje (»Službeni vjesnik« Grada Županje broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Županje na 13. sjednici održanoj 5. prosinca 2022. godine, donosi

ODLUKU

O GRADSKIM POREZIMA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom o gradskim porezima (u daljnjem tekstu: Odlukom) utvrđuju se gradski porezi, visina, obračun i način plaćanja gradskih poreza koji su vlastiti prihod Grada Županje na čijem području je sjedište ili prebivalište ili uobičajeno boravište obveznika poreza.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Grad Županja uvodi i naplaćuje sljedeće poreze:

1. prirez porezu na dohodak.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se na području Grada Županje sukladno Zakonu o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20), Pravilniku o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 138/20, 1/21, 102/22 i 112/22), Zakonu o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i ovoj Odluci.

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaća se na dohodak od nesamostalnog rada, dohodak od samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava, dohodak od kapitala i drugi dohodak.

Članak 5.

Obveznik plaćanja prireza porezu na dohodak iz članka 4. ove odluke je fizička osoba koja ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj, a obveznik je poreza na dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak.

Prirez porezu na dohodak plaća se prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu obveznika plaćanja prireza porezu na dohodak.

Članak 6.

Osnovica za plaćanje prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen prema Zakonu o porezu na dohodak.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 9 % za Grad Županju.

Članak 7.

Prirez porezu na dohodak uplaćuje se u korist Proračuna Grada Županje.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka, žalbenom postupku i ovrsi propisane Općim poreznim zakonom, Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju važiti Odluka o gradskim porezima (»Službeni vjesnik« Grada Županje broj 4/17), Odluka o izmjenama odluke o gradskim porezima (»Službeni vjesnik« Grada Županje 6/17, Odluka o izmjenama i dopunama odluke o gradskim porezima (»Službeni vjesnik« Grada Županje 3/18) i Odluka o izmjeni odluke o gradskim porezima (»Službeni vjesnik« Grada Županje broj 5/20).

Članak 10.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom vjesniku« Grada Županje, stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je objavljena u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 415-01/22-01/1

Urbroj: 2196-5-01-22-3

Županja, 5. prosinca 2022.

Predsjednica
Gradskog vijeća
Irena Kuprešak, dipl. oec., v. r.