Odluka o izmjenama Odluke o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja

NN 147/2022 (15.12.2022.), Odluka o izmjenama Odluke o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2242

Na osnovi članka 10. stavka 2. Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 85/06., 150/08., 71/10., 53/20 i 120/21.), članka 27. stavka 1. točke 6. i članka 63. stavka 2. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 64. sjednici održanoj 5. prosinca 2022. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O NAČINU OSIGURAVANJA I RASPOLAGANJA SREDSTVIMA DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 91/13., 12/14., 29/15. i 53/15. – u daljnjem tekstu: Odluka) u članku 3. riječi: »(»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.)« zamjenjuju se riječima: »(»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13., i 98/19.)«.

Članak 2.

U članku 7. točki 1. riječi: »članka 16. stavka 3. i 4. i članka 17. stavka 5.« zamjenjuju se riječima: »članka 19. stavaka 3. i 4. i članka 20. stavka 5.«.

Članak 3.

U članku 13. stavku 1. riječi: »(»Narodne novine«, broj 91/13. i 136/13.)« zamjenjuju se riječima: »(»Narodne novine«, broj 91/13., 136/13., 21/14., 135/14., 144/14. i 42/18.)«, riječi: »(»Narodne novine«, broj 91/13. i 119/13.)« zamjenjuju se riječima: »(»Narodne novine«, broj 91/13., 119/13., 18/14., 119/14.,135/14., 144/14.,17/15., 139/15., 63/16., 99/17. i 40/19.)«, a riječi: »(»Narodne novine« broj 118/13.)« zamjenjuju se riječima: »(»Narodne novine«, broj 118/13., 11/14. i 120/15. i 74/16.)«.

U stavku 2. riječi: »(»Narodne novine«, broj 35/05. i 41/08.)« zamjenjuju se riječima: »(»Narodne novine, broj 35/05., 41/08., 125/11., 78/15., 29/18., 126/21. i 114/22.)«.

Članak 4.

U članku 15. stavku 1. riječi: »20,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2,65 eura«.

U stavku 2. riječi: »5,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »0,66 eura«.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 025-04/22-01/279

Urbroj: 338-01-01-22-01

Zagreb, 5. prosinca 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.