Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi

NN 148/2022 (16.12.2022.), Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE

2255

Na temelju članka 257. stavak 6. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« br.18/22, 46/22 i 119/22) ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike donosi

PRAVILNIK

O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I POLAGANJU STRUČNOG ISPITA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način provođenja pripravničkog staža u djelatnosti socijalne skrbi, uvjeti koje moraju ispunjavati ustanove i druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u kojima se može provoditi pripravnički staž, sadržaj, program i način polaganja stručnoga ispita te sadržaj i izgled uvjerenja o položenome stručnom ispitu.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na pripravnike na odgovarajući način se primjenjuju i na osobe koje su u djelatnosti socijalne skrbi primljene na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. PRIPRAVNIČKI STAŽ

Članak 2.

(1) Pripravnički staž u djelatnosti socijalne skrbi provodi se u ustanovi i drugoj pravnoj i fizičkoj osobi koja obavlja djelatnost socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: poslodavac)

(2) Pripravnik u djelatnosti socijalne skrbi može biti osoba:

1. koja se prvi put zapošljava kod poslodavca iz stavka 1. ovoga članka i koja je stekla obrazovnu kvalifikaciju u Republici Hrvatskoj potrebnu za zapošljavanje u sustavu socijalne skrbi, ili je obrazovnu kvalifikaciju stekla izvan Republike Hrvatske, a ona joj je priznata od nadležnog tijela u skladu s posebnim propisima kojima se regulira priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija.

2. koja ima pripravnički staž u odgovarajućoj struci kraći od 12 mjeseci.

Članak 3.

(1) Poslodavac koji je zaposlio pripravnika iz članka 2. stavak 2. ovoga Pravilnika, dužan je imenovati glavnog stručnog voditelja i stručne voditelje, radi osposobljavanja pripravnika za samostalan rad u zanimanju za koje se školovao.

(2) Glavnog stručnog voditelja imenuje odgovorna osoba poslodavca kod kojega je pripravnik zasnovao radni odnos, na prijedlog stručnog vijeća.

(3) Stručnog voditelja imenuje odgovorna osoba poslodavca kod kojega je pripravnik zasnovao radni odnos odnosno u kojoj pripravnik provodi glavni dio pripravničkog staža, a za provođenje dijela pripravničkog staža u pojedinim stručnim cjelinama ili u drugoj ustanovi.

Članak 4.

Obavljanje poslova glavnog stručnog voditelja i stručnog voditelja sastavni je dio redovnih poslova stručnih radnika kojima su ovi poslovi povjereni.

Članak 5.

(1) Glavni stručni voditelj mora imati završen najmanje isti stupanj stručne spreme u struci za koju se pripravnik osposobljava, najmanje pet godina radnog iskustva u djelatnosti socijalne skrbi i položen stručni ispit.

(2) Glavni stručni voditelj dužan je:

1. upoznati pripravnika s načinom provođenja i sadržajem pripravničkog staža

2. organizirati i neprekidno pratiti provođenje cjelokupnog pripravničkog staža

3. organizirati upućivanje pripravnika na provođenje dijela pripravničkog staža kod drugog poslodavca u djelatnosti socijalne skrbi ako je to dio sadržaja provođenja pripravničkog staža

4. pružati stručnu pomoć pripravniku u praktičnom radu, upućivati ga na stručnu literaturu i propise utvrđene programom stručnog ispita

5. pratiti njegov praktični rad i

6. obavljati druge poslove propisane ovim Pravilnikom.

Članak 6.

(1) Stručni voditelj mora imati isti stupanj stručne spreme u struci za koju se pripravnik osposobljava i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima na kojima se pripravnik osposobljava.

(2) Stručni voditelj dužan je:

1. organizirati i pratiti provedbu pripravničkog staža u pojedinim stručnim cjelinama, odnosno ustrojstvenim jedinicama poslodavca ili dijela prakse u drugoj ustanovi

2. uvoditi pripravnika u rad stručne cjeline odnosno ustrojstvene jedinice i pomagati mu uputama i savjetima pri praktičnom osposobljavanju

3. brinuti da pripravnik obavlja poslove utvrđene sadržajem pripravničkog staža i

4. obavljati druge poslove propisane ovim Pravilnikom.

Članak 7.

(1) Pripravnički staž obavlja se u punom radnom vremenu i u pravilu bez prekida.

(2) U slučaju kada osoba ima priznatu inozemnu stručnu kvalifikaciju uz određenu obvezu dodatnog osposobljavanja radi stjecanja odgovarajućih kompetencija pod nadzorom kvalificiranog stručnjaka, obveze određene rješenjem o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije mogu se izvršiti za vrijeme trajanja pripravničkog staža.

(3) Glavni stručni voditelj dužan je pratiti izvršenje određenih obveza iz stavka 2. ovoga članka i izvijestiti nadležnu komoru koja je donijela rješenje i odgovornu osobu poslodavca iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika o njihovom izvršenju ili neizvršenju bez odgode, a najkasnije u roku od tri dana od isteka određenog roka za njihovo ispunjenje.

(4) Ako pripravnik u određenom roku ne ispuni obvezu iz stavka 2. ovog članka o kojoj ovisi mogućnost uvođenja pripravnika u rad pojedine stručne cjeline, pripravnički staž neće se nastaviti provoditi.

(5) Ako je pripravnik zbog bolesti, rodiljnog, odnosno roditeljskog dopusta i drugih razloga propisanih zakonom, kolektivnim ugovorom ili aktom poslodavca, odsutan dulje od 30 dana, pripravnički staž produljuje se za onoliko vremena koliko je odsutnost trajala.

Članak 8.

(1) Pripravnik je dužan obavljati poslove koje mu, sukladno sadržaju pripravničkog staža, povjeri glavni stručni voditelj, odnosno stručni voditelj.

(2) Pripravnik ne može obavljati poslove voditelja stručne cjeline odnosno ustrojstvene jedinice, niti samostalno obavljati poslove u okviru javnih ovlasti te druge složene poslove, koji se odnose na zaštitu prava i interesa korisnika socijalne skrbi.

Članak 9.

(1) Ako je radi osposobljavanja za samostalan rad ocijenjeno potrebnim, pripravnika se može privremeno uputiti na rad kod drugog poslodavca.

(2) Međusobna prava i obveze poslodavca s drugim poslodavcem kao i obveze pripravnika i drugog poslodavca uređuju se sporazumom.

Članak 10.

(1) Osposobljavanje pripravnika tijekom provođenja pripravničkog staža kroz izvršavanje obveza propisanih sadržajem pripravničkog staža i rješenjem o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije, prate glavni stručni voditelj i stručni voditelji te obavljene aktivnosti upisuju u pripravničku knjižicu.

(2) Ako pripravnik ima obveze određene rješenjem iz članka 7. stavak 2. iste obveze su sastavni dio sadržaja pripravničkog staža.

(3) Obrazac pripravničke knjižice, propisan je i tiskan u Prilogu III. ovoga Pravilnika.

III. UVJETI NA STRANI POSLODAVCA

Članak 11.

(1) Poslodavac kod kojeg pripravnik provodi pripravnički staž mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. u okviru svoje djelatnosti obavlja stručne poslove predviđene sadržajem pripravničkog staža određene struke

2. ima zaposlenog stručnog radnika koji ispunjava uvjete za glavnog stručnog voditelja, propisane članom 5. stavkom 1. ovog Pravilnika i

3. ima zaposlenog stručnog radnika koji ispunjava uvjete za stručnog voditelja propisane člankom 6. stavkom 1. ovog Pravilnika.

(2) Pripravnik može provoditi pripravnički staž i kod poslodavca koji ne ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom, ako taj poslodavac sporazumno s drugim poslodavcem, koji ispunjava propisane uvjete, imenuje glavnog stručnog voditelja zaposlenog kod toga drugog poslodavca.

IV. SADRŽAJ, PROGRAM I NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Članak 12.

(1) Pravo na polaganje stručnog ispita ima:

1. osoba iz članka 2. stavak. 2. ovoga Pravilnika nakon završenog pripravničkog staža u trajanju od 12 mjeseci i

2. osoba koja ima radni staž u struci dulji od 12 mjeseci.

(2) Osoba iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka u smislu ovoga Pravilnika je kandidat za polaganje stručnog ispita (u daljnjem tekstu kandidat).

(3) Stručni radnik koji ima položen stručni ispit i koji je za vrijeme trajanja radnog odnosa stekao višu razinu kvalifikacije u istoj struci nije dužan ponovno polagati stručni ispit.

Članak 13.

(1) Stručni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: ministarstvo).

(2) Ispitno povjerenstvo rješenjem imenuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: ministar) iz redova službenika ministarstva koji imaju završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili integrirani diplomski sveučilišni studij, šest godina radnog iskustva na poslovima socijalne skrbi i položen državni ispit.

(3) Ispitno povjerenstvo čine predsjednik povjerenstva, zamjenik predsjednika i ispitivači za pojedine ispitne predmete. Predsjednik povjerenstva i zamjenik predsjednika ujedno su i ispitivači za određene predmete (u daljnjem tekstu: članovi).

(4) Za svaki ispitni rok predsjednik ispitnog povjerenstva, a u slučaju njegove odsutnosti zamjenik predsjednika, odredit će ispitivače između članova.

Članak 14.

(1) Administrativne poslove vezane uz provođenje stručnog ispita obavlja tajnik ispitnog povjerenstva.

(2) Tajnika ispitnog povjerenstva imenuje ministar iz reda službenika ministarstva, rješenjem iz članka 13. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Tajnik ispitnog povjerenstva utvrđuje da li su u prijavi za polaganje stručnog ispita priloženi svi propisani dokumenti, navedeni svi podaci propisani na Obrascu za prijavu polaganja stručnog ispita te priloženi dokazi o plaćenim troškovima stručnog ispita.

Članak 15.

(1) Kandidat podnosi prijavu za polaganje stručnog ispita poslodavcu, a podatke unesene u prijavu poslodavac je dužan ovjeriti i prijavu bez odlaganja dostaviti ministarstvu.

(2 Kandidat kojemu je ugovorom o radu utvrđena obveza i rok za polaganje stručnog ispita prijavu za polaganje stručnog ispita podnosi poslodavcu najkasnije dva mjeseca prije isteka roka u kojemu je dužan položiti stručni ispit.

(3) Kandidatu iz stavka 2. ovoga članka ministarstvo je dužno osigurati polaganje stručnog ispita najkasnije do isteka roka za polaganje, ako je prijava podnesena u propisanom roku.

(4) Kandidat može sam podnijeti prijavu za polaganje stručnog ispita ministarstvu, u kojem slučaju sam snosi troškove za polaganje stručnog ispita.

Članak 16.

(1) Prijava za polaganje stručnog ispita podnosi se na Obrascu za prijavu polaganja stručnog ispita (OZP) koji je propisan i tiskan u Prilogu V. ovoga Pravilnika.

(2) Uz prijavu je potrebno priložiti:

1. pripravničku knjižicu (ovjerenu od glavnog stručnog voditelja)

2. presliku diplome o završenoj stručnoj spremi

3. presliku ugovora o radu odnosno ugovora o provođenju stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

4. potvrdu o radnom stažu.

(3) Potvrdu o radnom stažu, kandidat može dostaviti najkasnije do dana polaganja stručnog ispita.

Članak 17.

(1) O pravu na polaganje stručnog ispita ministarstvo odlučuje rješenjem.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 18.

Rješenje iz članka 17. stavka 1. dostavlja se kandidatu najmanje petnaest dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita.

Članak 19.

(1) Kandidat može odgoditi polaganje stručnog ispita najviše dva puta, ali je o tome dužan izvijestiti ministarstvo najkasnije tri dana prije dana određenog za polaganje.

(2) Ako se kandidatu dogode nepredvidivi razlozi zbog kojih ne može pristupiti polaganju stručnog ispita unutar roka propisanog u stavku 1. ovoga članka, polaganje stručnog ispita može odgoditi uz uvjet da postojanje razloga dokaže u najranije mogućem roku.

(3) Kandidatu iz stavka 1. i 2. uplaćeni iznos troškova polaganja stručnog ispita priznaje se za naknadno polaganje stručnog ispita.

(4) Kandidat koji nije pristupio polaganju stručnog ispita, a razlog izostanka nije opravdao, kao i kandidat koje je pristupio polaganju stručnog ispita i tijekom njegovog trajanja odustao bez opravdanog razloga, smatra se da nije položio stručni ispit, a troškove ponovnog polaganja stručnog ispita snosi sam.

(5) Ako osoba iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga odustane od započetog polaganja stručnog ispita, može ponovno pristupiti polaganju, a uplaćeni iznos troškova polaganja stručnog ispita priznaje se za naknadno polaganje.

(6) O vremenu ponovnog polaganja stručnog ispita kandidat je dužan izvijestiti ministarstvo, koje će ga pozvati na polaganje na prvom slijedećem ispitnom roku.

Članak 20.

Kandidat koji je odustao od polaganja stručnog ispita dužan je o tome izvijestiti poslodavca.

Članak 21.

(1) Troškove polaganja stručnog ispita snosi poslodavac koji je uputio pripravnika ili stručnog radnika na ispit.

(2) Ako je poslodavac ustanova socijalne skrbi kojoj je osnivač Republika Hrvatska, a obavljanje djelatnosti financira se iz državnog proračuna, troškovi stručnog ispita terete sredstva državnog proračuna, putem ministarstva.

(3) Osoba koja je stekla pravo polaganja stručnog ispita, a nije u radnom odnosu u sustavu socijalne skrbi, prijavu za polaganje stručnog ispita podnosi sama i sama snosi troškove ispita.

(4) Ako kandidat bez opravdanog razloga ne pristupi polaganju stručnog ispita, uplaćeni iznos na ime troškova stručnog ispita se ne vraća.

Članak 22.

Tajnik ispitnog povjerenstva dužan je prije početka stručnog ispita:

1. utvrditi identitet kandidata

2. utvrditi jesu li plaćeni troškovi

3. upoznati kandidata s njegovim pravima i obvezama te pravilima za vrijeme polaganja ispita

4. upoznati kandidata o vremenu trajanja pisanog dijela ispita, mogućnosti korištenja priručnih sredstava, ostvarivanju kontakta s ispitivačem koji je pripremio zadaću i sl.

5. uručiti pitanja za pisanu zadaću, potrebna tehnička i stručna pomagala te drugi materijal za obradu zadaće i

6. za vrijeme polaganja održavanja stručnih ispita skrbiti o urednom tijeku ispitnog roka.

Članak 23.

(1) Stručni ispit se sastoji od općeg i posebnog dijela.

(2) Opći dio stručnog ispita sastoji se od provjere znanja iz predmeta:

1. Ustavno ustrojstvo i

2. Radni odnosi.

(3) Posebni dio stručnog ispita sastoji se od provjere znanja iz predmeta:

1. Upravni postupak, upravni spor i uredsko poslovanje

2. Socijalna skrb i sustav socijalne politike

3. Obiteljsko-pravna zaštita

4. Zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju i

5. Zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

(4) Pravni izvori za predmete iz stavka 2. i 3. ovoga članka navedeni su u članku 31. stavak 2. i 3. i članku 32. stavak 2. do 6. ovoga Pravilnika.

Članak 24.

(1) Opći dio stručnog ispita kandidat polaže usmeno, a posebni dio pisano i usmeno.

(2) Pisani dio stručnog ispita sastoji se od izrade pisane zadaće iz područja za koje se kandidat osposobljava odnosno koje radi.

(3) Pisanu zadaću određuje ispitno povjerenstvo neposredno prije početka stručnog ispita, na prijedlog člana ispitnog povjerenstva koji u posebnom dijelu ispituje predmet kojim je obuhvaćeno područje za koje se kandidat osposobljava odnosno koje radi.

(4) Izrada pisane zadaće može trajati najdulje dva sata.

Članak 25.

(1) Rezultat pisane zadaće i rezultat iz pojedinog predmeta na usmenom dijelu stručnog ispita ocjenjuje se ocjenom »položio« ili »nije položio«.

(2) Kandidat pristupa usmenom dijelu stručnog ispita nakon izrade pisane zadaće koja je ocijenjena sa ocjenom »položio«

(3) Ako je kandidat položio sve pojedinačne predmete i pisanu zadaću, smatra se da je položio stručni ispit.

(4) Kandidat koji je iz najviše dva predmeta ocijenjen ocjenom »nije položio« upućuje se na popravak, koji znači ponovno polaganje premeta za koje je ocijenjen ocjenom »nije položio«.

(5) Kandidat može pristupiti popravku u roku kojeg odredi ispitno povjerenstvo, a koji ne može biti kraći od 15 niti duži od 60 dana od dana polaganja stručnog ispita.

(6) Kandidat koji je iz tri ili više predmeta ocijenjen ocjenom »nije položio« kao i kandidat koji je na popravku ocijenjen ocjenom »nije položio« iz jednog predmeta, ponavlja cijeli ispit, najranije po isteku roka od 2 mjeseca.

Članak 26.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na odgodu i odustajanje od polaganja ispita odnose se i na popravak ispita.

Članak 27.

(1) O provođenju stručnog ispita sastavlja se zapisnik.

(2) U zapisnik se upisuje datum i vrijeme početka polaganja stručnog ispita, osobno ime osobe koja polaže, osobno ime predsjednika odnosno zamjenika predsjednika i članova ispitnog povjerenstva, naziv pisane zadaće, pitanja iz svakog pojedinog predmeta usmenog dijela ispita, ocjena i druge odluke i primjedbe ispitnog povjerenstva te vrijeme završetka stručnog ispita.

(3) Zapisnik potpisuje predsjednik odnosno zamjenik predsjednika, svi članovi ispitnog povjerenstva i tajnik povjerenstva.

(4) Na osnovi zapisnika o polaganju stručnog ispita ministarstvo u evidenciju upisuje podatke o položenom stručnom ispitu.

Članak 28.

(1) Iz evidencije o kandidatima koji su položili stručni ispit izdaje se Uvjerenje o položenom stručnom ispitu i dostavlja se kandidatu i poslodavcu.

(2) Obrazac uvjerenja o položenom stručnom ispitu propisan je i tiskan u Prilogu IV. ovoga Pravilnika.

Članak 29.

(1) Ministarstvo vodi evidenciju o kandidatima koji su položili stručni ispit u elektroničkom obliku.

(2) U evidenciju se upisuju sljedeći podaci:

1. osobno ime kandidata

2. OIB

3. datum i mjesto rođenja

4. prebivalište, odnosno boravište

5. datum polaganja stručnog ispita

6. klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj uvjerenja o položenom stručnom ispitu

7. datum izdavanja uvjerenja

8. akademski naziv i naziv radnog mjesta za koje je položen stručni ispit.

Članak 30.

(1) Predsjednik, zamjenik predsjednika, članovi i tajnik ispitnog povjerenstva imaju za rad u povjerenstvu pravo na naknadu.

(2) Visinu naknade određuje ministar odlukom.

Članak 31.

(1) Usmeni dio općeg dijela ispita sastoji se iz provjere znanja iz predmeta:

1. Ustavno ustrojstvo i

2. Radni odnosi.

(2) Za predmet Ustavno ustrojstvo pravni izvor je Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 05/14).

(3) Za predmet Radni odnosi pravni izvor je Zakon o radu (»Narodne novine«, br. 93/14, 127/17 i 98/19).

Članak 32.

(1) Usmeni dio posebnog dijela ispita sastoji se iz provjere znanja iz predmeta:

1. Upravni postupak, upravni spor i uredsko poslovanje

2. Socijalna skrb i sustav socijalne politike

3. Obiteljsko-pravna zaštita

4. Zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju i

5. Zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom.

(2) Predmet – Upravni postupak, upravni spor i uredsko poslovanje, obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1. Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine« br. 47/09 i 110/21),

2. Zakon o upravnim sporovima (»Narodne novine«, br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17 i 110/21),

3. Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine« br. 75/21) i

4. Zakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine« br. 115/16 i 114/22)

(3) Predmet – Socijalna skrb i sustav socijalne politike, obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1. Zakon o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 18/22, 46/22 i 119/22) i podzakonski akti doneseni temeljem Zakona

2. Zakon o udomiteljstvu (»Narodne novine« br. 115/18 i 18/22) i podzakonski akti i podzakonski akti doneseni temeljem Zakona

3. Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (»Narodne novine« br. 70/15 i 127/17), članci 64. – 92. i

4. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« br. 80/13, 137/13 i 98/19), članci 1. – 21. i 62. – 65.

(4) Predmet Obiteljsko-pravna zaštita, obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1. Obiteljski zakon (»Narodne novine« br. 103/15, 98/19 i 47/20) i podzakonski akti doneseni temeljem Zakona

2. Zakon o privremenom uzdržavanju (»Narodne novine« br. 92/14)

3. Konvencija o pravima djeteta, New York, 20. studenoga 1989. (SL SFRJ – Međunarodni ugovori, broj 15/90.) i točka 34. Odluke o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« br. 12/93)

4. Konvencija Ujedinjenih naroda o ostvarivanju alimentacijskih zahtjeva u inozemstvu, potpisana u New Yorku, 20. lipnja 1956. (SL FNRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi broj 2/60) i točka 7. Odluke o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« br. 3/95)

5. Konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece, potpisana u Haagu, 6. listopada 1989. (SL SFRJ, »Međunarodni ugovori« br. 7/91), i točka 6. Odluke o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora, kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« br. 4/94)

6. Konvencija o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« br. 6/07 i 5/08)

7. Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima (»Narodne novine« br. 53/91 i 88/01), članci 1. – 16., 32 – 45., 61. – 70., 74. – 77. i 86. – 96.

8. Zakon o životnom partnerstvu osoba istoga spola (»Narodne novine« br. 92/14 i 98/19),

9. Zakon o osobnom imenu (»Narodne novine« br. 118/12, 70/17 i 98/19) i

10. Zakon o prebivalištu (»Narodne novine« br. 144/12, 158/13 i 114/22),

(5) Predmet Zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju, obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1. Zakon o sudovima za mladež (»Narodne novine« br. 84/11, 143/12, 148/13, 56/15 i 126/19)

2. Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje (»Narodne novine«, broj 133/12)

3. Kazneni zakon (»Narodne novine« br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19 i 84/21), članci 1. – 14., 56. – 76., 145., 127., 167. – 179., 279. i 280. i

4. Pravilnik o načinu izvršavanja odgojnih mjera posebne obveze, upućivanje u disciplinski centar, pojačana briga i nadzor, pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, upućivanje u odgojnu ustanovu i upućivanje u posebnu odgojnu ustanovu (»Narodne novine« br. 141/11 i 21/12)

(6) Predmet Zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1. Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (»Narodne novine« br. 76/14)

2. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine« br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20)

3. Zakon o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine« br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18, 102/19, 84/21 i 119/22), članci 1. – 8., 19. – 21., 39. – 78. i 145.

4. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (»Narodne novine«, br. 24/15)

5. Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (»Narodne novine« br. 67/14 i 63/20)

6. Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« br. 62/19, 40/20 i 81/20) i

7. Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja (»Narodne novine« br. 85/14 i 95/15).

(7) Novi propisi koji zamjenjuju propise navedene u članku 31. stavku 2. i 3. i članku 32. stavku 2. do 6., kao i izmjene i dopune tih propisa, su pravni izvori ako su na snazi najmanje mjesec dana prije datuma polaganja ispita.

Članak 33.

Ispitni predmeti posebnog dijela ispita se razlikuju ovisno o struci za koju se polaže stručni ispit propisan je i tiskan u Prilogu II. ovoga Pravilnika.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

(1) Do početka rada Hrvatskog zavoda za socijalni rad i Obiteljskog centra, sva prava i obveze iz ovoga Pravilnika imaju centri za socijalnu skrb.

(2) Pripravnici koji su prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika započeli pripravnički staž kod poslodavca završit će pripravnički staž prema sadržaju utvrđenom do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a ispit će polagati prema odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 35.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi (»Narodne novine« br. 66/15 i 56/20).

Članak 36.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-04/22-01/2

Urbroj: 524-09-01-02/6-22-12

Zagreb, 25. studenoga 2022.

Ministar
Marin Piletić, v. r.

PRILOG I.

SADRŽAJ PRIPRAVNIČKOG STAŽA

Ovim se utvrđuje sadržaj pripravničkog staža koju obavljaju:

1. socijalni radnik

2. pravnik

3. psiholog

4. socijalni pedagog

5. edukacijski rehabilitator

6. logoped

7. odgojitelj

8. kineziterapeut

9. drugi stručni radnici propisani člankom 22., točkom 1.do 9. Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (»Narodne novine« br. 110/22).

Pripravnički staž za osobe koje obavljaju poslove na radnom mjestu odgojitelja:

1. ako je odgojitelj stekao akademski naziv socijalni radnik, psiholog, socijalni pedagog, edukacijski rehabilitator i logoped te obavlja pripravnički staž prema sadržaju pripravničkog staža za odgojitelja propisan ovim Pravilnikom, nakon obavljenog pripravničkog staža polaže ispit za radno mjesto za koji je stekao akademski naziv.

2. ako je odgojitelj stekao drugi akademski naziv te obavlja pripravnički staž prema sadržaju pripravničkog staža za odgojitelja propisan ovim Pravilnikom, nakon obavljenog pripravničkog staža polaže ispit za radno mjesto odgojitelja.

Pripravnički staž za druge stručne radnike iz članka 22., točaka 1.do 9. Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (»Narodne novine« br. 110/22):

1. ako je drugi stručni radnik stekao akademski naziv socijalni radnik, psiholog, socijalni pedagog, edukacijski rehabilitator i logoped te obavlja pripravnički staž prema sadržaju pripravničkog staža za drugog stručnog radnika propisan ovim Pravilnikom, nakon obavljenog pripravničkog staža polaže ispit za radno mjesto za koji je stekao akademski naziv.

2. ako drugi stručni radnik obavlja pripravnički staž prema sadržaju pripravničkog staža za drugog stručnog radnika propisan ovim Pravilnikom, nakon obavljenog pripravničkog staža polaže ispit za stručnog radnika u djelatnosti socijalne skrbi.

Pripravnički staž sastoji se od:

1. uvodnog dijela, jedinstvenog za sve stručne radnike,

2. sadržaja namijenjenih pojedinim stručnim radnicima – pripravnicima.

1. UVODNI DIO

Osposobljavanje stručnih radnika – pripravnika u djelatnosti socijalne skrbi u uvodnom dijelu sastoji se od:

1. rada s glavnim stručnim voditeljem:

– upoznavanje s djelatnošću socijalne skrbi, ustrojstvom djelatnosti i propisima koji ju uređuju (10 dana)

– organizacijom i provedbom cjelokupne pripravničke prakse (5 dana),

2. rada u pisarnici i rada na poslovima dokumentacije, evidencije, plana i analize (5 dana).

2. SADRŽAJI NAMIJENJENI POJEDINIM STRUČNIM RADNICIMA – PRIPRAVNICIMA

2.1. Socijalni radnik

2.1.1. Socijalni radnik u Hrvatskom zavodu za socijalni rad ili Obiteljskom centru

2.1.1.1. Rad u Hrvatskom zavodu za socijalni rad ili Obiteljskom centru u pojedinim stručnim cjelinama (9 mjeseci i 10 dana):

– upoznaje djelokrug rada u svakoj stručnoj cjelini,

– upoznaje način vođenja postupaka u svakoj stručnoj cjelini,

– sudjeluje u individualnom radu s korisnikom te donošenju timskih odluka,

– obavlja jednostavnije radnje u pojedinom postupku,

– obavlja uvid u spise predmeta iz nadležnosti pojedinih stručnih cjelina.

2.1.1.2. Rad u drugim ustanovama socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga za djecu i mlađe punoljetne osobe bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, za djecu s teškoćama u razvoju, za odrasle osobe s invaliditetom, za starije i teško bolesne odrasle osobe, za osobe ovisne o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, za žrtve nasilja u obitelji i žrtve trgovanja ljudima te beskućnike (2 mjeseca):

– upoznaje cjelokupni stručni rad u ustanovi socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga,

– upoznaje socijalni rad za korisnike sudjelovanjem u prihvatu i podršci u prilagodbi korisnika, izradi individualnog programa rada i programa rehabilitacije, timskoj procjeni i dijagnostici, savjetodavnom radu i podršci korisniku i članovima obitelji, rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija, suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb i drugim ustanovama i tijelima te prikupljanju dokumentacije, vođenju evidencije i izradi izvješća o korisnicima.

2.1.2. Socijalni radnik u drugoj ustanovi socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga

2.1.2.1. Rad u ustanovi socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga (9 mjeseci i 10 dana):

– upoznaje djelokrug rada svih ustrojstvenih jedinica i odjela,

– sudjeluje u postupcima prijma i prilagodbe korisnika,

– sudjeluje u individualnom i grupnom radu (savjetodavnom, odgojnom) s korisnikom te donošenju timskih odluka,

– sudjeluje u izradi, provođenju i praćenju individualnog plana,

– sudjeluje u stručnom radu s obitelji, suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb, drugim ustanovama i tijelima te pružateljima socijalnih usluga u lokalnoj zajednici,

– sudjeluje u rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija te pružanju pomoći u zadovoljavanju svakodnevnih potreba,

– sudjeluje u timskoj procjeni/dijagnostici (ukoliko ju pružatelj usluge obavlja u okviru svoje redovne djelatnosti),

– sudjeluje u organiziranju aktivnog provođenja vremena korisnika, radu sa stručnim radnicima te pomoćnim radnicima koji dolaze u kontakt s korisnicima,

– sudjeluje u vođenju evidencije i dokumentacije te pripremi/izradi izvješća o korisniku,

– sudjeluje u pripremi korisnika za povratak u primarnu obitelj odnosno prekidu pružanja usluge, odlazak u posvojiteljsku, udomiteljsku obitelj ili drugu ustanovu,

– sudjeluje u pružanju usluge savjetovanja i pomaganja djeci i obiteljima u riziku, udomiteljskim i posvojiteljskim obiteljima te pružanju podrške korisniku nakon izlaska iz skrbi.

2.1.2.2. Rad u Hrvatskom zavodu za socijalni rad ili Obiteljskom centru u pojedinim stručnim cjelinama (2 mjeseca):

– upoznaje djelokrug rada u svakoj stručnoj cjelini,

– upoznaje način vođenja postupaka u svakoj stručnoj cjelini,

– sudjeluje u individualnom radu s korisnikom te donošenju timskih odluka,

– obavlja jednostavnije radnje u pojedinom postupku,

– obavlja uvid u spise predmeta iz nadležnosti pojedinih stručnih cjelina.

2.2. Pravnik

Pravnik u Hrvatskom zavodu za socijalni rad ili Obiteljskom centru i u drugoj ustanovi socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga

Rad u Hrvatskom zavodu za socijalni rad ili Obiteljskom centru u pojedinim stručnim cjelinama i u ustanovi socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga (11 mjeseci i 10 dana)

– upoznaje djelokrug rada svake stručne cjeline,

– upoznaje način vođenja postupaka u svakoj stručnoj cjelini,

– upoznaje se s vođenjem upravnih postupaka i donošenjem timskih odluka,

– obavlja jednostavnije radnje u pojedinim upravnim postupcima,

– obavlja uvid u spise predmeta iz nadležnosti pojedinih stručnih cjelina.

2.3. Psiholog

2.3.1. Psiholog u Hrvatskom Zavodu za socijalni rad ili Obiteljskom centru

2.3.1.1. Rad u Hrvatskom zavodu za socijalni rad ili Obiteljskom centru u pojedinim stručnim cjelinama (9 mjeseci i 10 dana)

– upoznaje djelokrug rada svake stručne cjeline,

– upoznaje način i metode stručnog rada i vođenja postupaka u svakoj stručnoj cjelini,

– sudjeluje u individualnom radu psihologa te donošenju timskih odluka,

– upoznaje se s tehnikama dijagnosticiranja i primjenom istih te izradom mišljenja psihologa,

– obavlja uvid u spise predmeta u kojima sudjeluje psiholog.

2.3.1.2. Rad u drugim ustanovama socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga za djecu i mlađe punoljetne osobe bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, za djecu s teškoćama u razvoju, za odrasle osobe s invaliditetom i osobe ovisne o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti te žrtve nasilja u obitelji (2 mjeseca)

– upoznaje cjelokupni stručni rad u ustanovama socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga,

– upoznaje rad psihologa za korisnike sudjelovanjem u prihvatu i prilagodbi korisnika, izradi individualnog programa rada i programa rehabilitacije, timskoj procjeni i dijagnostici, savjetodavnom radu i podršci korisniku i članovima obitelji, grupnom i individualnom radu s korisnicima i članovima obitelji, rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija, suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb i drugim ustanovama i tijelima te prikupljanju dokumentacije, vođenju evidencije i izradi izvješća o korisnicima.

2.3.2. Psiholog u drugoj ustanovi socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga

2.3.2.1. Rad u ustanovi socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga (9 mjeseci i 20 dana)

– upoznaje djelokrug rada svih ustrojstvenih jedinica i odjela,

– sudjeluje u postupcima prijma i prilagodbe korisnika te pružanju psihološke podrške,

– sudjeluje u izradi, provođenju i praćenju individualnog programa rada te stručnom radu s obitelji korisnika,

– sudjeluje u individualnom i grupnom radu (savjetodavnom, odgojnom) s korisnikom te donošenju timskih odluka,

– sudjeluje u rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija,

– sudjeluje u psihologijskoj procjeni korisnika te u timskoj procjeni/dijagnostici,

– sudjeluje u organiziranju aktivnog provođenja vremena korisnika, radu sa stručnim radnicima te pomoćnim radnicima koji dolaze u kontakt s korisnicima,

– sudjeluje u pripremi korisnika za povratak u primarnu obitelj odnosno prekidu pružanja usluge, odlazak u posvojiteljsku, udomiteljsku obitelj ili drugu ustanovu,

– sudjeluje u pružanju usluge savjetovanja i pomaganja djeci i obiteljima u riziku, udomiteljskim i posvojiteljskim obiteljima te pružanju podrške korisniku nakon izlaska iz skrbi.

2.3.2.2. Rad u Hrvatskom zavodu za socijalni rad ili Obiteljskom centru u pojedinim stručnim cjelinama (2 mjeseca)

– upoznaje djelokrug rada svake stručne cjeline,

– upoznaje način i metode stručnog rada i vođenja postupaka u svakoj stručnoj cjelini,

– sudjeluje u individualnom radu psihologa te donošenju timskih odluka,

– upoznaje se s tehnikama dijagnosticiranja i primjenom istih te izradom mišljenja psihologa,

– obavlja uvid u spise predmeta u kojima sudjeluje psiholog.

2.4. Socijalni pedagog

2.4.1. Socijalni pedagog u Hrvatskom Zavodu za socijalni rad ili Obiteljskom centru

2.4.1.1. Rad u Hrvatskom zavodu za socijalni rad ili Obiteljskom centru u pojedinim stručnim cjelinama (9 mjeseci i 10 dana):

– upoznaje djelokrug rada i način vođenja postupaka u svakoj stručnoj cjelini,

– upoznaje se s postupcima i radom s djecom i mlađim punoljetnim osobama s problemima u ponašanju i počiniteljima kaznenih djela,

– sudjeluje u individualnom i timskom radu,

– obavlja jednostavnije radnje u pojedinim postupcima i uvid u spise predmeta.

2.4.1.2. Rad u drugim ustanovama socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, za djecu i mlađe punoljetne osobe bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, za osobe ovisne o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti (2 mjeseca):

– upoznaje cjelokupni stručni rad u ustanovama socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga,

– upoznaje se s radom socijalnog pedagoga za korisnike sudjelovanjem u praćenju korisnika tijekom prilagodbe, pružanju podrške, savjetovanju i poticanju primjerenih oblika ponašanja kroz individualni i grupni rad, u socijalno-pedagoškoj procjeni, timskoj procjeni/dijagnostici planiranju i programiranju odgojnih i drugih oblika podrške i zaštite korisnika, praćenju i evaluaciji programa rada s korisnikom te suradnji s drugim tijelima i ustanovama.

2.4.2. Socijalni pedagog u drugoj ustanovi socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga

2.4.2.1. Rad u ustanovi socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga (9 mjeseci i 10 dana)

– upoznaje djelokrug rada svih ustrojstvenih jedinica i odjela,

– sudjeluje u postupcima prijma i prilagodbe korisnika te pružanju socijalno-pedagoške podrške,

– sudjeluje u socijalno-pedagoškoj procjeni korisnika te u timskoj procjeni/dijagnostici, u individualnom i grupnom radu (savjetodavnom, odgojnom) s korisnikom,

– sudjeluje u izradi, provođenju i praćenju individualnog programa rada te stručnom radu s obitelji korisnika,

– sudjeluje u rješavanju konfliktnih i drugih kriznih situacija,

– sudjeluje u organiziranju aktivnog provođenja vremena korisnika, radu sa stručnim radnicima te pomoćnim radnicima koji dolaze u kontakt s korisnicima,

– sudjeluje u pripremi korisnika za povratak u primarnu obitelj odnosno prekidu pružanja usluge, odlazak u posvojiteljsku, udomiteljsku obitelj ili drugu ustanovu,

– sudjeluje u pružanju usluge savjetovanja i pomaganja djeci i obiteljima u riziku, udomiteljskim i posvojiteljskim obiteljima te pružanju podrške korisniku nakon izlaska iz skrbi.

2.4.2.2. Rad u Hrvatskom zavodu za socijalni rad ili Obiteljskom centru u pojedinim stručnim cjelinama (2 mjeseca):

– upoznaje djelokrug rada i način vođenja postupaka u svakoj stručnoj cjelini,

– upoznaje se s postupcima i radom s djecom i mlađim punoljetnim osobama s problemima u ponašanju i počiniteljima kaznenih djela,

– sudjeluje u socijalno-pedagoškoj procjeni i izradi stručnog mišljenja socijalnog pedagoga,

– sudjeluje u individualnom i timskom radu,

– obavlja jednostavnije radnje u pojedinim postupcima i uvid u spise predmeta.

2.5. Edukacijski rehabilitator

Edukacijski rehabilitator ili rehabilitator u drugoj ustanovi socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga

Rad u ustanovi socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga (11 mjeseci i 10 dana)

– upoznaje djelokrug rada svih ustrojstvenih jedinica i odjela,

– sudjeluje u postupcima prijma i prilagodbe korisnika,

– sudjeluje u individualnom i grupnom radu (rehabilitacijskom, savjetodavnom, odgojnom) s korisnikom te donošenju timskih odluka,

– sudjeluje u procjeni razvojnih rizika i potreba korisnika odnosno timskoj procjeni/dijagnostici (ukoliko ju pružatelj usluge obavlja u okviru svoje redovne djelatnosti),

– sudjeluje u izradi, provođenju i praćenju individualnog programa rada,

– sudjeluje u stručnom radu s obitelji, suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb te drugim ustanovama i tijelima,

– sudjeluje u organiziranju aktivnog provođenja vremena korisnika, radu sa stručnim i pomoćnim radnicima koji dolaze u kontakt s korisnicima,

– sudjeluje u vođenju evidencije i dokumentacije te pripremi/izradi izvješća za korisnika,

– sudjeluje u pripremi korisnika za povratak u primarnu obitelj odnosno prekidu pružanja usluge, odlazak u posvojiteljsku, udomiteljsku obitelj ili drugu ustanovu.

2.6. Logoped

Logoped u ustanovi socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga

Rad u ustanovi socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga (11 mjeseci i 10 dana)

– upoznaje djelokrug rada svih ustrojstvenih jedinica i odjela,

– sudjeluje u individualnom i grupnom radu (rehabilitacijskom, savjetodavnom, odgojnom) s korisnikom,

– sudjeluje u izradi, provođenju i praćenju individualnog programa rada te timskom radu,

– sudjeluje u stručnom radu (individualnom i grupnom, savjetodavnom) s obitelji,

– sudjeluje u procjeni razvojnih rizika i timskoj procjeni/dijagnostici (ukoliko ju pružatelj usluge obavlja u okviru svoje redovne djelatnosti),

– surađuje sa stručnim radnicima te pomoćnim radnicima koji dolaze u kontakt s korisnicima,

– sudjeluje u vođenju evidencije i dokumentacije te pripremi/izradi izvješća za korisnika.

2.7. Odgojitelj

Odgojitelj u ustanovi socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga

2.7.1. Odgojitelj – socijalni radnik, psiholog, socijalni pedagog, edukacijski rehabilitator i logoped

2.7.1.1 Rad u ustanovi socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga za odgojitelja (9 mjeseci i 10 dana)

– upoznaje djelokrug rada svih ustrojstvenih jedinica i odjela,

– sudjeluje u postupcima prijma i prilagodbe korisnika,

– sudjeluje u individualnom i grupnom odgojnom radu s korisnikom te donošenju timskih odluka,

– sudjeluje u izradi, provođenju i praćenju individualnog programa rada,

– sudjeluje u stručnom radu (individualnom i grupnom) s obitelji, suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb te drugim ustanovama i tijelima,

– sudjeluje u aktivnostima vezanim uz psihomotorni razvoj, razvijanje navika, usvajanja potrebnih znanja i vještina sukladno dobi korisnika te pružanja pomoći u zadovoljavanju svakodnevnih potreba,

– sudjeluje u organiziranju aktivnog provođenja vremena korisnika, radu sa stručnim radnicima i pomoćnim radnicima koji dolaze u kontakt s korisnicima,

– sudjeluje u vođenju evidencije i dokumentacije te pripremi/izradi izvješća o korisniku,

– sudjeluje u pripremi korisnika za povratak u primarnu obitelj odnosno prekidu pružanja usluge, odlazak u posvojiteljsku, udomiteljsku obitelj ili drugu ustanovu.

2.7.1.2. Rad u Hrvatskom zavodu za socijalni rad ili Obiteljskom centru u pojedinim stručnim cjelinama (2 mjeseca):

– upoznaje djelokrug rada i način vođenja postupaka u svakoj stručnoj cjelini,

– upoznaje se s postupcima i radom s djecom s teškoćama u razvoju,

– sudjeluje u individualnom i timskom radu,

– obavlja jednostavnije radnje u pojedinim postupcima i uvid u spise predmeta.

2.7.2. Odgojitelj – drugi stručni radnici

Rad u ustanovi socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga za odgojitelja (11 mjeseci i 10 dana)

– upoznaje djelokrug rada svih ustrojstvenih jedinica i odjela,

– sudjeluje u postupcima prijma i prilagodbe korisnika,

– sudjeluje u individualnom i grupnom odgojnom radu s korisnikom te donošenju timskih odluka,

– sudjeluje u izradi, provođenju i praćenju individualnog programa rada,

– sudjeluje u stručnom radu (individualnom i grupnom) s obitelji, suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb te drugim ustanovama i tijelima,

– sudjeluje u aktivnostima vezanim uz psihomotorni razvoj, razvijanje navika, usvajanja potrebnih znanja i vještina sukladno dobi korisnika te pružanja pomoći u zadovoljavanju svakodnevnih potreba,

– sudjeluje u organiziranju aktivnog provođenja vremena korisnika, radu sa stručnim radnicima i pomoćnim radnicima koji dolaze u kontakt s korisnicima,

– sudjeluje u vođenju evidencije i dokumentacije te pripremi/izradi izvješća o korisniku,

– sudjeluje u pripremi korisnika za povratak u primarnu obitelj odnosno prekidu pružanja usluge, odlazak u posvojiteljsku, udomiteljsku obitelj ili drugu ustanovu.

2.8. Kineziterapeut

Kineziterapeut u ustanovi socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga

Rad u ustanovi socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga (11 mjeseci i 20 dana)

– upoznaje djelokrug rada svih ustrojstvenih jedinica i odjela,

– sudjeluje u postupcima prijma i prilagodbe korisnika,

– sudjeluje u individualnom i grupnom odgojnom radu s korisnikom te donošenju timskih odluka,

– sudjeluje u izradi, provođenju i praćenju individualnog programa rada,

– pruža neposrednu stručnu pomoć u razvijanju samostalnosti,

– sudjeluje u stručnom radu (individualnom i grupnom) s obitelji, suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb te drugim ustanovama i tijelima,

– sudjeluje u aktivnostima vezanim uz psihomotorni razvoj, razvijanje navika, usvajanja potrebnih znanja i vještina sukladno dobi korisnika te pružanja pomoći u zadovoljavanju svakodnevnih potreba,

– sudjeluje u organiziranju aktivnog provođenja vremena korisnika, radu sa stručnim radnicima i pomoćnim radnicima koji dolaze u kontakt s korisnicima,

– sudjeluje u vođenju evidencije i dokumentacije te pripremi/izradi izvješća o korisniku,

– sudjeluje u pripremi korisnika za povratak u primarnu obitelj odnosno prekidu pružanja usluge, odlazak u posvojiteljsku, udomiteljsku obitelj ili drugu ustanovu.

2.9. Drugi stručni radnici

Drugi stručni radnici u ustanovi socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga iz članka 22., točke 1.do 9. Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (»Narodne novine« br. 110/22)

Rad u ustanovi socijalne skrbi ili kod pružatelja socijalnih usluga (11 mjeseci i 20 dana)

– upoznaje djelokrug rada svih ustrojstvenih jedinica i odjela,

– sudjeluje u postupcima prijma i prilagodbe korisnika,

– sudjeluje u individualnom i grupnom odgojnom radu s korisnikom te donošenju timskih odluka,

– sudjeluje u izradi, provođenju i praćenju individualnog programa rada,

– pruža neposrednu stručnu pomoć u razvijanju samostalnosti,

– sudjeluje u stručnom radu (individualnom i grupnom) s obitelji, suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb te drugim ustanovama i tijelima,

– sudjeluje u aktivnostima vezanim uz psihomotorni razvoj, razvijanje navika, usvajanja potrebnih znanja i vještina sukladno dobi korisnika te pružanja pomoći u zadovoljavanju svakodnevnih potreba,

– sudjeluje u organiziranju aktivnog provođenja vremena korisnika, radu sa stručnim radnicima i pomoćnim radnicima koji dolaze u kontakt s korisnicima,

– sudjeluje u vođenju evidencije i dokumentacije te pripremi/izradi izvješća o korisniku,

– sudjeluje u pripremi korisnika za povratak u primarnu obitelj odnosno prekidu pružanja usluge, odlazak u posvojiteljsku, udomiteljsku obitelj ili drugu ustanovu.

PRILOG II.

ISPITNI PREDMETI POSEBNOG DIJELA STRUČNOG ISPITA PO POJEDINIM STRUČNIM RADNICIMA

1. SOCIJALNI RADNIK

a) Predmet Upravni postupak, upravni spor i uredsko poslovanje – članak 32. stavak 2. točke 1., 3. i 4. ovoga Pravilnika,

b) Predmet Socijalna skrb i sustav socijalne politike – članak 32. stavak 3. ovoga Pravilnika, u cijelosti,

c) Predmet Obiteljsko-pravna zaštita – članak 32. stavak 4. točke 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9. i 10. ovoga Pravilnika,

d) Predmet Zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju – članak 32. stavak 5. točke 1., 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika,

e) Predmet Zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – članak 32. stavak 6. točke 1., 2., 3., 4. i 7. ovoga Pravilnika.

2. PRAVNIK

a) Predmet Upravni postupak, upravni spor i uredsko poslovanje – članak 32. stavak 2. ovoga Pravilnika, u cijelosti,

b) Predmet Socijalna skrb i sustav socijalne politike – članak 32. stavak 3. točke 1., 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika,

c) Predmet Obiteljsko-pravna zaštita – članak 32. stavak 4. ovoga Pravilnika, u cijelosti,

d) Predmet Zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju – članak 32. stavak 5. točke 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika,

e) Predmet Zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – članak 32. stavak 6. točke 1. i 3. ovoga Pravilnika.

3. PSIHOLOG

a) Predmet Socijalna skrb i sustav socijalne politike – članak 32. stavak 3. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika,

b) Predmet Obiteljsko-pravna zaštita – članak 32. stavak 4. točke 1., 3., 8. i 9. ovoga Pravilnika,

c) Predmet Zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju – članak 32. stavak 5. točke 1. i 4. ovoga Pravilnika,

d) Predmet Zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – članak 32. stavak 6. točka 1. ovoga Pravilnika.

4. SOCIJALNI PEDAGOG

a) Predmet Socijalna skrb i sustav socijalne politike – članak 32. stavak 3. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika,

b) Predmet Obiteljsko-pravna zaštita – članak 32. stavak 4. točke 1., 3. i 5. ovoga Pravilnika,

c) Predmet Zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju – članak 32. stavak 5. ovoga Pravilnika, u cijelosti,

d) Predmet Zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – članak 32. stavak 6. točka 1. ovoga Pravilnika,

5. EDUKACIJSKI REHABILITATOR

a) Predmet Socijalna skrb i sustav socijalne politike – članak 32. stavak 3. točke 1., 2. i 4. ovoga Pravilnika,

b) Predmet Obiteljsko-pravna zaštita – članak 32. stavak 4. točke 1. i 6. ovoga Pravilnika,

c) Predmet Zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju – članak 32. stavak 5. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika,

d) Predmet Zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – članak 32. stavak 6. ovoga Pravilnika, u cijelosti.

6. LOGOPED

a) Predmet Socijalna skrb i sustav socijalne politike – članak 32. stavak 3. točke 1., 2. i 4. ovoga Pravilnika,

b) Predmet Obiteljsko-pravna zaštita – članak 32. stavak 4. točke 1. i 6. ovoga Pravilnika,

c) Predmet Zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju – članak 32. stavak 5. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika,

d) Predmet Zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – članak 32. stavak 6. ovoga Pravilnika, u cijelosti.

7. ODGOJITELJ

a) Predmet Socijalna skrb i sustav socijalne politike – članak 32. stavak 3. točka 1. ovoga Pravilnika,

b) Predmet Obiteljsko-pravna zaštita – članak 32. stavak 4. točka 1. ovoga Pravilnika,

c) Predmet Zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju – članak 32. stavak 5. točka 4. ovoga Pravilnika,

d) Predmet Zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – članak 32. stavak 6. točka 4. ovoga Pravilnika.

8. KINEZITERAPEUT

a) Predmet Socijalna skrb i sustav socijalne politike – članak 32. stavak 3. točka 1. ovoga Pravilnika,

b) Predmet Obiteljsko-pravna zaštita – članak 32. stavak 4. točka 1. ovoga Pravilnika,

c) Predmet Zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju – članak 32. stavak 5. točka 4. ovoga Pravilnika,

d) Predmet Zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – članak 32. stavak 6. točka 4. ovoga Pravilnika.

9. DRUGI STRUČNI RADNICI propisani člankom 22., točkom 1.do 9. Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (»Narodne novine« br. 110/22)

a) Predmet Socijalna skrb i sustav socijalne politike – članak 32. stavak 3. točka 1. ovoga Pravilnika,

b) Predmet Obiteljsko-pravna zaštita – članak 32. stavak 4. točka 1. ovoga Pravilnika,

c) Predmet Zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju – članak 32. stavak 5. točka 4. ovoga Pravilnika,

d) Predmet Zaštita djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom – članak 32. stavak 6. točka 4. ovoga Pravilnika

PRILOG III.

Obrazac 1

(Format 14x20 cm)
(Vanjska strana korica)

(1. stranica)

(2. stranica lijevo)

(3. stranica desno)

(stranica 22.)

PRILOG IV.

PRILOG V.

U prilogu:

1.     Preslika diplome o stečenom akademskom nazivu

2.     Preslika ugovora o radu odnosno ugovora o provođenju stručnog usavršavanja bez zasnivanja radnog odnosa

3.     Pripravnička knjižica (ovjerena od glavnog stručnog voditelja)

4.     Potvrda o stažu izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

5.     Rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije koje izdaje nadležna strukovna komora za regulirane profesije koje su obrazovnu kvalifikaciju stekli izvan Republike Hrvatske.