Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o transakcijskim računima

NN 148/2022 (16.12.2022.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o transakcijskim računima

HRVATSKA NARODNA BANKA

2262

Na temelju članka 74. stavka 3. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 66/2018.) i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O TRANSAKCIJSKIM RAČUNIMA

Članak 1.

U Odluci o transakcijskim računima (»Narodne novine«, br. 57/2019. i 139/2021.) u članku 11. stavku 5. točki 5. iza teksta »izvršavaju platne transakcije« stavlja se točka, a tekst »ili preko kojih se obavlja namira platnih transakcija izvršenih za pružatelja platnih usluga preko platnog sustava.« briše se.

Članak 2.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»1. Kreditna se institucija za potrebe otvaranja i vođenja transakcijskih računa koristi podacima o brojčanoj oznaci države u skladu s normom HRN EN ISO 3166-1:2020 (Kodovi za označivanje imena država i njihovih pokrajina -- 1. dio: Kodovi država (ISO 3166-1:2020; EN ISO 3166-1:2020), na temelju koje Hrvatska narodna banka vodi abecedni popis država i zemalja i njihovih oznaka, a podacima o troslovnoj brojčanoj oznaci novčane jedinice koristi se u skladu s međunarodnom normom ISO 4217:2015 (engl. Codes for the representation of currencies), na temelju koje Hrvatska narodna banka vodi popis novčanih jedinica i njihovih oznaka.

2. Abecedni popis država i zemalja i njihovih oznaka sadržan je u Prilogu 1. ove Odluke, a Popis novčanih jedinica i njihovih oznaka u Prilogu 2. ove Odluke.«

Članak 3.

1) U Odluci o transakcijskim računima Prilog 1. naziva Abecedni popis država i zemalja i njihovih oznaka i Prilog 2. naziva Popis novčanih jedinica i njihovih oznaka brišu se.

2) Članak 12. stavak 2. mijenja se i glasi:

»2. Abecedni popis država i zemalja i njihovih oznaka te Popis novčanih jedinica i njihovih oznaka vode se u elektroničkom obliku i objavljuju na internetskim stranicama Hrvatske narodne banke.«

Članak 4.

Na kraju Abecednog popisa država i zemalja i njihovih oznaka pod naslovom »Napomena« tekst »HRN ISO 3166« zamjenjuje se tekstom »HRN EN ISO 3166-1:2020«.

Članak 5.

1.) U Abecednom popisu država i zemalja i njihovih oznaka unose se sljedeće izmjene:

Pod entitetom »TURSKA« mijenja se kratko ime na engleskom jeziku, pa tekst glasi:

2.) U Popisu novčanih jedinica i njihovih oznaka unose se sljedeće izmjene i dopune:

1. Pod entitetom »HRVATSKA« dodaje se naziv nove valute s pripadajućom troslovnom i brojčanom oznakom valute, s pripadajućom bilješkom, tako da tekst glasi:

Bilješka:

»1 Euro će postati službena novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj na dan 1. siječnja 2023.

Oznaka valute kuna (HRK/191/2) moći će se rabiti u razdoblju dvojnog optjecaja valuta (od 1. siječnja 2023. u 00:00 sati do 14. siječnja 2023. u 24:00 sata) i u razdoblju obveznoga dvojnog iskazivanja cijena (u razdoblju od 5. rujna 2022. u 00:00 sati do 31. prosinca 2023. u 24:00 sata).

Fiksni tečaj konverzije određen je na razini od 7,53450 kuna za jedan euro.«

2. Pod entitetom »SIJERA LEONE« mijenjaju se troslovna i brojčana oznaka valute, pa tekst glasi:

Bilješka:

»2 Novčana jedinica entiteta SIJERA LEONE Leone (SLE) denominirana je uklanjanjem triju nula iz apoena. Nova šifra valute SLE/925 koja predstavlja novu procjenu (1.000 puta starija SLL/924) uvedena je 1. travnja 2022. za sve unutarnje potrebe tijekom procesa denominacije, a nakon tranzicije zamjenjuje SLL kao službeni kôd valute. Denominirana valuta postat će zakonsko sredstvo plaćanja 1. srpnja 2022. Postojeća valuta i nadalje će biti zakonsko sredstvo plaćanja (istodobno s denominiranom valutom) tijekom prijelaznog razdoblja od 1. srpnja 2022. do 30. rujna 2022. Postojeća valuta prestaje biti zakonsko sredstvo plaćanja od 1. listopada 2022.«

3. Na kraju Popisa novčanih jedinica i njihovih oznaka pod naslovom »Napomena« tekst označen jednom zvjezdicom (*) mijenja se i glasi:

»* Popis novčanih jedinica i njihovih oznaka sastavljen je na temelju međunarodne norme HRN ISO 4217:2005, a mijenja se na temelju izmjena i dopuna koje objavljuje Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO).«

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 3. ove Odluke, koji stupa na snagu 1. veljače 2023.

O. br.: 460-091/12-22/BV
Zagreb, 12. prosinca 2022.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.