Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Konavle

NN 148/2022 (16.12.2022.), Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Konavle

Općina Konavle

2265

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), odredbi Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« 115/16, 101/17 i 114/22), i članka 31. Statuta Općine Konavle (»Službeni glasnik Općine Konavle« broj 7/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Konavle na svojoj 10. sjednici održanoj 12. prosinca 2022. donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE KONAVLE

Članak 1.

U članku 10. stavku 1. Odluke o općinskim porezima Općine Konavle (»Narodne novine« 31/17 – u daljnjem tekstu: Odluka) riječi: »15,00 kn po m2« zamjenjuju se riječima: »1,99 eura po m2«.

Članak 2.

U članku 12. u podstavku 1. Odluke riječi:«100,00 kn po m2« zamjenjuju se riječima: »13,27 eura po m2«.

U podstavku 2. riječi: »20,00 kn po m2« zamjenjuju se riječima: »2,65 eura po m2«.

Članak 3.

Članak 14. te riječi iznad članka 14.: »VI. POREZ NA NEKRETNINE« brišu se.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i u »Službenom glasniku Općine Konavle«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Članak 1. i 2. ove Odluke primjenjuju se od 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 021-05/02-17/281
Urbroj: 2117-2-01-22-3
Cavtat, 12. prosinca 2022.

Predsjednik
Ivo Simović, v. r.