Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora

NN 149/2022 (19.12.2022.), Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora

Hrvatski sabor

2267

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA

Proglašavam Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 16. prosinca 2022.

Klasa: 011-02/22-02/158

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 16. prosinca 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA

Članak 1.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da uredbama uređuje pitanja tekuće gospodarske politike iz djelokruga Hrvatskoga sabora, osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu Republike Hrvatske može uređivati samo Hrvatski sabor, u razdoblju:

– od 15. prosinca 2022. do 15. siječnja 2023. i

– od 15. srpnja 2023. do 15. rujna 2023.

Članak 2.

Iznimno od odredbe članka 1. ovoga Zakona, ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da u razdoblju od dana raspuštanja ili isteka mandata Hrvatskoga sabora pa do dana prvog zasjedanja novoizabranog Hrvatskoga sabora uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora, osim donošenja ili izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu Republike Hrvatske može uređivati samo Hrvatski sabor.

Članak 3.

Vlada Republike Hrvatske na svakoj će sjednici Hrvatskoga sabora podnijeti izvješće o uredbama koje je na temelju ovlasti iz članka 1. ovoga Zakona donijela između dviju sjednica Hrvatskoga sabora odnosno na prvo zasjedanje novoizabranog Hrvatskoga sabora podnijeti izvješće o uredbama koje je donijela od dana podnošenja posljednjeg izvješća.

Članak 4.

Uredbe koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, br. 136/21.) koje vrijede na dan stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi, a najdulje do 30. studenoga 2023.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, br. 136/21.).

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/22-01/64

Zagreb, 16. prosinca 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.