Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Zadar

NN 150/2022 (21.12.2022.), Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Zadar

POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA

2301

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 83/13, 27/16 i 114/22), Policijska uprava zadarska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG GRANIČNOG PRIJELAZA ZA MEĐUNARODNI PROMET PUTNIKA I ROBA U ZRAČNOM PROMETU ZADAR

Članak 1.

Područje stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Zadar, određuje se u štićenom području međunarodnog aerodroma Zračna luka Zadar.

Članak 2.

Međunarodni aerodrom Zračna luka Zadar, namijenjen je za prihvat i otpremu zrakoplova u domaćem i međunarodnom prometu, kojima se obavljaju usluge zračnog prijevoza, školovanje letačkog osoblja i operacije općeg zrakoplovstva.

Članak 3.

Granica područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Zadar, proteže se rubom stajanke za zrakoplove općeg zrakoplovstva i rubom glavne stajanke do točke spoja preko zelenog pojasa sa najjužnijom točkom ograde vanjske terase međunarodnog odlaska, koja se nastavlja u smjeru sjeverozapada, ide vanjskim zapadnim zidom do spoja sa unutarnjim zidom u smjeru sjevera koji u putničkom terminalu razdvaja nadzirano područje od kritične zone zaštitno ograničenog područja, unutarnjim zidom i stjenkama bescarinske trgovine smjeru sjevera, pa staklenom stjenkom u smjeru zapada do linije koja označava graničnu crtu u prostoru granične i carinske kontrole ispred bescarinske trgovine do fiksne staklene stjenke koja odvaja međunarodni odlazak od hola koji vodi u prostor domaćeg odlaska u smjeru istoka, te dalje staklenom stjenkom bescarinske trgovine u smjeru sjevera, te dalje staklenom stjenkom u smjeru istoka koja odvaja prostor domaćeg odlaska od prostora međunarodnog odlaska do vanjskog pročelja putničkog terminala, te vanjskim zidom u smjeru sjevera do putničkog izlaza broj 1 i preko pješačke staze do spoja sa glavnom stajankom.

Povremeno u područje graničnog prijelaza se ubraja prostor domaćeg odlaska u putničkom terminalu, koji se proteže staklenom stjenkom koja odvaja domaći odlazak od bescarinske trgovine u smjeru juga do staklene stjenke koja odvaja domaći odlazak od međunarodnog odlaska u smjeru istoka, te dalje harmo stjenkom u smjeru istoka do vanjskog pročelja putničkog terminala, te vanjskim zidom u smjeru sjevera do putničkog izlaza broj 1 i dalje do spoja sa unutarnjom zidom u smjeru zapada, te zamišljenom linijom koja zatvara prostor domaćeg odlaska.

Područje graničnog prijelaza ubraja se područje cjelokupne sortirnice, koja se proteže vanjskim zidovima u podrumu ispod putničkog terminala.

Područje graničnog prijelaza u terminalu za opće zrakoplovstvo proteže se u prizemlju zamišljenom linijom koja označava graničnu crtu u prostoru granične i carinske kontrole, te vanjskim sjevernim zidom terminala u smjeru istoka, te vanjskim istočnim zidom u smjeru juga do automatskih staklenih vrata za izlazak na štićeno područje zračne luke do unutarnjeg zida, te staklenom stjenkom u smjeru zapada do linije koja označava graničnu crtu.

Granica područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Zadar, proteže se i kružnicom radijusa 100 m s ishodištem u centru dijela manevarske površine na kojoj je zaustavljen ili parkiran zrakoplov u operativnom statusu u međunarodnom zračnom prometu, osim ako se ne radi o zrakoplovu koji je predmet izvanrednog događaja.

Članak 4.

Površina područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba »Zadar« iznosi 43 787,27 m² i obuhvaća dijelove katastarskih čestica 656/14 i 656/15 k.o. Zemunik.

Dio katastarske čestice 656/14 k.o. Zemunik koje pripada u područje graničnog prijelaza ukupno iznosi 39 024,27 m² u koje se ubraja:

– glavna stajanka površine 36 000 m²

– dio stajanke za zrakoplove općeg zrakoplovstva površine 1 247 m²

– dio putničkog terminala površine 1 078,57 m²

– dio putničkog terminala za opće zrakoplovstvo površine 48,70 m².

Dio katastarske čestice 656/15 k.o. Zemunik koje pripada u područje graničnog prijelaza iznosi ukupno 5 413 m², u koje se ubraja dio stajanke za zrakoplove općeg zrakoplovstva.

Članak 5.

Područje graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Zadar, obuhvaća sljedeće prostore, objekte, stabilne uređaje i naprave:

– glavna stajanka i stajanka za zrakoplove općeg zrakoplovstva,

– sortirnica za prihvat i otpremu predane prtljage putnika u međunarodnom i domaćem zračnom prometu s pripadajućim pokretnim trakama i uređajima za dostavu prtljage,

– prostor za graničnu i carinsku kontrolu putnika u međunarodnom odlasku s kontrolnim kućicama za graničnu i carinsku kontrolu,

– prostor za putnike u međunarodnom zračnom prometu s putničkim izlazima brojeva 2, 3, 4 i 5, te pripadajućim sanitarnim i ugostiteljskim prostorijama, prostor bescarinske trgovine sa pripadajućim radnim i skladišnim prostorijama,

– dio prizemlja putničkog terminala namijenjen za prihvat i otpremu putnika općeg zrakoplovstva u međunarodnom zračnom prometu gdje su smješteni pultovi policije i carine,

– prostor određen kružnicom radijusa od 100 m s ishodištem u geometrijskom težištu prostora na manevarskim površinama zračne luke kada je na njemu zaustavljen ili parkiran zrakoplov u operativnom statusu u međunarodnom zračnom prometu.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja, prestaje važiti Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Zadar (»Narodne novine« broj 77/15).

Članak 7.

Ovo rješenje stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-18-01-UP/41-14

Zadar, 16. studenoga 2022.

Načelnik Policijske uprave
Anton Dražina, v. r.