Odluka o utvrđivanju oblika i sadržaja potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za ortopedska i druga pomagala

NN 150/2022 (21.12.2022.), Odluka o utvrđivanju oblika i sadržaja potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za ortopedska i druga pomagala

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2312

Na osnovi članka 25. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj, 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 22. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 65. izvanrednoj sjednici održanoj 15. prosinca 2022. godine donijelo je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU OBLIKA I SADRŽAJA POTVRDA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom utvrđuje se oblik i sadržaj potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje temeljem kojih osigurane osobe, u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, ostvaruju pravo na ortopedska i druga pomagala (u daljnjem tekstu: pomagala), popravak pomagala ili njegov rezervni dio te potrošni materijal za pomagala koji su utvrđeni osnovnom i dodatnom listom pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

(2) Potvrde iz stavka 1. ovoga članka su:

1. potvrda o ortopedskim i drugim pomagalima

2. potvrda o pomagalima za šećernu bolest

3. potvrda o pomagalima za obloge za rane

4. potvrda o očnim i tiflotehničkim pomagalima

5. potvrda o slušnim i surdotehničkim pomagalima.

(3) Tiskanice potvrda iz stavka 2. ovoga članka tiskane su uz ovu Odluku i čine njezin sastavni dio.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju oblika i sadržaja potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za ortopedska i druga pomagala (»Narodne novine«, broj 51/19. i 110/19.)

Članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 025-04/22-01/303

Urbroj: 338-01-01-22-01

Zagreb, 15. prosinca 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.

TISKANICE POTVRDA