Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad i zahtjeva za proširenje odobrenja za rad pružatelja usluga skupnog financiranja

NN 150/2022 (21.12.2022.), Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad i zahtjeva za proširenje odobrenja za rad pružatelja usluga skupnog financiranja

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2315

Na temelju odredbe članka 8. stavka 5. Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja (»Narodne novine« broj 144/21, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. prosinca 2022. godine donijela je

PRAVILNIK

O SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD I ZAHTJEVA ZA PROŠIRENJE ODOBRENJA ZA RAD PRUŽATELJA USLUGA SKUPNOG FINANCIRANJA

Opća odredba

Članak 1.

Ovim pravilnikom detaljnije se uređuju sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad pružatelja usluga skupnog financiranja te zahtjeva za izdavanje odobrenja za proširenje odobrenja za rad pružatelja usluga skupnog financiranja.

Definicije

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,

2. Zakon je Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja (»Narodne novine« broj 144/21),

3. Uredba je Uredba (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 (Tekst značajan za EGP),

4. Delegirana uredba je Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2112 od 13. srpnja 2022. o dopuni Uredbe u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju zahtjevi i aranžmani za podnošenje zahtjeva za odobrenje za rad kao pružatelj usluga skupnog financiranja,

5. Zahtjev je zahtjev za izdavanje odobrenja za rad pružatelja usluga skupnog financiranja ili zahtjev za izdavanje odobrenja za proširenje odobrenja za rad pružatelja usluga skupnog financiranja,

6. standardni obrazac je obrazac iz Priloga Delegirane uredbe putem kojeg se podnosi Zahtjev Hanfi.

(2) Ostali pojmovi u smislu ovog pravilnika imaju istovjetno značenje kao pojmovi upotrijebljeni u Zakonu, Uredbi i Delegiranoj uredbi.

Sadržaj Zahtjeva

Članak 3.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnosi se na standardnom obrascu te mora sadržavati:

– svu dokumentaciju i podatke propisane člankom 12. stavcima 2. i 3. Uredbe

– izjavu sljedećeg sadržaja:

»Potvrđujem/o da su informacije priložene ovom zahtjevu istinite, točne, potpune i da ne upućuju na pogrešan zaključak. Ako na pojedinom dokumentu nije drugačije navedeno, informacije se odnose na dan naveden u ovom zahtjevu. Ako se neke informacije odnose na neki budući datum, to je izričito navedeno i podnositelj zahtjeva obvezuje se da će pisanim putem obavijestiti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga ako se naknadno utvrdi da neka od tih informacija nije istinita, točna i potpuna ili ako upućuje na pogrešan zaključak.«

– dokaz o plaćenoj naknadi u skladu s pravilnikom Hanfe kojim se uređuje vrsta i visina naknada Hanfe.

(2) Ako je podnositelj Zahtjeva investicijsko društvo i/ili ako podnositelj Zahtjeva namjerava sam pružati platne usluge, na sadržaj Zahtjeva iz članka 3. ovog Pravilnika primjenjuju se odredbe članka 8. stavka 2. i/ili članka 8. stavka 3. Zakona, a ovisno o okolnostima konkretnog slučaja.

(3) Zahtjevu nije potrebno priložiti one podatke i dokumentaciju propisanu ovim Pravilnikom ili Zakonom i Uredbom kojima Hanfa raspolaže, pod uvjetom da su te informacije potpune, istinite, točne i ažurne, što je podnositelj Zahtjeva dužan potvrditi pisanom izjavom.

(4) Hanfa može zatražiti i drugu dokumentaciju osim one propisane ovim Pravilnikom, Zakonom i Uredbom, kao i dodatna objašnjenja kada je to potrebno radi provjere jesu li ispunjeni svi uvjeti potrebni za izdavanje odobrenja za rad.

(5) Ako Hanfa zahtijeva od podnositelja Zahtjeva da dostavi informacije koje nedostaju u skladu s člankom 12. stavkom 4. Uredbe, rok za procjenu potpunosti zahtjeva u skladu s tim člankom počinje teći od dana primitka informacija koje su zatražene.

(6) Podnositelj Zahtjeva mora voditi računa da svi podaci i dokumenti priloženi zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad budu točni, istiniti i potpuni sve do dana izdavanja odobrenja za rad, te je u slučaju bilo kakvog događaja koji nastane nakon podnošenja zahtjeva, a koji utječe ili bi mogao utjecati na točnost, istinitost i potpunost dokumentacije, dužan dostaviti Hanfi ažurirane podatke i dokumentaciju na način da Hanfi dostavi ažurirani standardni obrazac s posebno naznačenim promjenama, u kojem slučaju rok iz članka 12. stavka 8. Uredbe (EU) 2020/1503 počinje teći od datuma na koji je Hanfa primila ažurirane informacije.

(7) Odredbe ovoga Pravilnika o podnošenju zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad na odgovarajući način odnose se i na podnošenje zahtjeva za izdavanje odobrenja za proširenje odobrenja za rad pružatelja usluga skupnog financiranja.

(8) U slučaju obveznog obavješćivanja Hanfe o svim bitnim promjenama uvjeta za odobrenje za rad iz članka 15. stavka 3. Uredbe na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika u vezi sa sadržajem Zahtjeva.

Standardni obrazac

Članak 4.

(1) Hanfa na svojim internetskim stranicama objavljuje adresu elektroničke pošte za zaprimanje Zahtjeva i standardni obrazac za podnošenje zahtjeva u elektroničkoj formi.

(2) Podnositelj zahtjeva ispunjava standardni obrazac unoseći tražene podatke i prilažući dokumentaciju na način i sadržajno kako je predviđeno u poljima, potpoljima i opisima sadržanim u standardnom obrascu pritom poštujući zadanu strukturu standardnog obrasca (potpunost i istinitost sadržaja).

(3) Opisi standardnog obrasca razrađuju i konkretiziraju sadržaj Zahtjeva odnosno razrađuju i konkretiziraju podatke i dokumentaciju iz članka 12. stavaka 2. i 3. Uredbe, a kojima se podnositelj Zahtjeva dužan voditi prilikom ispunjavanja Zahtjeva.

(4) Izraz »ne primjenjuje se« koji se navodi u određenim potpoljima standardnog obrasca znači da određeno polje ne sadrži potpolja.

(5) Izrazi »ako postoji« i »ako je primjenjivo« koji su navedeni u standardnom obrascu znače da ispunjavanje odnosno neispunjavanje podataka/dokumentacije na koje se ti izrazi odnose, ovisi o okolnostima konkretnog slučaja.

(6) Izjava o časti iz polja 12. i 13. standardnog obrasca glasi:

»Ovim izjavljujem da ne postoje relevantne okolnosti iz i u vezi sa traženim podacima iz standardnog obrasca i Uredbe, a koje bi, svaka zasebno ili u međusobnoj povezanosti, negativno utjecale, ugrožavale ili dovodile u pitanje moj profesionalni integritet odnosno osobni ugled u poslovnom i ekonomskom kontekstu te da se u svom profesionalnom i poduzetničkom djelovanju vodim načelima savjesnosti i poštenja, prihvaćajući povećani stupanj odgovornost i pripadajuće obveze s time u vezi.

Izjavljujem svojom čašću da ispunjavam sve tražene uvjete iz Uredbe i standardnog obrasca te da ne postoje okolnosti koje bi isto dovele u sumnju.

Jamčim pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za potpunost, istinitost i točnost gore navedenog, te da nisam zatajio nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Hanfe.«

(7) Hanfa može detaljnije propisati način popunjavanja standardnog obrasca uz odgovarajuća pojašnjenja posebnom uputom.

Način podnošenja Zahtjeva

Članak 5.

Zahtjev se podnosi elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte koja je objavljena u skladu s člankom 4. stavkom 1. ovoga Pravilnika, na način određen uputom Hanfe.

Smjernice Hanfe

Članak 6.

Hanfa je ovlaštena Smjernicama Hanfe pružiti detaljnije informacije u vezi sa sadržajem Zahtjeva, a osobito u dijelu dokaza dobrog ugleda imatelja koji izravno ili neizravno imaju najmanje 20 % kapitala društva ili prava glasa iz polja 12. standardnog obrasca te dokaza da fizičke osobe uključene u upravljanje podnositeljem zahtjeva imaju dobar ugled i posjeduju dovoljno znanja, vještina i iskustva za upravljanje potencijalnim pružateljem skupnog financiranja iz polja 13. standardnog obrasca.

Stupanje na snagu

Članak 7.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) U slučaju podnošenja zahtjeva iz članka 8. Zakona prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a taj zahtjev na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika nije još uredan, podnositelj Zahtjeva će svoj zahtjev uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika.

Klasa: 011-01/22-01/05

Urbroj: 326-01-70-72-22-2

Zagreb, 13. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.