Pravilnik o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, tržišnog posrednika i podružnice investicijskog društva iz države članice i treće zemlje

NN 150/2022 (21.12.2022.), Pravilnik o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, tržišnog posrednika i podružnice investicijskog društva iz države članice i treće zemlje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2319

Na temelju članka 84. stavka 10., članka 135. i članka 158. stavka 6. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 65/2018, 17/2020 i 83/2021), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. prosinca 2022. godine donosi

PRAVILNIK

O NADZORNIM IZVJEŠTAJIMA ZA PRAVNE OSOBE OVLAŠTENE ZA PRUŽANJE INVESTICIJSKIH I POMOĆNIH USLUGA I OBAVLJANJE INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI, TRŽIŠNOG POSREDNIKA I PODRUŽNICE INVESTICIJSKOG DRUŠTVA IZ DRŽAVE ČLANICE I TREĆE ZEMLJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom detaljnije propisuju sljedeće obaveze i uvjeti propisani Zakonom o tržištu kapitala:

1. sadržaj, oblik, način i rokovi izrade i dostave nadzornih izvještaja:

– investicijskih društava,

– tržišnih posrednika,

– podružnica investicijskih društava iz drugih država članica i

– podružnica investicijskih društava iz trećih zemalja

2. učestalost dostave, sadržaj i opseg podataka o sustavima i mjerama koje je investicijsko društvo uspostavilo u odnosu na izravni elektronički pristup mjestu trgovanja.

Definicije

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Zakon je Zakon o tržištu kapitala.

2. Hanfa je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

3. Delegirana Uredba Komisije (EU) 2017/589 je Delegirana Uredba Komisije (EU) 2017/589 od 19. srpnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju organizacijski zahtjevi za investicijska društva koja se bave algoritamskim trgovanjem.

(2) Ostali pojmovi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju značenje kao u Zakonu.

Opseg primjene

Članak 3.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se i na kreditne institucije koje obavljaju investicijske usluge i aktivnosti i pomoćne usluge, podružnice kreditnih institucija iz drugih država članica koje obavljaju investicijske usluge i aktivnosti i pomoćne usluge i društva za upravljanje koja pružaju investicijske usluge upravljanja portfeljem i investicijskog savjetovanja iz članka 5. stavka 1. točaka 4. i 5. Zakona, i to u dijelu u kojem obavljaju navedene usluge i aktivnosti.

II. SADRŽAJ NADZORNIH IZVJEŠTAJA

Članak 4.

(1) Nadzorni izvještaji su:

(a) Opći podaci o pravnoj osobi (Obrazac OP),

(b) Izvještaj o prihodima i rashodima s osnove pružanja investicijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti (Obrazac PR),

(c) Izvještaj o upravljanju sredstvima klijenata (Obrazac US),

(d) Izvještaj o upravljanju portfeljem: strukturi imovine, klijenata i naknadama (Obrazac UP),

(e) Izvještaj o stanju novčanih sredstava klijenata (Obrazac NS),

(f) Izvještaj o financijskim instrumentima u vlastitom portfelju Društva (Obrazac VP) i

(g) Izvještaj o prodaji/distribuciji investicijskih proizvoda (Obrazac PD).

(2) Sadržaj i oblik nadzornih izvještaja iz stavka 1. ovoga članka propisani su obrascima iz Priloga 1. koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Za potrebe istraživanja i razvoja investicijskih usluga i aktivnosti te izvještavanja korisnika usluga i javnosti, Hanfa može koristiti podatke sadržane u propisanim financijskim izvještajima i propisanim nadzornim izvještajima, a u iznimnim situacijama i podatke iz izvješća čiji sadržaj, oblik i rokove definira ovisno o potrebi.

III. OBVEZNICI IZRADE NADZORNIH IZVJEŠTAJA

Članak 5.

(1) Investicijska društva i kreditne institucije koje obavljaju investicijske usluge i aktivnosti i pomoćne usluge dužni su sastavljati nadzorne izvještaje iz članka 4. stavka 1. točaka (a) do (g).

(2) Društva za upravljanje koja pružaju investicijske usluge upravljanja portfeljem i investicijskog savjetovanja iz članka 5. stavka 1. točaka 4. i 5. Zakona dužna su sastavljati nadzorne izvještaje iz članka 4. stavka 1. točaka (a) do (d).

(3) Tržišni posrednici dužni su sastavljati nadzorne izvještaje iz članka 4. stavka 1. točaka (a), (b) i (g) u dijelovima koji su primjenjivi na iste.

(4) Podružnice investicijskih društava iz drugih država članica, podružnice investicijskih društava iz trećih zemalja i podružnice kreditnih institucija iz drugih država članica koje obavljaju investicijske usluge i aktivnosti i pomoćne usluge dužne su sastavljati nadzorne izvještaje iz članka 4. stavka 1. točaka (a) do (c) u dijelovima koji su primjenjivi na iste.

IV. NAČIN DOSTAVE

Članak 6.

Obveznici izrade nadzornih izvještaja iz članka 5. ovog Pravilnika dužni su iste dostavljati Hanfi isključivo elektroničkim putem u skladu s tehničkom uputom Hanfe.

V. ROKOVI DOSTAVE

Članak 7.

(1) Nadzorne izvještaje iz članka 4. stavka 1. točaka (a) do (d), (f) i (g) ovog Pravilnika obveznici sastavljaju i dostavljaju za poslovnu godinu i izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine (kalendarska tromjesečja).

(2) Za potrebe izrade i dostave izvještaja iz stavka 1. ovog članka poslovna godina jednaka je kalendarskoj godini, a izvještajna razdoblja tijekom godine jednaka su tromjesečnom, šestomjesečnom i devetomjesečnom razdoblju.

(3) Izvještaje iz stavka 1. ovog članka obveznici izrade dužni su dostaviti Hanfi u roku od mjesec dana od zadnjeg dana izvještajnog razdoblja.

(4) Nadzorni izvještaj iz članka 4. stavka 1. točke (e) sastavlja se za svaki radni dan, a dostavljaju se Hanfi za izvještajna razdoblja jednaka kalendarskom tjednu, najkasnije drugi radni dan po isteku izvještajnog razdoblja.

VI. IZVJEŠTAVANJE O IZRAVNOM ELEKTRONIČKOM PRISTUPU MJESTU TRGOVANJA

Članak 8.

Investicijsko društvo i kreditna institucija koji klijentima omogućuju izravan elektronički pristup mjestu trgovanja dužni su najmanje jednom godišnje Hanfi dostaviti izvještaj o usklađenosti s odredbama Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/589 i članka 84. stavka 2. Zakona.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

(2) Obveznici izrade nadzornih izvještaja iz članka 5. ovog Pravilnika dužni su prve izvještaje u skladu s Prilogom 1. ovoga Pravilnika dostaviti za izvještajna razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2023. godine.

(3) Izvještaji za razdoblja do 1. siječnja 2023. godine dostavljaju se u skladu s Prilogom 1. Pravilnika o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, tržišnog posrednika, podružnice investicijskog društva iz druge države članice i treće zemlje (»Narodne novine« broj 39/2019) na način propisan člankom 6. ovoga Pravilnika.

(4) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, tržišnog posrednika, podružnice investicijskog društva iz druge države članice i treće zemlje (»Narodne novine« broj 39/2019).

Klasa: 011-01/22-01/03

Urbroj: 326-01-70-72-22-25

Zagreb, 13. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG 1.

OBRASCI NADZORNIH IZVJEŠTAJA

Obrazac: OP – Opći podaci o pravnoj osobi
Naziv pravne osobe
LEI
OIB
Izvještajno razdoblje
Adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj)
Telefon i faks
E-adresa
Web-stranica
Broj zaposlenih na izvještajni datum
Poslovna banka pravne osobe
Broj računa za redovno poslovanje
Broj računa za deponiranje sredstava klijenata
Broj aktivnih klijenata u izvještajnom razdoblju

Obrazac PR – Izvještaj o prihodima i rashodima s osnove pružanja investicijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti
Prethodna godina – kumulativPrethodna godina
– tekuće razdoblje
Tekuća godina
– kumulativ
Tekuća godina
– tekuće razdoblje
I. Prihodi temeljem obavljanja investicijskih usluga i aktivnosti
1. Prihod od zaprimanja i prijenosa naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata za izvršavanje naloga klijenata
2. Prihod od izvršenja naloga za klijenta
3. Prihodi od aktivnosti trgovanja za vlastiti račun
4. Prihod od upravljanja portfeljem
5. Prihod od investicijskog savjetovanja
6. Prihod od usluga ili aktivnosti provedbom ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa
7. Prihod od usluga ili aktivnosti provedbom ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata bez obveze otkupa
8. Prihod od upravljanja MTP-om i/ili OTP-om
II. Prihodi temeljem obavljanja pomoćnih usluga
1. Prihod od pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata i skrbništva
2. Naknada depozitne banke
3. Prihod od kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije
4. Prihod od savjetovanja o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima
5. Prihod od obavljanja usluga deviznog poslovanja vezane uz pružanje investicijskih usluga
6. Ostali prihodi od pomoćnih usluga
Ukupno prihodi
III. Rashod od provizija i naknada
1. Troškovi usluga uređenog tržišta
2. Troškovi usluga MTP-a/OTP-a
3. Troškovi usluga klirinške organizacije
4. Troškovi usluga drugog investicijskog društva
5. Troškovi vezanog zastupnika
6. Troškovi naknada za Fond za zaštitu ulagatelja
7. Vrijednosno usklađenje potraživanja za naknade i provizije
8. Realizirani i nerealizirani gubici od financijske imovine po FER vrijednosti kroz dobit ili gubitak
9. Ostali troškovi u svezi obavljanja investicijskih usluga
Ukupno rashodi
Razlika prihoda iz rashodaObrazac US – Izvještaj o upravljanju sredstvima klijenata
Novčana sredstva
Financijski
instrumenti
DepozitiSredstva na računuUkupno
1. Upravljanje portfeljem
2. Skrbništvo nad financijskim instrumentima2.1. Imovina pod upravljanjem portfeljem
2.2. Ostala imovina
3. Sredstva na računu klijenata za kupnju ili prodaju financijskih instrumenata

Obrazac UP – Izvještaj o upravljanju portfeljem: strukturi imovine i obveza, klijenata i naknada
Naziv pravne osobe:
Izvještajno razdoblje:
OIB:
rbr.STRUKTURA IMOVINE I OBVEZA PORTFELJA NA ZADNJI DAN IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJARepublika HrvatskaEuropska unijaTreće zemljeUkupno
1.IMOVINA PORTFELJA
1.1.VLASNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI
1.1.1.Dionice
1.1.2.Ostalo
1.2.DUGOROČNI DUŽNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI
1.2.1.Državne obveznice
1.2.2.Municipalne obveznice
1.2.3.Korporativne obveznice
1.2.4.Ostalo
1.3.UDJELI U SUBJEKTIMA ZA ZAJEDNIČKA ULAGANJA
1.3.1.UCITS
1.3.2.AIF
1.3.4.Ostalo
1.4.INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA
1.4.1.Trezorski zapisi
1.4.2.Komercijalni zapisi
1.4.3.Ostalo
1.5.IZVEDENICE
1.5.1.Forward
1.5.2.Futures
1.5.3.Opcije
1.5.4.Swap
1.5.5.Ostalo
1.6.OBRNUTI REPO
1.7.POTRAŽIVANJA
1.8.DEPOZITI
1.9.NOVAC
1.10.OSTALA IMOVINA
2.OBVEZE PORTFELJA
2.1.Obveze – repo
2.2.Obveze – izvedenice
2.3.Ostale obveze
3.NETO IMOVINA PORTFELJA
STRUKTURA KLIJENATA
4.UKUPAN BROJ KLIJENATA
4.1.FIZIČKE OSOBE
4.1.1.Mali ulagatelji
4.1.2.Profesionalni ulagatelji
4.2.PRAVNE OSOBE
4.2.1.Mali ulagatelji
4.2.2.Profesionalni ulagatelji
5.UKUPAN BROJ PORTFELJA
6.OBRAČUNATA NAKNADA ZA UPRAVLJANJE PORTFELJEM U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU
6.1.Brokerska naknada
6.2.Upravljačka naknada
6.3.Naknada za uspješnost
6.4.Ulazna/izlazna naknada
6.5.Ostale naknade vezane za upravljanje portfeljem


Obrazac NS – Izvještaj o stanju novčanih sredstava klijenata
Naziv pravne osobe:
OIB:
 
Izvještajno razdoblje:dd.mm.yyyy.dd.mm.yyyy.dd.mm.yyyy.dd.mm.yyyy.dd.mm.yyyy.
OznakaOpisSTANJE
RAČUNA
STANJE
RAČUNA
STANJE
RAČUNA
STANJE
RAČUNA
STANJE
RAČUNA
I.Naziv
institucije
LEI
institucije
Broj računaOznaka valuteu
VALUTI
u
EUR
u
VALUTI
u EURu
VALUTI
u EURu
VALUTI
u EURu
VALUTI
u EUR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
II.Stanje novčanih sredstava na računima klijenata otvorenim u institucijama
III.Stanje novčanih sredstava u internim evidencijama društva (po valutama)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IV.RAZLIKA
BILJEŠKA VEZANA ZA RAZLIKU:

Izvještaj o financijskim instrumentima u vlastitom portfelju Društva (Obrazac VP)
Iznos (u EUR)
1. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz RDG
1.1. Prenosivi vlasnički VP
1.2. Prenosivi dužnički VP
1.3. Ostali prenosivi VP
1.4. Instrumenti tržišta novca
1.5. Jedinice u subjektima za zajednička ulaganja
1.6. Pozitivna fer vrijednost izvedenica
2. Financijska imovina po fer vrijednosti kroz OSD
2.1. Prenosivi vlasnički VP
2.2. Prenosivi dužnički VP
2.3. Ostali prenosivi VP
2.4. Instrumenti tržišta novca
2.5. Jedinice u subjektima za zajednička ulaganja
3. Financijska imovina po amortiziranom trošku
3.1. Prenosivi dužnički VP
3.2. Ostali prenosivi VP
3.3. Instrumenti tržišta novca
4. Ostali financijski instrumenti
5. UKUPNO
6. Analitika izvedenica
6.1. Nominalni (ugovoreni) iznos
6.2. Pozitivna fer vrijednost
6.3. Negativna fer vrijednost
6.4. Izvedenice ugrađeni derivativ (nominalni iznos)
6.5. Izvedenice instrumenti zaštite (nominalni iznos)


Obrazac PD – Izvještaj o prodaji/distribuciji investicijskih proizvoda
Naziv pravne osobe: 
Izvještajno razdoblje: 
 
OIB: 
 
 
Subjekt za koji društvo prodaje/distribuira investicijske proizvodeVrijednost prodanih/distribuiranih investicijskih proizvoda u izvještajnom razdoblju
(u EUR)
Broj ulagatelja u izvještajnom razdoblju
Naziv SubjektaDržava SubjektaLEI SubjektaUdjeli UCITS fondoviUdjeli AIF fondoviCertifikatiOstali investicijski proizvodiUdjeli UCITS fondoviUdjeli AIF fondoviCertifikatiOstali investicijski proizvodi
Mali ulagateljiProf. ulagateljiMali ulagateljiProf. ulagateljiMali ulagateljiProf. ulagateljiMali ulagateljiProf. ulagateljiMali ulagateljiProf. ulagateljiMali ulagateljiProf. ulagateljiKvalificirani ulagatelji
čl. 4. t. 11. ZAIF-a
Mali ulagateljiProf. ulagateljiMali ulagateljiProf. ulagatelji
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9