Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu

NN 150/2022 (21.12.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2320

Na temelju članka 110. stavka 7. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine« broj 44/16, 126/19, 110/21 i 76/22 dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. prosinca 2022. godine donijela je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAKNADI ŠTETE ULAGATELJIMA UCITS FONDA I/ILI UCITS FONDU

Članak 1.

U Pravilniku o naknadi štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu (»Narodne novine« br. 16/19), u članku 4. stavku 4. riječi »10 kuna« zamjenjuju se riječima »1,50 eura«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 4. riječi »10 kuna« zamjenjuju se riječima »1,50 eura«.

Članak 3.

U članku 13. stavku 5. riječi »10 kuna« zamjenjuju se riječima »1,50 eura«.

Članak 4.

U članku 17. stavku 3. riječi »10 kuna« zamjenjuju se riječima »1,50 eura«.

Članak 5.

U članku 21. stavku 1. riječi »50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima »6.500,00 eura«, a riječi »2.500,00 kuna« zamjenjuju se riječima »330,00 eura«.

Članak 6.

Ovaj pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-01/22-02/02

Urbroj: 326-01-70-72-22-6

Zagreb, 13. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.