Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi štete ulagateljima i/ili AIF-u

NN 150/2022 (21.12.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi štete ulagateljima i/ili AIF-u

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2321

Na temelju članka 94. stavka 7. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine« broj 21/18 i 110/21 dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. prosinca 2022. godine donijela je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAKNADI ŠTETE ULAGATELJIMA I/ILI AIF-u

Članak 1.

U Pravilniku o naknadi štete ulagateljima i/ili AIF-u (»Narodne novine« br. 16/19), u članku 4. stavku 4. riječi »10 kuna« zamjenjuju se riječima »1,50 eura«, riječi »100 kn« zamjenjuju se riječima »15,00 eura«, a riječi »1.000 kn« zamjenjuju se riječima »150,00 eura«.

Članak 2.

U članku 5. stavku 2. riječi »Društvo za upravljanje dužno je« zamjenjuju se riječima »UAIF je dužan«.

U stavku 4. riječi »10 kuna« zamjenjuju se riječima »1,50 eura«, riječi »100 kn« zamjenjuju se riječima »15,00 eura«, a riječi »1.000 kn« zamjenjuju se riječima »150,00 eura«.

Članak 3.

U članku 10. stavku 1. riječ »odnosno« briše se.

Članak 4.

U članku 13. stavku 5. riječi »10 kuna« zamjenjuju se riječima »1,50 eura«, riječi »100 kn« zamjenjuju se riječima »15,00 eura«, a riječi »1.000 kn« zamjenjuju se riječima »150,00 eura«.

Članak 5.

U članku 17. stavku 2. riječi »nuđenja« zamjenjuju se riječima »distribucije«.

U stavku 3. riječi »10 kuna« zamjenjuju se riječima »1,50 eura«, riječi »100 kn« zamjenjuju se riječima »15,00 eura«, a riječi »1.000 kn« zamjenjuju se riječima »150,00 eura«.

Članak 6.

U članku 21. stavku 1. riječi »75.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima »10.000,00 eura«, riječi »7.500,00 kuna« zamjenjuju se riječima »1.000,00 eura«, riječi »100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima »15.000,00 eura«, riječi »10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima »1.500,00 eura«, riječi »200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima »27.000,00 eura«, a riječi »20.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima »2.700,00 eura«.

Članak 7.

Ovaj pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-01/22-02/01

Urbroj: 326-01-70-72-22-9

Zagreb, 13. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.