Odluka o gradskim porezima Grada Makarske

NN 150/2022 (21.12.2022.), Odluka o gradskim porezima Grada Makarske

Grad Makarska

2322

Na temelju članka 20., članka 41. stavka 4. i članka 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16, 101/17 i 114/22) te članka 40. Statuta Grada Makarske (»Glasnik Grada Makarske« 3/21) Gradsko vijeće Grada Makarske na 12. sjednici održanoj 10. prosinca 2022., donosi

ODLUKU

O GRADSKIM POREZIMA GRADA MAKARSKE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se gradski porezi koji su izvori prihoda Grada Makarske (u daljnjem tekstu: Grad), visina stope poreza, visina poreza te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Porezi Grada su:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor i

4. porez na korištenje javnih površina.

1. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10 %.

2. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 4.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodna vina, specijalna vina, piva i bezalkoholna pića u ugostiteljskim objektima na području Grada plaća se po stopi od 3 %.

3. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 5.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 1,99 eura po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

4. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 6.

Javne površine smatraju se javnoprometne površine utvrđene Odlukom o komunalnom redu, površine kojima Grad gospodari na temelju pravnog posla, kao i neizgrađeno zemljište u vlasništvu Grada koje se može gospodarski koristiti na način i u skladu s namjenom.

Članak 7.

Na mjestima koja su određena kao mjesta gdje se javne površine koriste za prodaju roba i usluga, kao i na mjestima na kojima se može prigodno trgovati (sajmovi i dr.), posjedovanje robe komercijalnog karaktera smatra se korištenjem javne površine te se za isto utvrđuje porez na korištenje javne površine sukladno odredbama ove Odluke.

4.1. Porezno razdoblje

Članak 8.

Godišnje porezno razdoblje je razdoblje od godinu dana.

Osim godišnjeg poreznog razdoblja, porezno razdoblje može biti ljetno i zimsko.

Ljetno porezno razdoblje je razdoblje od 1. svibnja do 30. rujna.

Zimsko porezno razdoblje je razdoblje od 1. siječnja do 30. travnja te od 1. listopada do 31. prosinca.

Porez se plaća u iznosu utvrđenom za razdoblje u kojem se javna površina koristi, bez obzira na broj mjeseci korištenja iste.

Članak 9.

Iznimno od odredbi članka 8. ove Odluke, za korištenje javnih površina ograničenog trajanja do najviše 15 dana, porez se plaća po broju dana korištenja javne površine.

4.2. Zone javnih površina

Članak 10.

Javne površine u Gradu, ovisno o pogodnosti položaja, sukladno grafičkom prikazu koji je sastavni dio ove Odluke, razvrstavaju se u sljedeće zone:

a) I. zona – Obala kralja Tomislava, Mala obala – Marineta, Kačićev trg, Lištun, Trg 156. brigade Hrvatske vojske, Trg 4. svibnja 533., Šetalište sv. Petar, Šetalište dr. F. Tuđmana, područje Grme i Arbuna-Plišćevca, područje omeđeno dijelom Šetališta dr. F. Tuđmana, dijelom Ulice Ruđera Boškovića, južnom granicom bivšeg odmarališta ELBIH, te dijelom Ulice kralja Zvonimira, Put Cvitačke, Šetalište fra Jure Radića – dijelovi Grada obojeni u grafičkom prikazu zelenom bojom.

b) II. dio Ulice Stjepana Radića (od Obale kralja Tomislava do zgrade Policije), Trg Tina Ujevića, Trg Hrpina te područje omeđeno sa zapadne strane Jadranskom ulicom, sa sjeverne strane Ulicom don Mihovila Pavlinovića i Ulicom Stjepana Ivičevića, s istočne strane Ulicom fra Filipa Grabovca, a s južne strane dijelovima Grada koji spadaju u I. zonu – dijelovi Grada obojeni u grafičkom prikazu crvenom bojom.

c) III. zona – obuhvaća ostale dijelove Grada koji nisu navedeni u I., II. zoni, niti su označeni u grafičkom prikazu posebnom bojom.

4.3. Visina poreza za godišnje porezno razdoblje

Članak 11.

Visina poreza na korištenje javne površine za godišnje porezno razdoblje određuje se prema zoni, vrsti objekata, opreme te pokretnih naprava koje se postavljaju na javnu površinu, kao i njihovoj namjeni.

Članak 12.

Porez na korištenje javnih površina za štekat, odnosno opremu koja se postavlja za potrebe organiziranja terasa ugostiteljskih objekta (stolovi, stolice, posude za cvijeće, pokretne ograde, različite podne obloge i ostala oprema), kao i za izložbeni prostor u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti, koji nije natkriven, plaća se godišnje po 1 m² zauzete javne površine:

– u I. zoni – 106,00 eura

– u II. zoni – 73,00 eura

– u III. zoni – 53,00 eura.

Za postavljanje tenda, plastenika, staklenika, različitih zimskih vrtova, nadstrešnica i drugih naprava za zaštitu, sve sa zatvorenim bočnim stranicama, na štekate ugostiteljskih objekata i izložbene prostore, porez se plaća godišnje po 1 m² zauzete javne površine:

– u I. zoni – 179,00 eura

– u II. zoni – 119,00 eura

– u III. zoni – 80,00 eura.

Za postavljanje tenda, pergola, suncobrana, drugih naprava za zaštitu te nadstrešnica, sve bez bočnih stranica, na štekate ugostiteljskih objekata i izložbene prostore, porez se plaća godišnje po 1 m² zauzete javne površine:

– u I. zoni – 131,00 eura

– u II. zoni – 88,00 eura

– u III. zoni – 58,00 eura.

Članak 13.

Porez na korištenje javne površine za postavljeni kiosk za prodaju razne robe (tiskovine, duhana, suvenira, voća, povrća, cvijeća i druge robe) te kiosk za prodaju usluga u svezi s iznajmljivanjem naprava za rekreaciju, sport, zabavu i igranje, iznajmljivanje vozila, organiziranje putovanja, prodaje karata i ostale rezervacije, poslovi mjenjačnice, sportsko klađenje, lutrijske poslove, loto i svih drugih usluga plaća se godišnje po 1 m² zauzete javne površine, u I., II. i III. zoni, u iznosu – 392,00 eura.

Za izložbeni prostor kioska iz prethodnog stavka, koji nije natkriven, porez se plaća godišnje po 1 m² zauzete javne površine:

– u I. zoni – 106,00 eura

– u II. zoni – 73,00 eura

– u III. zoni – 53,00 eura

Za izložbeni prostor kioska iz stavka 1. ovog članka s tendom, staklenikom, plastenikom, zimskim vrtom, nadstrešnicom i drugim napravama za zaštitu, sve sa zatvorenim bočnim stranicama, porez se plaća godišnje po 1 m² zauzete javne površine:

– u I. zoni – 179,00 eura

– u II. zoni – 119,00 eura

– u III. zoni – 80,00 eura.

Za izložbeni prostor kioska iz stavka 1. ovog članka, s tendom, pergolom, suncobranom, staklenikom, plastenikom, zimskim vrtom, nadstrešnicom i drugim napravama za zaštitu, sve bez zatvorenih bočnih stranica, porez se plaća godišnje po 1 m² zauzete javne površine:

– u I. zoni – 131,00 eura

– u II. zoni – 88,00 eura

– u III. zoni – 58,00 eura.

Na izložbenom prostoru kioska iz stavka 1. ovog članka nije dopušteno držati i prodavati piće, kavu i ostale napitke.

Članak 14.

Porez na korištenje javne površine za postavljeni kiosk za prodaju usluga u svezi s pripremom i usluživanjem hrane, pića, napitaka, sladoleda i drugih proizvoda za konzumaciju te šanka u svezi s pripremom i usluživanjem hrane, pića, napitaka i dr., plaća se godišnje po 1 m² zauzete javne površine, u I., II. i III. zoni, u iznosu od 392,00 eura.

Ako se pokraj kioska ili šanka iz prethodnog stavka koristi i štekat, odnosno izložbeni prostor, koji nije natkriven, porez se plaća godišnje po 1 m² zauzete javne površine:

– u I. zoni – 106,00 eura

– u II. zoni – 73,00 eura

– u III. zoni – 53,00 eura.

Za štekat, odnosno izložbeni prostor objekta iz stavka 1. ovog članka, s tendom, pergolom, staklenikom, plastenikom, zimskim vrtom, nadstrešnicom i drugim napravama za zaštitu, sve sa zatvorenim bočnim stranicama, u gabaritima zauzete javne površine, porez se plaća godišnje po 1 m² zauzete javne površine:

– u I. zoni – 179,00 eura

– u II. zoni – 119,00 eura

– u III. zoni – 80,00 eura.

Za štekat, odnosno izložbeni prostor objekta iz stavka 1. ovog članka, s tendom, pergolom, suncobranom, staklenikom, plastenikom, zimskim vrtom, nadstrešnicom i drugim napravama za zaštitu, sve bez zatvorenih bočnih stranica, u gabaritima zauzete javne površine, porez se plaća godišnje po 1 m² zauzete javne površine:

– u I. zoni – 131,00 eura

– u II. zoni – 88,00 eura

– u III. zoni – 58,00 eura.

Članak 15.

Za korištenje javne površine za postavljanje bankomata plaća se godišnji porez po bankomatu:

– u I. zoni – 2.654,00 eura

– u II. zoni – 2.256,00 eura

– u III. zoni – 1.991,00 eura.

Članak 16.

Za korištenje javne površine za postavljanje aparata za prodaju mlijeka direktno od proizvođača (mljekomat), plaća se porez u iznosu od 398,00 eura godišnje po aparatu.

Za korištenje javne površine za postavljanje kontejnera za odlaganje stare odjeće radi recikliranja, plaća se porez u iznosu od 265,00 eura godišnje po kontejneru.

Za korištenje javne površine za postavljanje elektroničkog telekomunikacijskog kabineta i sličnih elektroničkih naprava i uređaja, porez se plaća u iznosu od 2.654,00 eura po 1 m² godišnje.

Za korištenje javne površine za postavljanje paketomata (uređaja za primanje i slanje paketa) plaća se godišnji porez u iznosu od 1.991,00 eura po komadu.

4.4. Visina poreza za ljetno i zimsko porezno razdoblje

a) Ljetno i zimsko razdoblje

Članak 17.

Korištenje javnih površina za kiosk za prodaju razne robe (tiskovine, duhana, suvenira, voća, povrća, cvijeća i druge robe), kiosk za prodaju usluga (u svezi s pripremom i usluživanjem hrane i/ili pića i napitaka, usluga iznajmljivanja opreme za rekreaciju, sport i zabavu, iznajmljivanje vozila, organiziranje putovanja, prodaje karata i ostale rezervacije, poslovi mjenjačnice, sportsko klađenje, lutrijske poslove, loto i svih drugih usluga), kao i šanka (u svezi s pripremom i usluživanjem hrane, pića, napitaka i dr.) može se odobriti i za ljetno ili zimsko razdoblje, ali samo u II. i III. zoni.

Članak 18.

Porez na korištenje javne površine za postavljeni kiosk za prodaju razne robe (tiskovine, duhana, suvenira, voća, povrća, cvijeća i druge robe) te kiosk za prodaju usluga u svezi s iznajmljivanjem opreme za rekreaciju, sport, zabavu i igranje, iznajmljivanje vozila, organiziranje putovanja, prodaje karata i ostale rezervacije, poslovi mjenjačnice, sportsko klađenje, lutrijske poslove, loto i svih drugih usluga, plaća se po 1 m² zauzete javne površine u II. i III. zoni:

– za ljetno razdoblje – 265,00 eura

– za zimsko razdoblje – 133,00 eura.

Za izložbeni prostor kioska iz prethodnog stavka, koji nije natkriven, porez se plaća po 1 m² zauzete javne površine, u ljetnom i zimskom razdoblju:

– u II. zoni – 80,00 eura

– u III. zoni – 53,00 eura.

Za izložbeni prostor kioska iz stavka 1. ovog članka s tendom, pergolom, staklenikom, plastenikom, zimskim vrtom, nadstrešnicom i drugim napravama za zaštitu, sve sa zatvorenim bočnim stranicama, u gabaritima zauzete javne površine izložbenog prostora, porez se plaća uvećan za 50 %, u ljetnom i zimskom razdoblju, u odnosu na iznose poreza iz prethodnog stavka.

Za izložbeni prostor kioska iz stavka 1. ovog članka s tendom, pergolom, suncobranom, staklenikom, plastenikom, zimskim vrtom, nadstrešnicom i drugim napravama za zaštitu, sve bez zatvorenih bočnih stranica, u gabaritima zauzete javne površine izložbenog prostora, porez se plaća uvećan za 10 %, u ljetnom i zimskom razdoblju, u odnosu na iznose poreza iz stavka 2. ovog članka.

Za ostali zatvoreni prostor u kojem nije izložena roba za prodaju/iznajmljivanje (wc, skladište i slično) u II. i III. zoni, a u svezi objekta iz stavka 1. ovog članka, plaća se porez na korištenje javne površine u iznosu od 133,00 eura po 1 m² zauzete javne površine, u ljetnom i zimskom razdoblju.

Članak 19.

Porez na korištenje javne površine za postavljeni kiosk za prodaju usluga u svezi s pripremom i usluživanjem hrane, pića, napitaka, sladoleda i drugih proizvoda za konzumaciju te šank (u svezi s pripremom i usluživanjem hrane, pića, napitaka i dr.), plaća se po 1 m² zauzete javne površine u II. i III. zoni:

– za ljetno razdoblje – 265,00 eura,

– za zimsko razdoblje – 133,00 eura.

Ukoliko se pored kioska ili šanka iz stavka 1. ovog članka koristi i štekat, odnosno izložbeni prostor, koji nije natkriven, porez se plaća po 1 m² zauzete javne površine, u ljetnom i zimskom razdoblju:

– u II. zoni – 80,00 eura

– u III. zoni – 53,00 eura.

Za štekat, odnosno izložbeni prostor objekta iz stavka 1. ovog članka s tendom, pergolom, staklenikom, plastenikom, zimskim vrtom, nadstrešnicom i drugim napravama za zaštitu, sve sa zatvorenim bočnim stranicama, u gabaritima zauzete javne površine, porez se plaća po 1 m² zauzete javne površine, uvećan za 50%, u ljetnom i zimskom razdoblju, u odnosu na iznose poreza iz prethodnog stavka.

Za štekat, odnosno izložbeni prostor objekta iz stavka 1. ovog članka, s tendom, pergolom, suncobranom, staklenikom, plastenikom, zimskim vrtom, nadstrešnicom i drugim napravama za zaštitu, sve bez zatvorenih bočnih stranica, u gabaritima zauzete javne površine, porez se plaća po 1 m² zauzete javne površine, uvećan za 10%, u ljetnom i zimskom razdoblju, u odnosu na iznose poreza iz stavka 2. ovog članka.

Za ostali zatvoreni prostor, koji ne služi kao štekat, odnosno izložbeni prostor (wc, skladište i slično) u II. i III. zoni, a u svezi objekta iz stavka 1. ovog članka, plaća se porez na korištenje javne površine u iznosu od 133,00 eura po 1 m² zauzete javne površine, u ljetnom i zimskom razdoblju.

b) Ljetno razdoblje

Članak 20.

Porez na korištenje javnih površina, za ljetno razdoblje, plaća se za:

– konzervator za industrijski sladoled, aparat za prodaju tekućeg sladoleda, po konzervatoru, odnosno aparatu – 531,00 eura

– prodajnu vitrinu za sladoled, po dužnom metru – 398,00 eura

– aparat i hladnjak za prodaju bezalkoholnih pića, napitaka i dr., po dužnom metru – 299,00 eura

– aparati za plodine i razne slastice, po dužnom metru – 299,00 eura.

Kad se uređaji iz stavka 1. ovog članka nalaze unutar štekata, odnosno izložbenog prostora za koji se plaća porez na korištenje javne površine, iznos poreza iz prethodnog stavka umanjuje se za 25 %.

Članak 21.

Porez na korištenje javnih površina, za ljetno razdoblje, za I., II. i III. zonu plaća se za:

– dječji vrtuljak po 1 m² zauzete javne površine – 48,00 eura

– trampolin, po 1 m² zauzete javne površine – 48,00 eura

– naprave, uređaje i objekte za rekreaciju, sport i zabavu, po 1 m² zauzete javne površine – 48,00 eura

– park za zabavne aparate, luna park, pozornice i slične naprave, šatore povodom raznih manifestacija, cirkuski šator i slično, sve do 25 m², po 1 m² zauzete javne površine – 53,00 eura

– stol za stolni nogomet, po stolu – 133,00 eura

– stol za stolni tenis, po stolu – 345,00 eura

– mini golf, park za dječji karting, po 1 m² korisne površine, koja se dobije tako da se ukupna površina mini golfa, odnosno parka za karting, pomnoži s koeficijentom 0,75 – 24,00 eura

– dvorac za napuhavanje, po 1 m² zauzete javne površine – 35,00 eura

– mobilne konjiće, po komadu – 44,00 eura

– bicikle za iznajmljivanje, po komadu – 44,00 eura

– električne romobile za iznajmljivanje, po komadu – 66,00 eura

– mopede za iznajmljivanje, po komadu – 159,00 eura

– osobna vozila za iznajmljivanje, po komadu – 319,00 eura

– prometovanje vlakića ili drugog vozila u svrhu panoramskog prijevoza putnika, po komadu – 5.309,00 eura

– držanje panoramskog vlakića ili drugog vozila u mirovanju, po dužnom metru panoramskog vlakića, odnosno vozila – 4,00 eura

– prodaja/promocija izleta izletničkim brodom od strane prodavača/promotora brodskih izleta – bukera, po prodajnom/promotivnom mjestu, po 1 m² zauzete javne površine – 929,00 eura, s tim da se reklama postavljena uz prodajno/promotivno mjesto obračunava pod cijenu prodajnog/promotivnog mjesta, na način da se tlocrtna površina reklame pribroji površini prodajnog/promotivnog mjesta, čime se dobije ukupna površina prodajnog/promotivnog mjesta,

– pojedinačno postavljanje zabavnih i pokretnih naprava, kao što su buldožer, hvataljka, boxer, skočiguma i slično, po komadu – 398,00 eura,

– pojedinačno postavljanje zabavnih i adrenalinskih pokretnih naprava, kao što su bungee jumping, žiroskop, high jump euro trampulin (pračka) i slično, po komadu – 2.654,00 eura

– za postavljanje naprava u svrhu iznajmljivanja sefa za čuvanje vrijednih stvari, po 1 m² plošne površine naprave – 66,00 eura

– park za zabavne aparate, luna park, pozornice i slične naprave, šatore povodom raznih manifestacija, cirkuski šator i slično:

a) veći od 25 m² do 50 m² – 1.991,00 eura

a) veći od 50 m² do 100 m² 2.654,00 eura

b) veći od 100 m² – 5.309,00 eura.

Ako se uz neki od sadržaja iz prethodnog stavka koristi i zatvoreni prostor (skladište i slično), plaća se porez na korištenje javne površine u iznosu od 133,00 eura po 1 m² zauzete javne površine.

Članak 22.

Za korištenje javne površine na području Grada, radi prodaje razne robe sa štanda (tiskovine, duhana, suvenira, nakita, igračaka, voća, povrća, cvijeća, rekvizita za plažu i druge robe) i pružanje drugih usluga sa štanda (u svezi s pripremom i usluživanjem hrane i/ili pića i napitaka, iznajmljivanja opreme za rekreaciju, sport i zabavu, iznajmljivanje sredstava za prijevoz, organiziranje putovanja, prodaje karata i ostale rezervacije, poslovi mjenjačnice, sportsko klađenje, lutrijske poslove, loto i svih drugih usluga koje se prodaju) porez se plaća u iznosu od 849,00 eura po 1 m² štanda i izložbenog prostora za vrijeme ljetnog razdoblja.

Članak 23.

Za korištenje javne površine na području Grada, za prodaju sljedećih neprehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe (suvenira) izrađenih u vlastitoj izradi:

– proizvoda od drva i pluta,

– proizvoda od slame i drugih materijala za pletenje (bambus, ratan, trska, pruće i dr.),

– rukotvorina, nakita, igračaka i suvenira od tkanine, kamena, gline, stakla i drugih materijala,

– proizvoda od pčelinjeg voska, sapuna i drugih neprehrambenih proizvoda,

– eteričnih ulja, proizvoda od lavande, lavande, kozmetičkih i drugih proizvoda,

– proizvoda od konca i vune (pletenje, vezanje, kukičanje, proizvoda od čipke, filcane vune i dr.),

– proizvoda od svježeg i sušenog cvijeća i drugog bilja,

– i drugih suvenira,

porez se plaća u ljetnom razdoblju po 1 m² štanda, klupe i druge pokretne naprave i izložbenog prostora u iznosu od 664,00 eura.

Porezni obveznik kao dokaz da se radi o proizvodima u vlastitoj izradi dužan je priložiti Izvod iz registra OPG-a, Izvod o upisu u upisnik dopunskih djelatnosti, ili drugo.

Kod korištenja javnih površina za prodaju slika, u ljetnom razdoblju, porez se plaća prema obračunu plošne površine postavljenih slika na stalku, odnosno javnoj površini:

– za reprodukcije, po 1 m² – 425,00 eura

– za umjetničke i ostale fotografije, po 1 m² – 358,00 eura

– za umjetničke slike vlastite izrade, po 1 m² – 332,00 eura

– za korištenje javne površine za izradu portreta – 265,00 eura.

Za korištenje javne površine za prodaju više različitih vrsta proizvoda iz ovog članka za koje se plaćaju različiti iznosi poreza, porez se plaća po cijeni propisanoj za vrstu proizvoda koja prevladava na prodajnom mjestu.

Porezni obveznik kao dokaz da se radi o umjetničkim slikama vlastite izrade prilaže potvrdu o članstvu u HZSU-u, HDLU-u, ULUPUH-u, HULU-u ili drugim priznatim likovnim udruženjima.

c) Zimsko razdoblje

Članak 24.

Porez na korištenje javne površine za neku od namjena iz članka 20., 21., 22. i 23. ove Odluke, za zimsko razdoblje, plaća se u iznosu umanjenom za 50 % od propisanog iznosa poreza za tu namjenu u ljetnom razdoblju.

Iznimno, ako se javna površina koristi za park za zabavne aparate, luna park, pozornice i slične naprave, šatore povodom raznih manifestacija, cirkuski šator i slično iz članka 21. stavak 1. podstavak 20. ove Odluke, s prijelaza iz zimskog u ljetno razdoblje i obratno, a najviše do 45 dana u zimskom razdoblju, porez na korištenje javne površine plaća se za ljetno i zimsko razdoblje, na način da se za zimsko razdoblje plaća u iznosu umanjenom za 80% od propisanog iznosa poreza za tu namjenu u ljetnom razdoblju, a ukoliko se javna površina koristi više od 45 dana u zimskom razdoblju, porez na korištenje javne površine za zimsko razdoblje plaća se sukladno stavku 1. ovog članka.

4.5. Visina poreza za dnevnu prodaju, pokretnu prodaju i prigodnu prodaju

Članak 25.

Za korištenje javnih površina, na području Grada do 15 dana, radi postavljanja pokretnih naprava za prodaju razne robe (suvenira i druge robe te proizvoda za opću upotrebu) te za prodaju raznih usluga sa štanda i drugih pokretnih naprava (u svezi s pripremom i usluživanjem hrane i/ili pića i napitaka, slastica i drugih proizvoda za konzumaciju) kao i upotrebu javnih površina za prodaju razne robe i usluga u vrijeme održavanja državnih, vjerskih i drugih blagdana, obljetnica, sportskih, promidžbenih i dr. manifestacija, plaća se porez po 1 m² zauzete javne površine u iznosu od 20,00 eura na dan.

Za korištenje javne površine, do 15 dana, za reklamnu prezentaciju i promidžbu automobila, plaća se porez, po automobilu 133,00 eura na dan.

Za korištenje javne površine, do 15 dana, za prodaju knjiga s automobila, porez se plaća po automobilu 7 eura na dan, a za prodaju knjiga sa štanda i raznih drugih konstrukcija, porez se plaća po 1 m² zauzete javne površine – 1,30 eura na dan.

Članak 26.

Porez na korištenje javnih površina ne plaća se za aktivnosti i manifestacije koje se financiraju iz proračuna Grada te za humanitarne manifestacije, ekološke manifestacije i javno zdravstvene preventivne akcije.

Članak 27.

Za korištenje javnih površina na području Grada, za pokretnu prodaju, do 15 dana, razne robe (tiskovine, duhana, suvenira, voća, povrća, cvijeća i druge robe) te za pokretnu prodaju raznih usluga (u svezi s pripremom i usluživanjem hrane i/ili pića i napitaka, sladoleda i slično te prodaje karata i ostale rezervacije) plaća se porez u iznosu od 27,00 eura na dan, u ljetnom i zimskom razdoblju.

Ako se javna površina koristi za pokretnu prodaju iz st. 1. ovog članka, u trajanju dužem od 15 dana, porez se plaća, za ljetno razdoblje, u iznosu od – 849,00 eura, a za zimsko razdoblje, u iznosu od – 265,00 eura.

Članak 28.

Za korištenje javnih površina radi prigodne prodaje u vrijeme Svih svetih, božićnih i novogodišnjih blagdana, uskrsnih blagdana te ostalih blagdana i spomendana, porez se plaća:

– za prodaju krizantema i drugog cvijeća, po 1 m² zauzete javne površine, dnevno – 13,00 eura

– za prodaju jelki i ostalog božićnog drvca od strane proizvođača, po 1 m² zauzete javne površine, dnevno – 1,30 eura

– za prodaju jelki i ostalog božićnog drvca od strane trgovca koji nije proizvođač, po 1 m² zauzete javne površine, dnevno – 2,70 eura

– za prodaju adventskih vjenčića i drugih prigodnih ukrasa i dekoracija, po 1 m² zauzete javne površine, dnevno – 13,00 eura.

Članak 29.

Za korištenje javnih površina, do 15 dana, radi prezentacije, promidžbe roba, proizvoda, financijskih usluga i usluga osiguranja te drugih usluga, porez se plaća dnevno, po 1 m² zauzete javne površine 20,00 eura.

Za park za zabavne aparate, luna park, pozornice i slične naprave, šatore povodom raznih manifestacija, cirkuski šator i slično, porez se plaća dnevno:

– do 25 m² zauzete javne površine – 66,00 eura

– više od 25 m² do 50 m² zauzete javne površine – 100,00 eura

– više od 50 m² do 100 m² zauzete javne površine – 133,00 eura

– više od 100 m² zauzete javne površine – 265,00 eura.

Članak 30.

Za korištenje javne površine radi snimanja filma, serije, tv reklame, spota i sl. plaća se porez po danu snimanja – 399,00 eura.

Članak 31.

Za privremeno korištenje javne površine za potrebe gradilišta, za potrebe odlaganja materijala koji se upotrebljava u graditeljstvu, zanatstvu i ostalim granama, za potrebe odlaganja sve vrste otpadnog materijala u građevinarstvu, zanatstvu i ostalim granama, za potrebe smještaja glomaznog otpada, ambalaže, vozila, plovila i drugo, za organizaciju gradilišta – postavljanje građevinske fasadne skele i ograde gradilišta, za smještaj kontejnera i drugih privremenih objekata za potrebe gradilišta, plaća se porez za svaki dan korištenja, po 1 m² zauzete javne površine – 1,30 eura.

4.6. Visina poreza za postavljanje reklama

Članak 32.

Za postavljene reklame na javnim površinama, plaća se porez prema veličini reklame – oglasne površine, po 1 m²:

– u ljetnom razdoblju – 166,00 eura,

– u zimskom razdoblju – 100,00 eura.

Za postavljene reklame na javnim površinama u ljetnom i zimskom razdoblju, plaća se godišnji porez, prema veličini reklame – oglasne površine, po 1 m² u iznosu od 199,00 eura.

Izuzev od stavka 1. i 2. ovog članka, za reklame (informativno-promidžbene panoe) postavljene na stupove javne rasvjete na javnim površinama (do maksimalno dopuštene površine od 1 m²) plaća se porez godišnje, po reklami, u iznosu od – 27,00 eura.

Za postavljene putokaze na javnim površinama, osim prometne i turističke signalizacije koju postavlja Grad i Turistička zajednica te pravne osobe koje upravljaju javnim cestama, plaća se porez godišnje, po putokazu, u iznosu od – 13,00 eura.

4.7. Način i uvjeti plaćanja poreza na korištenje javne površine

Članak 33.

Visina poreza na korištenje javne površine utvrđuje se rješenjem o porezu na korištenje javne površine koje donosi Upravni odjel za financije, proračun i naplatu potraživanja.

Nadzor nad korištenjem javnih površina obavlja Odsjek komunalnog i prometnog redarstva Grada.

Članak 34.

Najmanja površina za obračun poreza na korištenje javne površine je jedan metar kvadratni (1 m²), odnosno jedan metar (1 m) dužni, javne površine.

Članak 35.

Porez na korištenje javne površine plaća se:

– jednokratno, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu poreza na korištenje javne površine, na iznose poreza do 2.700,00 eura;

– obročno u dva jednaka obroka, na iznose poreza veće od 2.700,00 eura, s tim da prva rata dospijeva istekom petnaestog dana od dana dostave rješenja, a druga rata dospijeva istekom tridesetog dana od dana dospijeća prve rate.

Članak 36.

Grafički prikaz zona javnih površina na području Grada Makarske oznake: GPZ-10/2022 iz listopada 2022. g. sastavni je dio ove Odluke.

III. PRIJENOS OVLASTI I NADLEŽNA POREZNA TIJELA

Članak 37.

Poslove utvrđivanja i naplate prireza poreza na dohodak i poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Poslove utvrđivanja i naplate poreza na kuću za odmor i poreza na korištenje javne površine obavlja nadležni upravni odjel Grada određen Odlukom o ustrojstvu Gradske uprave Grada Makarske.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Postupci utvrđivanja i naplate prireza porezu na dohodak, poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor i poreza na korištenje javnih površina započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke završit će se po Odluci o gradskim porezima Grada Makarske (»Glasnik Grada Makarske« br. 21/2021).

Članak 39.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima Grada Makarske (»Glasnik Grada Makarske« br. 21/21).

Članak 40.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Glasniku Grada Makarske«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023., osim odredbe članka 3. koja stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/22-01/2

Urbroj: 2181-6-04-01-22-3

Makarska, 10. prosinca 2022.

Predsjednica Gradskog vijeća
Gordana Muhtić, dipl. iur., v. r.