Odluka o porezima Grada Ogulina

NN 150/2022 (21.12.2022.), Odluka o porezima Grada Ogulina

Grad Ogulin

2323

Na temelju članaka 20. i 42. stavak 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16, 101/17 i 114/22), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), i članka 30. Statuta Grada Ogulina (»Glasnik Karlovačke županije« broj 16/21), Gradsko vijeće Grada Ogulina na sjednici održanoj 8. prosinca 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

O POREZIMA GRADA OGULINA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza koji pripadaju Gradu Ogulinu, obveznici plaćanja poreza, porezna osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza.

Gradski porezi prihod su Proračuna Grada Ogulina.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Porezi Grada Ogulina su:

1. Prirez porezu na dohodak

2. Porez na potrošnju

3. Porez na kuće za odmor

4. Porez na korištenje javnih površina.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5 %.

2. Porez na potrošnju

Članak 4.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %.

Članak 5.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe poreza na potrošnju obavlja Stručna služba Grada Ogulina.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 6.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 1,50 eura/m² korisne površine kuće za odmor godišnje.

Članak 7.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe poreza na kuće za odmor obavlja Stručna služba Grada Ogulina.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 8.

Javnom površinom u smislu ove Odluke smatra se zemljište unutar građevnog područja koje je u skladu s prostornim planovima namjenjeno općoj uporabi (ulice, trgovi, parkovi, nogostupi, igrališta, zelene površine, parkirališta, pješačke zone i slične površine).

Članak 9.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe kojima je Upravni odjel za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje Grada Ogulina odobrio privremeno korištenje javnih površina u trajanju od najduže jedne proračunske godine, na temelju pisanog zahtjeva podnositelja.

Članak 10.

Obveznici koji privremeno koriste javnu površinu plaćaju porez za svaki m² korištenog prostora u dnevnom iznosu od 0,70 eura za površinu do 5 m², a 0,35 eura za površinu od 5 m² i više.

Porez na korištenje javnih površina plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju toga poreza.

Članak 11.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe poreza na korištenje javnih površina obavlja Stručna služba Grada Ogulina.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Ogulina (»Narodne novine« broj 132/17 i 56/19).

Svi započeti postupci utvrđivanja i naplate gradskih poreza koji nisu dovršeni do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršit će se po odredbama Odluke o porezima Grada Ogulina (»Narodne novine« broj 132/17 i 56/19).

Članak 13.

Ova Odluka bit će objavljena u »Narodnim novinama« i »Glasniku Karlovačke županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 024-03/22-03/115

Urbroj: 2133-02-02/1-22-1

Ogulin, 8. prosinca 2022.

Predsjednik Gradskog vijeća
Marinko Herman, struč. spec. krim., v. r.