Odluka o gradskim porezima Grada Pregrade

NN 150/2022 (21.12.2022.), Odluka o gradskim porezima Grada Pregrade

Grad Pregrada

2324

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), čl. 20. st. 1. i čl. 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16, 101/17, 114/22) i članka 32. Statuta Grada Pregrade (»Službeni glasnik KZŽ«, broj 6/13, 17/13, 7/18, 16/18 – pročišćeni tekst, 05/20, 8/21, 38/22), Gradsko vijeće Grada Pregrade na 10. sjednici održanoj 8. prosinca 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

O GRADSKIM POREZIMA GRADA PREGRADE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se:

1. vrste poreza koji se uvode za područje Grada Pregrade,

2. visina stope prireza porezu na dohodak,

3. visina stope poreza na potrošnju,

4. visina poreza na kuće za odmor izražena u kn/m²,

5. prijenos ovlasti za utvrđivanje i naplatu pojedinih gradskih poreza na Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

Članak 2.

Gradski porezi jesu:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor.

II. VRSTE GRADSKIH POREZA

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10 %.

2. Porez na potrošnju

Članak 4.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 5.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 10,50 kuna po čet­vornom metru korisne površine u korist proračunu Grada Pregrade.

III. PRIJENOS OVLASTI I NADLEŽNA POREZNA TIJELA

Članak 6.

Poslovi u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak, poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor povjeravaju se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima Grada Pregrade (»Službeni glasnik KZŽ« 24/17, »Narodne novine« broj 69/2017) i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Pregrade (»Službeni glasnik KZŽ« 45/17, »Narodne novine« broj 127/2017).

Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluka iz stavka 1. ovog članka.

Članak 8.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 410-01/22-01/13

Urbroj: 2140-5-01-22-02

Pregrada, 8. prosinca 2022.

Predsjednica Gradskog vijeća
Vesna Petek, v. r.