Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Dubrovnika

NN 150/2022 (21.12.2022.), Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Grada Dubrovnika

Grad Dubrovnik

2325

Na temelju članka 42. stavaka 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16, 101/17, 114/22), i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (»Službeni glasnik Grada Dubrovnika«, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 16. sjedinici, održanoj 1. prosinca 2022., donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O LOKALNIM POREZIMA GRADA DUBROVNIKA

Članak 1.

U Odluci o lokalnim porezima Grada Dubrovnika (»Narodne novine«, broj 129/19., »Službeni glasnik Grada Dubrovnika«, broj 15/19.) u dijelu II. »Vrste poreza« članak 5. mijenja se i glasi:

»Porez na kuće za odmor plaća se 1,99 EUR/m2 korisne površine kuće za odmor.«

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Dubrovnika«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/19-01/03

Urbroj: 2117-1-09-22-07

Dubrovnik, 1. prosinca 2022.

Predsjednik Gradskog vijeća
mr. sc. Marko Potrebica, v. r.