Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Rijeke

NN 150/2022 (21.12.2022.), Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Rijeke

Grad Rijeka

2326

Na temelju članka 20. stavka 1. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16, 101/17 i 114/22) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13 i »Službene novine Grada Rijeke« broj 7/14, 12/17, 9/18, 11/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 8. prosinca 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O POREZIMA
GRADA RIJEKE

Članak 1.

U Odluci o porezima Grada Rijeke (»Narodne novine« broj 128/19 i 138/21 te »Službene novine Grada Rijeke« broj 22/19 i 14/21) članak 4. mijenja se i glasi:

»Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 13 %.«

Članak 2.

U članku 6. riječi: »15,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1,99 eura«.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenim novinama Grada Rijeke«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 024-01/22-01/144
Urbroj: 2170-1-16-00-22-2
Rijeka, 8. prosinca 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ana Trošelj, v. r.