Odluka o općinskim porezima Općine Blato

NN 150/2022 (21.12.2022.), Odluka o općinskim porezima Općine Blato

Općina Blato

2327

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16, 101/17 i 114/22) i članka 28. Statuta Općine Blato (»Službeni glasnik Općine Blato« broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Blato je na svojoj 15. sjednici održanoj 13. prosinca 2022. godine donijelo

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE BLATO

I. TEMELJNA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste općinskih poreza te:

1. za potrebe plaćanja prireza porezu na dohodak, visina stope prireza porezu na dohodak;

2. za potrebe plaćanja poreza na potrošnju, visina stope poreza na potrošnju i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza;

3. za potrebe plaćanja poreza na kuće za odmor, visina porezana kuće za odmor, a ovisno o mjestu, starosti, stanju infrastrukture te drugim okolnostima bitnim za korištenje kuće za odmor, i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza;

4. za potrebe plaćanja poreza na korištenje javnih površina, što se smatra javnom površinom, visina, način i uvjeti plaćanja poreza na korištenje javnih površina, kao i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općini Blato pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak;

2. porez na potrošnju;

3. porez na kuće za odmor;

4. porez na korištenje javnih površina.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10 %.

2. Porez na potrošnju

Članak 4.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %.

Članak 5.

Poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na potrošnju u nadležnosti su Upravnog odjela za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za EU fondove.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 6.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 1,99 eura po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Članak 7.

Ovisno o stanju infrastrukture na području na kojem se nalazi kuća za odmor, visina poreza na kuće za odmor iz članka 6. ove Odluke umanjuje se, zbog nepostojanja:

a) asfaltiranih prometnica za 15 %;

b) tehničkih uvjeta za priključenje električne energije i javne rasvjete za 20 %;

c) tehničkih uvjeta za instaliranje vodovodnog priključka za 20 %;

d) tehničkih uvjeta za instaliranje telefonskog priključka za 5 %.

U slučaju nepostojanja više faktora bitnih za utvrđivanje infrastrukturne opremljenosti, (asfaltiranih prometnica, električne energije, javne rasvjete i telefonskog priključka), zbrajaju se pojedinačni udjeli umanjenja cijene, po postotcima navedenim pod točkama od a) do d) u ovom članku.

Članak 8.

Poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na kuće za odmor u nadležnosti su Upravnog odjela za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za EU fondove.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 9.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na području općine Blato.

Članak 10.

Porez na korištenje javnih površina plaća se po stopi od 20 % na iznos naknade koja se plaća za korištenje javnih površina sukladno zaključenom Ugovoru o zakupu javnih površina.

Članak 11.

Porez na korištenje javnih površina plaća se na žiro-račun Proračuna Općine Blato HR6823400091802500002, model HR68, poziv na broj1740-OIB obveznika, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja nadležnog upravnog tijela Općine o razrezu poreza.

Članak 12.

Poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza na korištenje javnih površina u nadležnosti su Upravnog odjela za proračun, financije, gospodarstvo i pripremu projekata za EU fondove.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (»Službeni glasnik Općine Blato« br. 1/2018).

Članak 14.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Općine Blato«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 021-05/22-02/48

Urbroj: 2117-13-02/1-22-1

Blato, 14. prosinca 2022.

Općinsko vijeće
Predsjednik
Želimir Bosnić, mag. pharm., v. r.