Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja

NN 150/2022 (21.12.2022.), Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja

Odbor za standarde financijskog izvještavanja

2328

Na temelju članka 18. stavka 1. točke 1. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br., 78/15., 120/16., 116/18., 42/20. i 47/20.) Odbor za standarde financijskog izvještavanja na sjednici održanoj 3. svibnja 2022. godine, donio je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O OBJAVLJIVANJU HRVATSKIH STANDARDA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Članak 1.

U Odluci o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (»Narodne novine«, br. 86/15., 105/20. i 9/21. – ispravak) u Hrvatskom standardu financijskog izvještavanja 1 – Financijski izvještaji, iza točke 1.46. dodaje se točka 1.46.a koja glasi:

»1.46.a Izuzeća od primjene odredbi o obveznim objavljivanjima koja su za mikro i male poduzetnike propisana drugim Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja nemaju utjecaja na odredbe o obveznim objavljivanjima za mikro i male poduzetnike iz ovoga Standarda.«

Dosadašnja točka 1.48. postaje točka 1.49. a dosadašnja točka 1.49. postaje točka 1.48.

Članak 2.

U Hrvatskom standardu financijskog izvještavanja 6 – Dugotrajna materijalna imovina u točki 6.63 riječi: »HSFI-om 14 – Prihodi i HSFI-om 15 – Rashodi« zamjenjuju se riječima: »HSFI-om 15 – Prihodi i HSFI-om 16 Rashodi«.

Članak 3.

U Hrvatskom standardu financijskog izvještavanja 7 – Ulaganja u nekretnine, u točki 7.32. riječi: »u točki 6.71.« zamjenjuju se riječima: »u točki 6.70«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Predsjednik Odbora
za standarde financijskog izvještavanja
Ivica Smiljan, v. r.