Zakon o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 151/2022 (22.12.2022.), Zakon o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

HRVATSKI SABOR

2334

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 16. prosinca 2022.

Klasa: 011-02/22-02/166

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 20. prosinca 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 1.

U Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 127/17. i 138/20.) u članku 5. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Općina, grad, županija i Grad Zagreb, koji prema posebnim propisima financiraju decentralizirane funkcije, raspodjeljuju udio za decentralizirane funkcije iz stavka 2. točke 3. ovoga članka na sljedeći način:

– za osnovno školstvo 1,9%

– za srednje školstvo 1,3%

– za socijalnu skrb ‒ domovi za starije osobe 0,8%

– za zdravstvo 1,0%

– za vatrogastvo ‒ javne vatrogasne postrojbe 1,0%.«.

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nisu preuzele decentralizirane funkcije iz članka 5. stavka 3. ovoga Zakona, a imaju za to zakonsku mogućnost, udio za nepreuzetu decentraliziranu funkciju, osim za funkciju vatrogastva, raspodjeljuje se u jednakim dijelovima na ostale preuzete decentralizirane funkcije na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

(2) Za jedinice lokalne samouprave koje nisu preuzele decentraliziranu funkciju vatrogastva udio za decentraliziranu funkciju vatrogastva od 1,0% ne raspodjeljuje se na ostale decentralizirane funkcije iz članka 5. stavka 3. ovoga Zakona, već se sredstva koriste namjenski, isključivo za financiranje vatrogasne mreže, sukladno posebnim propisima kojima se uređuje financiranje vatrogastva.«.

Članak 3.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Općine, gradovi i županije čiji je kapacitet ostvarenih poreznih prihoda manji od referentne vrijednosti kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda ostvaruju pravo na sredstva fiskalnog izravnanja.

(2) Kapacitet ostvarenih poreznih prihoda iz stavka 1. ovoga članka općine, odnosno grada petogodišnji je prosjek ukupnih prihoda od poreza na dohodak ostvarenih na području općine, odnosno grada koji sadrže prihode od poreza na dohodak ostvaren od najma, zakupa, iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te imovinskih prava koji bi općina, odnosno grad ostvario uvođenjem najvišeg zakonom propisanog iznosa (u daljnjem tekstu: koji sadrže maksimalan iznos paušalnog poreza od turizma) te prihoda od prireza koji bi općina, odnosno grad ostvario uvođenjem najviše propisane stope prireza, po glavi stanovnika pojedine općine, odnosno grada.

(3) Referentna vrijednost kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda iz stavka 1. ovoga članka za općine je petogodišnji prosjek ukupnih prihoda od poreza na dohodak ostvarenih na području svih općina koji sadrže maksimalan iznos paušalnog poreza od turizma te prihoda od prireza koji bi općine ostvarile uvođenjem najviše propisane stope prireza, po glavi stanovnika svih općina, koji se uvećava za 50% tako dobivene vrijednosti.

(4) Referentna vrijednost kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda iz stavka 1. ovoga članka za gradove je petogodišnji prosjek ukupnih prihoda od poreza na dohodak ostvarenih na području svih gradova koji sadrže maksimalan iznos paušalnog poreza od turizma te prihoda od prireza koji bi gradovi ostvarili uvođenjem najviše propisane stope prireza, po glavi stanovnika svih gradova.

(5) Kapacitet ostvarenih poreznih prihoda iz stavka 1. ovoga članka županije je petogodišnji prosjek ukupnih prihoda od poreza na dohodak ostvarenih na području županije koji sadrže maksimalan iznos paušalnog poreza od turizma pomnožen s udjelom koji županijama pripada na temelju raspodjele prihoda od poreza na dohodak propisane člankom 5. stavkom 2. točkom 2. ovoga Zakona, po glavi stanovnika pojedine županije.

(6) Referentna vrijednost kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda iz stavka 1. ovoga članka za županije je petogodišnji prosjek ukupnih prihoda od poreza na dohodak ostvarenih na području svih županija koji sadrže maksimalan iznos paušalnog poreza od turizma pomnožen s udjelom koji županijama pripada na temelju raspodjele prihoda od poreza na dohodak propisane člankom 5. stavkom 2. točkom 2. ovoga Zakona, po glavi stanovnika svih županija.

(7) Kod izračuna referentnih vrijednosti kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda iz stavaka 4. i 6. ovoga članka isključuje se Grad Zagreb.«.

Članak 4.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023., osim članka 2. ovoga Zakona koji stupa na snagu 1. srpnja 2023.

Klasa: 022-02/22-01/192

Zagreb, 16. prosinca 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.