Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

NN 151/2022 (22.12.2022.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju

HRVATSKI SABOR

2339

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 16. prosinca 2022.

Klasa: 011-02/22-02/171

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 20. prosinca 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o osiguranju (»Narodne novine«, br. 30/15., 112/18., 63/20. i 133/20.) u članku 2.a iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Kada je ovim Zakonom propisana ovlast Agencije za donošenje pravilnika, taj pravilnik donosi Upravno vijeće Agencije.«.

Članak 2.

U članku 3. točka 36. mijenja se i glasi:

»36. »veliki rizici« jesu:

1. rizici iz vrsta osiguranja iz članka 7. stavka 2. točaka 4. – 7. i točaka 11. i 12. ovoga Zakona

2. rizici iz vrsta osiguranja iz članka 7. stavka 2. točaka 14. i 15. ovoga Zakona ako ugovaratelj osiguranja obavlja gospodarsku djelatnost te se ti rizici odnose na tu djelatnost

3. rizici iz vrsta osiguranja iz članka 7. stavka 2. točaka 3., 8., 9., 10., 13. i 16. ovoga Zakona ako ugovaratelj osiguranja ispunjava najmanje dva od ovih uvjeta, uključujući i ako ugovaratelj osiguranja pripada grupi društava za koju se sastavljaju konsolidirani izvještaji u skladu s računovodstvenim propisima kojima se uređuje financijsko izvještavanje, u kojem slučaju se navedeni uvjeti utvrđuju na osnovi konsolidiranih izvješća:

– vrijednost aktive na dan 31. prosinca svake godine prelazi iznos od 6.600.000,00 eura

– netoprihodi u svakoj poslovnoj godini na dan 31. prosinca veći su od iznosa od 13.600.000,00 eura

– prosječan broj zaposlenih tijekom poslovne godine veći je od 250«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 5. točki 2. riječi: »matematičkim pričuvama« zamjenjuju se riječima: »statutarnim tehničkim pričuvama životnih osiguranja«.

Članak 4.

U članku 6. stavku 1. točki 1. riječi: »5.000.000,00 eura« zamjenjuju se riječima: »5.400.000,00 eura«, a riječi: »u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje zadnjeg dana listopada prethodne godine« brišu se.

U točkama 2. i 3. riječi: »25.000.000,00 eura« zamjenjuju se riječima: »26.600.000,00 eura«, a riječi: »u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje zadnjeg dana listopada prethodne godine« brišu se.

U točki 5. riječi: »500.000,00 eura« zamjenjuju se riječima: »600.000,00 eura«, riječi: 2.500.000,00 eura« zamjenjuju se riječima: »2.700.000,00 eura«, a riječi: »u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje zadnjeg dana listopada prethodne godine« brišu se.

U stavku 8. riječ: »brutopremija« zamjenjuje se riječima: »bruto premija«.

Članak 5.

U članku 21. stavku 2. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. sastavljati financijske izvještaje tako da se zasebno prikazuju rezultati za životno i neživotno osiguranje na način da se sveukupni prihod od osiguranja, troškovi, plaćanja od strane društva za reosiguranje i prihod od ulaganja te troškovi ulaganja te posebno izdaci za osigurane slučajeve i pozicije reosiguranja dijele prema podrijetlu, dok se stavke koje su zajedničke objema djelatnostima unose u financijske izvještaje u skladu s metodom raspodjele o kojoj je društvo za osiguranje dužno najkasnije 60 dana prije njezine primjene ili izmjene pisano obavijestiti Agenciju«.

Članak 6.

U članku 52. stavku 2. iza riječi: »nadzorni odbor društva za osiguranje« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »najviše četiri, a najmanje tri mjeseca prije isteka mandata pojedinog člana uprave«.

U stavku 7. iza riječi: »Zakona« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »razloge zbog kojih može izdati prethodno odobrenje za razdoblje koje je kraće od navedenog u zahtjevu«.

Članak 7.

U članku 59. stavku 4. iza riječi: »radnika« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »a ako je imenovan, na njega se ne primjenjuje članak 59.a stavak 1. ovoga Zakona«.

Članak 8.

U članku 78. stavku 2. točki 4. riječi: »stavku 4.« zamjenjuju se riječima: »stavku 1. točki 4.«.

Članak 9.

Članak 91. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo za osiguranje dužno je poslovati tako da je sposobno pravodobno ispuniti dospjele obveze te tako da je trajno sposobno ispunjavati sve svoje obveze.

(2) Društvo za osiguranje dužno je uspostaviti i provoditi sustav upravljanja koji uključuje sustav upravljanja rizicima kojima je izloženo u pojedinačnim odnosno svim vrstama poslova osiguranja koje obavlja.

(3) Sustav upravljanja rizicima iz stavka 2. ovoga članka, osim ispunjenja zahtjeva iz članka 94. ovoga Zakona, mora osigurati da se rizicima kojima je društvo izloženo upravlja na odgovarajući način, posebno u odnosu na dostatnost premija te pouzdanost i adekvatnost statutarnih tehničkih pričuva.«.

Članak 10.

U članku 158. stavku 1. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. minimalni potrebni kapital na dan 31. prosinca svake godine mora biti najmanje jednak apsolutnom pragu minimalnog potrebnog kapitala koji iznosi:

– 2.700.000,00 eura za društva za osiguranje, uključujući vlastita društva za osiguranje, koja imaju odobrenje za obavljanje poslova osiguranja iz skupine neživotnih osiguranja, osim kada su pokriveni neki ili svi rizici uključeni u jednu od vrsta osiguranja koje su navedene u članku 7. stavku 2. točkama 10. – 15. ovoga Zakona, u kojem slučaju apsolutni prag minimalnog potrebnog kapitala iznosi 4.000.000,00 eura

– 4.000.000,00 eura za društva za osiguranje koja imaju odobrenje za obavljanje poslova osiguranja iz skupine životnih osiguranja, uključujući vlastita društva za osiguranje

– 3.900.000,00 eura za društva za osiguranje koja imaju odobrenje za obavljanje poslova reosiguranja i društva za reosiguranje, osim u slučaju vlastitih društava za reosiguranje, u kojem slučaju apsolutni prag minimalnog potrebnog kapitala iznosi 1.300.000,00 eura

– zbroj iznosa iz podtočaka 1. i 2. ove točke za društva za osiguranje koja istodobno obavljaju djelatnosti životnih i neživotnih osiguranja.«.

Članak 11.

Iznad naslova članka 172. naziv glave XII. i naziv poglavlja I. mijenjaju se i glase:

»GLAVA XII.
STATUTARNE TEHNIČKE PRIČUVE, IMOVINA ZA POKRIĆE STATUTARNIH TEHNIČKIH PRIČUVA I OVLAŠTENI AKTUAR

POGLAVLJE I.
STATUTARNE TEHNIČKE PRIČUVE«.

Članak 12.

Članak 172. mijenja se i glasi:

»Statutarne tehničke pričuve predstavljaju računovodstvenu vrijednost ugovora o osiguranju i ugovora o reosiguranju koju društvo za osiguranje oblikuje za potrebe financijskog izvještavanja u skladu s računovodstvenim propisima, ovim Zakonom i drugim propisima.«.

Članak 13.

Članak 173. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo za osiguranje mora u vezi sa svim poslovima osiguranja i poslovima reosiguranja koje obavlja oblikovati odgovarajuće statutarne tehničke pričuve životnih osiguranja namijenjene pokriću obveza iz ugovora o životnom osiguranju i statutarne tehničke pričuve neživotnih osiguranja namijenjene pokriću obveza iz ugovora o neživotnom osiguranju, kao i ugovora o reosiguranju.

(2) Društvo za osiguranje dužno je propisati, primjenjivati, dokumentirati i redovito ažurirati odgovarajuće, učinkovite i sveobuhvatne politike i postupke odnosno interne akte za oblikovanje i vrednovanje statutarnih tehničkih pričuva i to posebno za poslove životnog osiguranja, a posebno za poslove neživotnog osiguranja.

(3) Agencija će pravilnikom propisati minimalne standarde koji se primjenjuju u postupku obračuna statutarnih tehničkih pričuva.«.

Članak 14.

Naslovi iznad članaka i članci 174. do 179. brišu se.

Članak 15.

Iznad naslova članka 180. i naziva odjeljka 1. naziv poglavlja II. mijenja se i glasi:

»POGLAVLJE II.
IMOVINA ZA POKRIĆE STATUTARNIH TEHNIČKIH PRIČUVA«.

Članak 16.

Naslov iznad članka 180. mijenja se i glasi: »Imovina za pokriće statutarnih tehničkih pričuva«.

Članak 180. mijenja se i glasi:

»(1) Imovina za pokriće statutarnih tehničkih pričuva je imovina društva za osiguranje namijenjena pokriću obveza iz osiguranja koje sklapa društvo za osiguranje i za koje je društvo za osiguranje dužno oblikovati statutarne tehničke pričuve.

(2) Imovina za pokriće statutarnih tehničkih pričuva životnih osiguranja je imovina koja je namijenjena pokriću obveza iz ugovora o životnom osiguranju za koje je društvo za osiguranje dužno oblikovati statutarne tehničke pričuve životnih osiguranja. Unutar kategorije imovine za pokriće statutarnih tehničkih pričuva životnih osiguranja, zasebno se vodi i imovina za pokriće obveza iz ugovora o životnom osiguranju kod kojih ugovaratelj snosi rizik ulaganja, a koja je namijenjena pokriću obveza iz ugovora o životnom osiguranju kod kojih ugovaratelj snosi rizik ulaganja.

(3) Imovina za pokriće statutarnih tehničkih pričuva neživotnih osiguranja je imovina koja je namijenjena pokriću obveza iz ugovora o neživotnom osiguranju za koje je društvo za osiguranje dužno oblikovati statutarne tehničke pričuve neživotnih osiguranja.

(4) Vrijednost imovine za pokriće statutarnih tehničkih pričuva životnih osiguranja mora u svakom trenutku biti najmanje jednaka visini statutarnih tehničkih pričuva životnih osiguranja.

(5) Vrijednost imovine za pokriće statutarnih tehničkih pričuva neživotnih osiguranja mora u svakom trenutku biti najmanje jednaka visini statutarnih tehničkih pričuva neživotnih osiguranja.

(6) Vrijednost imovine iz stavaka 4. i 5. ovoga članka utvrđuje se u skladu s računovodstvenim propisima.

(7) Ako imovina za pokriće statutarnih tehničkih pričuva koja je upisana u registar iz članka 181. ovoga Zakona podliježe stvarnom pravu u korist vjerovnika ili treće osobe i dio vrijednosti te imovine nije dostupan u svrhu pokrivanja obveza, društvo za osiguranje dužno je navesti tu činjenicu u registru, a iznos imovine koji nije raspoloživ ne može se uključiti u ukupnu vrijednost za pokriće statutarnih tehničkih pričuva.

(8) Na imovini za pokriće statutarnih tehničkih pričuva nije dopuštena ovrha, osim ako se radi o ovrsi radi naplate tražbine osiguranika iz ugovora o osiguranju u vezi s kojim je oblikovana ta imovina ili o ovrsi u korist vjerovnika ili treće osobe koja na toj imovini ima stvarno pravo.

(9) Ovrha nad imovinom za pokriće statutarnih tehničkih pričuva životnih osiguranja ograničena je na onaj dio imovine za pokriće statutarnih tehničkih pričuva životnih osiguranja:

1. čija je vrijednost u jednakom omjeru sa statutarnim tehničkim pričuvama životnih osiguranja koje se odnose na pokriće obveza za koja je društvo za osiguranje dužno oblikovati statutarne tehničke pričuve životnih osiguranja iz ugovora o osiguranju iz kojeg proizlazi tražbina i cjelokupne vrijednosti imovine za pokriće statutarnih tehničkih pričuva životnih osiguranja i statutarnih tehničkih pričuva životnih osiguranja i

2. čija vrijednost nije veća od statutarnih tehničkih pričuva životnih osiguranja koje se odnose na pokriće obveza za koja je društvo za osiguranje dužno oblikovati statutarne tehničke pričuve životnih osiguranja iz ugovora o osiguranju iz kojeg proizlazi tražbina.«.

Članak 17.

Naslov iznad članka 181. mijenja se i glasi: »Registar imovine za pokriće statutarnih tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima«.

Članak 181. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo za osiguranje dužno je voditi poseban registar imovine za pokriće statutarnih tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima.

(2) Društvo za osiguranje dužno je u skladu s poslovima osiguranja koje obavlja voditi odvojene registre imovine za pokriće statutarnih tehničkih pričuva životnog osiguranja iz članka 180. stavka 3. ovoga Zakona i imovine za pokriće statutarnih tehničkih pričuva neživotnih osiguranja iz članka 180. stavka 3. ovoga Zakona.

(3) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati sadržaj registra imovine te opseg, način i rokove izvještavanja.«.

Članak 18.

Iznad naslova članka 182. naziv odjeljka 2. mijenja se i glasi:

»ODJELJAK 2.
POSEBNE ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA IMOVINU ZA POKRIĆE STATUTARNIH TEHNIČKIH PRIČUVA ŽIVOTNIH OSIGURANJA«.

Članak 19.

Naslov iznad članka 182. mijenja se i glasi: »Odvajanje imovine za pokriće statutarnih tehničkih pričuva životnih osiguranja od ostale imovine društva za osiguranje«.

Članak 182. mijenja se i glasi:

»(1) Društvo za osiguranje dužno je imovinu za pokriće statutarnih tehničkih pričuva životnih osiguranja iz članka 180. stavka 2. ovoga Zakona odvojiti od ostale imovine na način koji je, s obzirom na vrstu te imovine, propisan u člancima 183. – 185. ovoga Zakona.

(2) Društvo za osiguranje dužno je imovinu UCITS fonda, imovinu unutarnjeg fonda te imovinu na kojoj se temelji dionički indeks odnosno druga referentna vrijednost za pokriće obveza iz ugovora o osiguranju kod kojih ulagatelj snosi rizik ulaganja odvojiti od ostale imovine.«.

Članak 20.

Naslov iznad članka 183. mijenja se i glasi: »Račun imovine za pokriće statutarne tehničke pričuve životnih osiguranja«.

U članku 183. riječi: »matematičke pričuve i poslova u svezi s imovinom za pokriće posebne pričuve« zamjenjuju se riječima: »statutarne tehničke pričuve životnih osiguranja«.

Članak 21.

U članku 184. stavku 1. riječi: »središnje klirinško depozitarno društvo« zamjenjuju se riječima: »središnji depozitorij vrijednosnih papira«, a riječi: »matematičke pričuve« zamjenjuju se riječima: »statutarne tehničke pričuve životnih osiguranja«.

U stavku 2. riječi: »matematičke pričuve« zamjenjuju se riječima: »statutarne tehničke pričuve životnih osiguranja«.

Članak 22.

U naslovu iznad članka 185. i članku 185. stavcima 1. i 2. riječi: »matematičke pričuve« zamjenjuju se riječima: »statutarne tehničke pričuve životnih osiguranja«.

Članak 23.

U članku 187. stavku 2. iza riječi: »veći od 1 ‰« dodaju se riječi: »ili je kao ovlašteni aktuar sudjelovala u obavljanju zakonske revizije toga društva za osiguranje u posljednje dvije godine«.

Članak 24.

U članku 188. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Imenovani ovlašteni aktuar dužan je pri utvrđivanju ispravnosti obračuna statutarnih tehničkih pričuva:

1. provjeriti čuva li društvo za osiguranje odgovarajuće podatke za izračun statutarnih tehničkih pričuva, kao i njihovu vjerodostojnost

2. provjeriti jesu li metode i temelji obračuna statutarnih tehničkih pričuva u skladu s pravilima aktuarske struke i važećim propisima te internim aktima društva za osiguranje

3. provjeriti primjerenost razine statutarnih tehničkih pričuva kako bi se omogućilo trajno ispunjavanje svih obveza društva za osiguranje iz ugovora o osiguranju, odnosno ugovora o reosiguranju.

4. poslove navedene u točkama 1. do 3. ovoga stavka jasno i primjereno dokumentirati.«.

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati kada se smatra da je obveza iz stavka 1. točke 4. ovoga članka ispunjena.«.

Članak 25.

U članku 190. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Društvo za osiguranje dužno je u sustav upravljanja iz članka 92. ovoga Zakona ugraditi politike, procese i procedure koje koristi za ispunjenje zahtjeva iz ove glave Zakona te donijeti pisanu politiku koja osigurava kontinuiranu vjerodostojnost i potpunost podataka koji se utvrđuju i iskazuju u financijskim izvještajima te drugim izvještajima koji se dostavljaju za potrebe Agencije.«.

Članak 26.

Članak 193. mijenja se i glasi:

»Društvo za osiguranje dužno je u roku iz članka 192. stavka 8. ovoga Zakona dostaviti Agenciji i izvješće imenovanog ovlaštenog aktuara iz članka 188. stavka 4. ovoga Zakona s mišljenjem imenovanog ovlaštenog aktuara o oblikovanju i dostatnosti premija te pouzdanosti i adekvatnosti statutarnih tehničkih pričuva.«.

Članak 27.

U članku 200. stavku 1. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»1. stanju i promjenama statutarnih tehničkih pričuva

2. stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće statutarnih tehničkih pričuva«.

Članak 28.

U članku 201. stavku 2. riječi: »za koje je društvo za osiguranje dužno oblikovati matematičku pričuvu« brišu se.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Društvo za osiguranje dužno je na zahtjev Agencije dostaviti izvješća, informacije te dokaze o primjerenom vođenju evidencija o izračunima vrijednosti na temelju kojih društvo za osiguranje izvršava obveze koje proizlaze iz ugovora o osiguranju, kao i detalje o samim izračunima te tehničkim postavkama izračuna vrijednosti na temelju kojih društvo za osiguranje izvršava obveze koje proizlaze iz ugovora o osiguranju.«.

Dosadašnji stavak 6., koji postaje stavak 7., mijenja se i glasi:

»(7) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati sadržaj izvješća iz stavaka 1., 2. i 6. ovoga članka, kao i način i rokove za izvještavanje odnosno obavještavanje.«.

Članak 29.

U članku 214. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. provjerava oblikovanje statutarnih tehničkih pričuva i imovinu za pokriće statutarnih tehničkih pričuva u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugim propisima.«.

Članak 30.

U članku 220. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Osoba iz stavka 1. ili 2. ovoga članka koja je na temelju ovlaštenja Agencije tajni kupac u postupku tajnog nadzora nad društvom za osiguranje ili distributerom u osiguranju, može postupati kao stranka i može sklopiti ugovor o osiguranju za potrebe nadzora, ali taj ugovor ne proizvodi pravne učinke između ugovornih strana i namijenjen je isključivo za potrebe dokazivanja činjenica utvrđenih u tom postupku nadzora.

(5) Agencija će pravilnikom detaljnije propisati način provođenja tajnog nadzora iz stavka 4. ovoga članka.«.

Članak 31.

U članku 285. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Rješenje o otvaranju stečajnog postupka obvezno sadržava:

– poziv vjerovnicima da stečajnom upravitelju u roku od 90 dana od dana objave toga rješenja, u skladu s pravilima o prijavi tražbina iz ovoga Zakona i zakona kojim se uređuje stečajni postupak trgovačkih društava, prijave svoje tražbine

– poziv razlučnim i izlučnim vjerovnicima da stečajnom upravitelju u roku od 90 dana od dana objave toga rješenja podneskom obavijeste o svojim pravima, u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje stečajni postupak trgovačkih društava.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., riječi: »tri mjeseca« zamjenjuju se riječima: »90 dana«.

Članak 32.

U članku 289. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. tražbine iz ugovora o životnom osiguranju za obveze za pokriće kojih je društvo za osiguranje dužno oblikovati statutarne tehničke pričuve životnih osiguranja, a koje se nisu mogle namiriti iz imovine za pokriće statutarne tehničke pričuve životnih osiguranja«.

U točki 2. iza riječi: »oblikovati« dodaje se riječ: »statutarne«, a riječi: »prema računovodstvenim propisima osim matematičke pričuve« brišu se.

Članak 33.

Naslov iznad članka 290. mijenja se i glasi: »Posebne odredbe za isplatu tražbina iz imovine za pokriće statutarnih tehničkih pričuva životnog osiguranja«.

Članak 290. mijenja se i glasi:

»(1) Vjerovnici društva za osiguranje iz ugovora o životnom osiguranju za obveze za pokriće kojih je društvo za osiguranje dužno oblikovati statutarne tehničke pričuve životnih osiguranja namiruju se iz imovine za pokriće statutarne tehničke pričuve životnih osiguranja, odnosno iz sredstava prikupljenih unovčenjem imovine za pokriće statutarne tehničke pričuve životnih osiguranja.

(2) Imovina za pokriće statutarne tehničke pričuve životnih osiguranja iz članka 180. stavka 2. ovoga Zakona ne ulazi u stečajnu masu i isključivo je namijenjena namirenju vjerovnika iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, vjerovnici koji na imovini za pokriće statutarne tehničke pričuve životnih osiguranja imaju osnovano založno pravo, namiruju se iz te imovine prema odredbama zakona kojim se uređuje stečaj.

(4) Imovina za pokriće statutarne tehničke pričuve životnih osiguranja je imovina društva za osiguranje odvojena od ostale imovine društva za osiguranje u skladu s člancima 182. – 185. ovoga Zakona.

(5) Vjerovnici iz stavka 1. ovoga članka imaju pravo da se iz imovine za pokriće statutarne tehničke pričuve životnih osiguranja isplate njihove tražbine u visini koja odgovara statutarnim tehničkim pričuvama životnih osiguranja koje se odnose na pokriće obveza za koje je društvo za osiguranje dužno oblikovati statutarne tehničke pričuve životnih osiguranja iz ugovora o osiguranju iz kojeg proizlazi ta tražbina. U slučaju kada ugovaratelj osiguranja na temelju ugovora o osiguranju ima pravo na isplatu otkupne vrijednosti, statutarna tehnička pričuva životnih osiguranja iz koje proizlazi ta tražbina ne smije biti manja od otkupne vrijednosti zajedno sa svom do tada pripisanom dobiti.

(6) Ako imovina za pokriće statutarne tehničke pričuve životnih osiguranja nije dostatna za cjelokupnu isplatu tražbina vjerovnika iz stavka 5. ovoga članka, tražbine se isplaćuju razmjerno, odnosno isplaćuju se u visini koja je u jednakom omjeru sa statutarnim tehničkim pričuvama životnih osiguranja koje se odnose na pokriće obveza iz ugovora o osiguranju iz kojeg proizlazi tražbina i cjelokupne vrijednosti imovine za pokriće statutarne tehničke pričuve životnih osiguranja i statutarnih tehničkih pričuva životnih osiguranja.

(7) Ostale tražbine vjerovnika iz stavka 5. ovoga članka isplaćuju se iz imovine za pokriće statutarne tehničke pričuve životnih osiguranja koja preostane nakon isplate tražbina iz stavka 5. ovoga članka.

(8) Ako imovina za pokriće statutarne tehničke pričuve životnih osiguranja nije dostatna za cjelokupnu isplatu ostalih tražbina iz stavka 7. ovoga članka, te se tražbine namiruju razmjerno iz imovine za pokriće statutarne tehničke pričuve životnih osiguranja.

(9) Za utvrđivanja visine tražbina i ukupne visine obveznog pokrića mjerodavno je stanje na dan prestanka ugovora o osiguranju.

(10) Potraživanja vjerovnika iz stavka 1. ovoga članka koja nisu namirena u skladu sa stavkom 1. ovoga članka namiruju se iz stečajne mase društva za osiguranje.

(11) Kad je postupak stečaja otvoren, struktura imovine upisane u registar u skladu s člancima 180. i 181. ovoga Zakona i ovim člankom se ne mijenja i u registru nisu, osim uz odobrenje nadležnog tijela, dopuštene nikakve druge izmjene osim ispravka čistih administrativnih pogrešaka.

(12) Iznimno od stavka 11. ovoga članka, toj imovini stečajni upravitelj dodaje njezin prinos i vrijednost čistih premija koje su primljene s obzirom na predmetne vrste osiguranja u razdoblju između otvaranja stečajnog postupka i trenutka isplate osigurnina.

(13) Kad je rezultat unovčenja imovine niži od njezine procijenjene vrijednosti u registru, stečajni upravitelj o navedenom izvještava stečajnog suca.«.

Članak 34.

Naslov iznad članka 292. mijenja se i glasi: »Poseban račun imovine za pokriće statutarnih tehničkih pričuva životnih osiguranja«.

Članak 292. mijenja se i glasi:

»Cjelokupnim poslovanjem novčanim sredstvima stečenima unovčenjem imovine za pokriće statutarnih tehničkih pričuva životnih osiguranja iz članka 180. stavka 2. ovoga Zakona stečajni je upravitelj dužan upravljati putem posebnog računa imovine za pokriće statutarnih tehničkih pričuva životnih osiguranja.«.

Članak 35.

U članku 399. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Aktivnosti iz stavka 2. točaka 3. i 4. ovoga članka ne smatraju se distribucijom osiguranja niti reosiguranja ni onda kada se provode na temelju zaposlenja ili drugog pravnog odnosa na osnovi kojeg se može ostvariti pravo na naknadu.«.

Članak 36.

U članku 400. stavku 3. točki 2. riječi: »u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje zadnjeg dana listopada prethodne godine,« brišu se.

U točki 3. riječi: »u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje zadnjeg dana listopada prethodne godine« brišu se.

Stavak 10. briše se.

Dosadašnji stavak 11. postaje stavak 10.

Članak 37.

U članku 412. stavku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. podatke o osobi koja će biti odgovorna osoba za obavljanje poslova distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja u upravi posrednika iz članka 402. stavka 1. točaka 3. i 6. ovoga Zakona i stavka 2. točke 3. ovoga članka ili sporednog posrednika ili podatke o odgovornoj osobi u upravi ili na drugim upravljačkim razinama za posrednike iz članka 402. stavka 1. točaka 7. do 11. ovoga Zakona, a koja je upisana u registar Agencije za obavljanje poslova distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja u onim vrstama osiguranja za koje će distribuciju obavljati taj posrednik ili sporedni posrednik u osiguranju.«.

Članak 38.

U članku 413. stavku 3. točki 1. riječ: »poslovati« zamjenjuje se riječima: »obavljati poslove distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja«.

U točki 3. iza riječi: »poslovanja« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »osim kada je razlog donošenja odluke o prestanku poslovanja otvaranje postupka likvidacije kada se primjenjuje članak 413. stavak 3. točka 4. ovoga Zakona«.

U stavku 13. riječi: »i dostavi dokaze da ispunjava uvjete iz članka 412. stavka 4. točke 3. ovoga Zakona« brišu se.

U stavku 15. riječi: »člankom 412. stavkom 2.« zamjenjuju se riječima: »člankom 412. stavkom 4.«.

Članak 39.

U članku 424. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Posrednici koji su pravne osobe, obrtnici za zastupanje u osiguranju i obrtnici brokeri u osiguranju ili reosiguranju moraju imati osiguranje od profesionalne odgovornosti koje vrijedi na području Republike Hrvatske i drugih država članica ili odgovarajuće jamstvo koje pokriva profesionalnu odgovornost iz obavljanja poslova distribucije osiguranja ili distribucije reosiguranja u iznosu od najmanje 1.300.380,00 eura po svakom odštetnom zahtjevu i ukupno 1.924.560,00 eura za sve odštetne zahtjeve u jednoj godini, osim ako je društvo za osiguranje, društvo za reosiguranje ili neko drugo društvo u čije ime djeluje posrednik ili za koje je posrednik ovlašten djelovati već dalo takvo osiguranje ili odgovarajuće jamstvo, ili ako takvo društvo preuzima punu odgovornost za djelovanje posrednika.«.

U stavku 3. riječi: »150.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »19.510,00 eura«.

Članak 40.

U članku 437. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »500.000,00 do 1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »66.360,00 do 132.720,00 eura«.

Točke 33. i 34. mijenjaju se i glase:

»33. nema vrijednost imovine za pokriće statutarnih tehničkih pričuva životnih osiguranja najmanje jednakoj visini statutarnih tehničkih pričuva životnih osiguranja u skladu s člankom 180. stavkom 4. ovoga Zakona

34. ne osigura da vrijednost imovine za pokriće statutarnih tehničkih pričuva neživotnih osiguranja bude u skladu s člankom 180. stavkom 5. ovoga Zakona«.

U stavku 2. riječi: »20.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2650,00 do 6630,00 eura«.

Članak 41.

U članku 438. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »75.000,00 do 150.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »9950,00 do 19.900,00 eura«.

Točka 24. mijenja se i glasi:

»24. ne dostavi Agenciji u roku propisanom pravilnikom iz članka 192. stavka 8. ovoga Zakona izvješće imenovanog ovlaštenog aktuara iz članka 188. stavka 4. ovoga Zakona i mišljenje imenovanog ovlaštenog aktuara o oblikovanju i dostatnosti premija te pouzdanosti i adekvatnosti statutarnih tehničkih pričuva, u skladu s člankom 193. ovoga Zakona«.

Iza točke 40. dodaje se točka 41. koja glasi:

»41. ne odgovori pisano na pritužbu, odnosno prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja pritužbe, odnosno prigovora u skladu s člankom 378. stavkom 2. ovoga Zakona.«.

U stavku 2. riječi: »10.000,00 do 40.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 5300,00 eura«.

Članak 42.

U članku 439. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »500.000,00 do 1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »66.360,00 do 132.720,00 eura«.

U stavcima 2. i 3. riječi: »20.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2650,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 4. u uvodnoj rečenici riječi: »500.000,00 do 1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »66.360,00 do 132.720,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »20.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2650,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 6. u uvodnoj rečenici riječi: »75.000,00 do 150.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »9950,00 do 19.900,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »10.000,00 do 40.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 5300,00 eura«.

Članak 43.

U članku 440. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »500.000,00 do 1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »66.360,00 do 132.720,00 eura«.

U stavcima 2. i 3. riječi: »20.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2650,00 do 6630,00 eura«.

Članak 44.

U članku 441. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »500.000,00 do 1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »66.360,00 do 132.720,00 eura«.

U stavcima 2. i 3. riječi: »20.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2650,00 do 6630,00 eura«.

Članak 45.

U članku 442. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »15.000,00 do 40.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1990,00 do 5300,00 eura«.

U stavku 2. u uvodnoj rečenici riječi: »20.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2650,00 do 6630,00 eura«.

Članak 46.

U članku 443. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »150.000,00 do 250.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »19.900,00 do 33.180,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »15.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1990,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 3. u uvodnoj rečenici riječi: »25.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »3310,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 4. u uvodnoj rečenici riječi: »20.000,00 do 80.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2650,00 do 10.610,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »3.000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »390,00 do 1320,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »20.000,00 do 80.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2650,00 do 10.610,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »75.000,00 do 150.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »9950,00 do 19.900,00 eura«.

U stavku 8. u uvodnoj rečenici riječi: »5.000,00 do 25.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 do 3310,00 eura«.

Članak 47.

U članku 444. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »38.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »5.000.000,00 eura«.

U stavcima 2. i 3. riječi: »5.250.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »700.000,00 eura«.

U stavku 4. u uvodnoj rečenici riječi: »150.000,00 do najviše 750.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »19.900,00 do 99.540,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »25.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »3310,00 do 6630,00 eura«.

Članak 48.

U članku 445. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »150.000,00 do 250.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »19.900,00 do 33.180,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »25.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »3310,00 do 6630,00 eura«.

U stavcima 3., 4., 5. i 6. u uvodnoj rečenici riječi: »150.000,00 do 250.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »19.900,00 do 33.180,00 eura«.

U stavku 7. riječi: »25.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »3310,00 do 6630,00 eura«.

Članak 49.

U članku 446. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »150.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »19.900,00 do 66.360,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »30.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »3980,00 do 6630,00 eura«.

Članak 50.

U članku 448. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »500.000,00 do 1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »66.360,00 do 132.720,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »20.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2650,00 do 6630,00 eura«.

Članak 51.

U članku 449. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »75.000,00 do 750.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »9950,00 do 99.540,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »10.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 3. u uvodnoj rečenici riječi: »5.000,00 do 25.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 do 3310,00 eura«.

Članak 52.

U članku 450. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »30.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »3980,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »15.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1990,00 do 6630,00 eura«.

Članak 53.

U članku 451. u uvodnoj rečenici riječi: »5.000,00 do 25.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 do 3310,00 eura«.

Članak 54.

(1) Upravno vijeće Agencije će u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnike iz članaka 13. i 30. ovoga Zakona.

(2) Upravno vijeće Agencije će u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona s odredbama ovoga Zakona uskladiti sljedeće pravilnike:

1. Pravilnik o reviziji u društvu za osiguranje (»Narodne novine«, br. 78/16. i 60/19.)

2. Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (»Narodne novine«, br. 37/16., 96/18., 50/19. i 98/20.)

3. Pravilnik o dodatnim zahtjevima za mala društva za osiguranje (»Narodne novine«, br. 72/16.)

4. Pravilnik o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja (»Narodne novine«, br. 23/16., 27/16. i 42/19.)

5. Pravilnik o statističkim standardima osiguranja (»Narodne novine«, br. 23/16., 27/16., 60/19., 15/20. i 118/21.)

6. Pravilnik o izvještavanju o značajnim promjenama i izvještavanju na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, br. 66/19., 15/20. i 144/21.)

7. Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, prokurista društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (»Narodne novine«, br. 102/20.).

(3) Stupanjem na snagu ovoga Zakona Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima (»Narodne novine«, br. 72/19.) prestaje važiti, osim u dijelu koji se odnosi na obveze društva za osiguranje i društva za reosiguranje propisane člancima 11., 12. 13. i 14. Pravilnika o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima (»Narodne novine«, br. 72/19.) u odnosu na poslovanje navedenih društava u 2022. godini.

Članak 55.

Postupci započeti prema odredbama Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, br. 30/15., 112/18., 63/20. i 133/20.) dovršit će se primjenom odredbi toga Zakona.

Članak 56.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 022-02/22-01/164

Zagreb, 16. prosinca 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.