Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

NN 151/2022 (22.12.2022.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

HRVATSKI SABOR

2340

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 16. prosinca 2022.

Klasa: 011-02/22-02/172
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 20. prosinca 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA

Članak 1.

U Zakonu o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 65/18., 17/20. i 83/21.) u članku 2. stavku 1. točka 11. mijenja se i glasi:

»11. Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (preinačena) (Tekst značajan za EGP) (SL L 173, 12. 6. 2014.) kako je posljednje izmijenjena Uredbom (EU) 2022/858 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2022. o pilot-režimu za tržišne infrastrukture temeljene na tehnologiji distribuiranog zapisa i o izmjeni uredaba (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 909/2014 te Direktive 2014/65/EU (Tekst značajan za EGP) (SL L 151 2. 6. 2022.)«.

U stavku 2. iza točke 9. briše se točka i dodaje se točka 10. koja glasi:

»10. Uredba (EU) 2022/858 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2022. o pilot-režimu za tržišne infrastrukture temeljene na tehnologiji distribuiranog zapisa i o izmjeni uredaba (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 909/2014 te Direktive 2014/65/EU (Tekst značajan za EGP) (SL L 151 2. 6. 2022.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2022/858).«.

Članak 2.

U članku 3. točki 24. iza riječi: »instrumenti« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »uključujući instrumente izdane primjenom tehnologije distribuiranog zapisa«.

U točki 53. riječi: »1.600.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »200.000.000,00 eura«.

Iza točke 139. briše se točka i dodaju se točke 140. do 143. koje glase:

»140. tržišna infrastruktura DLT-a je tržišna infrastruktura DLT-a kako je definirano člankom 2. točkom 5. Uredbe (EU) 2022/858

141. multilateralna trgovinska platforma DLT-a ili MTP DLT-a je multilateralna trgovinska platforma DLT-a ili MTP DLT-a kako je definirano člankom 2. točkom 6. Uredbe (EU) 2022/858

142. sustav za namiru DLT-a ili SS DLT-a je sustav za namiru DLT-a ili SS DLT-a kako je definirano člankom 2. točkom 7. Uredbe (EU) 2022/858

143. sustav za trgovanje i namiru DLT-a ili TSS DLT-a je sustav za trgovanje i namiru DLT-a ili TSS DLT-a kako je definirano člankom 2. točkom 10. Uredbe (EU) 2022/858.«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. točki 10. iza riječi »izvedenice na emisijske jedinice« dodaje se riječ: »ako«.

Članak 4.

U članku 10. stavcima 1. do 4. riječi: »u kunskoj protuvrijednosti« brišu se.

U stavku 5. riječi: »u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke koji se primjenjuje zadnjeg dana listopada prethodne godine« brišu se.

Članak 5.

U članku 34. stavku 2. riječi: »u kunskoj protuvrijednosti« brišu se.

Članak 6.

U članku 46. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj može obavljati investicijske usluge i aktivnosti i s njima povezane pomoćne usluge iz članka 5. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona, za koje je dobila odobrenje sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija, uz prethodnu suglasnost Agencije o ispunjavanju uvjeta za obavljanje tih usluga i aktivnosti.

(2) Kreditna institucija koja obavlja investicijske usluge iz članka 5. stavka 1. točaka 8. ili 9. ovoga Zakona može obavljati usluge dostave podataka iz glave IV. ovoga dijela Zakona, za koje je dobila odobrenje sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje kreditnih institucija, uz prethodnu suglasnost Agencije o ispunjavanju uvjeta za obavljanje tih usluga.«.

Članak 7.

U članku 49. stavci 9. i 10. brišu se.

Članak 8.

U članku 56.b stavku 7. točkama 1. i 2. riječi: »u kunskoj protuvrijednosti« brišu se.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Investicijsko društvo koje ne ispunjava uvjete iz stavka 7. ovoga članka dužno je u skladu s člankom 46. Uredbe (EU) br. 2019/2033 objaviti podatke o investicijskoj politici investicijskog društva propisane člankom 52. Uredbe (EU) br. 2019/2033.«.

Članak 9.

U članku 101. stavku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. veliko poduzeće koje, na razini pojedine pravne osobe u odnosu na prethodnu poslovnu godinu, zadovoljava najmanje dva od sljedećih uvjeta:

a) ukupna aktiva iznosi najmanje 20.000.000,00 eura

b) netoprihod u iznosu od najmanje 40.000.000,00 eura i

c) kapital u iznosu od najmanje 2.000.000,00 eura«.

Članak 10.

U članku 103. stavku 4. točki 2. riječi: »4.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »500.000,00 eura«.

Članak 11.

U članku 175. stavku 3. riječi: »u kunskoj protuvrijednosti« brišu se.

Članak 12.

U članku 211. stavku 2. riječi: »u kunskoj protuvrijednosti« brišu se.

Članak 13.

Naslov iznad članka 220. briše se.

Članak 14.

U članku 261. stavku 1. riječi: »150.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »20.000,00 eura«.

Članak 15.

U članku 273. stavku 2. riječi: »35.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »5000,00 eura«.

Članak 16.

U članku 286. stavku 4. riječi: »10.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1.320.000,00 eura«.

Članak 17.

U članku 328. stavcima 2. i 3. riječi: »8.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1.000.000,00 eura«.

Članak 18.

U članku 334. stavku 1. riječi: »1.500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »200.000,00 eura«.

Članak 19.

U članku 351. točkama 1. i 2. riječi: »1.600.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »200.000.000,00 eura«.

Članak 20.

U članku 357. stavku 3. riječi: »200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »26.000,00 eura«.

Članak 21.

U članku 377. stavku 2. iza riječi: »njegovoj izmjeni« zarez i riječi: »te prije primjene postupka iz članka 376. stavka 4. ovoga Zakona« brišu se.

Članak 22.

U članku 381. stavku 6. riječi: »članka 4.« zamjenjuju se riječima: »članka 3.«.

Članak 23.

U članku 386. točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2. do 6. postaju točke 1. do 5.

Članak 24.

U članku 387. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) FC i NFC koji imaju značajne pozicije u OTC izvedenicama smatrat će se subjekti od javnog interesa te srednji i veliki poduzetnici u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo poduzetnika, a koji su u prošloj (poslovnoj) godini:

1. ako se radi o FC-u

− sklopili transakcije OTC izvedenicama u ukupnom (bruto) nominalnom iznosu od preko 14.000.000,00 eura ili

− sklopili više od 100 transakcija OTC izvedenicama, pri čemu njihov ukupni (bruto) nominalni iznos prelazi 7.500.000,00 eura ili

− imali otvorene pozicije u OTC izvedenicama u ukupnom (bruto) nominalnom iznosu od preko 14.000.000,00 eura

2. ako se radi o NFC-u

− sklopili više od 100 transakcija OTC izvedenicama, pri čemu njihov ukupni (bruto) nominalni iznos prelazi 42.000.000,00 eura ili

− imali otvorene pozicije u OTC izvedenicama u ukupnom (bruto) nominalnom iznosu od preko 140.000.000,00 eura.«.

U stavku 5. riječi: »točaka 1. do 3.« zamjenjuju se riječima: »točaka 1. i 2.«.

U stavku 7. iza riječi: »članka 388.« dodaju se riječi: »ovoga Zakona«.

Članak 25.

U članku 390. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za potrebe efikasnog nadzora nad primjenom izuzeća iz članka 4. stavka 1. točke 10. ovoga Zakona NFC-i koji prelaze prag poravnanja za robne izvedenice obvezni su na godišnjoj razini sastavljati i Agenciji dostaviti na zahtjev izvješće o provođenju testova pomoćnih aktivnosti propisanih Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2021/1833 od 14. srpnja 2021. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća određivanjem kriterija za utvrđivanje kada se aktivnost treba smatrati pomoćnom uz redovnu djelatnost na razini grupe (Tekst značajan za EGP) (SL L 372, 20. 10. 2021.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba (EU) br. 2021/1833.).«.

U stavku 2. iza riječi: »obuhvaća« dodaju se riječi: »emisijske jedinice«.

U stavku 3. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»(3) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se na zahtjev, a u njemu se moraju navesti:«.

Točka 1. mijenja se i glasi:

»1. rezultati testova pomoćnih aktivnosti koje je NFC iz stavka 1. ovoga članka primijenio za procjenu je li riječ o pomoćnoj aktivnosti uz njihovu redovnu djelatnost iz Delegirane uredbe (EU) br. 2021/1833«.

Točka 4. mijenja se i glasi:

»4. izjava da je NFC iz stavka 2. ovoga članka (pojedinačno i na razini grupe), za potrebe određivanja izuzetih transakcija, pravilno primijenio odredbe članka 3. Uredbe (EU) br. 648/2012, odredbe članka 10. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 149/2013 od 19. prosinca 2012. o dopuni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća vezano uz regulatorne tehničke standarde o dogovorima o posrednom poravnanju, obvezi poravnanja, javnom registru, pristupu mjestu trgovanja, nefinancijskim drugim ugovornim strankama i tehnikama smanjenja rizika za ugovore o OTC izvedenicama čije se poravnanje ne obavlja posredstvom središnje druge ugovorne stranke (Tekst značajan za EGP) (SL L 52, 23. 2. 2013.) i uvjete iz posebnih propisa koji se odnose na točku 3. ovoga stavka, a da bi klasificirao transakcije kao izuzete transakcije iz Delegirane uredbe (EU) br. 2021/1833.«.

U stavku 4. riječi: »stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1.«.

Članak 26.

U članku 409. stavku 1. i stavku 3. podstavku 1. riječi: »u kunskoj protuvrijednosti« brišu se.

Članak 27.

Naslov iznad članka 410. i članak 410. brišu se.

Članak 28.

U članku 460. stavku 1. točki 1. riječi: »u kunskoj protuvrijednosti« brišu se.

Članak 29.

U članku 471. stavku 1. točkama 5. i 6. riječi: »kunskoj protuvrijednosti« brišu se.

U stavku 2. točki 1. riječi: »u kunskoj protuvrijednosti« brišu se.

Članak 30.

U članku 477. stavcima 5. i 6. riječi: »u kunskoj protuvrijednosti« brišu se.

Članak 31.

U članku 494. stavcima 5. i 6. riječi: »u kunskoj protuvrijednosti« brišu se.

Članak 32.

U članku 523. točki 7. riječi: »točke 23.« zamjenjuju se riječima: »točke 24.«.

Članak 33.

U članku 524. stavku 4. riječi: »točke 23.« zamjenjuju se riječima: »točke 24.«.

Članak 34.

U članku 535. stavku 2. iza riječi: »Uredbe (EU) br. 648/2012« umjesto zareza stavlja se točka, a riječi: »a ne primjenjuju se odredbe članaka 628. do 680. ovoga Zakona.« brišu se.

Članak 35.

U članku 537. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Ako se u skladu s propisom kojim se uređuje prisilna likvidacija kreditnih institucija ostvare uvjeti otvaranja postupka zbog insolventnosti nad kreditnom institucijom koja u platnom sustavu kojim upravlja središnja banka ima otvoren namjenski novčani račun preko kojega se, u skladu sa zahtjevima platforme koja omogućava namiru transakcija s financijskim instrumentima po načelu isporuka uz plaćanje u novcu središnje banke, provode nalozi za prijenos novčanih sredstava u svrhu novčane namire transakcija s financijskim instrumentima koje:

– na uređenom tržištu, MTP-u, OTP-u, za svoj račun ili za račun svojih klijenata, sklapaju sudionici u sustavu poravnanja i/ili namire, uključujući i takvu kreditnu instituciju

– izvan uređenog tržišta, MTP-a ili OTP-a sklapaju sudionici u sustavu poravnanja i/ili namire, uključujući i takvu kreditnu instituciju ili druge pravne osobe, ako se na takve transakcije primjenjuje obveza poravnanja sukladno Uredbi (EU) br. 648/2012,

otvaranje postupka zbog insolventnosti nad takvom kreditnom institucijom neće predstavljati zabranu prijenosa novčanih sredstava na takvom namjenskom novčanom računu, ako je takav prijenos potreban kako bi se omogućila novčana namira onih transakcija koje se u skladu sa zahtjevima platforme koja omogućava namiru transakcija s financijskim instrumentima po načelu isporuka uz plaćanje u novcu središnje banke smatraju prihvaćenima i neopozivima te se posljedično nalog za prijenos novčanih sredstava smatra prihvaćenim i neopozivim u platnom sustavu kojim upravlja središnja banka. S takvim nalozima za prijenos novčanih sredstava na namjenskom novčanom računu kreditne institucije nad kojom je otvoren postupak zbog insolventnosti postupa se u skladu s pravilima rada platnog sustava kojim upravlja središnja banka sve dok se taj namjenski novčani račun kreditne institucije nad kojom je pokrenut postupak zbog insolventnosti ne zatvori u skladu s propisima kojima se uređuje prisilna likvidacija kreditnih institucija.

(2) Ako se ostvare uvjeti otvaranja postupka zbog insolventnosti nad sudionikom u sustavu poravnanja i/ili namire, a kreditna institucija, u skladu sa zahtjevima platforme koja omogućava namiru transakcija s financijskim instrumentima po načelu isporuka uz plaćanje u novcu središnje banke, u platnom sustavu kojim upravlja središnja banka ima otvoren namjenski novčani račun preko kojeg za tog sudionika provodi naloge za prijenos novčanih sredstava u svrhu novčane namire transakcija s financijskim instrumentima koje je:

– na uređenom tržištu, MTP-u, OTP-u, za svoj račun ili za račun svojih klijenata, sklopio taj sudionik u sustavu poravnanja i/ili namire

– izvan uređenog tržišta, MTP-a ili OTP-a, za svoj račun ili za račun svojih klijenata, sklopio taj sudionik u sustavu poravnanja i/ili namire, ako se na takve transakcije primjenjuje obveza poravnanja sukladno Uredbi (EU) br. 648/2012,

otvaranje postupka zbog insolventnosti nad takvim sudionikom u sustavu poravnanja i/ili namire neće predstavljati zabranu prijenosa novčanih sredstava na takvom namjenskom novčanom računu kreditne institucije, ako je takav prijenos potreban kako bi se omogućila novčana namira onih transakcija koje se u skladu sa zahtjevima platforme koja omogućava namiru transakcija s financijskim instrumentima po načelu isporuka uz plaćanje u novcu središnje banke smatraju prihvaćenima i neopozivima te se posljedično nalog za prijenos novčanih sredstava smatra prihvaćenim i neopozivim u platnom sustavu kojim upravlja središnja banka.«.

Članak 36.

U članku 569. stavku 10. točka 6. briše se.

Dosadašnja točka 7. postaje točka 6.

Članak 37.

U članku 619. stavku 2. riječi: »3.000.000,00 kuna« zamjenjuju se s riječima: »390.000,00 eura«.

Članak 38.

Iznad članka 628. naziv poglavlja i poglavlje VII. s nazivima odjeljaka i odjeljcima 1. do 5. te s naslovima iznad članaka i člancima 628. do 680. brišu se.

Članak 39.

Iza članka 684. dodaje se naslov iznad članka i članak 684.a koji glase:

»Nadležnosti Agencije u provedbi Uredbe (EU) 2022/858

Članak 684.a

(1) U smislu članka 12. Uredbe (EU) 2022/858 Agencija je nadležno tijelo za:

1. investicijsko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje upravlja MTP-om DLT-a ili TSS-om DLT-a, a kojemu je izdala odobrenje za rad u skladu s člankom 38. ovoga Zakona i koje je subjekt nadzora Agencije u smislu članka 683. stavka 1. točke 1. podtočke a) ovoga Zakona

2. burzu sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja upravlja MTP-om DLT-a ili TSS-om DLT-a, a kojoj je izdala odobrenje za rad u skladu s člankom 307. ovoga Zakona i koja je subjekt nadzora Agencije u smislu članka 683. stavka 1. točke 1. podtočke l. ovoga Zakona

3. središnji depozitorij sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji upravlja SS-om DLT-a ili TSS-om DLT-a, a kojemu je izdala odobrenje za rad u skladu s odredbama članka 16. Uredbe (EU) br. 909/2014 i koji je subjekt nadzora Agencije u smislu članka 683. stavka 1. točke 5. podtočke c) ovoga Zakona.

(2) Agencija za potrebe provedbe Uredbe (EU) 2022/858 ima sljedeće ovlasti:

1. odlučuje o zahtjevima za izuzeće iz članka 4. stavaka 2., 3. i 5. Uredbe (EU) 2022/858

2. odlučuje o zahtjevima za izuzeće iz članka 5. stavaka 2. do 9. Uredbe (EU) 2022/858

3. nalaže reviziju tržišne infrastrukture u skladu s člankom 7. stavkom 4. podstavkom 3. Uredbe (EU) 2022/858

4. nalaže dodatne bonitetne zaštitne mjere u skladu s člankom 7. stavkom 6. podstavkom 3. Uredbe (EU) 2022/858

5. odlučuje o zahtjevima za posebna odobrenja iz članaka 8., 9. i 10. Uredbe (EU) 2022/858

6. ukida posebno odobrenje ili odobrena izuzeća na temelju Uredbe (EU) 2022/858 ako su ispunjeni uvjeti iz članka 8. stavka 12. Uredbe (EU) 2022/858

7. ukida posebno odobrenje ili odobrena izuzeća na temelju Uredbe (EU) 2022/858 ako su ispunjeni uvjeti iz članka 9. stavka 12. Uredbe (EU) 2022/858

8. ukida posebno odobrenje ili odobrena izuzeća na temelju Uredbe (EU) 2022/858 ako su ispunjeni uvjeti iz članka 10. stavka 12. Uredbe (EU) 2022/858

9. nalaže korektivne mjere u skladu s člankom 11. stavkom 3. Uredbe (EU) 2022/858.

(3) Agencija za potrebe provedbe Uredbe (EU) 2022/858 i ovoga Zakona ESMA-i:

1. na raspolaganje bez odgode stavlja sve podatke iz članka 4. Uredbe (EU) 2022/858, u skladu s člankom 4. stavkom 3. podstavkom 3. Uredbe (EU) 2022/858

2. bez odgode dostavlja obavijest o posebnom odobrenju, odbijanju ili ukidanju posebnog odobrenja iz članaka 8. do 10. Uredbe (EU) 2022/858, na temelju članka 8. stavka 11. podstavka 2., članka 9. stavka 11. podstavka 2. i članka 10. stavka 11. podstavka 2. Uredbe (EU) 2022/858

3. šalje zaprimljene zahtjeve i druge informacije u opsegu i rokovima propisanima člancima 8. do 10. Uredbe (EU) 2022/858, a vezano za postupak odlučivanja o posebnim odobrenjima iz tih članaka Uredbe (EU) 2022/858

4. na temelju članka 11. stavka 5. Uredbe (EU) 2022/858 prosljeđuje informacije i izvješća koja je zaprimila od operatera tržišnih infrastruktura DLT-a u skladu sa stavcima 1., 2. i 4. ovoga članka

5. dostavlja obavijest o poduzetim korektivnim mjerama u skladu s člankom 11. stavkom 3. Uredbe (EU) 2022/858.

(4) U postupcima iz stavka 2. ovoga članka Agencija odlučuje rješenjem protiv kojeg žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(5) O Agenciji kao nadležnom tijelu Republike Hrvatske, u smislu članka 2. točke 21. podtočke (c) Uredbe (EU) 2022/858, Ministarstvo financija obavještava Europsku komisiju, a Agencija ESMA-u.

(6) Agencija donosi pravilnik kojim se propisuje opseg i način dostave podataka iz članka 3. stavka 5. Uredbe (EU) 2022/858.«.

Članak 40.

U članku 700. stavku 1. točki 9. riječ: »propisala« zamjenjuje se riječju: »propisalo«.

U točki 20. iza riječi: »članka 77. stavaka 1. i 2.« i iza riječi: »člankom 77. stavkom 3.« dodaju se riječi: »ovoga Zakona«.

U točki 97. iza riječi: »članka 295. stavka 1.« dodaju se riječi: »ovoga Zakona«.

Točka 182. mijenja se i glasi:

»182. kao tržišni operater ili investicijsko društvo ili kreditna institucija koja upravlja mjestom trgovanja učestalo ne dostavlja Agenciji izvještaj iz članka 381. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona u skladu s člankom 381. stavkom 2. ovoga Zakona«.

Točka 184. mijenja se i glasi:

»184. kao tržišni operater ili investicijsko društvo ili kreditna institucija koja upravlja mjestom trgovanja učestalo ne dostavlja Agenciji izvještaj iz članka 381. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona ili isti izvještaj učestalo ne dostavlja Agenciji na zahtjev«.

U točki 207. iza riječi: »članku 684. stavku 2. točki 2.« dodaju se riječi: »ovoga Zakona«.

U stavku 2. riječi: »500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »66.360,00 eura«, a riječi: »500.000,00 do 1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: 66.360,00 do 132.720,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »100.000,00 do 40.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »13.270,00 do 5.000.000,00 eura«.

Članak 41.

U članku 701. stavku 2. riječi: »200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »26.540,00 eura«, a riječi: »200.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »26.540,00 do 66.360,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »10.000,00 do 35.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 4640,00 eura«.

Članak 42.

U članku 702. stavku 1. točki 15. riječi: »člankom 44.« zamjenjuju se riječima: »člankom 43.«.

U stavku 2. riječi: »200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »26.540,00 eura«, a riječi: »200.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »26.540,00 do 66.360,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »10.000,00 do 35.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 4640,00 eura«.

Članak 43.

U članku 703. u uvodnoj rečenici riječi: »20.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2650,00 do 6630,00 eura«.

U točki 19. riječi: » Delegirane redbe« zamjenjuju se riječima: »Delegirane Uredbe«.

Članak 44.

U članku 704. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »50.000,00 do 150.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 do 19.900,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »10.000,00 do 35.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 4640,00 eura«.

U stavku 4. u uvodnoj rečenici riječi: »15.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1990,00 do 6630,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »50.000,00 do 150.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 do 19.900 eura«.

U stavku 6. riječi: »10.000,00 do 35.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 4640,00 eura«.

Članak 45.

U članku 704.a stavku 2. riječi: »10.000,00 do 35.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 4640,00 eura«.

Članak 46.

U članku 705. stavku 3. riječi: »500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »66.360,00 eura«, a riječi: »500.000,00 do 1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »66.360,00 do 132.720,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »500.000,00 do 5.300.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »66.360,00 do 700.000,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »500.000,00 do 5.300.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »66.360,00 do 700.000,00 eura«.

Članak 47.

U članku 705.a stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »50.000,00 do 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 do 26.540,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »10.000,00 do 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 26.540,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »10.000,00 do 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 26.540,00 eura«

Članak 48.

U članku 705.b stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »50.000,00 do 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 do 26.540,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »10.000,00 do 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 26.540,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »10.000,00 do 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 26.540,00 eura«

Članak 49.

U članku 706. stavku 2. riječi: »500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »66.360,00 eura«, a riječi: »500.000,00 do 1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »66.360,00 do 132.720,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »500.000,00 do 5.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »66.360,00 do 663.610,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »1.000.000,00 do 15.500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »132.720,00 do 2.000.000,00 eura«.

U stavku 8. riječi: »500.000,00 do 5.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »66.360,00 do 663.610,00 eura«.

Članak 50.

U članku 707. stavku 2. riječi: »500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »66.360,00 eura«, a riječi: »500.000,00 do 1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »66.360,00 do 132.720,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »500.000,00 do 5.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »66.360,00 do 663.610,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »1.000.000,00 do 15.500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »132.720,00 do 2.000.000,00 eura«.

Članak 51.

U članku 708. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »250.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »33.180,00 do 66.360,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »50.000,00 do 75.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 do 9950,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »50.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »250.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »33.180,00 do 66.360,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »50.000,00 do 75.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 do 9950,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »50.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: 6630,00 do 13.270,00 eura«.

Članak 52.

U članku 709. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »250.000,00 do 500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »33.180,00 do 66.360,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »50.000,00 do 75.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 do 9950,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »50.000 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 do 13.270,00 eura«.

Članak 53.

U članku 710. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »50.000 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »5.000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 do 1320,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »5.000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 do 1320,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »50.000 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »5.000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 do 1320,00 eura«.

U stavku 6. riječi: »5.000,00 do 10.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »660,00 do 1320,00 eura«.

Članak 54.

U članku 711. stavku 1. riječi: »100.000,00 do 250.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »13.270,00 do 33.180,00 eura«.

U stavku 2. u uvodnoj rečenici riječi: »100.000,00 do 250.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »13.270,00 do 33.180,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »10.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 6630,00 eura«.

Članak 55.

U članku 712. stavku 2. riječi: »100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »13.270,00 eura«, a riječi: »100.000,00 do 1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »13.270,00 do 132.720,00 eura.«.

U stavku 4. riječi: »50.000,00 do 10.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 do 1.327.220,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »50.000,00 do 10.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 do 1.327.220,00 eura«.

Članak 56.

U članku 713. stavku 2. riječi: »100.000,00 do 5.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »13.270,00 do 663.610,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »500.000.,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »66.360,00 eura«, a riječi: »500.000,00 do 19.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »66.360,00 do 2.500.000,00 eura«.

Članak 57.

U članku 714. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »100.000,00 do 8.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »13.270,00 do 1.000.000,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »20.000,00 do 2.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2650,00 do 265.440,00 eura«.

Članak 58.

U članku 715. u uvodnoj rečenici riječi: »50.000,00 do 40.000.000,00 kuna« zamjenjuju riječima: »6630,00 do 5.000.000,00 eura«.

Članak 59.

U članku 716. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »100.000,00 do 8.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »13.270,00 do 1.000.000,00 eura«.

U stavku 2. u uvodnoj rečenici riječi: »50.000,00 do 4.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 do 500.000,00 eura«.

Članak 60.

U članku 717. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »200.000,00 do 1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »26.540,00 do 132.720,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »10.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 6630,00 eura«.

Članak 61.

U članku 718. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »50.000,00 do 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 do 26.540,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »10.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 6630,00 eura«.

Članak 62.

U članku 719. u uvodnoj rečenici riječi: »10.000,00 do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 6630,00 eura«.

Članak 63.

U članku 720. stavku 2. riječi: »500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »66.360,00 eura«, a riječi »500.000,00 do 1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »66.360,00 do 132.720,00 eura«.

U stavku 4. riječi: »50.000,00 do 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 do 26.540,00 eura«.

Članak 64.

U članku 721. stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »50.000,00 kuna do najviše 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6630,00 do 26.540,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »20.000,00 do 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2650,00 do 26.540,00 eura«.

Članak 65.

U članku 722. u uvodnoj rečenici riječi: »20.000,00 do 200.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2650,00 do 26.540,00 eura«.

Članak 66.

U članku 723. stavku 2. riječi: »500.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »66.360,00 eura«, a riječi: »500.000,00 do 1.000.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »66.360,00 do 132.720,00 eura.«.

U stavku 4. riječi: »10.000,00 kuna do najviše 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 5. riječi: »10.000,00 kuna do 50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 6630,00 eura.«.

Članak 67.

U članku 724. stavku 1.u uvodnoj rečenici riječi: »10.000,00 kuna do najviše 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 2. riječi »10.000,00 kuna do najviše 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1320,00 do 13.270,00 eura«.

Članak 68.

Naslovi iznad članaka i članci 725. i 726. brišu se.

Članak 69.

U članku 726.a stavku 1. u uvodnoj rečenici riječi: »200.000,00 do 500,000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »26.540,00 do 66.360,00 eura«.

U stavku 2. riječi: »20.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2650,00 do 13.270,00 eura«.

U stavku 3. riječi: »20.000,00 do 100.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2650,00 do 13.270,00 eura«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 70.

Upravno vijeće Agencije će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti pravilnik iz članka 39. stavka 6. ovoga Zakona.

Članak 71.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti sljedeći pravilnici:

– Pravilnik o politici primitaka središnjeg klirinškog depozitarnog društva (»Narodne novine«, br. 18/19.)

– Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad središnjem klirinškom depozitarnom društvu (»Narodne novine«, br. 18/19.)

– Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja središnjeg klirinškog depozitarnog društva (»Narodne novine«, br. 18/19.)

– Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi središnjeg klirinškog depozitarnog društva i postupku izdavanja suglasnosti članu uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva (»Narodne novine«, br. 26/19.)

– Pravilnik o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u središnjem klirinškom depozitarnom društvu (»Narodne novine«, br. 26/19.).

Članak 72.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023., osim članka 2. stavaka 1. i 3. te članka 39. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 23. ožujka 2023.

Klasa: 022-02/22-01/72
Zagreb, 16. prosinca 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.