Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje

NN 151/2022 (22.12.2022.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje

HRVATSKI SABOR

2342

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 16. prosinca 2022.

Klasa: 011-02/22-02/174

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 20. prosinca 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Članak 1.

U Zakonu o Agenciji za odgoj i obrazovanje (»Narodne novine«, br. 85/06.) u članku 4. stavku 3. iza podstavka 12. dodaje se novi podstavak 13. koji glasi:

» – surađuje s drugim ustanovama nadležnima za obrazovanje te znanstvenim, odgojno-obrazovnim i ostalim ustanovama u području obrazovanja,«.

Dosadašnji podstavak 13. postaje podstavak 14.

Članak 2.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) Ustrojstvo Agencije uređuje se statutom Agencije i ovim Zakonom.

(2) Agencija može osnovati podružnice, a njihova se djelatnost uređuje statutom Agencije.«.

Članak 3.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Agencijom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i šest članova.

(2) Jedan član Upravnog vijeća iz reda radnika Agencije imenuje se ili bira u skladu s općim propisima kojima su uređeni radni odnosi.

(3) Predsjednika i pet članova Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske iz reda istaknutih odgojno-obrazovnih radnika i stručnjaka, na prijedlog ministra, a na temelju javnog poziva koji objavljuje Ministarstvo.

(4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine.«.

Članak 4.

U članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za ravnatelja Agencije može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

– najmanje deset godina radnog iskustva u obrazovanju ili u znanstvenoj djelatnosti u području odgoja i obrazovanja.«.

Članak 5.

(1) Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra imenovat će Upravno vijeće sukladno odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Upravno vijeće imenovano na temelju Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (»Narodne novine«, br. 85/06.) nastavlja obavljati dužnost do imenovanja Upravnog vijeća sukladno odredbama ovoga Zakona.

(3) Upravno vijeće Agencije, imenovano sukladno ovome Zakonu, uskladit će statut i druge opće akte Agencije s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana njegova imenovanja sukladno ovome Zakonu.

(4) Upravno vijeće Agencije, imenovano sukladno ovome Zakonu, raspisat će natječaj za imenovanje ravnatelja Agencije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu statuta usklađenog s odredbama ovoga Zakona.

(5) Ravnatelj Agencije imenovan na temelju Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje (»Narodne novine«, br. 85/06.) nastavlja obavljati dužnost ravnatelja do imenovanja ravnatelja Agencije sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/22-01/51

Zagreb, 16. prosinca 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.