Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakladama

NN 151/2022 (22.12.2022.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakladama

HRVATSKI SABOR

2345

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKLADAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakladama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 16. prosinca 2022.

Klasa: 011-02/22-02/177

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 20. prosinca 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAKLADAMA

Članak 1.

U Zakonu o zakladama (»Narodne novine, br. 106/18. i 98/19.) u članku 15. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) Zakladnik ne može biti osoba koja je:

1. pravomoćno osuđena za kazneno djelo financiranja terorizma ili kazneno djelo pranja novca za vrijeme dok traju pravne posljedice osude te osoba za koju su uvedene međunarodne mjere ograničavanja raspolaganja imovinom, dok su te mjere na snazi ili

2. pravomoćno osuđena za kazneno djelo neke druge države koje po svojim bitnim obilježjima odgovara kaznenim djelima iz točke 1. ovoga stavka.

(4) Osoba ovlaštena za zastupanje zaklade i član tijela upravljanja zaklade ne može biti osoba koja je:

1. pravomoćno osuđena za kazneno djelo financiranja terorizma, pranja novca, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju, prouzročenja stečaja, pogodovanja vjerovnika ili povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz zakona kojim se uređuju kaznena djela i kaznenopravne sankcije ili ranije važeća kaznena djela zlouporabe stečaja i zlouporabe u postupku stečaja i to za vrijeme dok traju pravne posljedice osude kao i kojoj su uvedene međunarodne mjere ograničavanja raspolaganja imovinom, dok su te mjere na snazi ili

2. pravomoćno osuđena za kazneno djelo neke druge države koje po svojim bitnim obilježjima odgovara kaznenim djelima iz točke 1. ovoga stavka.

(5) O nepostojanju zapreke iz stavaka 3. i 4. ovoga članka zakladnik, osoba ovlaštena za zastupanje zaklade te član tijela upravljanja zaklade daju ovjerene izjave koje se prilažu uz zahtjev za upis u registar zaklada.«.

Članak 2.

U članku 16. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave upravlja informacijskim sustavom registra zaklada te brine za održavanje i nadogradnju toga sustava.«.

Članak 3.

U članku 19. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Osoba ovlaštena za zastupanje ili druga ovlaštena osoba zaklade dužna je nadležnom upravnom tijelu podnijeti zahtjev za upis promjene osobe ovlaštene za zastupanje zaklade te članova tijela upravljanja i u slučaju postojanja zapreke iz članka 15. stavka 4. ovoga Zakona najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o promjeni.«.

Dosadašnji stavak 2., koji postaje stavak 3., mijenja se i glasi:

»(3) Zahtjevu se prilažu zapisnik o radu i odlukama tijela zaklade koje je po statutu nadležno za donošenje odluke zbog koje se traži upis promjene u registar zaklada, novi statut ili njegove izmjene i dopune odnosno izmjene ili dopune akta o osnivanju te ovjerene izjave osobe ovlaštene za zastupanje i članova tijela upravljanja o nepostojanju zapreke iz članka 15. stavka 4. ovoga Zakona.«.

Iza dosadašnjeg stavka 2., koji postaje stavak 3., dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Zahtjev za upis promjena u registar zaklada, prema stavku 1. ovoga članka, podnosi se u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o promjeni. Zahtjev podnesen nakon toga roka, osim ako se odnosi na prestanak zaklade, odbacit će se rješenjem.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 5. i 6.

Članak 4.

U članku 20. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave upravlja informacijskim sustavom registra stranih zaklada te brine za održavanje i nadogradnju toga sustava.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 5.

U članku 21. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zahtjevu za upis prilaže se:

– izvadak iz registra strane države u koji je strana zaklada upisana iz kojega je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu zakladu te s kojom je svrhom osnovana

– ovjerena izjava nadležnog tijela strane zaklade da za stranu zakladu i osobu ovlaštenu za zastupanje strane zaklade ne postoji zapreka u smislu članka 15. stavka 4. ovoga Zakona

– akt o osnivanju, statut ili druga isprava o osnivanju, koju je ovjerilo nadležno tijelo strane države iz koje je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu zakladu te s kojom je svrhom osnovana, ako po pravu države po kojem je osnovana nije propisan upis u registar

– odluka o djelovanju strane zaklade u Republici Hrvatskoj

– odluka o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj

– ovjerena izjava osobe ovlaštene za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj o nepostojanju zapreke iz članka 15. stavka 4. ovoga Zakona

– ovjereno revizorsko izvješće o poslovanju zaklade u prethodnoj poslovnoj godini

– preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj

– drugi dokazi ako su posebnim zakonom propisane posebne pretpostavke za upis u registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj

– ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu dokumenata iz podstavaka 1. – 7. ovoga stavka.«.

Članak 6.

U članku 22. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Na strane zaklade na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 15. stavka 4. i članaka 17., 18. i 19. ovoga Zakona.«.

Članak 7.

Iza članka 24.a dodaju se članci 24.b i 24.c koji glase:

»Članak 24.b

U svrhu utvrđivanja činjenica iz članka 15. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona nadležno upravno tijelo dužno je u postupcima upisa u registar zaklada i registar stranih zaklada provjeriti u službenoj evidenciji podatke o zakladniku, osobi ovlaštenoj za zastupanje zaklade, članu tijela upravljanja i likvidatoru zaklade odnosno o stranoj zakladi, osobi ovlaštenoj za zastupanje strane zaklade i osobi ovlaštenoj za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj.

Članak 24.c

Registar zaklada i registar stranih zaklada povezuju se s odgovarajućim službenim evidencijama i zbirkama podataka u svrhu provedbe ovoga Zakona.«.

Članak 8.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»(1) Nadzor nad prijavom podataka u registar zaklada obavljaju ovlašteni službenici nadležnog upravnog tijela.

(2) Nadzor iz stavka 1. ovoga članka posebno se odnosi na prijavu promjena sukladno članku 19. ovoga Zakona, postoji li zapreka za osobu ovlaštenu za zastupanje i članove tijela upravljanja iz članka 15. stavka 4. ovoga Zakona te je li zaklada prestala djelovati odnosno jesu li nastupili razlozi za prestanak zaklade.

(3) Ako službenik ovlašten za provedbu nadzora nad prijavom podataka u registar zaklada utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon, odredit će rok u kojem je zaklada dužna otkloniti utvrđene nedostatke i nepravilnosti.

(4) Ako u određenom roku zaklada ne otkloni nedostatke i nepravilnosti utvrđene u nadzoru nad prijavom podataka, službenik ovlašten za provedbu nadzora izdat će zakladi obvezni prekršajni nalog.

(5) Iznimno od stavaka 3. i 4. ovoga članka, službenik ovlašten za provedbu nadzora nad prijavom podataka podnijet će optužni prijedlog ako zaklada ne otkloni zapreku iz članka 15. stavka 4. ovoga Zakona i ne podnese zahtjev za upis promjene u registar zaklada u roku koji ne može biti duži od 30 dana.

(6) Ovlašteni službenik za provedbu nadzora nad prijavom podataka za upis u registar zaklada bez odgode će upisati u registar zaklada postojanje zapreke iz članka 15. stavka 4. ovoga Zakona i podatak o mjeri iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Inspekcijski nadzor nad obavljanjem djelatnosti zaklade obavljaju nadležni inspektori, sukladno posebnim propisima kojima se uređuju te djelatnosti.

(8) Ako nadležni inspektor iz stavka 7. ovoga članka nad zakladom poduzme propisane mjere iz svog djelokruga, dužan je o tome odmah obavijestiti nadležno upravno tijelo.

(9) Odredbe ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i na strane zaklade.«.

Članak 9.

U članku 42. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U slučaju iz stavka 1. točaka 1., 5. i 6. ovoga članka zakladnik, upravitelj ili ovlašteni član tijela zaklade dužan je nadležnom upravnom tijelu podnijeti zahtjev za upis prestanka zaklade u registar zaklada u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o prestanku zaklade.«.

Članak 10.

U članku 43. iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Na likvidatora se na odgovarajući način primjenjuje članak 15. stavak 4. ovoga Zakona.«.

Članak 11.

Iza članka 45. dodaju se članak 45.a i naslov iznad njega koji glase:

»Brisanje iz registra stranih zaklada

Članak 45.a

Nadležno upravno tijelo brisat će stranu zakladu iz registra stranih zaklada na temelju rješenja o prestanku iz članka 19. ovoga Zakona ili po službenoj dužnosti ako utvrdi da je strana zaklada prestala djelovati u Republici Hrvatskoj.«.

Članak 12.

Iza članka 46. dodaje se glava VIII.a, naziv glave i članak 46.a s naslovom iznad njega koji glase:

»VIII.a PREKRŠAJNE ODREDBE

Prekršaji

Članak 46.a

(1) Novčanom kaznom od 300,00 do 1.990,00 eura kaznit će se za prekršaj zaklada ili strana zaklada ako u određenom roku ne otkloni nedostatke i nepravilnosti utvrđene u nadzoru nad prijavom podataka (članak 39. stavci 4. i 9.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 150,00 do 663,00 eura i odgovorna osoba zaklade ili strane zaklade.

(3) Novčanom kaznom od 3.000,00 do 5.000,00 eura kaznit će se za prekršaj zaklada ili strana zaklada ako u određenom roku ne otkloni zapreku iz članka 15. stavka 4. ovoga Zakona i ne podnese zahtjev za upis promjene u registre (članak 39. stavci 5. i 9.).

(4) Za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 500,00 do 3.000,00 eura i odgovorna osoba zaklade ili strane zaklade.

(5) Novčanom kaznom od 300,00 do 1.990,00 eura kaznit će se za prekršaj zaklada ako nastavi s djelovanjem nakon brisanja zaklade iz registra zaklada (članak 45. stavak 2.).

(6) Za prekršaj iz stavka 5. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 150,00 do 663,00 eura i odgovorna osoba zaklade.

(7) Novčanom kaznom od 300,00 do 1.990,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba likvidator ako:

1. ne provede likvidacijski postupak u roku od 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog upravnog tijela o otvaranju likvidacijskog postupka (članak 43. stavak 4.)

2. ne utvrdi stanje na poslovnom računu zaklade, knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja, ostalu imovinu zaklade te ne pribavi iz službene evidencije Ministarstva financija, Porezne uprave potvrdu o stanju duga s osnove javnih davanja te ako utvrdi da zaklada ima dugovanja, ne objavi poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema zakladi u roku od 30 dana od dana objave poziva odnosno ako za eventualna potraživanja ne pozove dužnike na plaćanje dugova u roku od 30 dana te preostalu imovinu zaklade ne raspodijeli na način određen aktom o osnivanju ili statutom (članak 43. stavak 5.)

3. nakon raspodjele preostale imovine ne podnese nadležnom upravnom tijelu u propisanom roku izvješće o provedenom likvidacijskom postupku (članak 43. stavak 6.)

4. u propisanom roku ne obavijesti nadležni sud prema sjedištu zaklade radi pokretanja stečajnog postupka ako utvrdi da imovina zaklade nije dovoljna za namirenje obveza (članak 43. stavak 7.).

(8) Novčanom kaznom od 150,00 do 663,00 eura kaznit će se za prekršaj fizička osoba likvidator ako:

1. ne provede likvidacijski postupak u roku od 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog upravnog tijela o otvaranju likvidacijskog postupka (članak 43. stavak 4.)

2. ne utvrdi stanje na poslovnom računu zaklade, knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja, ostalu imovinu zaklade te ne pribavi iz službene evidencije Ministarstva financija, Porezne uprave potvrdu o stanju duga s osnove javnih davanja te ako utvrdi da zaklada ima dugovanja, ne objavi poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema zakladi u roku od 30 dana od dana objave poziva odnosno ako za eventualna potraživanja ne pozove dužnike na plaćanje dugova u roku od 30 dana te preostalu imovinu zaklade ne raspodijeli na način određen aktom o osnivanju ili statutom (članak 43. stavak 5.)

3. nakon raspodjele preostale imovine ne podnese nadležnom upravnom tijelu u propisanom roku izvješće o provedenom likvidacijskom postupku (članak 43. stavak 6.)

4. u propisanom roku ne obavijesti nadležni sud prema sjedištu zaklade radi pokretanja stečajnog postupka ako utvrdi da imovina zaklade nije dovoljna za namirenje obveza (članak 43. stavak 7.).«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ministar nadležan za poslove opće uprave uskladit će Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra zaklada Republike Hrvatske i Registra stranih zaklada u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 56/19.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 14.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 022-02/22-01/174

Zagreb, 16. prosinca 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.