Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice

NN 151/2022 (22.12.2022.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice

HRVATSKI SABOR

2348

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 16. prosinca 2022.

Klasa: 011-02/22-02/180

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 20. prosinca 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICE

Članak 1.

U Zakonu o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, br. 83/13. i 27/16.) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim Zakonom osigurava se provedba sljedećih akata Europske unije:

– Uredba (EZ) 1931/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju pravila o pograničnom prometu na vanjskim kopnenim granicama država članica te o izmjeni odredaba Schengenske konvencije (SL L 405, 30. 12. 2006.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) 1931/2006),

– Uredba (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (kodifikacija) (SL L 77, 23. 3. 2016) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2021/1134 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o izmjeni uredaba (EZ) br. 767/2008, (EZ) br. 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 i (EU) 2019/1896 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2004/512/EZ i 2008/633/PUP u svrhu reforme viznog informacijskog sustava (SL L 248, 13. 7. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2016/399),

– Uredba (EU) 2019/1896 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2019. o europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage uredaba (EU) br. 1052/2013 i (EU) 2016/1624 (SL L 295, 14. 11. 2019) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/1896).«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Nadzor državne granice u smislu ovoga Zakona je kontrola prelaska vanjske granice (u daljnjem tekstu: granična kontrola), zaštita vanjske granice i poslovi granične policije u unutrašnjosti teritorija, a obavlja se radi:

– osiguranja nepovredivosti državne granice i državnog područja Republike Hrvatske,

– zaštite života i zdravlja ljudi,

– sprječavanja i otkrivanja kaznenih djela i prekršaja te otkrivanja i pronalaska počinitelja istih,

– sprječavanja nezakonitih migracija i

– sprječavanja i otkrivanja drugih opasnosti za javnu sigurnost, pravni poredak i nacionalnu sigurnost.

(2) Nadzor državne granice obavlja se uzimajući u obzir procjenu rizika za unutarnju sigurnost i procjenu prijetnji koje bi mogle ugroziti sigurnost granice.

(3) Ako su ispunjeni uvjeti propisani odredbama Poglavlja II. Privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama Uredbe (EU) 2016/399, Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: ministar), donosi odluku o privremenom ponovnom uvođenju nadzora državne granice na unutarnjim granicama.

(4) Ako se odlukom iz stavka 3. ovoga članka privremeno ponovno uvede nadzor na jednoj ili više unutarnjih granica Republike Hrvatske ili na njihovim dijelovima ili se odluči produljiti privremeno ponovno uvođenje nadzora, Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) o tome obavješćuje ostale države članice i Europsku komisiju te na njezin zahtjev dostavlja tražene dodatne informacije.

(5) Ministarstvo u suradnji s Europskom komisijom obavješćuje javnost o odluci o privremenom ponovnom uvođenju nadzora državne granice na unutarnjim granicama.

(6) Izvješće o privremenom ponovnom uvođenju nadzora državne granice na unutarnjim granicama Europskom parlamentu, Vijeću i Europskoj komisiji podnosi Vlada Republike Hrvatske.«.

Članak 3.

U članku 4. ispred riječi: »Pojedini« dodaje se oznaka stavka: »(1)«.

Iza točke 2. dodaju se točke 2.a i 2.b koje glase:

»2.a Država članica je država članica Europske unije koja u potpunosti primjenjuje schengensku pravnu stečevinu i zemlja pridružena schengenskom prostoru,

2.b Treća zemlja je zemlja koja nije članica Europske unije niti je pridružena schengenskom prostoru,«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Pojmovi koji se koriste u ovome Zakonu, a nisu definirani stavkom 1. ovoga članka, imaju jednako značenje kao pojmovi i definicije propisani Uredbama iz članka 2. ovoga Zakona.

(3) Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.«.

Članak 4.

U članku 5. stavku 1. riječi: »unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)« brišu se.

U stavku 3. riječ: »državne« zamjenjuje se riječju: »vanjske«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Ministar pravilnikom propisuje obavljanje poslova nadzora državne granice iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 5.

U članku 7. riječ: »državne« zamjenjuje se riječju: »vanjske«.

Članak 6.

U članku 9. stavku 2. riječ: »državne« zamjenjuje se riječju: »vanjske«.

Članak 7.

U članku 10. stavku 3. riječ: »pomorstvo« zamjenjuje se riječju: »more«.

U stavku 5. riječ: »državne« zamjenjuje se riječju: »vanjske«.

U stavku 8. riječ: »pomorstvo« zamjenjuje se riječju: »more«.

Članak 8.

U članku 12. stavku 2. riječ: »pomorstvo« zamjenjuje se riječju: »more«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Na području graničnog prijelaza zabranjeno je svako neovlašteno fotografiranje ili snimanje.«.

Članak 9.

U članku 15. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Nositelji diplomatskih i službenih putovnica koje je izdala država članica, koji putuju u okviru obnašanja svojih dužnosti, mogu na graničnom prijelazu ostvarivati prednost pred drugim putnicima.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, kada se radi o sigurnosnim razlozima ili zbog ekonomičnosti obavljanja granične kontrole odnosno zbog organizacijskih razloga, pravo prednosti pred drugim putnicima mogu ostvarivati i druge osobe, a navedeno se odnosi i na pripadnike službi spašavanja, policije, vatrogasnih postrojbi, sigurnosnih službi i druge.«.

Članak 10.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Zapovjednik teretnog ili putničkog broda koji dolazi iz treće zemlje prilikom prelaska vanjske granice i uplovljavanja u teritorijalno more Republike Hrvatske dužan je najkraćim uobičajenim plovnim putem uploviti u luku u kojoj se nalazi pomorski granični prijelaz radi obavljanja granične kontrole, osim u slučaju neškodljivog prolaska.

(2) Zapovjednik jahte ili voditelj brodice namijenjene razonodi ili sportu koja dolazi iz treće zemlje prilikom prelaska vanjske granice i uplovljavanja u teritorijalno more Republike Hrvatske dužan je najkraćim uobičajenim plovnim putem uploviti u luku u kojoj se nalazi pomorski granični prijelaz radi obavljanja granične kontrole, osim u slučaju neškodljivog prolaska.

(3) Odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju i na promet na unutarnjim vodama Republike Hrvatske u slučaju namjere prelaska vanjske granice i pristajanja uz obalu.

(4) Pristajanje plovila koja dolaze iz treće zemlje izvan pomorskog ili riječnog graničnog prijelaza u slučajevima prelaska vanjske granice, osim u slučaju više sile, odobrava nadležna policijska postaja u suglasnosti s nadležnom lučkom kapetanijom i područnim carinskim uredom.

(5) Zapovjednik broda, jahte ili voditelj brodice iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka dužni su nakon obavljene granične kontrole na izlasku iz Republike Hrvatske najkraćim uobičajenim odnosno najkraćim plovnim putem isploviti iz unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske.«.

Članak 11.

U članku 18. riječ: »državne« zamjenjuje se riječju: »vanjske«.

Članak 12.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Nad posadom znanstvenoistraživačkog plovila hrvatske zastave pripadnosti u slučajevima prelaska vanjske granice na moru radi obavljanja znanstvenog istraživanja ne mora se obaviti granična kontrola ako se to plovilo u roku od 36 sati vrati u luku iz koje je isplovilo ili neku drugu luku na području Republike Hrvatske bez uplovljavanja u teritorijalno more, kao i pristajanja u luku druge države.«.

Članak 13.

U članku 20. iza stavka 2. dodaju se stavci 3., 4. i 5. koji glase:

»(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, a osobito zbog više sile, plovila za sport i razonodu koja prelaze vanjsku granicu, a koja dolaze iz treće zemlje, mogu ući u luku koja nije granični prijelaz.

(4) U slučajevima iz stavka 3. ovoga članka zapovjednik ili voditelj plovila obvezni su obavijestiti operatora radi prihvata u luku.

(5) Operator iz stavka 4. ovoga članka stupit će u kontakt s nadležnim tijelom za obavljanje granične kontrole u najbližoj luci određenoj kao granični prijelaz kako bi ga obavijestio o dolasku plovila iz stavka 3. ovoga članka.«.

Članak 14.

Naslov iznad članka 21. mijenja se i glasi: »Kretanje člana posade u mjestu u kojem se nalazi luka«.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»(1) Član posade stranog plovila, državljanin treće zemlje, koji svoj status može dokazati valjanom pomorskom knjižicom ili ugovorom o radu uz uvjet da je upisan u popis posade, može izaći na kopno i kretati se u mjestu u kojem se nalazi granični prijelaz ili luka odnosno u susjednim mjestima.

(2) Tijelo nadležno za obavljanje granične kontrole može odbiti izlazak na kopno članu posade iz stavka 1. ovoga članka zbog razloga javnog zdravlja, javne sigurnosti, javnog reda ili nacionalne sigurnosti.

(3) U slučaju odbijanja izlaska na kopno zbog razloga navedenih u stavku 2. ovoga članka tijelo nadležno za obavljanje granične kontrole o tome će usmeno obavijestiti pomorskog agenta i zapovjednika plovila.

(4) Ako pomorski agent ili zapovjednik plovila odluku o odbijanju izlaska na kopno zatraže u pisanom obliku, tijelo nadležno za obavljanje granične kontrole izdat će obavijest o odbijanju čiji će izgled i sadržaj biti propisan pravilnikom iz članka 5. stavka 8. ovoga Zakona.

(5) Zapovjednik plovila dužan je osigurati da članovi posade kojima nije odobren izlazak na kopno ne napuštaju brod.

(6) Pomorci koji namjeravaju boraviti izvan mjesta iz stavka 1. ovoga članka moraju ispunjavati opće uvjete za ulazak propisane Uredbom (EU) br. 2016/399.«.

Članak 15.

U članku 22. stavku 1. riječ: »državne« zamjenjuje se riječju: »vanjske«.

U stavku 2. riječ: »državnu« zamjenjuje se riječju: »vanjsku«.

Članak 16.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»(1) Prijevoznik u željezničkom prometu s trećim zemljama koji obavlja prijevoz vozila i osoba vlakovima koji tranzitiraju kroz Republiku Hrvatsku bez zaustavljanja i ukrcaja/iskrcaja putnika i vozila u Republici Hrvatskoj dužan je po završetku ukrcaja putnika i vozila tijelu nadležnom za kontrolu prelaska vanjske granice dostaviti sljedeće podatke:

– o putniku: ime i prezime, spol, datum rođenja, broj i vrstu putne isprave, državljanstvo,

– o vozilu: registarska oznaka vozila, nacionalna oznaka vozila,

– broj vlaka, relacija, naziv graničnog prijelaza na kojem će vlak ući i izaći u/iz Republike Hrvatske, vrijeme prelaska vanjske granice, ukupan broj putnika i vozila.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na željeznički promet kada prijevoz vozila i osoba započinje u trećoj zemlji, a provoz se nakon tranzita kroz Republiku Hrvatsku nastavlja prema drugoj državi članici Schengenskog prostora te se u tom slučaju pri prelasku vanjske granice obavlja granična kontrola.«.

Članak 17.

U članku 24. stavku 1. iza riječi: »zračnom prometu« dodaju se riječi: »s trećim zemljama«.

U stavku 5. riječ: »državne« zamjenjuje se riječju: »vanjske«.

Članak 18.

U članku 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Granična kontrola obavlja se na cjelokupnom području graničnog prijelaza.«.

Članak 19.

U članku 26. stavku 1. iza riječi: »graničnu crtu« dodaju se riječi: »na vanjskoj granici«, a riječ: »državne« zamjenjuje se riječju: »vanjske«.

U stavku 2. riječ: »državne« zamjenjuje se riječju: »vanjske«.

Članak 20.

U članku 27. stavku 2. riječ: »državnu« zamjenjuje se riječju: »vanjsku«.

Članak 21.

U članku 32. stavcima 2. i 4. riječ: »državne« zamjenjuje se riječju: »vanjske«.

Članak 22.

U članku 33. stavku 1. riječ: »državne« zamjenjuje se riječju: »vanjske«.

Članak 23.

U članku 34. riječ: »državne« zamjenjuje se riječju: »vanjske«.

Članak 24.

U članku 37. stavku 1. riječ: »državne« zamjenjuje se riječju: »vanjske«.

Članak 25.

U članku 38. stavku 4. podstavku 6. riječ: »državne« zamjenjuje se riječju: »vanjske«.

Članak 26.

Članak 40. mijenja se i glasi:

»Radi učinkovitog obavljanja kontrole državne granice, a u svrhu slobodnog kretanja osoba i roba preko unutarnje granice, uz istodobno omogućavanje bolje granične kontrole i zaštite vanjske granice u borbi protiv prekograničnog kriminala i nezakonitih migracija, kao i mjera koje se provode u unutrašnjosti državnog područja, u Ministarstvu je uspostavljen Nacionalni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom, koji je sastavni dio Informacijskog sustava Ministarstva.«.

Članak 27.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»Kaznom zatvora od 30 dana ili novčanom kaznom u iznosu od 260,00 do 1320,00 eura kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

1. prijeđe ili pokuša prijeći vanjsku granicu izvan graničnog prijelaza ili preko graničnog prijelaza izvan radnog vremena graničnog prijelaza (članak 5. Zakonika o schengenskim granicama),

2. izbjegne podvrgavanje graničnoj kontroli ili napusti područje graničnog prijelaza dok granična kontrola nije obavljena (članak 26. stavak 1. ovoga Zakona).«.

Članak 28.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 130,00 do 660,00 eura kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

1. na području graničnog prijelaza ne postupa po upozorenjima i naredbama službenika koji obavljaju graničnu kontrolu (članak 15. stavak 3. ovoga Zakona),

2. kao obrtnik nadležnoj policijskoj postaji ne dostavi osobne podatke zaposlenika prije nego što zaposlenik započne s radom na području graničnog prijelaza odnosno podatke o osobama koje se privremeno kreću ili zadržavaju na području graničnog prijelaza (članak 16. stavak 1. ovoga Zakona),

3. kao zapovjednik teretnog ili putničkog broda koji dolazi iz treće zemlje prilikom prelaska vanjske granice i uplovljavanja u teritorijalno more Republike Hrvatske najkraćim uobičajenim plovnim putem ne uplovi u luku u kojoj se nalazi pomorski granični prijelaz radi obavljanja granične kontrole i ne ispuni obvezu zapovjednika broda (članak 17. stavci 1. i 3. ovoga Zakona),

4. kao zapovjednik jahte ili voditelj brodice namijenjene razonodi ili sportu koja dolazi iz treće zemlje prilikom prelaska vanjske granice i uplovljavanja u teritorijalno more Republike Hrvatske najkraćim uobičajenim plovnim putem ne uplovi u luku u kojoj se nalazi pomorski granični prijelaz radi obavljanja granične kontrole i ne ispuni obvezu zapovjednika ili voditelja (članak 17. stavak 2. ovoga Zakona),

5. kao zapovjednik ili voditelj plovila po dolasku iz treće zemlje ili prije odlaska u treću zemlju ne preda graničnoj policiji popis članova posade i putnika na plovilu odnosno ne da na uvid njihove isprave propisane za prelazak vanjske granice (Prilog VI. točke 2. i 3. Zakonika o schengenskim granicama),

6. kao zapovjednik ili voditelj plovila koje dolazi iz treće zemlje pristane plovilom izvan pomorskog ili riječnoga graničnog prijelaza bez potrebnog odobrenja osim u slučaju više sile (članak 17. stavak 4. ovoga Zakona),

7. kao zapovjednik teretnog ili putničkog broda ili kao zapovjednik jahte ili voditelj brodice namijenjene razonodi ili sportu koji dolaze iz treće zemlje nakon obavljene granične kontrole na izlasku iz Republike Hrvatske ne isplovi najkraćim uobičajenim odnosno najkraćim plovnim putem iz unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske i ne ispuni obvezu zapovjednika ili voditelja (članak 17. stavak 5. ovoga Zakona),

8. se kao zapovjednik ili voditelj plovila u roku od 36 sati ne vrati u luku iz koje je isplovio ili neku drugu luku na području Republike Hrvatske odnosno ako uplovi u teritorijalno more ili pristane u luku druge države (članak 19. ovoga Zakona),

9. se kao zapovjednik ili voditelj ribarskog plovila u slučajevima obalnog ribarenja ne vrati u roku od 36 sati u matičnu luku ili neku drugu luku na teritoriju države potpisnice odnosno ako uplovi u luku koja nije država potpisnica (Prilog VI. točka 3.2.8. Zakonika o schengenskim granicama),

10. kao zapovjednik, voditelj ili vlasnik plovila odmah ne izvijesti nadležno tijelo o promjenama u sastavu posade ili putnika odnosno ako u najkraćem roku, po mogućnosti i prije ulaska broda u luku, ne obavijesti nadležno tijelo o postojanju slijepih putnika na brodu (Prilog VI. točka 3.1.4. Zakonika o schengenskim granicama),

11. kao zapovjednik ili voditelj plovila u međunarodnom prometu ili kao zapovjednik ili voditelj plovila u slučajevima obalnog ribarenja ili obavljanja aktivnosti iz članka 19. ovoga Zakona, osim u slučaju spašavanja osoba, ukrca ili iskrca osobu izvan graničnog prijelaza (članak 20. stavak 1. ovoga Zakona),

12. kao zapovjednik ili voditelj plovila u međunarodnom prometu ili kao zapovjednik ili voditelj plovila u slučajevima obalnog ribarenja ili obavljanja aktivnosti iz članka 19. ovoga Zakona radi spašavanja ukrca ili iskrca osobu izvan graničnog prijelaza, a to ne prijavi odmah najbližoj policijskoj postaji (članak 20. stavak 2. ovoga Zakona),

13. kao zapovjednik plovila ne osigura da član posade kojem nije odobren izlazak na kopno napusti brod (članak 21. stavak 5. ovoga Zakona),

14. kao pomorac boravi izvan mjesta iz članka 21. stavka 1. ovoga Zakona te ne ispunjava opće uvjete za ulazak propisane Uredbom (EU) 2016/399 (članak 21. stavak 6. ovoga Zakona),

15. kao strojovođa vlaka u međunarodnom prometu, osim kada je to nužno zbog reguliranja željezničkog prometa ili zbog više sile, zaustavi vlak između vanjske granice i graničnog prijelaza (članak 22. stavak 1. ovoga Zakona),

16. kao strojovođa vlaka koji je prešao vanjsku granicu nije bez odgađanja o zaustavljanju vlaka obavijestio graničnu policiju (članak 22. stavak 2. ovoga Zakona),

17. pri graničnoj kontroli ne preda na uvid isprave propisane za prelazak vanjske granice (članak 26. stavak 1. ovoga Zakona),

18. ne pojasni sve okolnosti vezane za prelazak vanjske granice ili ne postupa po upozorenjima i naredbama nadležnih službenika koji obavljaju graničnu kontrolu (članak 26. stavak 2. ovoga Zakona),

19. na posebne obavijesne ploče i drugu signalizaciju kojom se upozorava na približavanje graničnoj crti postavlja druge ploče i signalizaciju kojima se smanjuje vidljivost obavijesnih ploča i druge signalizacije kojima se upozorava na graničnu crtu (članak 30. stavak 3. ovoga Zakona),

20. obavlja plovidbu, lov, ribolov, prelijeće letjelicama i drugim napravama za letenje, kreće se, zadržava ili naseljava uz graničnu crtu ako je to uredbom Vlade Republike Hrvatske zabranjeno (članak 31. stavak 2. ovoga Zakona),

21. bez pisane najave nadležnoj policijskoj postaji najkasnije 24 sata prije početka lova pojedinačno ili u grupi lovi u dubini 300 metara od granične crte (članak 31. stavak 3. ovoga Zakona),

22. sadi ili sije određene vrste poljoprivrednih kultura, drveća i drugog raslinja uz graničnu crtu kada je to naredbom ministra zabranjeno (članak 31. stavak 4. ovoga Zakona),

23. kao kapetan zrakoplova u slučaju privatnih letova iz ili prema trećim zemljama prije polijetanja ne dostavi opću izjavu te informacije o osobnim podacima putnika (Prilog VI. točka 2.3.1. Zakonika o schengenskim granicama).

Članak 29.

Iza članka 43. dodaje se članak 43.a koji glasi:

»Članak 43.a

Novčanom kaznom od 20,00 do 130,00 eura kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja neovlašteno fotografira ili snima na području graničnog prijelaza (članak 12. stavak 5. ovoga Zakona).«.

Članak 30.

Članak 44. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 10,00 do 130,00 eura kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

1. se kreće ili zadržava na području graničnog prijelaza bez namjere prelaska državne granice ili bez drugih opravdanih razloga (članak 15. stavak 1. ovoga Zakona),

2. boravi dulje od dopuštenog trajanja boravka u pograničnom području propisanog bilateralnim sporazumom (članak 5. Uredbe (EZ) 1931/2006).«.

Članak 31.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 1320,00 do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. koja ne omogući da se granična kontrola obavlja nesmetano u skladu s odredbama ovoga Zakona (članak 11. stavak 2. ovoga Zakona),

2. koja nadležnoj policijskoj postaji ne dostavi osobne podatke zaposlenika prije nego što zaposlenik započne s radom na području graničnog prijelaza i osobne podatke osoba koje se privremeno kreću ili zadržavaju na području graničnog prijelaza (članak 16. stavci 1. i 2. ovoga Zakona),

3. čiji zapovjednik teretnog ili putničkog broda koji dolazi iz treće zemlje prilikom prelaska vanjske granice i uplovljavanja u teritorijalno more Republike Hrvatske najkraćim uobičajenim plovnim putem ne uplovi u luku u kojoj se nalazi pomorski granični prijelaz radi obavljanja granične kontrole i ne ispuni obvezu zapovjednika broda (članak 17. stavci 1. i 3. ovoga Zakona),

4. čiji zapovjednik ili voditelj plovila koje dolazi iz treće zemlje pristane plovilom izvan pomorskog ili riječnog graničnog prijelaza bez potrebnog odobrenja, osim u slučaju više sile (članak 17. stavak 4. ovoga Zakona),

5. čiji zapovjednik ili voditelj plovila po dolasku iz inozemstva ili prije odlaska u inozemstvo ne preda graničnoj policiji popis članova posade i putnika na plovilu odnosno ne preda na uvid njihove isprave propisane za prelazak državne granice (Prilog VI. točka 3.1.2. Zakonika o schengenskim granicama),

6. čiji zapovjednik teretnog ili putničkog broda ili kao zapovjednik jahte ili voditelj brodice namijenjene razonodi ili sportu koji dolaze iz treće zemlje nakon obavljene granične kontrole na izlasku iz Republike Hrvatske ne isplovi najkraćim uobičajenim odnosno najkraćim plovnim putem iz unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske i ne ispuni obvezu zapovjednika ili voditelja (članak 17. stavak 5. ovoga Zakona),

7. čiji se zapovjednik ili voditelj plovila u roku od 36 sati ne vrati u luku iz koje je isplovio ili neku drugu luku na području Republike Hrvatske odnosno ako pristane u luku ili uplovi u teritorijalno more druge države (članak 19. ovoga Zakona),

8. čiji se zapovjednik ili voditelj ribarskog plovila u slučajevima obalnog ribarenja ne vrati u roku od 36 sati u matičnu luku ili neku drugu luku na teritoriju države potpisnice odnosno ako uplovi u luku koja nije država potpisnica (Prilog VI. točka 3.2.8. Zakonika o schengenskim granicama),

9. čiji zapovjednik odnosno voditelj ili kao vlasnik plovila odmah ne izvijesti nadležno tijelo o promjenama u sastavu posade ili putnika odnosno ako u najkraćem roku, po mogućnosti i prije ulaska broda u luku, ne obavijesti nadležno tijelo o postojanju slijepih putnika na brodu (Prilog VI. točka 3.1.4. Zakonika o schengenskim granicama),

10. čiji zapovjednik ili voditelj plovila u međunarodnom prometu ili čiji zapovjednik ili voditelj plovila u slučajevima obalnog ribarenja, kao i obavljanja aktivnosti iz članka 19. ovoga Zakona, osim u slučaju spašavanja osoba, ukrca ili iskrca osobu izvan graničnog prijelaza (članak 20. stavak 1. ovoga Zakona),

11. čiji zapovjednik ili voditelj plovila u međunarodnom prometu ili čiji zapovjednik ili voditelj plovila u slučajevima obalnog ribarenja, kao i obavljanja aktivnosti iz članka 19. ovoga Zakona, radi spašavanja ukrca ili iskrca osobu izvan graničnog prijelaza, a to ne prijavi odmah najbližoj policijskoj postaji (članak 20. stavak. 2. ovoga Zakona),

12. čiji zapovjednik plovila ne osigura da član posade kojem nije odobren izlazak na kopno napusti brod (članak 21. stavak 5. ovoga Zakona),

13. čiji strojovođa vlaka u međunarodnom prometu, osim kada je to nužno zbog reguliranja željezničkog prometa ili zbog više sile, zaustavi vlak između vanjske granice i graničnog prijelaza (članak 22. stavak 1. ovoga Zakona),

14. čiji strojovođa vlaka nije bez odgađanja o zaustavljanju vlaka obavijestio graničnu policiju (članak 22. stavak 2. ovoga Zakona),

15. čiji djelatnik obavlja plovidbu, lov, ribolov, prelijeće letjelicama i drugim napravama za letenje, kreće se ili zadržava uz graničnu crtu kada je zabrana propisana uredbom Vlade Republike Hrvatske (članak 31. stavak 2. ovoga Zakona),

16. koja upravlja lovištem te bez pisane najave nadležnoj policijskoj postaji najkasnije 24 sata prije početka lova odobri pojedinačno ili u grupi lov u dubini 300 metara od granične crte (članak 31. stavak 3. ovoga Zakona),

17. čiji djelatnik sadi ili sije određene vrste poljoprivrednih kultura, drveća i drugog raslinja uz graničnu crtu kada je to naredbom ministra zabranjeno (članak 31. stavak 4. ovoga Zakona),

18. čiji kapetan zrakoplova u slučaju privatnih letova iz ili prema trećim zemljama prije polijetanja ne dostavi opću izjavu te informacije o osobnim podacima putnika (Prilog VI. točka 2.3.1. Zakonika o schengenskim granicama).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1320,00 eura kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.«.

Članak 32.

Članak 46. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 2910,00 do 5300,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. koja u svojstvu željezničkog prijevoznika dostavi netočne ili nepotpune podatke ili ne dostavi podatke iz članka 23. ovoga Zakona,

2. koja u svojstvu zračnog prijevoznika dostavi netočne ili nepotpune podatke ili ne dostavi podatke o putnicima iz članka 24. stavka 2. ovoga Zakona (članak 24. stavak 1. ovoga Zakona).«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

(1) Vlada Republike Hrvatske uskladit će Uredbu o graničnim prijelazima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 79/13., 38/20., 68/20. i 88/22.) i Uredbu o standardima i uvjetima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole (»Narodne novine«, br. 57/14. i 16/18.) s odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar nadležan za unutarnje poslove uskladit će Pravilnik o obavljanju poslova nadzora državne granice (»Narodne novine«, br. 30/14., 43/14. – ispravak i 72/17.) s odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Ministar nadležan za unutarnje poslove uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove financija i ministra nadležnog za promet uskladit će Pravilnik o određivanju privremenih graničnih prijelaza (»Narodne novine«, br. 31/14.) s odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 34.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom stupanja na snagu Schengenskog provedbenog sporazuma u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/184

Zagreb, 16. prosinca 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.