Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

NN 151/2022 (22.12.2022.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

2349

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA RAZVOJEM REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 16. prosinca 2022.

Klasa: 011-02/22-02/181

Urbroj: 71-10-01/1-22-2

Zagreb, 20. prosinca 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU STRATEŠKOG PLANIRANJA I UPRAVLJANJA RAZVOJEM REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 123/17.) članak 2. mijenja se i glasi:

»Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:

1. aktivnost je niz specifičnih i međusobno povezanih radnji čija provedba izravno vodi ostvarenju mjere, a neizravno ostvarenju posebnoga cilja

2. akti strateškog planiranja su Nacionalna razvojna strategija, višesektorske i sektorske strategije, nacionalni planovi, planovi razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, program Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada), program konvergencije, nacionalni program reformi, provedbeni programi tijela državne uprave i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te akcijski planovi za provedbu nacionalnih planova

3. biblioteka pokazatelja je registar pokazatelja koji uspostavlja i održava Koordinacijsko tijelo, a koriste ga tijela zadužena za izradu, provedbu i praćenje provedbe akata strateškog planiranja

4. intervencijska logika predstavlja metodološki instrument kojim se uspostavlja logička veza između ciljeva, predviđenih operativnih mjera, projekata i aktivnosti i pokazatelja te omogućuje procjenu doprinosa mjera, projekata i aktivnosti u postizanju ciljeva

5. javna politika je usmjerenost djelovanja javnih tijela na ciljeve kojima se odgovara na javne potrebe ili probleme u određenom razdoblju

6. javna tijela su tijela državne uprave te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

7. koordinacijsko tijelo je tijelo definirano propisom kojim se uređuje institucionalni okvir za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj, a obavlja poslove strateškog planiranja u skladu s ovim Zakonom

8. koordinator za strateško planiranje tijela državne uprave je unutarnja ustrojstvena jedinica nadležna za poslove strateškog planiranja u tijelu državne uprave

9. lokalni koordinator je lokalna razvojna agencija, nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave ili osoba zaposlena u navedenom tijelu koju je odredio općinski načelnik ili gradonačelnik kao predstavnik jedinice lokalne samouprave za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja na razini jedinice lokalne samouprave

10. mjera je skup međusobno povezanih aktivnosti i projekata u određenom upravnom području kojom se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno se pridonosi ostvarenju strateškoga cilja

11. mreža koordinatora za strateško planiranje i upravljanje razvojem je mreža za razmjenu znanja i iskustava vezanih uz procese strateškog planiranja kojom upravlja Koordinacijsko tijelo, a čine ga imenovani predstavnici tijela državne uprave te regionalni i lokalni koordinatori

12. partnersko vijeće je savjetodavno tijelo koje se osniva na temelju propisa kojim se uređuje područje politike regionalnog razvoja, za potrebe pripreme i praćenja provedbe dugoročnih i srednjoročnih akata planiranja od značaja za statističke regije i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

13. pokazatelj ishoda je kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podatak koji omogućuje praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u postizanju utvrđenog posebnog cilja

14. pokazatelj rezultata je kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podatak koji omogućuje praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u provedbi utvrđene mjere, projekta i aktivnosti

15. pokazatelj učinka je kvantitativni i kvalitativni mjerljivi podatak koji omogućuje praćenje, izvješćivanje i vrednovanje uspješnosti u postizanju utvrđenog strateškog cilja

16. posebni cilj je srednjoročni cilj definiran u nacionalnim planovima i planovima razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se ostvaruje strateški cilj iz strategije i poveznica s programom u državnom proračunu ili proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: proračun)

17. poslovi strateškog planiranja i upravljanja razvojem obuhvaćaju pripremu, izradu, provedbu, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja tijekom oblikovanja i provedbe javnih politika

18. postupak vrednovanja akata strateškog planiranja je neovisna usporedba i ocjena jasnoće i mjerljivosti utvrđenih ciljeva, primjerenosti odabira pokazatelja za praćenje ostvarenja utvrđenih ciljeva, planiranih troškova te očekivanih i ostvarenih rezultata, ishoda i učinaka provedbe akata strateškog planiranja

19. praćenje provedbe je proces prikupljanja, analize i usporedbe pokazatelja kojima se sustavno prati uspješnost provedbe ciljeva i mjera akata strateškog planiranja

20. prostorni plan je dokument definiran propisom kojim se uređuje prostorno uređenje

21. razvojni smjer je hijerarhijski najviši element strateškog okvira koji predstavlja osnovni okvir razvoja i kojim se ostvaruje vizija razvoja definirana u Nacionalnoj razvojnoj strategiji

22. regionalni koordinator je definiran propisom kojim se uređuje regionalni razvoj, a obavlja poslove strateškog planiranja u skladu s ovim Zakonom

23. strateški cilj je dugoročni cilj kojim se izravno podupire ostvarenje razvojnog smjera

24. sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem je sustav koji objedinjava proces strateškog planiranja: pripremu, izradu, provedbu, praćenje, izvješćivanje i vrednovanje akata strateškog planiranja

25. vizija razvoja je izjava koja jasno opisuje željenu promjenu koja se želi postići u dugoročnom ili srednjoročnom razdoblju i služi kao jasan vodič za definiranje razvojnih smjerova i utvrđivanje ciljeva akata strateškog planiranja.«.

Članak 2.

U članku 3. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) U svrhu potpore ispunjavanju načela strateškog planiranja trajno će se provoditi aktivnosti jačanja kapaciteta sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem.«.

Članak 3.

U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Akti strateškog planiranja moraju biti usklađeni s aktima strateškog planiranja više ili jednake hijerarhijske razine.«.

U stavku 3. riječ: »opravdana« zamjenjuje se riječju: »utemeljena«.

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Načelo učinkovitosti i djelotvornosti osigurava da se za sve razine utvrđenih ciljeva i mjera u aktima strateškog planiranja moraju definirati odgovarajući pokazatelji.

(2) Očekivani rezultati, ishodi i učinci provedbe akata strateškog planiranja moraju biti razumljivi, procjenjivi i mjerljivi.

(3) Očekivani rezultati, ishodi i učinci provedbe akata strateškog planiranja trebaju se planirati i postići uz optimalne troškove, a omjer troškova i koristi treba biti proporcionalan.

(4) Prilikom odabira smjera djelovanja mora se razmotriti više opcija, a odabrana opcija treba jamčiti veću društvenu i ekonomsku vrijednost, odnosno optimalnu vrijednost za novac poreznih obveznika.

(5) Javna tijela dužna su primjenjivati načelo dobrog financijskog upravljanja sukladno propisu kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna.«.

Članak 5.

U članku 7. stavku 3. riječi: »financijski prihvatljivi za održavanje u budućnosti« zamjenjuju se riječima: »dugoročno održivi«.

U stavku 4. riječi: »budućim generacijama« zamjenjuju se riječima: »u dugoročnom razdoblju«.

Članak 6.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) Kratkoročni akti strateškog planiranja jesu program Vlade, program konvergencije, nacionalni program reformi, provedbeni programi tijela državne uprave i provedbeni programi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te akcijski planovi za provedbu nacionalnih planova.

(2) Program Vlade, program konvergencije, nacionalni program reformi i akcijske planove za provedbu nacionalnih planova iz stavka 1. ovoga članka donosi Vlada.

(3) Provedbeni program tijela državne uprave iz stavka 1. ovoga članka donosi čelnik tijela državne uprave, a provedbeni program jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave iz stavka 1. ovoga članka donosi izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.«.

Članak 7.

U članku 14. na kraju točke 3. stavlja se točka.

Točka 4. briše se.

Članak 8.

U članku 16. iza riječi: »planovi« dodaju se riječi: »i pripadajući akcijski planovi«.

Članak 9.

U članku 18. stavak 6. briše se.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 6.

Članak 10.

U članku 21. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Tijelo državne uprave izvješćuje godišnje, putem unutarnje ustrojstvene jedinice iz članka 34. ovoga Zakona, Koordinacijsko tijelo o provedbi provedbenog programa iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 11.

Iza članka 21. dodaju se naslov iznad članka i članak 21.a koji glase:

»Akcijski planovi za provedbu nacionalnih planova

Članka 21.a

(1) Akcijski planovi su kratkoročni akti strateškog planiranja koji se izrađuju za provedbu nacionalnih planova.

(2) Akcijski planovi sadrže mjere za provedbu posebnih ciljeva iz nacionalnih planova, pripadajuće pokazatelje rezultata, podatke o izvorima financiranja, rokovima i nositeljima provedbe te procijenjenim troškovima provedbe mjera.

(3) Prvi akcijski plan donosi se zajedno s nacionalnim planom, a svi sljedeći akcijski planovi donose se najkasnije tri mjeseca prije isteka roka važenja prethodnog akcijskog plana.«.

Članak 12.

U članku 24. stavku 5. riječi: »polugodišnje i« brišu se.

Članak 13.

U članku 25. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Planovi razvoja jedinica lokalne samouprave su srednjoročni akti strateškog planiranja od značaja za jedinice lokalne samouprave kojima se definiraju posebni ciljevi za provedbu ciljeva dugoročnih i srednjoročnih akata strateškog planiranja iz članaka 17., 18., 19. i 23. ovoga Zakona.

(2) Jedinica lokalne samouprave koja može usmjeravati razvoj na temelju srednjoročnih akata strateškog planiranja izrađenih na razini jedinice područne (regionalne) samouprave nema obvezu izrade plana razvoja.«.

U stavku 6. riječi: »i Koordinacijsko tijelo« brišu se.

Članak 14.

U članku 26. stavku 5. riječi: »polugodišnje i« i »Koordinacijsko tijelo« brišu se.

Članak 15.

Naslov iznad članka 30. i članak 30. brišu se.

Članak 16.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»U sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Koordinacijsko tijelo obavlja sljedeće poslove:

1. koordinira cjelokupnim sustavom strateškog planiranja i upravljanja razvojem

2. predlaže pravni okvir, smjernice i metodologiju za izradu, praćenje provedbe i vrednovanje akata strateškog planiranja iz članka 14. točaka 1. i 2. ovoga Zakona

3. organizira i koordinira postupak pripreme, provedbe, praćenja provedbe i izvještavanja o provedbi Nacionalne razvojne strategije iz članka 17. ovoga Zakona

4. osigurava javnost rada u postupcima planiranja, izrade, provedbe, praćenja, izvještavanja i vrednovanja o Nacionalnoj razvojnoj strategiji

5. sudjeluje u izradi i praćenju ostalih dugoročnih i srednjoročnih akata strateškog planiranja iz članaka 11. i 12. ovoga Zakona

6. utvrđuje usklađenost akata strateškog planiranja iz članaka 18., 19. i 21. ovoga Zakona s Nacionalnom razvojnom strategijom odnosno aktima strateškog planiranja više ili jednake hijerarhijske razine

7. upravlja mrežom koordinatora za strateško planiranje i upravljanje razvojem

8. u suradnji s regionalnim koordinatorima, utvrđuje usklađenost akata strateškog planiranja iz članka 23. ovoga Zakona s Nacionalnom razvojnom strategijom odnosno strategijama

9. u suradnji s drugim tijelima državne uprave, prati i nadzire provedbu akata strateškog planiranja iz članaka 11. i 12. ovoga Zakona te izvješćuje Vladu i poduzima odgovarajuće radnje u slučaju uočenih odstupanja od plana

10. priprema i provodi aktivnosti vezane za jačanje kapaciteta tijela u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem i

11. obavlja i druge poslove određene ovim Zakonom.«.

Članak 17.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»(1) U tijelu državne uprave određuje se unutarnja ustrojstvena jedinica za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja propisanih ovim Zakonom.

(2) Unutarnja ustrojstvena jedinica iz stavka 1. ovoga članka određuje se s obzirom na posebnosti unutarnjeg ustrojstva tijela državne uprave i opsega poslova u pojedinom upravnom području.

(3) Unutarnja ustrojstvena jedinica iz stavka 1. ovoga članka u sustavu strateškog planiranja obavlja sljedeće poslove:

1. koordinira proces izrade, izvješćivanja i vrednovanja akata strateškog planiranja iz nadležnosti tijela državne uprave

2. pruža stručnu podršku drugim ustrojstvenim jedinicama tijela državne uprave u procesima izrade, provedbe, izvješćivanja i vrednovanja akata strateškog planiranja iz nadležnosti tijela državne uprave

3. osigurava usklađenost akata strateškog planiranja i izvješća iz nadležnosti tijela državne uprave s načelima i metodologijom sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem

4. osigurava pravodobnu dostupnost provjerljivih podataka potrebnih za provedbu, izvješćivanje i vrednovanje akata strateškog planiranja iz nadležnosti tijela državne uprave

5. u suradnji s drugim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, prati i nadzire provedbu akata strateškog planiranja iz članaka 11. i 12. ovoga Zakona iz nadležnosti tijela državne uprave te izvješćuje Koordinacijsko tijelo i poduzima odgovarajuće radnje u slučaju uočenih odstupanja od plana

6. surađuje s Koordinacijskim tijelom radi pravilne primjene načela i metodologije strateškog planiranja i upravljanja razvojem

7. pruža podršku predstavnicima tijela državne uprave koji sudjeluju u radu mreže koordinatora za strateško planiranje i upravljanje razvojem

8. podnosi izvješća sukladno članku 18. stavku 6., članku 19. stavku 5. i članku 21. stavku 4. ovoga Zakona.«.

Članak 18.

Iza članka 34. dodaju se naslov iznad članka i članak 34.a koji glase:

»Izobrazba u području strateškog planiranja i upravljanja razvojem

Članak 34.a

(1) Koordinacijsko tijelo priprema i provodi izobrazbu u području strateškog planiranja i upravljanja razvojem.

(2) Programe izobrazbe, planiranje, način provedbe izobrazbe te druga bitna pitanja u vezi s izobrazbom u području strateškog planiranja i upravljanja razvojem pravilnikom propisuje čelnik Koordinacijskog tijela, sukladno kompetencijskom okviru za zaposlene u javnoj upravi.

(3) Službenici Koordinacijskog tijela iz članka 33. ovoga Zakona i unutarnjih ustrojstvenih jedinica iz članka 34. ovoga Zakona obvezni su pohađati programe izobrazbe sukladno pravilniku iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 19.

U članku 35. ispred riječi »Koordinaciju« dodaje se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Koordinaciju poslova strateškog planiranja propisanih ovim Zakonom na razini jedinice lokalne samouprave obavlja lokalni koordinator.«.

Članak 20.

Naslov iznad članka 36. i članak 36. brišu se.

Članak 21.

U naslovu iznad članka 43. iza riječi: »sredstva za« dodaju se riječi: »pripremu, izradu i«.

U članku 43. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

»(1) Akti strateškog planiranja iz članaka 11. i 12. ovoga Zakona predstavljaju jedan od temelja za utvrđivanje prioriteta financiranja u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju.«.

Dosadašnji stavci 1., 2. i 3. postaju stavci 2., 3. i 4.

Članak 22.

Iza članka 43. dodaju se naslov iznad članka i članak 43.a koji glase:

»Podrška provedbi javnih politika

Članak 43.a

Sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem pruža podršku provedbi javnih politika kroz:

‒ primjenu načela strateškog planiranja i upravljanja razvojem

‒ podršku upravljanju procesima definiranja javnih politika i izrade akata strateškog planiranja te utvrđivanju poveznica između akata strateškog planiranja

‒ povezivanje ciljeva akata strateškog planiranja s troškovima, izvorima financiranja i resursima tijekom pripreme i provedbe akata strateškog planiranja

‒ održavanje i upotrebu biblioteke pokazatelja koju koriste tijela zadužena za pripremu i provedbu akata strateškog planiranja

‒ osiguravanje podataka o provedbi akata strateškog planiranja i ostvarenim rezultatima, ishodima i učincima provedbe javnih politika i

‒ omogućavanje transparentnog prikaza uspješnosti provedbe akata strateškog planiranja putem informacijskog sustava.«.

Članak 23.

Naslov iznad članka 44. i članak 44. brišu se.

Članak 24.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»Koordinator za strateško planiranje tijela državne uprave te regionalni i lokalni koordinatori odgovorni su za praćenje i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja sukladno odredbama ovoga Zakona te su dužni prikupljati pokazatelje o provedbi akata strateškog planiranja u skladu s uputama i rokovima, sukladno članku 15. stavku 1. ovoga Zakona.«.

Članak 25.

Naslov iznad članka 46. i članak 46. brišu se.

Članak 26.

Članak 47. mijenja se i glasi:

»(1) Koordinacijsko tijelo na svojim mrežnim stranicama objavljuje izvješće o provedbi i rezultatima vrednovanja provedbe Nacionalne razvojne strategije.

(2) Javno tijelo na svojim mrežnim stranicama objavljuje izvješća o provedbi i rezultatima vrednovanja provedbe akata strateškog planiranja iz svoje nadležnosti.«.

Članak 27.

U članku 48. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Postupak vrednovanja akata strateškog planiranja primjenjuje se na akte strateškog planiranja iz članka 11. stavka 1. i članka 12. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Stavak 2. briše se, a stavci 3. i 4. postaju stavci 2. i 3.

Članak 28.

(1) Vlada će u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti Uredbu o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 89/18.) s odredbama ovoga Zakona.

(2) Čelnik Koordinacijskog tijela će u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 6/19.) s odredbama ovoga Zakona.

(3) Pravilnik iz članka 18. ovoga Zakona donijet će čelnik Koordinacijskog tijela u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Čelnik Koordinacijskog tijela će u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja (»Narodne novine«, br. 66/19.) s odredbama ovoga Zakona.

Članak 29.

Vlada će u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti uredbe o unutarnjem ustrojstvu tijela državne uprave s odredbama ovoga Zakona.

Članak 30.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju Središnjeg elektroničkog registra razvojnih projekata (»Narodne novine«, br. 42/18.).

Članak 31.

U cijelom tekstu Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 123/17.) riječi: »središnje tijelo državne uprave« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »tijelo državne uprave« u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 32.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-02/22-01/181

Zagreb, 16. prosinca 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.