Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

NN 151/2022 (22.12.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

2361

Na temelju članka 104. stavka 2. i članka 108. stavka 1. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18, 115/18, 102/19, 84/21 i 119/22) te članka 22. točke 6. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/14, 24/15, 73/19 i 147/20), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 19. prosinca 2022., donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOĐENJU MATIČNE EVIDENCIJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Članak 1.

U Pravilniku o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 159/13, 22/15, 57/15, 125/15, 19/17, 22/19 i 145/20 – u daljnjem tekstu: Pravilnik), u članku 4. stavku 1. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. datum rođenja i spol«.

U stavku 2. točka 11. mijenja se i glasi:

»11. datum rođenja, spol ili sistemski broj dodijeljen od Porezne uprave za obveznika doprinosa«.

U stavku 3. podstavku 1. riječi: »Osim podataka iz stavka 1. točke 1. do 4., točke 6. do 9. i točke 11.« zamjenjuju se riječima: »Osim podataka iz stavka 1. točke 1. do 4., točke 6. do 8. i točke 10.«

U podstavku 2. točka 2. mijenja se i glasi:

»Osobni identifikacijski broj korisnika – OIB«.

U podstavku 3. riječi: »točke 6. do 9. i točke 11.« zamjenjuju se riječima: »točke 6. do 8. i točke 10.«.

Članak 2.

U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U matičnu evidenciju unose se i sve izmjene podataka iz članka 4. ovog Pravilnika. Izmjene podataka iz članka 4. stavka 1. točke 9. do 11., 15., 16., 23., 24., 27. i 30., izmjene podataka iz stavka 2. točke 8. i izmjene podataka iz stavka 3. podstavka 1. točke 5., 16. i 19. podstavka 2. točke 9. do 15. i 17. i podstavka 3. točke 3. ovog Pravilnika sadrže i datum izmjene«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. točka 2. briše se.

Dosadašnje točke 3. do 9. postaju točke 2. do 8.

Članak 4.

U članku 7. stavku 2. riječi: »točke 5.« zamjenjuju se riječima: »točke 4.«.

U stavku 3. riječi: »točke 8.« zamjenjuju se riječima: »točke 7.«.

U stavku 4. riječi: » točke 8.« zamjenjuju se riječima: »točke 7.«.

U stavku 6. riječi: »točke 9.« zamjenjuju se riječima: »točke 8.«, a riječi: »točke 3.« zamjenjuju se riječima: »točke 2.«.

U stavku 7. riječi: »točke 1. do 7. ZOMO« zamjenjuju se riječima: »točka 1. do 6. ZOMO«, a riječi: »točke 3.« zamjenjuju se riječima: »točke 2.«.

Članak 5.

U članku 7.a riječi: »točke 3.« zamjenjuju se riječima: »točke 2.«.

Članak 6.

U članku 8. stavku 1. riječi: »točke 1. i 3.« zamjenjuju se riječima: »točke 1. i 2.«.

U stavku 2. riječi: »točke 8.« zamjenjuju se riječima: »točke 7.«.

Članak 7.

U članku 9. stavku 1. riječi: »točke 3. do 8.« zamjenjuju se riječima: »točke 2. do 7.«.

Članak 8.

U članku 13. stavku 2. iza riječi: »službenoj dužnosti« dodaju se riječi: »do donošenja rješenja o određivanju svote mirovine«.

Članak 9.

U članku 23. stavku 3. riječi: »za 1994. i dalje u kunama i lipama« zamjenjuju se riječima: »za 1994. do 2022. u kunama i lipama, a za 2023. i nadalje u eurima i centima«.

Članak 10.

U članku 26. stavku 1. riječi: »točke 18.« zamjenjuju se riječima: »točke 17.«.

U stavku 2. riječi: »točke 21., 22., 30. i 31.« zamjenjuju se riječima: »točke 20., 28. i 29.«.

U točki 1. u zagradi riječi: »točka 23.« zamjenjuje se riječima: »točka 21.«, u točki 2. riječi u zagradi: »točka 30. i 31.« zamjenjuju se riječima: »točka 28. i 29.«.

Točka 3. briše se.

Članak 11.

U članku 25. točki 1., u tablici 1. Pravilnika dodaje se novi redni broj »13.« koji glasi:

Red br.Članak
ZOMO-a
Kratki opis osnove osiguranjaDokumentacija za priznanje svojstva osiguranikaDokumentacija za prestanak svojstva osiguranikaObveznici podnošenja prijavno- -odjavnih podataka
Stavak/točka
13.Članak 119.a – samostalni obveznici – privremena obustava ili mirovanje obavljanja djelatnosti

– rješenje nadležnog tijela o odobrenoj privremenoj obustavi ili o mirovanju obavljanja djelatnosti

– prijava o prestanku osiguranja (tiskanica M-2P)

– osiguranik

Članak 12.

Tiskanice prijava iz članka 6. stavka 1. točke 1. do 4. i točke 6. do 8. i obrasci elektroničkih prijava iz članka 15. stavka 1. točke 1. do 4. i točke 6. do 8. mijenjaju se i sastavni su dio ovog Pravilnika.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 041-01/22-02/10

Urbroj: 341-99-01/01-22-5

Zagreb, 19. prosinca 2022.

Predsjednica
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje
Melita Čičak, v. r.