Odluka o lokalnim porezima Općine Erdut

NN 151/2022 (22.12.2022.), Odluka o lokalnim porezima Općine Erdut

Općina Erdut

2363

Na temelju 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj: 127/17 i 138/20), članka 20. Zakon o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj: 115/16, 101/17 i 114/20) i članka 30. Statuta Općine Erdut (»Službeni glasnik Općine Erdut« 91/21.), Općinsko vijeće Općine Erdut na 8. sjednici održanoj 15. prosinca 2022. godine, donosi

ODLUKU

O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE ERDUT

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se stope, visina te način obračuna i plaćanja općinskih poreza koji čine vlastiti izvorni prihod Općine Erdut (u daljem tekstu: Općina).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općini pripadaju prihodi od sljedećih poreza, i to:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor i

4. porez na korištenje javne površine.

Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Stopa prireza na području Općine Erdut iznosi 5 %.

Porez na potrošnju

Članak 4.

Stopa poreza na potrošnju na području Općine Erdut iznosi 3 %.

Porez na kuće za odmor

Članak 5.

Porez na kuću za odmor plaća se godišnje u iznosu od 9,79 kn/m2, odnosno 1,30 eur/m2 korisne površine kuće za odmor.

Utvrđivanje, evidentiranje, nadzor, naplate prireza i poreza

Članak 6.

Poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i prisilne naplate, poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor za Općinu Erdut obavlja Porezna uprava.

Porez na korištenje javnih površina

Članak 7.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje se koriste javnom površinom.

Javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se zemljišta definirana Odlukom o komunalnom redu Općine Erdut, a koja su u skladu s Prostornim planom namijenjena općoj uporabi (ulice, trgovi, igrališta, zelene površine i sl.).

Privremeni objekti, reklamni predmeti, drugi predmeti i naprave iz članka 8. ove Odluke postavljaju se na način propisan Odlukom o komunalnom redu Općine Erdut.

Članak 8.

Porez na korištenje javnih površina za postavljanje privremenih objekata i reklamnih predmeta određuje se u kunama i eurima, minimalno po dužnom metru, minimalno kvadratnom metru, po komadu, dnevno, mjesečno ili godišnje, i to:

Rb.Namjena korištenja zemljišta i poslovnog prostora kojim
raspolaže Općina Erdut
Dužni metar m2/kom.

Dnevno

kn/eur

Mjesečno

kn/eur

Godišnje

kn/eur

1.

Postavljanje:

– kioska,

– prodaju robe na klupama,

– postavljanje kolica,

– pokretnih prodavača,

– postavljanje predmeta za zabavu

– montažni objekti

– postavljanje ostalih predmeta

m22,00
2.Pokretne naprave, ledenice za prodaju sladoleda i automati do 3 m2m221,50
3.Građevinski materijal, ogrjevna drva i ostali predmetim21,00
4.Postavljanje štanda za Crkveni god – kirbajdužni metar3,00
5.Zemljište prigodom Crk­venog goda – kirbaja u Aljmašu u Zlatnoj ulici od kućnog broja 1 do 39dužni metar20,00
Zemljište prigodom Crkve­nog goda – kirbaja u Aljmašu u ostalim ulicamadužni metar14,00
6.Zemljište za postavljanje šatoram27,00
7.Zemljište koje se daje u zakup za postavljanje ljetnih vrtova pred ugostiteljskim objektimam21,00
8.Zemljište koje se izdaje u zakup za postavljanje reklamnih panoam27,00
9.Zemljište koje se daje u zakup za postavljanje zabavnih radnji s tim da zakupljena površina ne može biti manja od 300 m2 na lokaciji na kojoj je tu površinu moguće koristiti.m20,50
10.Zemljište za postavljanje klupe za prodaju na kućnom pragu do 3 m2m27,00
11.Reklamne ograde i panoim23,00
12.Ostali reklamni predmeti (reklamna tenda, suncobran, ormarić, vitrina, reklamni uređaj, reklamni stup i sl.)kom.7,00


III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 9.

Poslove dodjele, obračuna i naplate poreza za korištenje javnih površina obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Erdut.

Članak 10.

Korištenje javnih površina za provođenje humanitarnih, sportskih, političkih i neprofitnih aktivnosti odobrava se bez plaćanja poreza na korištenje javnih površina.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka donosi Jedinstveni upravni odjel.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Erdut objavljena u »Službenom glasniku« broj: 93/22 i »Narodnim novinama« 123/22.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinam«.

Klasa: 410-01/22-01/1
Urbroj: 2158-18-01-22-10

Predsjednik Općinskog vijeća
Jovo Vuković, v. r.