Odluka o porezima Općine Matulji

NN 151/2022 (22.12.2022.), Odluka o porezima Općine Matulji

Općina Matulji

2364

Na temelju članka 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16, 101/17 i 114/22) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/ 14, 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst, 39/15, 7/18, 6/21 i 23/21) Općinsko vijeće Općine Matulji na sjednici održanoj 13. prosinca 2022. godine donijelo je

ODLUKU

O POREZIMA OPĆNE MATULJI

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza koji pripadaju Općini Matulji, stope i visina poreza, način obračuna i plaćanja poreza te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza u skladu sa zakonskim odredbama.

I. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općinski porezi su:

1. prirez porezu na dohodak

2. porez na potrošnju

3. porez na kuće za odmor

4. porez na korištenje javnih površina.

II. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10 %.

III. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 4.

Porez na potrošnju na području Općine Matulji plaća se po stopi od 3 %.

Članak 5.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava.

IV. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 6.

Visina poreza na kuće za odmor na području Općine Matulji iznosi 1,99 eura/m2 korisne površine kuće za odmor.

Članak 7.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na kuće za odmor obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji.

V. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 8.

(1) Javnom površinom u smislu ove Odluke smatraju se površine koje se prema posebnim propisima smatraju javnim dobrom u općoj uporabi kao i druge površine u vlasništvu ili na održavanju Općine Matulji, i to trgovi, nogostupi, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, biciklističke i pješačke staze, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, dječja igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice.

(2) Biciklističke i pješačke staze, pothodnici, podvožnjaci, nadvožnjaci, mostovi i tuneli, zelene površine uz ceste i ulice te ostale javne površine iz stavka 1. ovog članka smatraju se javnim površinama u smislu ove Odluke ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste, odnosno ulice i slično.

Članak 9.

Za korištenje javnih površina plaća se porez prema namjeni korištenja u visini kako slijedi:

1. Za izvođenje građevinskih radova: 0,13 eura/m2 zauzete površine dnevno.

2. Za postavu stvari, predmeta ili objekata osim ako isto nije obuhvaćeno zauzimanjem javne površine prema stavku 1. ovog članka (drva za ogrjev, plovila, građevni materijal i slično): 0,66 eura/m2 zauzete površine dnevno.

3. Za postavu terasa ugostiteljskih objekata plaća se porez ovisno o području gdje se terasa postavlja:

a) u naseljima Matulji i Mihotići:

– 0,46 eura/m2 zauzete površine dnevno u razdoblju od 1. travnja do 30. rujna, odnosno

– 0,20 eura/m2 zauzete površine dnevno u razdoblju od 1. listopada do 31. ožujka

b) u ostalim naseljima:

– 0,33 eura/m2 zauzete površine dnevno u razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna

– 0,07 eura/m2 zauzete površine dnevno u razdoblju od 1. listopada do 30. travnja.

4. Za postavu štandova u vrijeme manifestacija, blagdana, političke promidžbe, prigodne prodaje i drugih prilika:

– 13,27 eura dnevno po štandu ukoliko se javna površina koristi do 3 dana, a ako se javna površina koristi duže od tri dana za svaki idući dan 2,65 eura dnevno po štandu.

5. Za javna okupljanja, koncerte, tribine, političke skupove, sajmove, sportska događanja, promocije, snimanje reklamnih i drugih spotova 66,36 eura dnevno.

6. Za postavu putokaza, reklama i reklamnih naprava plaća se porez za svaki putokaz/reklamu/reklamnu napravu ovisno o razdoblju korištenja:

a) za razdoblja kraća od 180 dana u kalendarskoj godini:

– za putokaz/reklamu/reklamnu napravu površine do 1 m2: 1,33 eura dnevno

– za putokaz/reklamu/reklamnu napravu površine preko 1 m2: 3,32 eura dnevno

b) za razdoblja duža od 180 dana u kalendarskoj godini:

– za putokaz/reklamu/reklamnu napravu površine do 1 m2: 265,45 eura za kalendarsku godinu neovisno o broju dana korištenja u kalendarskoj godini

– za putokaz/reklamu/reklamnu napravu površine preko 1 m2: 663,61 eura za kalendarsku godinu neovisno o broju dana korištenja u kalendarskoj godini.

7. Za postavu kioska za obavljanje registrirane djelatnosti 1.327,23 eura za kalendarsku godinu neovisno o broju dana korištenja u kalendarskoj godini.

8. Za postavu vitrina i drugih naprava radi izlaganja robe (ormari, frižideri, bankomati i slično) 132,72 eura za kalendarsku godinu neovisno o broju dana korištenja u kalendarskoj godini po vitrini ili drugoj napravi za izlaganje robe.

9. Za parkiranje vozila, osim na javnim parkiralištima 1,59 eura po parkirnom mjestu dnevno.

Članak 10.

(1) Porez na korištenje javne površine ne plaća se u slučaju kada se javna površina koristi za potrebe Općine Matulji, za postavu prometne i turističke signalizacije koju postavlja Općina Matulji, Turistička zajednica kao i pravne ili fizičke osobe koje upravljaju javnim cestama, kada se javna površina koristi od strane neprofitnih organizacija civilnog društva, obrazovnih, socijalnih, kulturnih i sportskih ustanova u provedbi programa javnih potreba, odnosno aktivnosti istih.

(2) Porez na korištenje javne površine ne plaća se za korištenje javne površine za čije se korištenje plaća drugo javno davanje ili druga naknada prema Općini Matulji.

Članak 11.

Porez na korištenje javnih površina plaća se u sljedećim rokovima:

1. jednokratno u roku od 15 dana od dana dostave rješenja ako iznos poreza ne prelazi 660,00 eura,

2. u dva (2) obroka ako je iznos obračunatog poreza viši od 660,00 eura, a ne prelazi 1.325,00 eura, od kojih prvi obrok dospijeva u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, a drugi obrok u roku od 15 dana od proteka tri mjeseca od dostave rješenja

3. u četiri (4) obroka ako je iznos obračunatog poreza viši od 1.325,00 eura, a ne prelazi do 3.980,00 eura, od kojih prvi obrok dospijeva u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, a svaki sljedeći obrok dospijeva u roku od 15 dana od proteka svaka naredna tri mjeseca

4. u 12 mjesečnih obroka ako je iznos obračunatog poreza viši od 3.980,00 eura od kojih prvi obrok dospijeva u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, a svaki sljedeći obrok do 15. u mjesecu nakon mjeseca u kojem je plaćen prvi obrok.

Članak 12.

Poslove vezane uz utvrđivanje i naplatu poreza na korištenje javne površine obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Postupci koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ove Odluke, a nisu dovršeni, dovršit će se prema odredbama ove Odluke.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 22/01, 50/13, 16/18 i 39/20 i 2/21).

Članak 15.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i u »Narodnim novinama«.

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, osim članka 3. koji stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je Odluka objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 024-04/22-02/0001

Ubroj: 2170-27-01/1-22-0004

Matulji, 13. prosinca 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Slobodan Juračić, v. r.