Odluka o lokalnim porezima Općine Unešić

NN 151/2022 (22.12.2022.), Odluka o lokalnim porezima Općine Unešić

Općina Unešić

2365

Na temelju članka 41. stavka 4. i članka 42. stavka 1., a u svezi s člankom 20. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16, 101/17, 114/22) i članka 32. stavka 1. podstavka 23. Statuta općine Unešić (»Službeno glasilo Općine Unešić«, broj 3/21), Općinsko vijeće Općine Unešić, na svojoj 7. sjednici održanoj 30. studenoga 2022., donosi

ODLUKU

O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE UNEŠIĆ

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom o lokalnim porezima Općine Unešić (u daljnjem tekstu: Odlukom) utvrđuju:

– vrste lokalnih poreza Općine Unešić,

– visina stope prireza porezu na dohodak,

– visina stope poreza na potrošnju i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza,

– visina poreza na kuće za odmor i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza,

– visinu, način i uvjete plaćanja poreza na korištenje javne površine, što se smatra javnom površinom te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

II. VRSTA POREZA

Članak 2.

Općini Unešić pripadaju sljedeći lokalni porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javne površine.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5 %.

2. Porez na potrošnju

Članak 4.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 5.

Porez na kuće za odmor plaća se prema kategoriju kuće za odmor, na cijelom području Općine (po fiksnom tečaju konverzije koji se koristi od 1. siječnja 2023. po kojem se kuna zamjenjuje eurom) u iznosu od:

– 0,66 EURA-a/m2 korisne površine kuće za odmor kategorije sa 1 do 3 zvjezdice,

– 1,33 EUR-a/m2 korisne površine kuće za odmor kategorije sa 4 zvjezdice,

– 1,99 EUR-a/m2 korisne površine kuće za odmor kategorije sa 5 zvjezdica.

Poslove u svezi utvrđivanja i naplate poreza na kuće za odmor obavlja Porezna uprava.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 6.

Javnim površinama, u smislu ove Odluke, smatraju se površine u općoj uporabi, i to:

– javne prometne površine: ceste, ulice, putevi, nogostupi, trgovi, prilazi, okretišta, stajališta javnog prometa i slično;

– javne zelene površine: parkovi, skupine ili pojedinačna samonikla stabla, travnjaci, zelena površina uz cestu, javni objekti i slična površina koja je uređena i koristi se kao javna zelena površina;

– ostale javne površine: dječja i športska igrališta, rekreacijske površine, otvoreni prostori oko zgrada te njima slični prostori.

Članak 7.

Porez na korištenje javnih površina plaća se po stopi od 20 % od iznosa zakupnine odnosno ugovorene naknade za korištenje javne površine.

U slučaju korištenja javne površine kad je organizator ili naručitelj određenih aktivnosti Općina ne plaća se porez na korištenje javnih površina.

Jedinstveni upravni odjel Općine Unešić nadležan je za izdavanje odobrenja i rješenja za postavljanje objekata i naprava privremenog karaktera na javne površine na području općine te je dužan Poreznoj upravi dostaviti primjerak rješenja o odobrenju za postavljanje objekata ili naprava privremenog karaktera na javnu površinu u roku od osam dana od dana izdavanja odobrenja.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na korištenje javnih površina obavlja Porezna uprava.

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 8.

Općina Unešić poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate lokalnih poreza propisanih ovom odlukom, u cijelosti prenosi na Poreznu upravu.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Ovlašćuje se nadležna organizacija za platni promet zadužena za naplatu javnih prihoda (FINA) da naknade predviđene ovom Odlukom Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni Proračun do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec sukladno suglasnosti Ministarstva financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 1/17).

Članak 9.

Porezna uprava dužna je 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Općini Unešić dostavljati izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

IV. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 10.

S danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o lokalnim porezima Općine Unešić (»Narodne novine«, broj 19/17), Odluka o izmjenama Odluke o lokalnim porezima Općine Unešić (»Narodne novine«, broj 3/18), Odluka o dopuni Odluke o lokalnim porezima općine Unešić »Narodne novine«, broj 5/19).

Članak 11.

Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom glasilu Općine Unešić«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 410-01/22-01/001

Urbroj: 2182-07-1/2-22-1

Unešić, 30. studenoga 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE UNEŠIĆ

Potpredsjednik
Vjekoslav Višić, v. r.