Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi

NN 152/2022 (23.12.2022.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi

HRVATSKI SABOR

2374

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 16. prosinca 2022.

Klasa: 011-02/22-02/182
Urbroj: 71-10-01/1-22-2
Zagreb, 20. prosinca 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O POLJOPRIVREDI

Članak 1.

U Zakonu o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21.) u članku 2. stavku 1. točki 2. iza riječi: »koji se odnose na sektor vina« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »i kako je posljednji puta izmijenjena Uredbom (EU) br. 2021/2117 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o izmjeni uredaba (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, (EU) br. 251/2014 o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina i (EU) br. 228/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije (SL L 435, 6. 12. 2021.)«.

U točki 4. iza riječi: »Uredbe (EZ) br. 110/2008« dodaju se riječi: »(SL L 130, 17. 5. 2019.)«.

Točka 5. briše se.

Dosadašnja točka 6. postaje točka 5.

Točka 7. briše se.

Dosadašnje točke 8. do 12. postaju točke 6. do 10.

Iza dosadašnje točke 13., koja postaje točka 11., briše se točka i dodaju se točke 12. do 16. koje glase:

»12. Uredbe (EU) br. 2021/2115 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 (SL L 435, 6. 12. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/2115)

13. Uredbe (EU) br. 2021/2116 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. prosinca 2021. o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013 (SL L 435, 6. 12. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2021/2116)

14. Uredbe (EU) br. 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (SL L 150, 14. 6. 2018.) kako je posljednji puta dopunjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2021/2306 od 21. listopada 2021. o dopuni Uredbe (EU) br. 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o službenim kontrolama pošiljaka ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja namijenjenih uvozu u Uniju te o potvrdi o inspekciji (SL L 461, 27. 12. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2018/848)

15. Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) kako je posljednji puta dopunjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 2021/2305 od 21. listopada 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća pravilima o slučajevima u kojima i uvjetima pod kojima se ekološki proizvodi i proizvodi iz prijelaznog razdoblja izuzimaju iz službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama i o mjestu na kojem se provode službene kontrole tih proizvoda te o izmjeni delegiranih uredbi Komisije (EU) 2019/2123 i (EU) 2019/2124 (SL L 461, 27. 12. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2017/625)

16. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1185 оd 20. travnja 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) br. 1307/2013 i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu dostavljanja informacija i dokumenata Komisiji te o izmjeni i stavljanju izvan snage nekoliko uredbi Komisije (SL L 171, 4. 7. 2017.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2017/1185).«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. točki b) riječi: »od kunske protuvrijednosti izražene u stranoj valuti« zamjenjuju se riječju: »iznosu«.

Članak 3.

U članku 5. stavku 2. podstavku 3. riječi: »članka 2. točke 6. Uredbe Komisije (EZ) br. 1235/2008« zamjenjuju se riječima: »članka 6. Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 2021/2306«.

Članak 4.

U članku 8. iza podstavka 2. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi:

» – mjere sektorske potpore«.

Dosadašnji podstavci 3. i 4. postaju podstavci 4. i 5.

Članak 5.

Iza članka 8. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 8.a i 8.b koji glase:

»Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Članak 8.a

(1) Strateški plan Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (u daljnjem tekstu: Strateški plan) je strateški plan Republike Hrvatske za provedbu mjera poljoprivredne politike u razdoblju 2023. – 2027., a koji se financira u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

(2) Strateški plan izrađuje se na temelju propisa kojima se definira institucionalni okvir za korištenje fondova Europske unije u okviru podijeljenog upravljanja u razdoblju 2021. – 2027. u Republici Hrvatskoj.

(3) Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva, a nakon odobrenja Europske komisije donosi Strateški plan.

(4) Potpora iz Strateškog plana može se dodijeliti na temelju:

– natječaja koje raspisuje Agencija za plaćanja za sve one intervencije za koje ne postoji unaprijed, u Strateškom planu, definirani jedinstveni korisnik i to u obliku:

1. otvorenog natječaja, odnosno natjecanja velikog broja nepoznatih korisnika te

2. ograničenog natječaja u kojem se ograničava natjecanje određenog broja korisnika definiranih u Strateškom planu

– natječaja koje raspisuju lokalne akcijske grupe za provedbu odabranih lokalnih razvojnih strategija

– izravne dodjele poljoprivrednicima

– sporazuma o financiranju u svrhu provedbe financijskih instrumenata.

(5) Postupak dodjele potpore putem natječaja provodi se u fazama koje mogu uključivati:

1. podnošenje i zaprimanje zahtjeva za potporu

2. rangiranje zahtjeva za potporu

3. administrativnu kontrolu kriterija odabira

4. administrativnu kontrolu prihvatljivosti korisnika

5. administrativnu kontrolu prihvatljivosti projekta/aktivnosti

6. administrativnu kontrolu prihvatljivosti troškova

7. kontrolu na terenu.

(6) Pojedine faze provedbe postupka dodjele potpore putem natječaja moguće je spajati te jednu ili više faza dodjele provesti zajedno.

(7) Po zaprimanju svih zahtjeva za potporu podnesenih na natječaj Agencija za plaćanja formira rang-listu na temelju traženih procijenjenih iznosa potpore te traženog broja bodova na temelju odgovora na pitanja u zahtjevu za potporu od strane korisnika, u skladu s kriterijima odabira.

(8) Agencija za plaćanja provodi administrativnu kontrolu onih zahtjeva koji se na temelju traženih bodova nalaze iznad praga raspoloživih sredstava na rang-listi.

(9) Agencija za plaćanja tijekom administrativne kontrole može od korisnika zatražiti dopunu i/ili obrazloženja, a korisniku se može poslati samo jedan zahtjev za dopunu.

(10) Agencija za plaćanja zahtjev za dopunu može uputiti korisniku isključivo za dopunu onih dokumenata za koje u natječaju nije izrijekom navedeno da se ne mogu dopuniti.

(11) Korisnik je u obvezi postupiti po zahtjevu za dopunu i/ili obrazloženje te odgovoriti Agenciji za plaćanja putem elektroničke pošte u roku od sedam dana od dana slanja zahtjeva za dopunu i/ili obrazloženja od strane Agencije za plaćanja.

(12) Tijekom administrativne kontrole natječaja Agencija za plaćanja ne može dodijeliti veći broj bodova po pojedinom kriteriju odabira i ukupan broj bodova, kao ni iznos potpore veći od navedenog u obrascu zahtjeva za potporu.

(13) Agencija za plaćanja izdaje obavijest o odbacivanju zbog nedostatnosti sredstava korisnicima za koje nije odrađena administrativna kontrola zahtjeva za potporu jer se na temelju traženih bodova po kriterijima odabira nalaze na rang-listi ispod praga dostatnih sredstava i korisnicima kojima je izdana odluka o rezultatu administrativne kontrole, a za koje sredstva nisu dostatna.

(14) Protiv obavijesti o odbacivanju zahtjeva za potporu zbog nedostatnosti sredstava žalba nije dopuštena. Protiv obavijesti iz ovoga stavka može se pokrenuti upravni spor.

(15) Nakon provedene administrativne kontrole natječaja korisnici mogu tražiti isplatu sredstava u jednoj ili više rata i/ili isplatu predujma.

(16) Potpora za intervencije koje se provode putem natječaja isplaćuje se korisniku na temelju zahtjeva za isplatu predujma/zahtjeva za isplatu.

(17) Agencija za plaćanja donijet će odluke o zahtjevu korisnika iz stavka 13. ovoga članka najkasnije u roku od 90 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva za isplatu /zahtjeva za isplatu predujma.

(18) U rok od 90 dana ne uračunava se vrijeme od podnošenja žalbe na odluke iz stavka 14. ovoga članka do donošenja rješenja o žalbi Ministarstva.

(19) U provedbi intervencija iz Strateškog plana koje se provode putem natječaja, Agencija za plaćanja provodi kontrolu ulaganja na terenu kroz redovite kontrole: kontrolu prije isplate i ex-post kontrolu tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja.

(20) Osim redovite kontrole iz stavka 19. ovoga članka, kontrola na terenu može se provoditi u bilo kojem trenutku tijekom postupka dodjele potpore.

(21) Kontrolu ulaganja može obavljati Ministarstvo, Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, Europska komisija, Europski revizorski sud, predstavnici Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) te druge institucije koje za to imaju ovlasti po posebnim propisima.

(22) Agencija za plaćanja može u svakom trenutku postupka dodjele potpore, provedbe projekta i tijekom ex-posta nakon konačne isplate donijeti odluku kojom će odbiti zahtjev korisnika, umanjiti potporu odnosno zatražiti povrat djelomičnog ili cjelokupnog iznosa sredstava ako korisnik ne ispunjava obveze propisane ovim Zakonom, pravilnikom, natječajem ili drugim primjenjivim nacionalnim propisima ili propisima Europske unije.

(23) Provedbu intervencija iz Strateškog plana, uključujući postupanja Agencije za plaćanja u provedbi Strateškog plana ministar propisuje pravilnicima, a provedbu intervencija koje se odnose na financijske instrumente definira sporazumima o financiranju.

Nacionalna mreža Zajedničke poljoprivredne politike

Članak 8.b

(1) Za ostvarivanje zahtjeva i ciljeva iz članka 126. Uredbe (EU) br. 2021/2115 osniva se Nacionalna mreža Zajedničke poljoprivredne politike.

(2) Organizaciju, aktivnosti, članstvo, poslove i funkcioniranje tijela te provedbu višegodišnjih i godišnjih indikativnih planova Nacionalne mreže Zajedničke poljoprivredne politike ministar propisuje pravilnikom.«.

Članak 6.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nadležno tijelo za akreditaciju Agencije za plaćanja je Ministarstvo.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ministarstvo kao nadležno tijelo provodi zadaće određene člankom 8. Uredbe (EU) br. 2021/2116.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 7.

U članku 11. iza riječi: »Uredbe (EU) br. 1306/2013« dodaju se riječi: »i članka 65. stavaka 2. i 3. Uredbe (EU) br. 2021/2116«.

Članak 8.

Iza članka 13. dodaje se naslov iznad članka i članak 13.a koji glase:

»Uvjetovanost

Članak 13.a

(1) Korisnici izravnih plaćanja iz članka 21. stavka 2. točke 2. ovoga Zakona i korisnici IAKS mjera ruralnog razvoja iz članka 20. ovoga Zakona obvezni su prilikom obavljanja poljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu poštivati propisane zahtjeve upravljanja i dobre poljoprivredne i okolišne uvjete koji čine uvjetovanost propisanu člankom 12. i Prilogom III. Uredbe (EU) br. 2021/2115.

(2) Sadržaj propisanih zahtjeva upravljanja i dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta iz stavka 1. ovoga članka i način njihove provedbe ministar propisuje pravilnikom.«.

Članak 9.

U članku 14. stavku 2. riječi: »u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju« brišu se.

Članak 10.

Iza članka 14. dodaju se naslov iznad članka i članak 14.a koji glase:

»Kontrola uvjetovanosti i administrativne kazne

Članak 14.a

(1) Agencija za plaćanja provodi kontrolu i poduzima mjere za ispunjavanje pravila uvjetovanosti iz članka 13.a ovoga Zakona u skladu s člancima 83. i 84. Uredbe (EU) br. 2021/2116 te izriče administrativne kazne u smislu članka 85. Uredbe (EU) br. 2021/2116.

(2) U skladu s člankom 83. stavkom 2. podstavkom 2. Uredbe (EU) br. 2021/2116 Agencija za plaćanja uspostavlja pojednostavnjeni sustav kontrola uvjetovanosti.

(3) U skladu s člankom 84. stavkom 2. točkom b) Uredbe (EU) br. 2021/2116, ne primjenjuje se administrativna kazna ako je njezin iznos po korisniku u kalendarskoj godini 100 eura ili manji.

(4) Način provedbe pojednostavnjenog sustava kontrola uvjetovanosti i provedbe administrativnih kazni ministar propisuje pravilnikom iz članka 13.a stavka 2. ovoga Zakona.«.

Članak 11.

U članku 15. stavku 2. iza riječi: »AGRONET-a« dodaje se riječ: »ili«.

Članak 12.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Agencija za plaćanja, u skladu s člankom 111. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i člankom 98. Uredbe (EU) br. 2021/2116, godišnje objavljuje popis korisnika fondova iz članka 9. podstavka 1. ovoga Zakona o čemu ih obavještava u skladu s člankom 113. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i člankom 99. Uredbe (EU) br. 2021/2116.«.

Članak 13.

U članku 18. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Mjere ruralnog razvoja usmjerene su na povećanje gospodarske učinkovitosti, unaprjeđenje konkurentnosti proizvodnje i prerade poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, okolišno prihvatljivu i energetski učinkovitu poljoprivrednu djelatnost prilagodljivu klimatskim promjenama, održivo gospodarenje šumama, poboljšanje kvalitete života, očuvanje naseljenosti i unaprjeđenje gospodarskih djelatnosti u ruralnim područjima poštujući načela očuvanja i unaprjeđenja okoliša, krajobraza i bioraznolikosti i ublažavanja klimatskih promjena u skladu s Uredbom (EU) br. 1305/2013 i Uredbom (EU) br. 2021/2115.«.

U stavku 2. podstavku 1. veznik: »i« briše se.

Iza podstavka 2. briše se točka i dodaje se podstavak 3. koji glasi:

» – Strateški plan iz članka 8.a ovoga Zakona.«.

Članak 14.

U članku 20. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) IAKS mjere ruralnog razvoja jesu mjere ruralnog razvoja predviđene Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske i Strateškim planom za koje korisnici podnose jedinstveni zahtjev za potporu u skladu s člankom 72. stavkom 1. Uredbe (EU) 1306/2013 i člankom 69. Uredbe (EU) br. 2021/2116.«.

U stavku 2. riječi: »stavka 6.« zamjenjuju se riječima: »stavka 7.«.

Članak 15.

U članku 21. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Izravna potpora iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća:

1. mjere iz Programa izravnih plaćanja u okviru ZPP-a u razdoblju od 2015. do 2022. godine (u daljnjem tekstu: Program izravnih plaćanja)

2. intervencije u obliku izravnih plaćanja iz Strateškog plana

3. mjere za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi u okviru Programa državnih potpora iz članka 39. ovoga Zakona.

(3) Mjere iz Programa izravnih plaćanja u okviru ZPP-a u razdoblju od 2015. do 2022. godine provode se u skladu s Uredbom (EU) br. 1306/2013 i Uredbom (EU) br. 1307/2013 te njihovim izmjenama i dopunama i provedbenim propisima.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Intervencije u obliku izravnih plaćanja iz Strateškog plana provode se u skladu s Uredbom (EU) br. 2021/2115 i Uredbom (EU) br. 2021/2116 te njihovim izmjenama i dopunama i provedbenim propisima.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Dosadašnji stavak 5., koji postaje stavak 6., mijenja se i glasi:

»(6) Korisnici izravne potpore iz stavka 1. ovoga članka jesu poljoprivrednici, upisani u Upisnik poljoprivrednika iz članka 118. ovoga Zakona ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava iz propisa kojim se uređuje područje obavljanja gospodarske djelatnosti poljoprivrede i s njom povezanih dopunskih djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, koji podnose jedinstveni zahtjev za potporu u skladu s člankom 72. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i člankom 69. Uredbe (EU) br. 2021/2116.«.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 7., riječi: »iz stavka 5.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 6.«.

Članak 16.

Iza članka 21. dodaju se naslov iznad članka i članak 21.a koji glase:

»Donošenje odluka o ostvarivanju prava na potporu

Članak 21.a

(1) Agencija za plaćanja za svakog korisnika izravne potpore iz članka 21. stavka 2. i IAKS mjera ruralnog razvoja iz članka 20. stavka 1. ovoga Zakona donosi odluku o visini iznosa prava na potporu za godinu za koju je podnesen jedinstveni zahtjev (u daljnjem tekstu: odluka o ostvarivanju prava na potporu) u skladu s člankom 15. ovoga Zakona.

(2) Odluke iz stavka 1. ovoga članka Agencija za plaćanja donosi u roku od 60 dana od krajnjeg roka za isplatu potpora korisnicima propisanog u članku 75. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i članku 44. stavku 2. Uredbe (EU) br. 2021/2116.

(3) Ako se promijene okolnosti koje utječu na izračun potpore, Agencija za plaćanja donosi novu odluku o ostvarivanju prava na potporu i ukida prethodno donesenu odluku.

(4) Na odluke iz stavaka 1. i 2. ovoga članka korisnici izravne potpore mogu izjaviti žalbu u skladu s člankom 15. ovoga Zakona.«.

Članak 17.

U članku 23. stavku 1. riječi: »Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: EFJP)« zamjenjuju se kraticom: »EFJP-a«.

Članak 18.

Iza članka 46.a dodaju se naslov iznad članka i članak 46.b koji glase:

»Sektorske intervencije

Članak 46.b

(1) U skladu s dijelom I. glavom I. poglavljem II. Uredbe (EU) br. 1308/2013 i glavom III. poglavljem III. Uredbe (EU) 2021/2115 te Strateškim planom uspostavljaju se i provode slijedeće sektorske intervencije:

– intervencija u sektoru voća i povrća

– intervencija u sektoru vina

– intervencija u sektoru pčelarstva

– intervencije u drugim sektorima utvrđenim u članku 42. točkom d., e. i f. Uredbe (EU) br. 2021/2115.

(2) Odredbe vezane za način i uvjete provedbe intervencija iz stavka 1. ovoga članka u pogledu natječajnih ili drugih procedura u tehničkoj provedbi mjera intervencija, uvjeta i zahtjeva te obveza vezanih za korisnike mjera, načina prijave na mjere i kriterije prihvatljivosti, prihvatljive i neprihvatljive aktivnosti i troškove, vrste i iznose potpora, kriterije za određivanje prioriteta i rangiranje, postupke odabira, načine i uvjete vezane za podnošenje zahtjeva za sudjelovanje u mjeri, za isplatu potpore, uvjete vezano za odluke o odobrenju ili odbijanju prijava ili potpore te isplate potpore ili povrata potpore, provedbe operativnih programa proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća i drugim sektorima, sadržaja, načina i uvjeta odobravanja i trajanja operativnih programa, osnivanja operativnog fonda, pravila o financiranju operativnih fondova, podnošenja zahtjeva za potporu, kontrola, procjena, vrednovanja i ocjenjivanja provedbe operativnih programa, o operativnim programima i operativnim fondovima, administrativne kontrole i kontrole na terenu provedbe operativnih programa i pojedinih mjera u intervencijama u sektoru vina i pčelarstvu, administrativne kazne, novčane kazne i druge sankcije za nepravilnosti povezane s provedbom pojedinih mjera intervencija i operativnih programa, obavještavanja i izvješćivanja, kao i druge odredbe vezane za zahtjeve za provođenje mjera intervencija, koje su uređene Uredbom (EU) br. 1308/2013 i Uredbom (EU) br. 2021/2115 te Strateškim planom ministar propisuje pravilnikom.«.

Članak 19.

U članku 48. stavci 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»(5) Za provedbu intervencije iz članka 46. stavka 1. podstavka 2. i stavka 1. ovoga članka proizvođačke organizacije sastavljaju operativni program u skladu s člankom 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/892 оd 13. ožujka 2017. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u sektoru voća i povrća te prerađevina voća i povrća (SL L 138, 25. 5. 2017.) i podnose Ministarstvu zahtjev za odobravanje operativnog programa proizvođačkih organizacija.

(6) O zahtjevu iz stavka 5. ovoga članka Ministarstvo odlučuje rješenjem o:

– odobravanju operativnog programa proizvođačkih organizacija ako se utvrdi da operativni program udovoljava zahtjevima propisanim odredbama propisa iz stavka 1. ovoga članka

– odbijanju operativnog programa proizvođačkih organizacija ako se utvrdi da operativni program ne udovoljava zahtjevima propisanim odredbama propisa iz stavka 1. ovoga članka

– izmjenama i/ili dopunama operativnog programa proizvođačkih organizacija ako se utvrdi da izmjene i/ili dopune operativnog programa udovoljavaju zahtjevima propisanim odredbama propisa iz stavka 1. ovoga članka.«.

Iza stavka 7. dodaju se novi stavak 8. i stavci od 9. do 14. koji glase:

»(8) Proizvođačke organizacije radi provedbe intervencije iz stavka 5. ovoga članka podnose Agenciji za plaćanja zahtjev za odobravanje operativnog fonda i iznosa potpore za svaku godinu provedbe operativnog programa.

(9) O zahtjevu iz stavka 8. ovoga članka Agencija za plaćanja donosi odluku o:

– odobrenju operativnog fonda i iznosa potpore

– odbijanju operativnog fonda i iznosa potpore.

(10) Agencija za plaćanja, prije donošenja rješenja iz stavka 6. i izdavanja odluke o odobrenju operativnog fonda i iznosa potpore iz stavka 9. ovoga članka, provodi administrativne kontrole.

(11) Agencija za plaćanja donosi i druge odluke iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona od značaja za provedbu operativnih programa odnosno mjera i aktivnosti koje se financiraju iz EFJP-a, u skladu s Uredbom (EU) br. 1308/2013 i njezinim provedbenim propisima kojima se uređuje institucionalni okvir za provedbu operativnih programa.

(12) Sa svrhom provedbe sektorskih intervencija iz članka 46.b stavka 1. podstavka 1. i 4. ovoga Zakona proizvođačka organizacija i pravni subjekt iz članka 67. stavka 1. podstavka (b) Uredbe (EU) br. 2021/2115 svoj operativni program u skladu s člankom 50. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 2021/2115 i operativni fond osnovan u skladu s člankom 51. Uredbe (EU) br. 2021/2115 podnosi na odobravanje Agenciji za plaćanja.

(13) O zahtjevu iz stavka 12. ovoga članka Agencija za plaćanja donosi odluku o:

– odobravanju operativnog programa proizvođačkih organizacija ako se utvrdi da operativni program udovoljava zahtjevima propisanim odredbama propisa iz stavka 12. ovoga članka i odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013 i njezinih provedbenih propisa

– odbijanju operativnog programa proizvođačkih organizacija ako se utvrdi da operativni program ne udovoljava zahtjevima propisanim odredbama propisa iz stavka 12. ovoga članka i odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013 i njezinih provedbenih propisa

– izmjenama i/ili dopunama operativnog programa proizvođačkih organizacija ako se utvrdi da izmjene i/ili dopune operativnog programa udovoljavaju zahtjevima propisanim odredbama propisa iz stavka 12. ovoga članka i odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013 i njezinih provedbenih propisa

– odobravanju operativnog fonda i iznosa potpore

– odbijanju operativnog fonda i iznosa potpore.

(14) Na odluke iz stavka 13. ovoga članka korisnici mogu izjaviti žalbu u skladu s člankom 15. ovoga Zakona.«.

Iza dosadašnjeg stavka 8., koji postaje stavak 15., dodaju se stavci 16. i 17. koji glase:

»(16) Proizvođačka organizacija koja sudjeluje u provedbi Nacionalne strategije iz stavka 1. ovoga članka i čiji je operativni program odobren za razdoblje nakon 31. prosinca 2022. obvezna je postupiti u skladu s člankom 5. stavkom 6. Uredbe (EU) br. 2021/2117.

(17) Provedba operativnog programa iz stavka 5. ovoga članka financira se iz operativnog fonda u skladu s člancima 32., 34. i 35. Uredbe (EU) br. 1308/2013, a provedba operativnog programa radi provedbe sektorske intervencije iz stavka 12. ovoga članka financira se iz operativnog fonda u skladu s člancima 51., 52. i 53. Uredbe (EU) br. 2021/2115.«.

Članak 20.

Naslov iznad članka i članak 50. brišu se.

Članak 21.

U članku 52. stavku 4. riječi: »iz Priloga III. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011« zamjenjuju se riječima: »o usklađenosti«.

Članak 22.

Članak 55. mijenja se i glasi:

»(1) Provjere organoleptičkih svojstava djevičanskih maslinovih ulja radi službenih kontrola na tržištu, a u skladu s člankom 2. stavkom 2. Uredbe Komisije (EEZ) br. 2568/91 od 11. srpnja 1991. o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize (SL L 248, 5. 9. 1991.) kako je posljednji puta izmijenjena Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/1604 оd 27. rujna 2019. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinovog ulja i ulja komine maslina te o odgovarajućim metodama analize (SL L 250, 30. 9. 2019.) provode ovlašteni službeni paneli za organoleptičke analize djevičanskih maslinovih ulja.

(2) Ovlašteni profesionalni paneli provode organoleptičke analize maslinovih ulja na zahtjev proizvođača radi samokontrola maslinova ulja u području:

– određivanja kategorije ulja prema organoleptičkim svojstvima te određivanja organoleptičkih svojstava koja se mogu navoditi na oznaci prije stavljanja na tržište

– provjere sukladnosti organoleptičkih svojstava djevičanskih maslinovih ulja s podacima navedenim u specifikaciji proizvoda u postupku registracije oznake i prije stavljanja na tržište proizvoda s oznakom izvornosti, zemljopisnog podrijetla ili tradicionalnog ugleda.

(3) O zahtjevu za ovlašćivanje panela iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, na prijedlog Povjerenstva za ovlašćivanje panela, u skladu s postupcima i uvjetima iz članaka 57. i 58. ovoga Zakona, Ministarstvo odlučuje rješenjem.

(4) Rješenjima iz stavka 3. ovoga članka paneli se ovlašćuju u trajanju od tri godine, a ovlaštenje se produljuje nakon isteka roka od tri godine podnošenjem novog zahtjeva Ministarstvu.

(5) U slučaju promjene bilo kojeg uvjeta iz članaka 57. i 58. ovoga Zakona na temelju kojeg je stečeno ovlaštenje, paneli moraju izvijestiti Ministarstvo u roku od 15 dana od nastale promjene.

(6) Protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 23.

Članak 56. mijenja se i glasi:

»(1) Povjerenstvo iz članka 55. stavka 3. ovoga Zakona odlukom imenuje ministar na rok od četiri godine, a čini ga sedam članova od kojih su dva člana predstavnici Ministarstva i po jedan član Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu, Hrvatskog zavoda za norme, Hrvatske akreditacijske agencije, jedan stručnjak iz područja senzorskih analiza te jedan stručnjak iz područja maslinova ulja.

(2) Povjerenstvo iz članka 55. stavka 3. ovoga Zakona obavlja sljedeće poslove:

– predlaže Ministarstvu panele iz članka 55. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona koji ispunjavaju uvjete za ovlašćivanje

– prati aktivnosti ovlaštenih panela i razmatra izvješća o njihovu radu

– daje mišljenje o programima izobrazbe senzorskih ocjenjivača (u daljnjem tekstu: ocjenjivači) koje sastavljaju i povjerenstvu dostavljaju ovlašteni paneli

– prati provedbu programa ujednačavanja rada ovlaštenih službenih panela i razmatra rezultate provedenih testova (ring-testova).

(3) Povjerenstvo iz članka 55. stavka 3. ovoga Zakona donosi poslovnik o radu.«.

Članak 24.

Naslov iznad članka 57. mijenja se i glasi: »Ovlašćivanje službenog panela«.

Članak 57. mijenja se i glasi:

»(1) Zahtjev za ovlašćivanje službenih panela iz članka 55. stavka 1. ovoga Zakona mogu podnijeti pravne osobe koje raspolažu laboratorijem akreditiranim prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za provođenje analiza maslinova ulja, radnim prostorom, potrebnom opremom, voditeljem panela i ocjenjivačima koji udovoljavaju uvjetima struke i imaju iskustva u senzornom ispitivanju.

(2) Voditelj panela za koji se traži ovlaštenje je osoba s iskustvom u području senzorskih analiza maslinovih ulja te raspolaže određenom potvrdom o stečenoj osposobljenosti koju je prihvatilo i/ili priznalo Međunarodno vijeće za masline.

(3) Zahtjev za ovlašćivanje službenog panela podnosi se Ministarstvu.

(4) Tehničke zahtjeve vezane za radni prostor i potrebnu opremu, stručnost i iskustvo voditelja te ocjenjivača u panelu, obveze koje proizlaze iz rada panela te druge potrebne dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, kao i obrasce zahtjeva za ovlašćivanje i produženje ovlaštenja ministar propisuje pravilnikom.«.

Članak 25.

Naslov iznad članka 58. mijenja se i glasi: »Ovlašćivanje profesionalnog panela«.

Članak 58. mijenja se i glasi:

»(1) Zahtjev za ovlašćivanje profesionalnog panela za organoleptičke analize maslinova ulja iz članka 55. stavka 2. ovoga Zakona mogu podnijeti pravne osobe koje raspolažu radnim prostorom, potrebnom opremom, voditeljem panela i ocjenjivačima koji udovoljavaju uvjetima za službeni panel iz članka 57. ovoga Zakona.

(2) Zahtjev za ovlašćivanje profesionalnog panela podnosi se Ministarstvu.

(3) Tehničke zahtjeve vezane za radni prostor i potrebnu opremu, stručnost i iskustvo voditelja te ocjenjivača u panelu, obveze koje proizlaze iz rada panela te druge potrebne dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, kao i obrasce zahtjeva za ovlašćivanje i produženje ovlaštenja ministar propisuje pravilnikom.«.

Članak 26.

Naslov iznad članka 59. mijenja se i glasi: »Upisnik ovlaštenih panela i Nacionalna lista senzorskih ocjenjivača maslinova ulja«.

Članak 59. mijenja se i glasi:

»(1) Na temelju rješenja iz članka 55. stavka 3. ovoga Zakona podaci o ovlaštenim panelima upisuju se u Upisnik ovlaštenih panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja.

(2) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o pravnoj osobi (panelu), voditelju panela i ocjenjivačima te o aktivnostima panela.

(3) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka vodi Ministarstvo, a popis ovlaštenih panela objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva.

(4) Paneli iz članka 55. stavaka 1. i 2. u okviru izvješća o radu dostavljaju Ministarstvu popis fizičkih osoba (ocjenjivača) osposobljenih za provođenje senzorske analize maslinova ulja.

(5) Na temelju dostavljenih popisa iz stavka 4. ovoga članka Ministarstvo izrađuje Nacionalnu listu senzorskih ocjenjivača maslinova ulja koju objavljuje na svojoj mrežnoj stranici.«.

Članak 27.

U članku 60. stavku 2. iza riječi: »propisa« dodaju se riječi: »te Uredbe (EU) br. 2021/2115«.

U stavku 3. iza riječi: »sektorskim organizacijama« dodaju se riječi: »i prema potrebi, subjektima iz članka 67. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 2021/2115 koji provode aktivnosti sa svrhom ispunjavanja uvjeta za priznavanje organizacija iz stavka 1. ovoga članka u skladu s člankom 67. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2021/2115.«.

U stavku 4. iza riječi: »sektorske organizacije« dodaju se riječi: »u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013 i njezinih provedbenih propisa, a za provedbu intervencija iz članka 46.b stavka 1. podstavka 4. ovoga Zakona pravni subjekti iz članka 67. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 2021/2115 uz zahtjev za priznavanje na odobrenje podnose i plan priznavanja te operativni program.«.

U stavku 5. iza podstavka 4. stavlja se točka, a podstavak 5. briše se.

U stavku 7. iza riječi: »zemljama« stavlja se zarez i dodaju riječi: »kao i kriterije, aktivnosti i ciljeve te elemente plana priznavanja koje pravni subjekti iz članka 67. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 2021/2115 moraju poštivati i postići kako bi mogli ispuniti uvjete za priznavanje organizacija iz stavka 1. ovoga članka«.

Članak 28.

Iza članka 60. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 60.a i 60.b koji glase:

»Postupak usklađivanja proizvođačkih organizacija

Članak 60.a

(1) Za usklađivanje s odredbama pravilnika iz članka 60. stavka 7. ovoga Zakona Skupština pravne osobe osnovane na temelju propisa kojim se uređuje djelovanje udruga, kojoj je rješenjem Ministarstva priznat status proizvođačke organizacije, treba donijeti odluku o osnivanju nove pravne osobe, koju će osnovati najmanje većina članova udruge, na koju će se prenijeti stečena prava i obveze koje proizlaze iz statusa proizvođačke organizacije, a nova pravna osoba će nastaviti provođenje započetih aktivnosti proizvođačke organizacije u skladu s odredbama pravilnika iz članka 60. stavka 7. ovoga Zakona.

(2) Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka može imati pravni oblik zadruge ili trgovačkog društva (društvo s ograničenom odgovornošću ili dioničko društvo).

(3) Stečena prava i obveze udruge iz stavka 1. ovoga članka, koja se odnose na sudjelovanje u programima i mjerama koji proizlaze iz provedbe zajedničke poljoprivredne politike Europske unije ili se odnose na korištenje potpore iz fondova Europske unije i/ili državnog proračuna Republike Hrvatske, prenose se ugovorom na pravnu osobu iz stavka 2. ovoga članka kao gospodarska cjelina.

(4) Ugovorom iz stavka 3. ovoga članka, stvari, prava i obveze koje čine gospodarsku cjelinu koja se prenosi te njihova ukupna i pojedinačna vrijednost mora biti jasno i nedvosmisleno određena tako da se prijenos gospodarske cjeline može neometano provesti u skladu s propisima kojima se uređuje područje obveznih odnosa, trgovačkih društava, zatim poreznim propisima i propisima o radu.

(5) Pravna osoba iz stavka 2. ovoga članka gospodarsku cjelinu iz stavka 3. ovoga članka stječe danom pravomoćnosti rješenja kojim se priznaje kao proizvođačka organizacija.

(6) Na dan stjecanja gospodarske cjeline pravna osoba iz stavka 2. ovoga članka, kao pravni sljednik udruge iz stavka 1. ovoga članka, dužna je u svojim poslovnim knjigama provesti upis gospodarske cjeline koja je predmet ugovora iz stavka 3. ovoga članka i nastaviti provođenje započetih aktivnosti proizvođačke organizacije u skladu s odredbama propisa iz članka 60. stavka 7. ovoga Zakona.

(7) Pravna osoba iz stavka 2. ovoga članka dužna je, u roku od 30 dana od dana upisa u Sudski registar, dostaviti Ministarstvu zahtjev za priznavanje proizvođačke organizacije sa sljedećim prilozima:

– potvrda poslovne banke o žiroračunu

– potpisni karton

– temeljni/osnivački akt jednog od pravnih oblika iz stavka 2. ovoga članka

– popunjene obrasce iz Priloga I. pravilnika iz članka 60. stavka 7. ovoga Zakona

– primjerak izvornika ili ovjerovljenu presliku ugovora o prijenosu gospodarske cjeline iz stavka 3. ovoga članka.

(8) Na postupak povodom zahtjeva za priznavanje iz stavka 7. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i druge odredbe pravilnika iz članka 60. stavka 7. ovoga Zakona.

(9) Sa svrhom utvrđivanja ispunjenosti uvjeta iz stavaka 7. i 8. ovoga članka Ministarstvo provodi administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu.

(10) O zahtjevu iz stavka 7. ovoga članka Ministarstvo odlučuje rješenjem.

(11) Ako je pravna osoba iz stavka 2. ovoga članka udovoljila uvjetima za priznavanje proizvođačke organizacije iz stavaka 7. i 8., Ministarstvo će donijeti rješenje o ukidanju statusa proizvođačke organizacije udruzi iz stavka 1. ovoga članka.

(12) Protiv rješenja o zahtjevu iz stavka 10. i rješenja iz stavka 11. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

Proširenje pravila

Članak 60.b

(1) Proizvođačka organizacija, udruženje proizvođačkih organizacija i sektorska organizacija mogu u skladu s člankom 164. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1308/2013 Ministarstvu podnijeti zahtjev za proširenje pravila koja imaju jedan od ciljeva navedenih u članku 164. stavku 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka razmatra Povjerenstvo za proširenje pravila.

(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka odlukom imenuje ministar na rok od četiri godine, a čini ga pet članova: po jedan predstavnik ministarstava u čijem su djelokrugu poljoprivreda, financije, gospodarstvo i pravosuđe te predstavnik Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.

(4) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka donosi poslovnik o radu.

(5) Ministarstvo na temelju mišljenja Povjerenstva o zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka odlučuje rješenjem.

(6) Ako se tijekom provedbe aktivnosti za koje je rješenjem iz stavka 5. ovoga članka odobreno proširenje pravila utvrdi neusklađenost s pravilima Unije koja mogu dovesti do posljedica navedenih u članku 210. stavku 4. Uredbe (EU) br. 1308/2013, Ministarstvo će ukinuti rješenje o odobrenju proširenja pravila.

(7) Protiv rješenja iz stavaka 5. i 6. ovoga članka nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(8) Rješenja iz stavaka 5. i 6. ovoga članka objavljuju se u »Narodnim novinama«.

(9) Odredbe vezane za način podnošenja zahtjeva u tehničkom smislu za proširenje pravila te dokaze koje subjekti iz stavka 1. ovoga članka uz zahtjev moraju dostaviti Ministarstvu ministar propisuje pravilnikom.«.

Članak 29.

U članku 90. stavku 6. riječi: »na podneseni zahtjev« zamjenjuju se riječima: »na izmijenjenu Specifikaciju proizvoda iz stavka 5. ovoga članka«.

Članak 30.

U članku 91. stavak 14. mijenja se i glasi:

»(14) Nakon donošenja rješenja o prihvaćanju zahtjeva za odobrenje izmjene Specifikacije proizvoda registriranog naziva ZOI, ZOZP ili ZTS, iz stavaka 8., 9. i 13. ovoga članka, ako se radi o standardnoj izmjeni Specifikacije, Ministarstvo o izmjeni pisanim putem obavještava Europsku komisiju, a ako se radi o izmjeni na razini Unije, Ministarstvo prosljeđuje zahtjev za odobrenje Specifikacije Europskoj komisiji na postupanje.«.

Članak 31.

U članku 94. stavku 3. riječi: »iz stavka 1.« zamjenjuju se riječima; »iz stavka 2.«.

U stavku 15. riječi: »iz stavaka 8., 10., 11., 12., 13. i 14.« zamjenjuju se riječima: »iz stavaka 2., 8., 10., 11., 12., 13. i 14.«.

Članak 32.

U članku 101. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo kao nadležno tijelo za provedbu uredbi iz članka 2. točaka 5., 14. i 15. ovoga Zakona obavlja sljedeće poslove:

– nadležnog tijela iz članka 4. stavka 1. Uredbe (EU) br. 2017/625 za područje iz članka 1. stavka 2. točke (i) te Uredbe, u skladu s propisom kojim se uređuju službene kontrole i druge službene aktivnosti koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja

– dostavlja izvješća i obavijesti nadležnim tijelima država članica Europske unije odnosno Europskoj komisiji u slučajevima propisanim člankom 43. stavkom 1. i člankom 52. Uredbe (EU) br. 2018/848

– organizira i delegira službene kontrole u skladu s odredbama propisa kojim se uređuju službene kontrole i ovoga Zakona

– imenuje i ovlašćuje te ukida ovlaštenja delegiranom tijelu za obavljanje kontrole ekološke proizvodnje iz članka 28. Uredbe (EU) br. 2017/625 (u daljnjem tekstu: kontrolno tijelo) u skladu s glavom II. poglavljem III. Uredbe (EU) br. 2017/625 i člankom 40. Uredbe (EU) br. 2018/848

– provodi nadzor rada i reviziju rada kontrolnih tijela u skladu s člankom 33. Uredbe (EU) br. 2017/625 i člankom 40. Uredbe (EU) br. 2018/848

– u okviru nadležnosti osigurava provedbu izuzeća u skladu s člankom 40. stavkom 4. podstavkom b. Uredbe (EU) br. 2018/848

– radi osiguravanja da uspostavljeni kontrolni sustavi omogućuje sljedivost svakog proizvoda u svim fazama proizvodnje, pripreme i stavljanja na tržište u skladu s člankom 34. stavkom 6. i člankom 52. Uredbe (EU) br. 2018/848, objavljuje popis subjekata s pripadajućim dokazima sukladnosti u obliku potvrdnice/certifikata proizvoda te popis kontrolnih tijela na službenim mrežnim stranicama Ministarstva

– uspostavlja i ažurira baze podataka o dostupnosti ekološkog biljnog reprodukcijskog materijala, ekoloških životinja i juvenilnih životinja iz akvakulture iz članka 26. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 2018/848

– osigurava provođenje pravila proizvodnje u dijelu nadležnosti iz poglavlja III., označavanja u dijelu nadležnosti iz poglavlja IV., certificiranja u dijelu nadležnosti iz poglavlja V. i službenih kontrola u dijelu nadležnosti iz poglavlja VI. Uredbe (EU) br. 2018/848.«.

U stavku 2. riječ: »baze« zamjenjuje se riječju: »baza«, a riječi: »biljnog reprodukcijskog materijala iz ekološke proizvodnje« brišu se.

Članak 33.

Članak 102. mijenja se i glasi:

»(1) Pravne i fizičke osobe koje se bave ekološkom proizvodnjom, preradom, stavljanjem na tržište, uvozom i izvozom ekoloških proizvoda kao subjekti u ekološkoj proizvodnji (u daljnjem tekstu: subjekti) moraju biti upisane u Upisnik ekoloških subjekata (u daljnjem tekstu: Upisnik subjekata).

(2) Subjekt iz stavka 1. ovoga članka dužan je primjenjivati pravila proizvodnje koja su uređena odredbama uredbi iz članka 2. točaka 5., 14. i 15. ovoga Zakona, odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

(3) Subjekt je dužan ekološku proizvodnju provoditi u skladu s pravilima proizvodnje iz članka 101. stavka 1. podstavka 8. ovoga Zakona i u skladu s odredbom članaka 9., 27. i 28. Uredbe (EU) br. 2018/848.

(4) Subjekt u skladu s odredbom članka 11. Uredbe (EU) br. 2018/848 ne smije koristiti GMO u ekološkoj proizvodnji.

(5) Subjekt u skladu s odredbom članka 9. stavka 4. Uredbe (EU) br. 2018/848 ne smije upotrebljavati ionizirajuće zračenje za obradu ekološke hrane.

(6) Subjekt u skladu s odredbom članka 35. Uredbe (EU) br. 2018/848 i članka 105. stavka 4. ovoga Zakona ne smije proizvode stavljati na tržište kao ekološke bez izdane potvrdnice/certifikata za ekološke proizvode.

(7) Subjekt u skladu s odredbama članaka 12. i 13. Uredbe (EU) br. 2018/848 dužan je primjenjivati pravila za biljnu proizvodnju i za biljni reprodukcijski materijal iz heterogenog materijala.

(8) Subjekt u skladu s odredbom članka 15. Uredbe (EU) br. 2018/848 dužan je primjenjivati pravila za uzgoj algi i životinja iz akvakulture.

(9) Subjekt u skladu s odredbom članka 14. Uredbe (EU) br. 2018/848 dužan je primjenjivati proizvodna pravila u proizvodnji životinja.

(10) Subjekt ne smije koristiti proizvode i tvari u ekološkoj proizvodnji protivno odobrenjima iz članaka 24. i 25. Uredbe (EU) br. 2018/848.

(11) Subjekt je dužan postupati u skladu s odredbama za prijelazno razdoblje iz članka 10. Uredbe (EU) br. 2018/848.

(12) Subjekt je dužan postupati u skladu s odredbama o proizvodnji prerađene hrane i prerađene hrane za životinje iz članaka 16. do 19. Uredbe (EU) br. 2018/848.

(13) Subjekt je dužan označavati proizvode kao ekološke u skladu s odredbama poglavlja IV. Uredbe (EU) br. 2018/848.

(14) Subjektu je zabranjen hidroponski uzgoj prema točki 1.2. dijela I. Priloga II. Uredbe (EU) br. 2018/848.

(15) Subjekt u pčelarstvu ne smije koristiti tvari koje su zabranjene prema točki 1.9.6. dijela II. Priloga II. Uredbe (EU) br. 2018/848.

(16) Subjektu je zabranjen uzgoj stoke bez poljoprivrednog zemljišta na način koji nije u skladu s točkom 1. dijela II. Priloga II. Uredbe (EU) br. 2018/848.

(17) Subjektu nije dopušteno provoditi postupke koji su zabranjeni prema članku 18. stavku 3. i koristiti sredstva koja su zabranjena prema točki 1.7. dijela II. Priloga II. Uredbe (EU) br. 2018/848.

(18) Subjektu je zabranjeno držati stoku u uvjetima ili načinu hranjenja koji nepovoljno utječu na zdravlje prema točki 1.4.1 (c) dijela II. Priloga II. Uredbe (EU) br. 2018/848 odnosno koristiti postupke koji su zabranjeni prema točki 1.4.1 (d) dijela II. Priloga II. Uredbe (EU) br. 2018/848.

(19) Subjekt u stočarstvu ne smije koristiti tvari koje su zabranjene prema točki 1.3.2. i 1.5.2. dijela II. Priloga II. Uredbe (EU) br. 2018/848.

(20) Subjektu je zabranjeno skladištenje sirovinskih proizvoda u jedinici za uzgoj bilja i stoke na način koji nije u skladu s točkom 7. Priloga III. Uredbe (EU) br. 2018/848.

(21) Sadržaj, veličinu i izgled nacionalnog znaka za označavanje ekoloških proizvoda proizvedenih u Republici Hrvatskoj ministar propisuje pravilnikom.

(22) Pravila proizvodnje u izvanrednim slučajevima u skladu s člankom 22. Uredbe (EU) br. 2018/848, obrazac zahtjeva za privremeno odobrenje upotrebe neekoloških sastojaka poljoprivrednog podrijetla za proizvodnju prerađene ekološke hrane u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) br. 2018/848, obrasce za prikupljanje podataka o dostupnosti na tržištu ekološkog biljnog reprodukcijskog materijala i biljnog reprodukcijskog materijala iz prijelaznog razdoblja, životinja iz ekološkog uzgoja i juvenilnih životinja iz ekološke akvakulture u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) br. 2018/848, obrasce za objavu podataka o naknadama koje se mogu naplaćivati u sustavu kontrole u skladu s člankom 26. Uredbe (EU) br. 2018/848 te dodatna pravila o mjerama u slučaju nesukladnosti ekološkog proizvoda u skladu s člankom 41. Uredbe (EU) br. 2018/848 ministar propisuje pravilnikom.«.

Članak 34.

Iza članka 102. dodaju se naslov iznad članka i članak 102.a koji glase:

»Skupine subjekata

Članak 102.a

(1) Ministarstvo na temelju zahtjeva skupine subjekata iz članka 36. Uredbe (EU) br. 2018/848 rješenjem priznaje subjekta kao skupinu subjekata kada utvrdi da:

a) udovoljava uvjetima iz članka 36. (a) do (e) Uredbe (EU) br. 2018/848 i članka 4. Uredbe (EU) br. 2021/279

b) da je uspostavljen zajednički sustav stavljanja na tržište proizvoda koje proizvode, u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (f) Uredbe (EU) br. 2018/848

c) da je uspostavljen sustav za unutarnje kontrole (u daljnjem tekstu: IKS), u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (g) Uredbe (EU) br. 2018/848

d) da su imenovani rukovoditelj i inspektor/inspektori IKS-a, u skladu s člankom 36. stavkom 1. točkom (h) Uredbe (EU) br. 2018/848.

(2) Ministarstvo na temelju rješenja iz stavka 1. ovoga članka upisuje skupinu subjekata u Evidenciju skupina subjekata u ekološkoj proizvodnji.

(3) Ako skupina subjekata prestane udovoljavati uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo ukida rješenje iz stavka 1. ovoga članka i donosi rješenje o brisanju skupine subjekata iz Evidencije iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Obrazac za podnošenje zahtjeva kao i dokaze za ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.

(5) Protiv rješenja iz stavaka 1. i 3. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 35.

Članak 103. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo na temelju zahtjeva subjekta, a u skladu s odredbama uredbi iz članka 2. točaka 14. i 15. ovoga Zakona i odredbama ovoga Zakona, rješenjem odlučuje o:

– izuzeću od proizvodnih pravila u izvanrednim slučajevima u skladu s člankom 22. Uredbe (EU) br. 2018/848

– izuzeću od proizvodnih pravila propisanih člancima 9., 12. i 14. do 19. Uredbe (EU) br. 2018/848, u skladu s ovlastima iz Priloga II. Uredbe (EU) br. 2018/848

– retroaktivnom priznavanju prijelaznog razdoblja u ekološkoj proizvodnji u skladu s člankom 10. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2018/848

– korištenju neekoloških sastojaka u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) br. 2018/848

– izuzeću iz članka 34. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2018/848.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(3) Obrazac za podnošenje zahtjeva za odobravanje izuzeća iz stavka 1. ovoga članka kao i dokaze koji se dostavljaju uz zahtjev ministar propisuje pravilnikom.«.

Članak 36.

Iza članka 103. dodaju se naslov iznad članka i članak 103.a koji glase:

»Evidencija izuzeća za trgovce/distributere ekoloških proizvoda

Članak 103.a

(1) Izuzeće od obveze upisa u Upisnik subjekata iz članka 102. stavka 1. ovoga Zakona, u skladu s člankom 34. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2018/848, može se odobriti pravnim i fizičkim osobama koje izravno prodaju ekološke proizvode krajnjem potrošaču ili korisniku, pod uvjetom da oni ne proizvode, ne pripremaju i ne skladište proizvode koji nisu vezani za mjesto prodaje odnosno da ne uvoze takve proizvode iz trećih zemalja i da takve aktivnosti nisu podugovorile s trećom strankom.

(2) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka podnose Ministarstvu prijavu za upis u Evidenciju izuzeća za trgovce/distributere ekoloških proizvoda koji su izuzeti od obveze upisa u Upisnik subjekata (u daljnjem tekstu: Evidencija izuzeća za trgovce/distributere) i posjedovanja certifikata.

(3) Ministarstvo utvrđuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka i podnositelja prijave upisuje u Evidenciju izuzeća za trgovce/distributere, koja se objavljuje na mrežnoj stranici Ministarstva.

(4) Smatrat će se da je prijava iz stavka 2. ovoga članka usvojena upisom podnositelja u Evidenciju izuzeća za trgovce/distributere.

(5) Ako Ministarstvo utvrdi da podnositelj prijave iz stavka 2. ovoga članka ne udovoljava uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, donijet će rješenje o odbijanju prijave.

(6) Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka nije dopuštena žalba, već se može pokrenuti upravni spor.

(7) Obrazac prijave iz stavka 2. ovoga članka kao i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka koji se dostavljaju uz prijavu te sadržaj i način vođenja evidencije iz stavka 4. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.«.

Članak 37.

U članku 104. stavku 1. riječi: »članka 27. stavka 4. točke (a) Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007« zamjenjuju se riječima: »poglavlja III. Uredbe (EU) br. 2017/625 i članka 40. Uredbe (EU) br. 2018/848«.

U stavku 2. podstavku 5. riječi: »člankom 27. stavkom 5. točkom (c) Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007« zamjenjuju se riječima: »člankom 40. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 2018/848«.

Članak 38.

U članku 105. stavak 1. mijenja se i glasi:.

»(1) Poslovi kontrolnog tijela su:

1. pravilno i pravodobno obavljati poslove koji su mu preneseni te kontrolu provoditi u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 2017/625 i poglavlja VI. Uredbe (EU) br. 2018/848, odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona

2. izdavati pojedinačna odobrenja za korištenje biljnog reprodukcijskog materijala koji nije iz ekološke proizvodnje u skladu s točkom 1.8.5. dijela I. Priloga II. Uredbe (EU) br. 2018/848

3. izvještavati Ministarstvo o obavljenoj kontroli u propisanom roku ili u roku koji se odredi za dodatna izvješća na traženje Ministarstva

4. izvještavati nadležnu poljoprivrednu inspekciju odmah o utvrđenom neudovoljavanju uredbi iz članka 2. točaka 5., 14. i 15. ovoga Zakona i uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona

5. izdavati potvrdnicu/certifikat za ekološke proizvode u skladu s odredbama članka 35. Uredbe (EU) br. 2018/848, odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i

6. provjeravati je li označavanje ekoloških proizvoda od subjekta u skladu s odredbama poglavlja III. Uredbe (EU) br. 2018/848, odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.«.

U stavku 3. riječi: »točaka 5., 6. i 7.« zamjenjuju se riječima: »točaka 5., 14. i 15.«.

Članak 39.

U članku 106. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Popis kontrolnih tijela sadrži podatak o početku ovlaštenja na temelju rješenja iz članka 104. stavka 1. ovoga Zakona i podatak o prestanku ovlaštenja na temelju rješenja iz članka 107. stavaka 1., 2. ili 3. ovoga Zakona.«.

Članak 40.

U članku 107. stavcima 1., 2. i 3. riječi: »brisati ga s Popisa« zamjenjuju se riječima: »evidentirati ukidanje ovlaštenja u Popisu«.

U stavku 7. riječi: »koje je brisano iz Popisa kontrolnih tijela« zamjenjuju se riječima: »kojem je ukinuto ovlaštenje«.

Članak 41.

U članku 108. stavku 1. riječi: »Uredbom Vijeća (EZ) br. 834/2007« zamjenjuju se riječima: »Uredbom (EU) br. 2018/848«.

U stavku 9. riječi: »člankom 28. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007« zamjenjuju se riječima: »člankom 34. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2018/848«.

Članak 42.

U članku 109. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Agencija za plaćanja rješenjem će brisati subjekt upisan u Upisnik subjekata na zahtjev Ministarstva, kontrolnog tijela ili poljoprivredne inspekcije kada se utvrdi da je prestao ispunjavati uvjete propisane Uredbom (EU) br. 2018/848 i ovim Zakonom.«.

Članak 43.

U članku 111. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Državni zavod za statistiku priprema i objedinjuje statističke podatke iz članka 51. Uredbe (EU) br. 2018/848 koje su prikupila kontrolna tijela te ih do 1. srpnja tekuće godine dostavlja nadležnim tijelima Europske komisije.«.

Članak 44.

U članku 112. stavku 1. riječi: »točaka 5., 6. i 7.« zamjenjuju se riječima: »točaka 5., 14. i 15.«.

Članak 45.

U članku 114. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Sustav pružanja usluga kojima se poljoprivrednike i druge korisnike potpora u okviru ZPP-a savjetuje o upravljanju zemljištem i upravljanju poljoprivrednim gospodarstvom obavlja se kao javna i privatna savjetodavna djelatnost u skladu s člankom 15. stavcima 1., 2. i 3. Uredbe (EU) br. 2115/2021.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Savjetovanje iz stavka 2. ovoga članka obuhvaća usluge savjetovanja kako je propisano člankom 15. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 2115/2021, kao i sljedeće:

– davanje stručnih savjeta i promicanje znanja u području poljoprivrede, ribarstva i šumarstva

– tehničko i tehnološko unaprjeđenje poljoprivrednih gospodarstava

– stručnu i tehničku pomoć kod organiziranja poljoprivrednih proizvođača

– organiziranje i izvođenje formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih koje se odnosi na osposobljavanje i usavršavanje u području poljoprivrede, ribarstva i šumarstva

– provođenje stručnog nadzora drvenastih kultura kratkih ophodnji

– pripremanje stručnih podloga za održavanje, izgradnju i rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture te planiranje, provođenje i nadzor radova na šumskoj prometnoj infrastrukturi u šumama privatnih šumoposjednika

– provođenje postupaka javne nabave za radove gospodarenja šumama i šumskim zemljištem putem licenciranih izvoditelja šumarskih radova, osim onih radova koje šumoposjednik može sam izvoditi ili onih na koje ga obvezuju propisi

– provođenje javnih poziva za radove gospodarenja šumama i šumskim zemljištem u šumama privatnih šumoposjednika

– planiranje korištenja i vođenje postupka ostvarivanja prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama šumoposjednika

– utvrđivanje posebnih uvjeta za izgradnju šumske infrastrukture i/ili građevina planiranih prostornim planovima u postupku izdavanja lokacijske i/ili građevinske dozvole

– izvođenje doznake stabala i doznake stabala kada nije izrađen program gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika u šumama šumoposjednika putem licenciranih izvoditelja šumarskih radova

– vođenje evidencije o šumama privatnih šumoposjednika, praćenje provedbe programa gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika, upisivanje izvršenih radova u programe gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika za male i srednje šumoposjednike i

– druge poslove određene posebnim propisima.«.

Stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Savjetovanje korisnika ima za cilj podizanje njihova stupnja stručnosti i osposobljenosti u pogledu svih mjera na razini poljoprivrednoga gospodarstva predviđenih u strateškim planovima u okviru ZPP-a, uključujući nove tehnologije, digitalizaciju i inovacije radi pomoći korisnicima da postanu svjesniji odnosa između upravljanja poljoprivrednim gospodarstvom i određenih standarda, zahtjeva i informacija, uključujući one u području okoliša i klime, vode, održive upotrebe pesticida, poboljšanja dobrobiti životinja, upravljanja hranjivim tvarima, upravljanja rizicima, inicijativi za borbu protiv antimikrobne rezistencije te prema potrebi sigurnosne standarde i socijalnu potporu.«.

Članak 46.

U članku 117. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Uvjete, sadržaj te način vođenja ARKOD-a ministar propisuje pravilnikom.«.

Članak 47.

Iza članka 121.b dodaju se naslov iznad članka i članak 121.c koji glase:

»Evidentiranje podataka i izvješćivanje o žitaricama, riži, certificiranom sjemenu te uljaricama i proizvodima od uljarica

Članak 121.c

(1) Za provedbu članka 12. točke (b) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2017/1185 uspostavlja se Upisnik posjednika zaliha žitarica, uljarica i proizvoda od uljarica u koji se upisuju pravne i fizičke osobe koje posjeduju zalihe žitarica, uljarica i proizvoda od uljarica.

(2) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka osim obveze upisa u Upisnik iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju i podatke o količinama zaliha žitarica, uljarica i proizvoda od uljarica koje posjeduju.

(3) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka uspostavlja i vodi Agencija za plaćanja.

(4) Podatke o potrošnji riže u skladu s člankom 12. točkom (b) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2017/1185 Ministarstvo u cilju izvješćivanja dostavlja Agenciji za plaćanja.

(5) Prikupljanje, obradu i dostavu podatka o certificiranom sjemenu žitarica, uljarica, riže i proteinskih usjeva u skladu s člankom 12. točkom (b) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2017/1185 provodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu te ih u cilju izvješćivanja dostavlja Agenciji za plaćanja.

(6) Pravne i fizičke osobe koje proizvode, dorađuju i trguju certificiranim sjemenom iz stavka 5. ovoga članka u obvezi su dostavljati podatke Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu.

(7) Agencija za plaćanja izvješćuje Europsku komisiju o podacima iz stavaka 2., 4. i 5. ovoga članka, a u skladu s člankom 12. točkom (b) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2017/1185.

(8) Odredbe o proizvodima, oblik i način vođenja Upisnika iz stavka 1. ovoga članka, način i obrazac upisa u Upisnik iz stavka 1. ovoga članka, količine zaliha i/ili proizvodnje koje su od značaja za evidentiranje u okviru ovog članka, način dostave podataka, obrasce te učestalost i rokove za dostavu podataka iz stavaka 2. i 5. ovoga članka i druge tehničke zahtjeve koje nalaže provedba članka 12. točke (b) Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2017/1185 ministar propisuje pravilnikom.«.

Članak 48.

U članku 125. stavku 2. broj: »10.« zamjenjuju se brojem: »11.«.

Članak 49.

Članak 129. mijenja se i glasi:

»(1) U Evidenciju pčelara i pčelinjaka upisuju se sve fizičke ili pravne osobe odgovorne za pčele i pčelarske proizvode (u daljnjem tekstu: pčelari) i pčelinjaci, registrirani u skladu s Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja (»Zakon o zdravlju životinja«) (SL L 84, 31. 3. 2016.), kako je posljednji put izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2018/1629 оd 25. srpnja 2018. o izmjeni popisa bolesti navedenog u Prilogu II. Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja (»Zakon o zdravlju životinja«) (SL L 272, 31. 10. 2018.) i propisima iz područja zdravlja životinja.

(2) Osim podataka o pčelarima, pčelinjacima i košnicama te drugim podacima koji se vode u okviru registracije iz stavka 1. ovoga članka, za provedbu propisa iz članka 2. ovoga Zakona te mjera iz članka 8. ovoga Zakona u Evidenciji pčelara i pčelinjaka iz stavka 1. ovoga članka dodatno se vode podaci o načinu pčelarenja, broju košnica spremnih za prezimljavanje, podaci o proizvodnji i troškovima proizvodnje meda te podaci o cijenama meda.

(3) Evidenciju iz stavka 1. ovoga članka vodi Ministarstvo.

(4) Radi ispunjenja obveze dostave obavijesti o broju košnica iz članka 55. stavka 7. Uredbe (EU) br. 2021/2115 pčelari su dužni dostavljati podatke o broju košnica spremnih za prezimljavanje u razdoblju od 1. rujna do 31. prosinca svake godine.

(5) Osim obveze iz stavka 4. ovoga članka, pčelari su dužni dostavljati i podatke o načinu pčelarenja, proizvodnji i troškovima proizvodnje meda te o cijenama meda.

(6) Operativnu provedbu poslova prikupljanja i ažuriranja podataka iz stavka 4. ovoga članka obavlja Hrvatski pčelarski savez.

(7) Način vođenja podataka o načinu pčelarenja, broju košnica spremnih za prezimljavanje, o proizvodnji i troškovima proizvodnje meda te o cijenama meda u evidenciji iz stavka 1. ovoga članka te provjere, rokove dostave i obrasce za dostavu podataka iz stavaka 4. i 5. ovoga članka ministar propisuje pravilnikom.«.

Članak 50.

U članku 130. iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Upisom u Upisnik proizvođačkih organizacija organizacijama iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuje se Identifikacijski broj (ID).

(6) Odredbe o obliku i sadržaju Upisnika proizvođačkih organizacija ministar propisuje pravilnikom.«.

Članak 51.

U članku 132. stavku 1. riječi: »člancima 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013« zamjenjuju se riječima: »člankom 71. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 2021/2115.«.

Članak 52.

U članku 143. stavku 1. riječi: »50.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »6636,14 eura«.

Članak 53.

U članku 144. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Agencija za plaćanja obvezna je izdati odluku o povratu iz stavka 1. ovoga članka korisniku u roku od 18 mjeseci od zaprimanja izvješća o kontroli na terenu ili sličnom dokumentu u kojem se navodi da je došlo do nepravilnosti.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., riječi: »Uredbom (EU) br. 1306/2013« zamjenjuju se riječima: »člankom 3. Uredbe (EU) br. 2021/2116«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Stavak 6. briše se.

Članak 54.

U članku 145. stavku 6. riječi: »Uredbom (EU) br. 1306/2013« zamjenjuju se riječima: »člankom 3. Uredbe (EU) br. 2021/2116«.

Članak 55.

U članku 146. stavku 2. riječi: »4000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »530,89 eura.«.

U stavku 3. podstavcima 1. i 2. riječi: »15.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1990,84 eura.«.

Članak 56.

U članku 159. stavku 3. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – provjeru usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima i izdavanje certifikata iz Priloga III. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 i Priloga II. i III. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1333/2011 te certifikata OECD sheme za primjenu međunarodnih standarda za voće i povrće«.

Članak 57.

U članku 160. stavku 1. točki 16. riječi: »Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007« zamjenjuju se riječima: »Uredbe (EU) br. 2018/848«.

Članak 58.

U članku 166. stavku 1. točka 6. briše se.

Dosadašnje točke 7. i 8. postaju točke 6. i 7.

U dosadašnjoj točki 9., koja postaje točka 8., riječi: »Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007« zamjenjuju se riječima: »Uredbe (EU) br. 2018/848«.

Dosadašnje točke 10. do 16. postaju točke 9. do 15.

Dosadašnja točka 17., koja postaje točka 16., mijenja se i glasi:

»16. ograničiti ili zabraniti ili privremeno zabraniti stavljanje na tržište i/ili narediti povlačenje s tržišta prirodne mineralne, izvorske i stolne vode za koju su utvrđene nesukladnosti u kvaliteti i označavanju s aspekta kvalitete, odnosno koja ne udovoljava odredbama ovoga Zakona i pravilnika iz članka 80. stavka 17. ovoga Zakona«.

Dosadašnje točke 18. do 24. postaju točke 17. do 23.

Članak 59.

Članak 170. mijenja se i glasi:

»(1) Nadzirana osoba koja nakon što rješenje postane izvršno ne postupi po rješenju kaznit će se u svrhu izvršenja rješenja novčanom kaznom.

(2) Odgovornoj osobi u pravnoj osobi će se prvi put rješenjem odrediti kazna u iznosu od 1320,00 eura.

(3) Fizičkoj osobi će se prvi put rješenjem odrediti kazna u iznosu od 660,00 eura.

(4) Ako odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba ne ispune nenovčanu obvezu na temelju koje je doneseno rješenje o izvršenju rješenja po stavcima 2. i 3. ovoga članka, novčana kazna izreći će se ponovno u istom iznosu te, ako je potrebno, novčana kazna izreći će se više puta u istom iznosu.

(5) Rješenje o novčanoj kazni s potvrdom izvršnosti provodi se putem nadležnog suda.«.

Članak 60.

Članak 172. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 30.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. se ne pridržava odredbi u odnosu na mjere i pravila o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda iz članka 42. stavka 1. ovoga Zakona

2. ne čuva dokumentaciju tijekom pet godina od datuma podnošenja zahtjeva na temelju kojeg je kao korisnik mjera i obveznik pravila vezanih za zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda stekao pravo i obvezu iz članka 42. stavka 8. ovoga Zakona

3. ne dostavlja točne podatke po vrstama, opsegu, načinu, rokovima i učestalosti u skladu s člankom 42. stavkom 9. ovoga Zakona

4. klaonica ne uspostavi i/ili ne primjenjuje ljestvice Unije za klasiranje i označivanje trupova u sektorima govedine i teletine, svinjetine, ovčetine i kozletine iz članka 44. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona

5. kao ovlaštenik razvrstavanja i označivanja trupova ne udovoljava uvjetima iz članka 44. stavka 4. ovoga Zakona

6. se ne pridržava odredbi u odnosu na sustav javnih intervencija i privatnog skladištenja iz članka 43. ovoga Zakona

7. kao ovlaštenik razvrstavanja ne provodi postupak razvrstavanja i označivanja trupova u skladu s člankom 44. stavkom 13. ovoga Zakona

8. se ne pridržava odredbi u odnosu na tržište i proizvođačke organizacije iz članka 51. stavka 1. i članka 60. stavka 7. ovoga Zakona

9. stavi na tržište proizvode koji nisu u skladu s utvrđenim tržišnim standardima prema sektorima ili proizvodima u skladu s člankom 51. stavcima 1., 2. i 5. ovoga Zakona

10. obavlja trgovinu voćem i povrćem za koje su utvrđeni tržiš­ni standardi u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013 i njezinim provedbenim propisima, a nije upisana u Upisnik trgovaca voćem i povrćem u skladu s odredbom članka 131. stavka 2. ovoga Zakona

11. se ne pridržava odredbi u pogledu poštivanja pravila sustava mjera trgovine s trećim zemljama iz članka 63. stavka 2. ovoga Zakona

12. se ne pridržava odredbi kojih se moraju pridržavati pravne osobe u odnosu na izvanredne mjere iz članka 64. ovoga Zakona

13. stavi na tržište jako alkoholno piće sa zaštićenom oznakom koja ne ispunjava zahtjeve iz specifikacije proizvoda za koju je priznata oznaka iz članka 70. ovoga Zakona

14. na tržište stavi jako alkoholno piće sa zaštićenom oznakom bez Potvrde o sukladnosti iz članka 73. stavka 4. ovoga Zakona

15. stavlja na tržište hranu koja ne udovoljava zahtjevima kvalitete za hranu propisanim propisima iz članka 78. ovoga Zakona te propisima iz članaka 187. i 189. ovoga Zakona koji su ostali u primjeni, a odnose se na hranu

16. stavlja na tržište hranu za životinje koja ne udovoljava propisima iz članka 79. ovoga Zakona

17. stavlja na tržište prirodnu mineralnu, izvorsku ili stolnu vodu koja ne udovoljava zahtjevima kvalitete i označavanja s aspekta kvalitete iz provedbenog propisa iz članka 80. stavka 17. ovoga Zakona, što je protivno odredbama članka 80. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona

18. donira hranu protivno odredbama propisa iz članka 82. stavka 5. ovoga Zakona

19. obavlja djelatnost posrednika u lancu doniranja hrane, a nije upisana u Registar posrednika, što je protivno članku 83. stavku 1. ovoga Zakona

20. proizvod čiji je naziv zaštićen prijelaznom nacionalnom zaštitom ne proizvodi u skladu sa Specifikacijom proizvoda i/ili se utvrdi da proizvod označen zaštićenim nazivom koji je stavila na tržište ne udovoljava zahtjevima iz Specifikacije, što je protivno članku 88. stavku 3. ovoga Zakona

21. za vrijeme trajanja prijelazne nacionalne zaštite stavi na tržište proizvod označen zaštićenim nazivom, a za koji nije izdana Potvrda o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom, što je protivno članku 88. stavku 4. ovoga Zakona

22. na tržište stavi proizvod označen nacionalnim znakom ZOI, ZOZP i ZTS, a proizvod nije označen zaštićenim nazivom i za njega nije izdana Potvrda o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom, što je protivno članku 89. stavku 2. ovoga Zakona

23. proizvod čiji je naziv registriran na razini Europske unije ne proizvodi sukladno Specifikaciji proizvoda i/ili se utvrdi da proizvod označen registriranom oznakom koji je stavila na tržište ne udovoljava zahtjevima iz Specifikacije, što je protivno članku 90. stavku 19. ovoga Zakona

24. na tržište stavi proizvod označen registriranim nazivom ZOI, ZOZP i ZTS za koji nije izdana Potvrda o sukladnosti i/ili nije označen pripadajućim znakovima Unije, što je protivno članku 90. stavku 18. ovoga Zakona

25. koristi zaštićeni naziv ili registriranu oznaku, znakove ili kratice za proizvode koji nisu obuhvaćeni zaštitom, što je protivno odredbama članka 13. stavka 1. i članka 24. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012

26. na tržište stavi proizvod označen neobveznim izrazom kvalitete »planinski proizvod« ili nacionalnim izrazom kvalitete za koji nema rješenje za korištenje izraza kvalitete, što je protivno članku 96. stavku 8. ovoga Zakona

27. na tržište stavi proizvod označen oznakom iz nacionalnog sustava kvalitete za koji nije potvrđena sukladnost sa Specifikacijom proizvoda, što je protivno članku 99. stavku 2. ovoga Zakona

28. se bavi ekološkom proizvodnjom, preradom, stavljanjem na tržište, uvozom i izvozom ekoloških proizvoda, a nije upisana u Upisnik subjekata iz članka 102. stavka 1. ovoga Zakona

29. u ekološkoj proizvodnji ne primjenjuje pravila proizvodnje iz članka 101. ovoga Zakona ili ekološku proizvodnju ne provodi u skladu s člankom 102. stavkom 2. i stavkom 3. ovoga Zakona

30. u ekološkoj proizvodnji koristi GMO suprotno odredbi članka 102. stavka 4. ovoga Zakona

31. upotrebljava ionizirajuće zračenje za obradu ekološke hrane suprotno odredbi članka 102. stavka 5. ovoga Zakona

32. u biljnoj proizvodnji i proizvodnji biljnog reprodukcijskog materijala iz heterogenog materijala ne primjenjuje pravila u skladu s člankom 102. stavkom 7. ovoga Zakona

33. za uzgoj algi i životinja iz akvakulture ne primjenjuje pravila u skladu s člankom 102. stavkom 8. ovoga Zakona

34. u proizvodnji životinja ne primjenjuje pravila u skladu s člankom 102. stavkom 9. ovoga Zakona

35. u ekološkoj proizvodnji koristi proizvode i tvari protivno odobrenjima iz članka 102. stavka 10. ovoga Zakona

36. ne postupa u skladu s odredbama za prijelazno razdoblje u skladu s člankom 102. stavkom 11. ovoga Zakona

37. ne postupa u skladu s odredbama o proizvodnji prerađene hrane i prerađene hrane za životinje iz članka 102. stavka 12. ovoga Zakona

38. ne označava proizvode kao ekološke u skladu s člankom 102. stavkom 13. ovoga Zakona

39. u proizvodnji ekoloških proizvoda ima hidroponski uzgoj protivno članku 102. stavku 14. ovoga Zakona

40. ako u pčelarstvu koristi tvari koje su zabranjene postupajući protivno članku 102. stavku 15. ovoga Zakona

41. uzgaja stoku bez poljoprivrednog zemljišta postupajući protivno članku 102. stavku 16. ovoga Zakona

42. provodi postupke koji su zabranjeni ili koristi sredstva koja su zabranjena prema članku 102. stavku 17. ovoga Zakona

43. drži stoku u uvjetima ili načinu hranjenja koji nepovoljno utječu na zdravlje odnosno koristi postupke koji su zabranjeni prema članku 102. stavku 18. ovoga Zakona

44. u stočarstvu koristi tvari koje su zabranjene prema članku 102. stavku 19. ovoga Zakona

45. skladišti sirovinske proizvode u jedinici za uzgoj bilja i stoke protivno članku 102. stavku 20. ovoga Zakona

46. ne dostavlja Ministarstvu podatke iz članka 138. stavka 1. ovoga Zakona prema vrsti, opsegu, načinu, rokovima i učestalosti u skladu s propisom iz članka 138. stavka 2. ovoga Zakona

47. ne omogući obavljanje službene kontrole ili ne osigura uvjete za nesmetan rad iz članka 162. stavka 1. ovoga Zakona

48. ne dopusti uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju, kao i ne dopusti izuzimanje dokumentacije ili ne pruži potrebne podatke i obavijesti iz članka 162. stavka 2. ovoga Zakona

49. ne omogući uzimanje uzoraka iz članka 162. stavka 4. ovoga Zakona

50. na zahtjev nadležnog inspektora ne dostavi ili ne pripremi poslovnu dokumentaciju i podatke koje je nadzirani subjekt dužan voditi u sklopu svojeg poslovanja u roku koji mu inspektor odredi iz članka 162. stavka 5. ovoga Zakona

51. ne dopusti nadležnom inspektoru privremeno oduzimanje dokumentacije koja u prekršajnom ili sudskom postupku može poslužiti kao dokaz iz članka 165. stavka 1. ovoga Zakona

52. ne omogući pečaćenje prostorija s privremeno oduzetim predmetima iz članka 165. stavka 5. ovoga Zakona

53. ne postupi po izvršnom rješenju iz članka 166. ovoga Zakona

54. ne prijavi promjene u Upisniku poljoprivrednika iz članka 118. stavka 5. ovoga Zakona

55. ne upiše u Upisnik iz članka 121.c stavka 1. ovoga Zakona i ne dostavlja podatke iz članka 121.c stavaka 2. i 6. ovoga Zakona

56. se ne pridržava odredbi kojih se moraju pridržavati pravne ili fizičke osobe u odnosu na ugovorne odnose iz članka 61. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 5000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 30.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(4) Novčanom kaznom od 5000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba.«.

Članak 61.

Članak 172.a mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 6630,00 do 13.270,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako na tržište kao ekološke proizvode stavlja proizvode bez izdane potvrdnice/certifikata suprotno odredbi članka 102. stavka 6. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 660,00 do 1320,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 2650,00 do 3980,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(4) Novčanom kaznom od 660,00 do 1320,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba.«.

Članak 62.

Iza članka 172.a dodaju se naslov iznad članka i članak 172.b koji glase:

»Prekršajne odredbe za pravne i fizičke osobe

Članak 172.b

(1) Novčanom kaznom od 3980,00 do 6630,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. se ne pridržava odredbi u odnosu na mjere i pravila o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda iz članka 42. stavka 1. ovoga Zakona

2. ne čuva dokumentaciju tijekom pet godina od datuma podnošenja zahtjeva na temelju kojeg je kao korisnik mjera i obveznik pravila vezanih za zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda stekao pravo i obvezu iz članka 42. stavka 8. ovoga Zakona

3. ne dostavlja točne podatke po vrstama, opsegu, načinu, rokovima i učestalosti u skladu s člankom 42. stavkom 9. ovoga Zakona

4. klaonica ne uspostavi i/ili ne primjenjuje ljestvice Unije za klasiranje i označivanje trupova u sektorima govedine i teletine, svinjetine, ovčetine i kozletine iz članka 44. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona

5. kao ovlaštenik razvrstavanja i označivanja trupova ne udovoljava uvjetima iz članka 44. stavka 4. ovoga Zakona

6. se ne pridržava odredbi u odnosu na sustav javnih intervencija i privatnog skladištenja iz članka 43. ovoga Zakona

7. kao ovlaštenik razvrstavanja ne provodi postupak razvrstavanja i označivanja trupova u skladu s člankom 44. stavkom 13. ovoga Zakona

8. se ne pridržava odredbi u odnosu na tržište i proizvođačke organizacije iz članka 51. stavka 1. i članka 60. stavka 7. ovoga Zakona

9. stavi na tržište proizvode koji nisu u skladu s utvrđenim tržišnim standardima prema sektorima ili proizvodima u skladu s člankom 51. stavcima 1., 2. i 5. ovoga Zakona

10. obavlja trgovinu voćem i povrćem za koje su utvrđeni tržišni standardi u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1308/2013 i njezinim provedbenim propisima, a nije upisana u Upisnik trgovaca voćem i povrćem u skladu s odredbom članka 131. stavka 2. ovoga Zakona

11. se ne pridržava odredbi u pogledu poštivanja pravila sustava mjera trgovine s trećim zemljama iz članka 63. stavka 2. ovoga Zakona

12. se ne pridržava odredbi kojih se moraju pridržavati pravne osobe u odnosu na izvanredne mjere iz članka 64. ovoga Zakona

13. stavi na tržište jako alkoholno piće sa zaštićenom oznakom koja ne ispunjava zahtjeve iz specifikacije proizvoda za koju je priznata oznaka iz članka 70. ovoga Zakona

14. na tržište stavi jako alkoholno piće sa zaštićenom oznakom bez Potvrde o sukladnosti iz članka 73. stavka 4. ovoga Zakona

15. stavlja na tržište hranu koja ne udovoljava zahtjevima kvalitete za hranu propisanim propisima iz članka 78. ovoga Zakona te propisima iz članaka 187. i 189. ovoga Zakona koji su ostali u primjeni, a odnose se na hranu

16. stavlja na tržište hranu za životinje koja ne udovoljava propisima iz članka 79. ovoga Zakona

17. stavlja na tržište prirodnu mineralnu, izvorsku ili stolnu vodu koja ne udovoljava zahtjevima kvalitete i označavanja s aspekta kvalitete iz provedbenog propisa iz članka 80. stavka 17. ovoga Zakona, što je protivno odredbama članka 80. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona

18. donira hranu protivno odredbama propisa iz članka 82. stavka 5. ovoga Zakona

19. obavlja djelatnost posrednika u lancu doniranja hrane, a nije upisana u Registar posrednika, što je protivno članku 83. stavku 1. ovoga Zakona

20. proizvod čiji je naziv zaštićen prijelaznom nacionalnom zaštitom ne proizvodi u skladu sa Specifikacijom proizvoda i/ili se utvrdi da proizvod označen zaštićenim nazivom koji je stavila na tržište ne udovoljava zahtjevima iz Specifikacije, što je protivno članku 88. stavku 3. ovoga Zakona

21. za vrijeme trajanja prijelazne nacionalne zaštite stavi na tržište proizvod označen zaštićenim nazivom, a za koji nije izdana Potvrda o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom, što je protivno članku 88. stavku 4. ovoga Zakona

22. na tržište stavi proizvod označen nacionalnim znakom ZOI, ZOZP i ZTS, a proizvod nije označen zaštićenim nazivom i za njega nije izdana Potvrda o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom, što je protivno članku 89. stavku 2. ovoga Zakona

23. proizvod čiji je naziv registriran na razini Europske unije ne proizvodi sukladno Specifikaciji proizvoda i/ili se utvrdi da proizvod označen registriranom oznakom koji je stavila na tržište ne udovoljava zahtjevima iz Specifikacije, što je protivno članku 90. stavku 19. ovoga Zakona

24. na tržište stavi proizvod označen registriranim nazivom ZOI, ZOZP i ZTS za koji nije izdana Potvrda o sukladnosti i/ili nije označen pripadajućim znakovima Unije, što je protivno članku 90. stavku 18. ovoga Zakona

25. koristi zaštićeni naziv ili registriranu oznaku, znakove ili kratice za proizvode koji nisu obuhvaćeni zaštitom, što je protivno odredbama članka 13. stavka 1. i članka 24. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1151/2012

26. na tržište stavi proizvod označen neobveznim izrazom kvalitete »planinski proizvod« ili nacionalnim izrazom kvalitete za koji nema rješenje za korištenje izraza kvalitete, što je protivno članku 96. stavku 8. ovoga Zakona

27. na tržište stavi proizvod označen oznakom iz nacionalnog sustava kvalitete za koji nije potvrđena sukladnost sa Specifikacijom proizvoda, što je protivno članku 99. stavku 2. ovoga Zakona

28. se bavi ekološkom proizvodnjom, preradom, stavljanjem na tržište, uvozom i izvozom ekoloških proizvoda, a nije upisana u Upisnik subjekata iz članka 102. stavka 1. ovoga Zakona

29. u ekološkoj proizvodnji ne primjenjuje pravila proizvodnje iz članka 101. ovoga Zakona ili ekološku proizvodnju ne provodi u skladu s člankom 102. stavkom 2. i stavkom 3. ovoga Zakona

30. u ekološkoj proizvodnji koristi GMO suprotno odredbi članka 102. stavka 4. ovoga Zakona

31. upotrebljava ionizirajuće zračenje za obradu ekološke hrane suprotno odredbi članka 102. stavka 5. ovoga Zakona

32. u biljnoj proizvodnji i proizvodnji biljnog reprodukcijskog materijala iz heterogenog materijala ne primjenjuje pravila u skladu s člankom 102. stavkom 7. ovoga Zakona

33. za uzgoj algi i životinja iz akvakulture ne primjenjuje pravila u skladu s člankom 102. stavkom 8. ovoga Zakona

34. u proizvodnji životinja ne primjenjuje pravila u skladu s člankom 102. stavkom 9. ovoga Zakona

35. u ekološkoj proizvodnji koristi proizvode i tvari protivno odobrenjima iz članka 102. stavka 10. ovoga Zakona

36. ne postupa u skladu s odredbama za prijelazno razdoblje u skladu s člankom 102. stavkom 11. ovoga Zakona

37. ne postupa u skladu s odredbama o proizvodnji prerađene hrane i prerađene hrane za životinje iz članka 102. stavka 12. ovoga Zakona

38. ne označava proizvode kao ekološke u skladu s člankom 102. stavkom 13. ovoga Zakona

39. u proizvodnji ekoloških proizvoda ima hidroponski uzgoj protivno članku 102. stavku 14. ovoga Zakona

40. ako u pčelarstvu koristi tvari koje su zabranjene postupajući protivno članku 102. stavku 15. ovoga Zakona

41. uzgaja stoku bez poljoprivrednog zemljišta postupajući protivno članku 102. stavku 16. ovoga Zakona

42. provodi postupke koji su zabranjeni ili koristi sredstva koja su zabranjena prema članku 102. stavku 17. ovoga Zakona

43. drži stoku u uvjetima ili načinu hranjenja koji nepovoljno utječu na zdravlje odnosno koristi postupke koji su zabranjeni prema članku 102. stavku 18. ovoga Zakona

44. u stočarstvu koristi tvari koje su zabranjene prema članku 102. stavku 19. ovoga Zakona

45. skladišti sirovinske proizvode u jedinici za uzgoj bilja i stoke protivno članku 102. stavku 20. ovoga Zakona

46. ne dostavlja Ministarstvu podatke iz članka 138. stavka 1. ovoga Zakona prema vrsti, opsegu, načinu, rokovima i učestalosti u skladu s propisom iz članka 138. stavka 2. ovoga Zakona

47. ne omogući obavljanje službene kontrole ili ne osigura uvjete za nesmetan rad iz članka 162. stavka 1. ovoga Zakona

48. ne dopusti uvid u poslovne knjige i drugu dokumentaciju, kao i ne dopusti izuzimanje dokumentacije ili ne pruži potrebne podatke i obavijesti iz članka 162. stavka 2. ovoga Zakona

49. ne omogući uzimanje uzoraka iz članka 162. stavka 4. ovoga Zakona

50. na zahtjev nadležnog inspektora ne dostavi ili ne pripremi poslovnu dokumentaciju i podatke koje je nadzirani subjekt dužan voditi u sklopu svojeg poslovanja u roku koji mu inspektor odredi iz članka 162. stavka 5. ovoga Zakona

51. ne dopusti nadležnom inspektoru privremeno oduzimanje dokumentacije koja u prekršajnom ili sudskom postupku može poslužiti kao dokaz iz članka 165. stavka 1. ovoga Zakona

52. ne omogući pečaćenje prostorija s privremeno oduzetim predmetima iz članka 165. stavka 5. ovoga Zakona

53. ne postupi po izvršnom rješenju iz članka 166. ovoga Zakona

54. ne prijavi promjene u Upisniku poljoprivrednika iz članka 118. stavka 5. ovoga Zakona

55. ne upiše u Upisnik iz članka 121.c stavka 1. ovoga Zakona i ne dostavlja podatke iz članka 121.c stavaka 2. i 6. ovoga Zakona

56. se ne pridržava odredbi kojih se moraju pridržavati pravne ili fizičke osobe u odnosu na ugovorne odnose iz članka 61. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 660,00 do 1320,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 2650,00 do 3980,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(4) Novčanom kaznom od 660,00 do 1320,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba.«.

Članak 63.

Članak 173. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 1320,00 do 3980,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. primjenjuje postupke proizvodnje protivno članku 68. stavku 1. ovoga Zakona

2. koristi sirovine protivno članku 68. stavku 1. ovoga Zakona

3. jako alkoholno piće ne ispunjava zahtjeve iz članka 68. stavka 1. ovoga Zakona

4. u proizvodnji ne ispunjava tehnološke zahtjeve iz članka 68. stavka 2. ovoga Zakona

5. stavi na tržište jako alkoholno piće koje ne ispunjava zahtjeve iz članka 69. stavka 1. ovoga Zakona

6. jaka alkoholna pića ne ispunjavaju zahtjeve iz članka 69. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 390,00 do 660,00 eura za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 390,00 do 1320,00 eura za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(4) Novčanom kaznom od 260,00 do 660,00 eura za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba.«.

Članak 64.

Članak 174. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 6630,00 do 13.270,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. stavlja na tržište prirodnu mineralnu, izvorsku ili stolnu vodu koja ne udovoljava zahtjevima sigurnosti odnosno zdravstvene ispravnosti te označavanja s aspekta sigurnosti iz provedbenog propisa iz članka 80. stavka 17. ovoga Zakona i Uredbe Komisije (EU) br. 115/2010, što je protivno odredbama članka 80. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona

2. stavlja na tržište prirodnu mineralnu vodu ili izvorsku vodu koja se crpi iz tla Republike Hrvatske ili treće zemlje, a za koju nije izdano rješenje o priznavanju iz članka 80. stavka 7. ovoga Zakona ili prirodnu mineralnu vodu koja se crpi iz tla države članice Europske unije ili Europskoga gospodarskog prostora ili treće zemlje, a koju nije priznalo odgovorno tijelo države članice Europske unije ili Europskoga gospodarskog prostora odnosno ako stavlja na tržište izvorsku vodu koja se crpi iz tla države članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora, a koju nije priznalo odgovorno tijelo države članice Europske unije ili države Europskoga gospodarskog prostora ili koja se pod tim nazivom ne stavlja zakonito na tržište države članice Europske unije ili Europskoga gospodarskog prostora, što je protivno članku 80. stavku 2. ovoga Zakona

3. primjenjuje tehnološki postupak obrade prirodne mineralne vode ili izvorske vode za koji ne posjeduje rješenje u skladu s člankom 80. stavkom 10. ovoga Zakona

4. primjenjuje tehnološki postupak korištenja aktivnog aluminijevog oksida za uklanjanje fluorida suprotno odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 115/2010, što je protivno članku 80. stavku 11. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 660,00 do 1320,00 eura za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 3980,00 do 6630,00 eura za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(4) Novčanom kaznom od 260,00 do 660,00 eura za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba.«.

Članak 65.

Članak 175. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 660,00 do 1320,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako nije obavijestila Ministarstvo o pokrenutom postupku punjenja prirodne mineralne vode ili izvorske vode u ambalažu u skladu s člankom 80. stavkom 8. ovoga Zakona ili nije obavijestila Ministarstvo o trajnom prestanku punjenja prirodne mineralne vode ili izvorske vode u ambalažu u skladu s člankom 80. stavkom 9. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 60,00 do 130,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 260,00 do 660,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(4) Novčanom kaznom od 60,00 do 130,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba.«.

Članak 66.

Članak 176. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 13.270,00 do 26.540,00 eura kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako trguje doniranom hranom, što je u suprotnosti s odredbama članka 82. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 1320,00 do 2650,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 3980,00 do 6630,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(4) Novčanom kaznom od 660,00 do 1320,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba.«.

Članak 67.

Članak 177. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom od 9290,00 do 13.270,00 eura kaznit će se pravna osoba posrednik u lancu doniranja hrane ako doniranu hranu daje drugim osobama koje nisu krajnji primatelji hrane, što je protivno članku 83. stavku 9. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 1320,00 do 2650,00 eura za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 3980,00 do 6630,00 eura za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba obrtnik i fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost.

(4) Novčanom kaznom od 660,00 do 1320,00 eura za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i fizička osoba.«.

Članak 68.

Članak 178. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1320,00 eura kaznit će se za prekršaj fizička osoba poljoprivrednik iz članka 3. stavka 1. točke b) ovoga Zakona ako ne vodi evidenciju o proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na poljoprivrednom gospodarstvu te o tome ne izvještava Agenciju za plaćanja u rokovima i na način propisan pravilnikom iz članka 119. stavka 3. ovoga Zakona.«.

Članak 69.

Članak 180. mijenja se i glasi:

»(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 70.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj delegirano tijelo iz članka 94. stavka 1. i članka 99. stavka 3. odnosno kontrolno tijelo iz članka 104. stavka 1. ovoga Zakona ako:

1. ne surađuje s Ministarstvom i na zahtjev Ministarstva ne dostavi sve dokumente i informacije potrebne za potpunu uspostavu i provedbu sustava kvalitete ZOI, ZOZP i ZTS, što je protivno članku 94. stavku 17. ovoga Zakona

2. poslove iz članka 94. stavka 1. ovoga Zakona ne obavlja u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1151/2012, Uredbe (EU) br. 2017/625 i ovoga Zakona, što je protivno članku 94. stavku 18. ovoga Zakona

3. nakon utvrđene sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda ne izda korisniku oznake Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda te je u roku od sedam dana od dana izdavanja ne dostavi Ministarstvu, što je protivno članku 95. stavku 5. i članku 99. stavku 4. ovoga Zakona

4. nakon utvrđene sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda sudioniku u lancu proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište na zahtjev ne izda Uvjerenje o sukladnosti pojedine faze proizvoda sa Specifikacijom proizvoda, što je protivno članku 95. stavku 6. ovoga Zakona

5. izda Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda iz članka 95. stavka 5. ovoga Zakona za proizvode koji nisu kontrolirani u skladu s odobrenim planom kontrole, što je protivno članku 95. stavku 3. ovoga Zakona

6. izda Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda iz članka 99. stavka 4. ovoga Zakona za proizvode koji nisu kontrolirani u skladu sa Specifikacijom proizvoda iz članka 99. stavka 1. ovoga Zakona

7. izda pojedinačno odobrenje za korištenje sjemena ili vegetativnog reprodukcijskog materijala koji nije iz ekološke proizvodnje postupajući protivno članku 105. stavku 1. točki 2. ovoga Zakona

8. ne provjerava je li označivanje ekoloških proizvoda od subjekta u skladu s odredbama poglavlja III. Uredbe (EU) br. 2018/848, odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona postupajući protivno članku 105. stavku 1. točki 6. ovoga Zakona

9. ne dostavi Ministarstvu izvješće o obavljenoj stručnoj kontroli u propisanom roku iz članka 105. stavka 1. točke 3. i članka 105. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.«.

Članak 70.

Iza članka 180. dodaju se naslovi iznad članaka i članci 180.a, 180.b i 180.c koji glase:

»Prekršajne odredbe za delegirano/kontrolno tijelo

Članak 180.a

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2650,00 do 9290,00 eura kaznit će se za prekršaj delegirano tijelo iz članka 94. stavka 1. i članka 99. stavka 3. odnosno kontrolno tijelo iz članka 104. stavka 1. ovoga Zakona ako:

1. ne surađuje s Ministarstvom i na zahtjev Ministarstva ne dostavi sve dokumente i informacije potrebne za potpunu uspostavu i provedbu sustava kvalitete ZOI, ZOZP i ZTS, što je protivno članku 94. stavku 17. ovoga Zakona

2. poslove iz članka 94. stavka 1. ovoga Zakona ne obavlja u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 1151/2012, Uredbe (EU) br. 2017/625 i ovoga Zakona, što je protivno članku 94. stavku 18. ovoga Zakona

3. nakon utvrđene sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda ne izda korisniku oznake Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda te je u roku od sedam dana od dana izdavanja ne dostavi Ministarstvu, što je protivno članku 95. stavku 5. i članku 99. stavku 4. ovoga Zakona

4. nakon utvrđene sukladnosti sa Specifikacijom proizvoda sudioniku u lancu proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište na zahtjev ne izda Uvjerenje o sukladnosti pojedine faze proizvoda sa Specifikacijom proizvoda, što je protivno članku 95. stavku 6. ovoga Zakona

5. izda Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda iz članka 95. stavka 5. ovoga Zakona za proizvode koji nisu kontrolirani u skladu s odobrenim planom kontrole, što je protivno članku 95. stavku 3. ovoga Zakona

6. izda Potvrdu o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda iz članka 99. stavka 4. ovoga Zakona za proizvode koji nisu kontrolirani u skladu sa Specifikacijom proizvoda iz članka 99. stavka 1. ovoga Zakona

7. izda pojedinačno odobrenje za korištenje sjemena ili vegetativnog reprodukcijskog materijala koji nije iz ekološke proizvodnje postupajući protivno članku 105. stavku 1. točki 2. ovoga Zakona

8. ne provjerava je li označivanje ekoloških proizvoda od subjekta u skladu s odredbama poglavlja III. Uredbe (EU) br. 2018/848, odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona postupajući protivno članku 105. stavku 1. točki 6. ovoga Zakona

9. ne dostavi Ministarstvu izvješće o obavljenoj stručnoj kontroli u propisanom roku iz članka 105. stavka 1. točke 3. i članka 105. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1320,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Prekršajne odredbe za kontrolno tijelo u ekološkoj proizvodnji

Članak 180.b.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 200.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj kontrolno tijelo iz članka 104. stavka 1. ovoga Zakona ako:

1. provodi stručnu kontrolu, a ne udovoljava uvjetima iz članka 104. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona

2. ne obavlja pravilno i pravodobno poslove koji su mu preneseni te kontrolu provodi postupajući protivno članku 105. stavku 1. točki 1. ovoga Zakona

3. izda potvrdnicu/certifikat za proizvode koji nisu proizvedeni u skladu s pravilima za ekološke proizvode protivno članku 105. stavku 1. točki 5. ovoga Zakona

4. ne izvijesti odmah nadležnu poljoprivrednu inspekciju o utvrđenom neudovoljavanju iz članka 105. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona i ne izvijesti u traženom roku Ministarstvo, Agenciju za plaćanja i nadležnu poljoprivrednu inspekciju o neudovoljavanju iz članka 105. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 20.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Prekršajne odredbe za kontrolno tijelo u ekološkoj proizvodnji

Članak 180.c

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 13.270,00 do 26.540,00 eura kaznit će se za prekršaj kontrolno tijelo iz članka 104. stavka 1. ovoga Zakona ako:

1. provodi stručnu kontrolu, a ne udovoljava uvjetima iz članka 104. stavaka 1. i 2. ovoga Zakona

2. ne obavlja pravilno i pravodobno poslove koji su mu preneseni te kontrolu provodi postupajući protivno članku 105. stavku 1. točki 1. ovoga Zakona

3. izda potvrdnicu/certifikat za proizvode koji nisu proizvedeni u skladu s pravilima za ekološke proizvode protivno članku 105. stavku 1. točki 5. ovoga Zakona

4. ne izvijesti odmah nadležnu poljoprivrednu inspekciju o utvrđenom neudovoljavanju iz članka 105. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona i ne izvijesti u traženom roku Ministarstvo, Agenciju za plaćanja i nadležnu poljoprivrednu inspekciju o neudovoljavanju iz članka 105. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom od 1320,00 do 2650,00 eura za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 71.

(1) Pravilnike iz članka 8.a stavka 23. i članka 8.b stavka 2. koji su dodani člankom 5. ovoga Zakona, članka 13.a stavka 2. koji je dodan člankom 8. ovoga Zakona, članka 46.b stavka 2. koji je dodan člankom 18. ovoga Zakona, članka 57. stavka 4. koji je izmijenjen člankom 24. ovoga Zakona, članka 58. stavka 3. koji je izmijenjen člankom 25. ovoga Zakona, članka 60.b stavka 9. koji je dodan člankom 28. ovoga Zakona, članka 121.c stavka 8. koji je dodan člankom 47. ovoga Zakona i članka 129. stavka 7. koji je izmijenjen člankom 49. ovoga Zakona donijet će ministar u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar će uskladiti Pravilnik o akreditaciji Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 41/21. i 133/22.), Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke poljoprivrede (»Narodne novine«, br. 110/22.), Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, br. 54/19., 126/19. i 147/20.) i Pravilnik o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača (»Narodne novine«, br. 87/20., 129/20., 45/22. i 54/22.) s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Strateški plan iz članka 8.a stavka 3. koji je dodan člankom 5. ovoga Zakona donijet će Vlada Republike Hrvatske u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Poslovnik iz članka 56. stavka 3. koji je dodan člankom 23. ovoga Zakona donijet će Povjerenstvo za ovlašćivanje panela u roku od 60 dana od imenovanja članova Povjerenstava.

(5) Poslovnik iz članka 60.b stavka 4. koji je dodan člankom 28. ovoga Zakona donijet će Povjerenstvo za proširenje pravila u roku od 60 dana od imenovanja članova Povjerenstava.

Članak 72.

Pravilnik o provedbi mjere Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje 2020. – 2022. (»Narodne novine«, br. 115/19., 41/20., 53/20. i 93/21.) ostaje na snazi do okončanja provedbe Nacionalnog pčelarskog programa 2020. – 2022.

Članak 73.

Odluku o osnivanju nove pravne osobe iz članka 60 a. stavka 1. koji je dodan člankom 28. ovoga Zakona Skupština pravne osobe treba donijeti najkasnije do 31. prosinca 2027.

Članak 74.

Postupci započeti po odredbama Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21.) dovršit će se po odredbama toga Zakona.

Članak 75.

Na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj prestaju važiti odredbe članaka 60. i 69. ovoga Zakona te članka 180.b koji je dodan člankom 70. ovoga Zakona.

Članak 76.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članaka 2., 9., 52., 55., 59., 61. do 68. ovoga Zakona i članaka 180.a i 180.c koji su dodani člankom 70. ovoga Zakona koji stupaju na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 022-02/22-01/142
Zagreb, 16. prosinca 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.