Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora

NN 152/2022 (23.12.2022.), Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

2380

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 100. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 16. prosinca 2022. donio je

ODLUKU

O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA

I.

Za člana Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora bira se ANTE PRKAČIN.

II.

Dana 15. rujna 2022. dužnost člana Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora prestao je obnašati VILIM MATULA, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/22-03/42

Zagreb, 16. prosinca 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.