Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

NN 152/2022 (23.12.2022.), Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

Vlada Republike Hrvatske

2386

Na temelju članaka 1. i 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. prosinca 2022. donijela

ODLUKU

O ISPLATI JEDNOKRATNOG NOVČANOG PRIMANJA KORISNICIMA MIROVINE RADI UBLAŽAVANJA POSLJEDICA RASTA TROŠKOVA ŽIVOTA

I.

Ovom Odlukom uređuje se isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj u obveznom mirovinskom osiguranju koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, u iznosima i pod uvjetima koji se uređuju ovom Odlukom.

II.

Jednokratno novčano primanje iz točke I. ove Odluke isplatit će se korisnicima mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, zatečenima u isplati mirovine za mjesec kolovoz 2022., ako im ukupno mjesečno mirovinsko primanje isplaćeno u Republici Hrvatskoj za mjesec kolovoz 2022. ne prelazi iznos od 4.360,00 kuna, i koji nisu zaposleni, odnosno ne obavljaju djelatnost na temelju koje postoji obveza osiguranja.

U ukupno mirovinsko primanje iz stavka 1. ove točke uračunava se iznos mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, iznos dokupljene mirovine čija je isplata preuzeta prema Zakonu o nastavku isplate dokupljenih mirovina (»Narodne novine«, broj 130/17.) i drugi dodatci koji se isplaćuju uz mirovinu, osim naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu.

Iznos jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine iz stavka 1. ove točke određuje se na sljedeći način:

Iznos ukupnog mirovinskog primanjaIznos jednokratnog novčanog primanja
do 1.850,00 kuna1.200,00 kuna
od 1.850,01 do 2.350,00 kuna900,00 kuna
od 2.350,01 do 3.350,00 kuna600,00 kuna
od 3.350,01 do 4.360,00 kuna400,00 kuna

III.

Korisnicima mirovine iz točke I. ove Odluke, kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i kojima ukupno mirovinsko primanje ostvareno u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu ne prelazi neto iznos od 4.360,00 kuna, a već su dostavili dokaz o neto iznosu inozemne mirovine za mjesec kolovoz 2022., jednokratno novčano primanje isplatit će se u skladu s točkom II. ove Odluke.

IV.

Ako korisnici obiteljske mirovine žive odvojeno, svakoj skupini korisnika podijeljene obiteljske mirovine isplata jednokratnog novčanog primanja pripada uz uvjete i u iznosu određenom prema točki II. ove Odluke.

V.

Jednokratno novčano primanje pripada i korisnicima mirovine koji su pravo na mirovinu i isplatu mirovine ostvarili ili će ostvariti do 31. prosinca 2022. te su zatečeni u isplati za mjesec prosinac 2022. godine, najkasnije na dan 15. veljače 2023. pod uvjetima iz točke II. odnosno točke III. ove Odluke, ako im svota mirovine isplaćena za mjesec prosinac 2022. ne prelazi iznos od 4.360,00 kuna.

Korisnici mirovine iz stavka 1. ove točke kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, a nisu obuhvaćeni točkom III. ove Odluke, obvezni su Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje do 28. veljače 2023. dostaviti dokaz o iznosu mirovine koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja za mjesec prosinac 2022. radi isplate jednokratnog novčanog primanja u skladu s točkom II. ove Odluke.

Iznos neto mjesečne mirovine koji korisnik prima u valuti na teret inozemnog nositelja socijalnog osiguranja preračunat će se u kunsku vrijednost po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem na dan 31. prosinca 2022.

Jednokratno novčano primanje u skladu s točkama II. i III. ove Odluke isplatit će se do kraja prosinca 2022., a korisnicima iz stavaka 1. i 2. ove točke najkasnije u mjesecu ožujku 2023.

VI.

Ako se naknadno utvrdi nepripadnost prava na isplatu mirovine, korisnik je dužan vratiti isplaćeno jednokratno novčano primanje.

VII.

Jednokratno novčano primanje ne smatra se dohotkom sukladno članku 8. stavku 2. točki 7. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20. i 138/20.) te nije prihod u smislu članka 14.c Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 85/06., 150/08., 71/10., 53/20. i 120/21.).

Jednokratno novčano primanje ne može biti predmet ovrhe.

VIII.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske.

IX.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/508

Urbroj: 50301-05/14-22-2

Zagreb, 22. prosinca 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.