Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

NN 152/2022 (23.12.2022.), Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi radi ublažavanja posljedica rasta troškova života

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2388

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. prosinca 2022. donijela

ODLUKU

O ISPLATI JEDNOKRATNOG NOVČANOG PRIMANJA KORISNICIMA PRAVA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI RADI UBLAŽAVANJA POSLJEDICA RASTA TROŠKOVA ŽIVOTA

I.

Ovom Odlukom uređuje se isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi radi ublažavanja posljedica rasta troškova života, u iznosima i pod uvjetima koji se uređuju ovom Odlukom.

II.

Jednokratno novčano primanje iz točke I. Ove Odluke isplatit će se korisniku prava na naknadu za ugroženog kupca energenata te prava na doplatak za pomoć i njegu, kojemu je to pravo priznato na dan stupanja na snagu ove Odluke.

III.

Iznos jednokratnog novčanog primanja iz točke I. ove Odluke određuje se u iznosu od 1.000,00 kuna po korisniku.

IV.

Korisniku prava na doplatak za pomoć i njegu, koji je istovremeno korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata na temelju priznatoga prava na zajamčenu minimalnu naknadu, jednokratno novčano primanje može biti isplaćeno samo po jednoj osnovi.

V.

Jednokratno novčano primanje u skladu s ovom Odlukom isplatit će se u prosincu 2022. putem nadležnog centra za socijalnu skrb.

VI.

Jednokratno novčano primanje utvrđeno ovom Odlukom ne smatra se dohotkom sukladno članku 8. stavku 2. točki 1. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20. i 138/20.) te nije prihod u smislu članka 14.c Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 85/06., 150/08., 71/10., 53/20. i 120/21.).

Jednokratno novčano primanje utvrđeno ovom Odlukom ne može biti predmet ovrhe.

VII.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske, unutar Razdjela 086 Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

VIII.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/513

Urbroj: 50301-04/12-22-2

Zagreb, 22. prosinca 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.