Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu

NN 152/2022 (23.12.2022.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2389

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (»Narodne novine«, br. 62/22. i 131/22.), a u vezi s člankom 60. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. prosinca 2022. donijela

ODLUKU

O PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU

I.

Ovom Odlukom Vlada Republike Hrvatske preraspodjeljuje sredstva unutar razdjela 048 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu (»Narodne novine«, br. 140/21., 62/22. i 131/22.), radi provedbe humanitarne pomoći Ukrajini na temelju Odluke o upućivanju humanitarne pomoći stanovništvu Ukrajine povodom Međunarodne donatorske konferencije na visokoj razini za Ukrajinu, klasa: 022-03/22-04/186, urbroj: 50301-21/21-22-3, od 4. svibnja 2022.

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke preraspodijelit će se prema tablici kako slijedi:

 
 
Tekući plan 2022.SmanjenjePovećanjeNovi plan 2022.
048MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA961.732.10714.050.00014.050.000961.732.107
04805Ministarstvo vanjskih i europskih poslova961.732.10714.050.00014.050.000961.732.107
A777058POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE RAZVOJNOM SURADNJOM I HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU35.211.50014.050.00014.050.00035.211.500
11Opći prihodi i primici31.121.50014.050.00014.050.00031.121.500
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna30.071.50014.050.00014.050.00030.071.500
361Pomoći inozemnim vladama14.050.00014.050.000 
0
362Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU15.627.600 
14.050.00029.677.600

III.

Preraspodjela sredstava iz točke II. ove Odluke sastavni je dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/502
Urbroj: 50301-29/09-22-1
Zagreb, 22. prosinca 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.