Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Vijeću stručnjaka za naknade na području autorskog i srodnih prava

NN 152/2022 (23.12.2022.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o Vijeću stručnjaka za naknade na području autorskog i srodnih prava

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

2395

Na temelju članka 238. stavka 11. Zakona o autorskom i srodnim pravima (»Narodne novine«, broj 111/21), ministrica kulture i medija uz prethodnu suglasnost ravnateljice Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O VIJEĆU STRUČNJAKA ZA NAKNADE NA PODRUČJU AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA

Članak 1.

U Pravilniku o Vijeću stručnjaka za naknade na području autorskog i srodnih prava (»Narodne novine«, broj 38/22) u članku 7. stavku 1. riječi: »1.200,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »159,27 eura«, a riječi »600,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »79,63 eura«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 611-09/22-01/0387

Urbroj: 532-02-03-01/7-22-3

Zagreb, 15. prosinca 2022.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.