Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu

NN 152/2022 (23.12.2022.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu

Ministarstvo poljoprivrede

2398

Na temelju članka 15. stavka 5., članka 21. stavka 6., članka 27. stavka 2., članka 28. stavka 4., članka 30. stavka 3., članka 33. stavka 5. i članka 34. stavka 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18., 42/20. i 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2022. GODINU

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2022. godinu (»Narodne novine«, br. 27/22. i 53/22.) u članku 41. stavku 10. riječi: »31. siječnja 2023. godine« zamjenjuju se riječima: »28. veljače 2023. godine«.

Članak 2.

U članku 42. stavku 7. riječi: »31. siječnja 2023. godine« zamjenjuju se riječima: »28. veljače 2023. godine«.

Članak 3.

U članku 43. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Dokaz o isporučenoj količini šećerne repe iz stavka 4. ovoga članka jesu računi i/ili otpremnice i/ili podaci o prodanim količinama iz Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda OPG-a, koju su OPG obvezna voditi u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i iz Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda SOPG-a, u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje upisnik poljoprivrednika, a za korisnika koji je ujedno proizvođač i prerađivač šećerne repe, dokaz o isporučenoj količini šećerne repe je skladišna primka ili drugi odgovarajući dokument iz kojeg se nedvojbeno može utvrditi količina sirovine iz vlastite proizvodnje.«

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Kopije dokumenata koji služe kao dokazi iz stavka 5. ovoga članka korisnik je dužan dostaviti Agenciji za plaćanja najkasnije do 28. veljače 2023. godine.«

Članak 4.

U članku 115. stavku 1., točka 7. mijenja se i glasi:

»7. koristiti stajski gnoj (kruti ili tekući) na oranici u količini koja odgovara primjeni dušika iz stajskog gnoja od najmanje 70 kg N/ha do najviše 170 kg N/ha u skladu s minimalnim i maksimalnim količinama stajskog gnoja po hektaru iz Tablice 17. Priloga 1. ovoga Pravilnika ili u skladu s preporukama laboratorija koji je izradio analize tla i stajskog gnoja«.

U stavku 2. riječi: »15. prosinca 2022. godine« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2022. godine«.

Članak 5.

U Prilogu 1. Tablica 10. Maksimalni iznosi financijske omotnice za mjere potpore za iznimno osjetljive sektore, maksimalni jedinični iznosi plaćanja i minimalno poticane količine za 2022. godinu zamjenjuje se novom Tablicom 10. koja je tiskana u dodatku ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

U Tablici 17. u stupcima Minimalna količina stajskog gnoja i Maksimalna količina stajskog gnoja riječi »m3/ha« brišu se.

Članak 6.

U Obrascu 38. Priloga 4. riječi: »15. prosinca 2022. godine« zamjenjuju se riječima: »31. prosinca 2022. godine«.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/52

Urbroj: 525-07/286-22-23

Zagreb, 16. prosinca 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

Tablica 10.     Maksimalni iznosi financijske omotnice za mjere potpore za iznimno osjetljive sektore, maksimalni jedinični iznosi plaćanja i minimalno poticane količine za 2022. godinu

MjeraJed. mjereMinimalno poticane količineMaksimalni jedinični iznosMaksimalni iznos financijske omotnice
HRKEUR**HRKEUR**
Potpora za maslinovo uljeLitra5010,001,338.500.000,001.128.143,87
Potpora za duhan:42.000.000,005.574.357,95
– duhan tipa BurleyKilogramSve isporučene količine3,35*0,44*
– duhan tipa ViržinijaKilogramSve isporučene količine6,250,83
Potpora za uzgoj mliječnih kravaGrlo11.000,00132,7251.000.000,006.768.863,23
Potpora za uzgoj rasplodnih krmača:Grlo6 (1 za krmače izvornih pasmina)530,0070,3418.500.000,002.455.371,96
– dodatno plaćanje za uzgojno valjane rasplodne krmače upisane u matične knjige koje vode ovlaštena ustanova, središnji savez uzgajivača ili uzgojno društvoGrlo1470,0062,38
Potpora za očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja:1.000.000,00132.722,81
– višegodišnji nasadiHektarSve prihvatljive površine700,0092,91
– povrtne kultureHektarSve prihvatljive površine800,00106,18
– ratarske kultureHektarSve prihvatljive površine500,0066,36

*kod duhana tipa Burley usklađivanje visine potpore prema klasama

** preračun u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 57/22. i 88/22.)